NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhèng zhēng

 1. zhèng adjective upright / straight
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 sv)
 2. zhèng adverb just doing something / just now
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 adv 2)
 3. zhèng verb to straighten / to correct
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 v; Guoyu '正' zhèng v 1; Kroll '正' zhèng 2)
 4. zhèng bound form main / central
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: For example, 正门 'main entrance' (ABC 'zhèng' 正 bf 1; Guoyu '正' zhèng adj 6)
 5. zhèng adjective fundamental
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 6)
 6. zhèng adjective precise / exact / accurate
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 2; Unihan '正')
 7. zhèng adjective at right angles
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Form 形态
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 3)
 8. zhèng adjective unbiased / impartial
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 不偏斜 (ABC 'zhèng' 正 bf 10; Guoyu '正' zhèng adj 2; Kroll '正' zhèng 1a)
 9. zhèng adjective true / correct / orthodox
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 5; Guoyu '正' zhèng adj 4; Kroll '正' zhèng 1; Unihan '正')
 10. zhèng adjective unmixed / pure
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 精纯 (ABC 'zhèng' 正 bf 4; Guoyu '正' zhèng adj 3)
 11. zhèng adjective positive (charge)
  Domain: Physics 物理 , Subdomain: Electricity 电
  Notes: The opposite of 负 'negative' (ABC 'zhèng' 正 bf 7; Guoyu '正' zhèng adj 7)
 12. zhèng adjective positive (number)
  Domain: Mathematics 数学
  Notes: As in 正数 (ABC 'zhèng' 正 bf 8; Guoyu '正' zhèng adj 7)
 13. zhèng adjective standard
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 11)
 14. zhèng adjective chief / principal
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 12; Guoyu '正' zhèng adj 5; Kroll '正' zhèng 4)
 15. zhèng adjective honest
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 9)
 16. zhèng verb to execute / to carry out
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 bf 14)
 17. zhèng adverb precisely
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (ABC 'zhèng' 正 adv 1; Guoyu '正' zhèng adv 1; Kroll '正' zhèng 5)
 18. zhèng adjective accepted / conventional
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '正' zhèng adj 1; Kroll '正' zhèng 1b)
 19. zhèng verb to govern
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: As a variant of 政 (Kroll '正' zhèng 3)
 20. zhèng adverb only / just
  Domain: Classical Chinese 古文 , Subdomain: Function Words 虚词
  Notes: (Kroll '正' zhèng 5a)
 21. zhēng noun first month
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: Of the Chinese lunar calendar, as in 正月 (ABC 'zhēng' 正 adv 1; Guoyu '正' zhēng; Kroll '正' zhēng 1)
 22. zhēng noun center of a target
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '正' zhēng 2)

Contained in

正如正在公正正式正确真正正则正则表达式正版正月正常正文区正视八正道正义公正处端正正反正统反正改正纠正正好正方形正直正反器修正正当正经正面不正之风改邪归正更正正比正规正气正巧偏正词组正文正锋正见正思惟正语正业正命正精进正念正定四正勤雍正转正

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 313

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
正等 正等 此二功德正等無異 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
正心 正心 持四法熟思正心不隨心 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
正心行 正心行 當正心行 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
正度 正度 是謂正度欲疾 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 5
行正 行正 行正梵行 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4
正梵行 正梵行 行正梵行 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4
清净正 清淨正 當修清淨正白梵行 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4
师法正 師法正 汝師法正 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 4
正白 正白 當修清淨正白梵行 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 4
正坐 正坐 種德婆羅門端身正坐 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
天意 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
功德 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
聖王 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
徧知 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
得道 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 8
一時越祇 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 18
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 11
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
所見 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 10
是故以此 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
作意 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
安住 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
一心 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 4
發生 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 8
端正不端 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 4
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 2
一切 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
是以五事 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 15