NTI Reader
NTI Reader

如是 rúshì

rúshì conjunction thus / so
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: In the sense of 如此 or 这样 (GHC '如是'; ABC 'rúshì')

Contained in

十如是如是我闻金刚经如是解如是语经如是语如是我闻文化股份有限公司了然如是本来如是正念如是如是一心如是如是果然如是法如是法尔如是当然如是应作如是观