NTI Reader
NTI Reader

正法 zhèngfǎ Zhèng Fǎ

 1. zhèngfǎ noun proper law
  Domain: Law 法律
  Notes: (ABC 'zhèngfǎ' n)
 2. Zhèng Fǎ phrase Right Dharma / Saddharma
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: saddharma, Pali: saddhamma, Japanese: shōbō; the first of the 三時 'Three Ages of the Dharma', which is the period not long after the Buddha has passed into Nirvana and his disciples are properly able to uphold his teachings. This is in contrast with 像法 'Period of Semblance Dharma' and 末法 'Period of Disappearance of the True Dharma'; FGS translation standard: Right Dharma (BL 'saddharma'; Faxiang; FDBC '正法' 1).
 3. Zhèng Fǎ set phrase Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: FGS translation standard: Age of Right Dharma (Faxiang)
 4. zhèngfǎ verb to execute a criminal
  Domain: Law 法律
  Notes: (ABC 'zhèngfǎ' vo; NCCED '正法' 1)

Contained in

正法华经大乘菩萨藏正法经大迦叶问大宝积正法经大集会正法经佛说未曾有正法经未曾有正法经佛说楼阁正法甘露鼓经楼阁正法甘露鼓经正法念处经一切如来正法秘密箧印心陀罗尼经正法久住正法念经正法轮身正法轮正法之友正法行正法为家正法净心正法眼藏依止正法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 264
Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》 Scroll 1 259
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 99
Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 9 90
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 1 82
Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra / Shengman Shizi Hou Yicheng Dafangbian Fangguang Jing 《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》 Scroll 1 77
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 119 72
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 68
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 183 57
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 63 55

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
正法中 正法中 唯願聽許於正法中為優婆夷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 58
入正法 入正法 入正法耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 37
闻正法 聞正法 聞正法者即生信樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 15
说正法 說正法 是為如來所說正法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 14
受正法 受正法 堪受正法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
正法殿 正法殿 唯我能堪與善見王起正法殿 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
如来正法 如來正法 二者如來正法能演說者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
正法治 正法治 以正法治 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
堂正法 堂正法 昇無上慧堂正法閣者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 6
行正法 行正法 行正法已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 6