NTI Reader
NTI Reader

如是 rúshì

rúshì conjunction thus / so
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: In the sense of 如此 or 这样 (GHC '如是'; ABC 'rúshì')

Contained in

十如是如是我闻金刚经如是解如是语经如是语如是我闻文化股份有限公司了然如是本来如是正念如是如是一心如是如是果然如是法如是法尔如是当然如是应作如是观

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 296 267
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 243
Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 242
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 437 236
Tan Wu De Lu Bu Za Jiemo 《曇無德律部雜羯磨》 Scroll 1 216
Vigrahavyāvartanī (Hui Zhenglun) 《迴諍論》 Scroll 1 208
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 Scroll 1 191
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 190
Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing) 《聖善住意天子所問經》 Scroll 3 183
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 54 183