Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 596

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五九十六

三藏法師玄奘 

第十六般若波羅蜜多分之
[1082b22] 「復次勇猛五蘊不可施設不住十二處十八界不可施設不住如是無住無不般若波羅蜜多

[1082b25] 「復次勇猛五蘊不可施設彼岸十二處十八界不可施設彼岸如是彼岸般若波羅蜜多

[1082b28] 「復次勇猛五蘊不可施設十二處十八界不可施設如是無癡般若波羅蜜多

[1082c03] 「復次勇猛五蘊持戒犯戒無不精進懈怠等持無心妙慧十二處十八界持戒犯戒無不精進懈怠等持無心妙慧如是持戒犯戒無不精進懈怠等持無心妙慧般若波羅蜜多

[1082c10] 「復次勇猛五蘊顛倒無不顛倒十二處十八界顛倒無不顛倒如是顛倒無不顛倒般若波羅蜜多

[1082c13] 「復次勇猛五蘊無念正斷神足覺支十二處十八界無念正斷神足覺支如是無念正斷神足覺支般若波羅蜜多

[1082c18] 「復次勇猛五蘊無明解脫十二處十八界無明解脫如是無明解脫般若波羅蜜多

[1082c20] 「復次勇猛五蘊靜慮解脫等持等至十二處十八界靜慮解脫等持等至如是靜慮解脫等持等至般若波羅蜜多

[1082c24] 「復次勇猛五蘊無有無量神通無非神通十二處十八界無有無量神通無非神通如是無有無量神通無非神通般若波羅蜜多

[1082c28] 「復次勇猛五蘊無不無有無相無有十二處十八界無不無有無相無有如是無不無有無相無有般若波羅蜜多

[1083a03] 「復次勇猛五蘊非有無為非有無漏世間出世間非有十二處十八界非有無為非有無漏世間出世間非有如是非有無為非有無漏世間出世間非有般若波羅蜜多

[1083a09] 「復次勇猛五蘊非有無著非有十二處十八界非有無著非有如是非有無著非有般若波羅蜜多

[1083a13] 「復次勇猛五蘊執持動搖戲論十二處十八界執持動搖戲論如是執持動搖戲論般若波羅蜜多

[1083a16] 「復次勇猛五蘊非有無想十二處十八界非有無想如是非有無想般若波羅蜜多

[1083a19] 「復次勇猛五蘊寂靜寂靜十二處十八界寂靜寂靜如是寂靜寂靜般若波羅蜜多

[1083a22] 「復次勇猛五蘊涅槃涅槃十二處十八界涅槃涅槃如是涅槃涅槃般若波羅蜜多

[1083a25] 「復次勇猛五蘊生起般若波羅蜜多五蘊生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多十二處十八界生起般若波羅蜜多十二處十八界生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b03] 「復次勇猛緣起生起般若波羅蜜多緣起生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b06] 「復次勇猛顛倒生起般若波羅蜜多顛倒生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b09] 「復次勇猛生起般若波羅蜜多生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b12] 「復次勇猛三十六生起般若波羅蜜多三十六生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b16] 「復次勇猛六十二見生起般若波羅蜜多六十二見生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b19] 「復次勇猛靜慮解脫等持等至般若波羅蜜多靜慮解脫等持等至所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b23] 「復次勇猛四無量五神通般若波羅蜜多四無量五神通所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083b26] 「復次勇猛有為世間一切善根生起般若波羅蜜多有為世間一切善根生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083c01] 「復次勇猛念住正斷神足覺支生起般若波羅蜜多念住正斷神足覺支生起所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083c05] 「復次勇猛道聖諦般若波羅蜜多道聖諦所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083c09] 「復次勇猛說戒解脫解脫清淨般若波羅蜜多說戒解脫解脫清淨所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083c12] 「復次勇猛無為出世間無依無漏法般若波羅蜜多無為出世間無依無漏法所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083c16] 「復次勇猛無相無生作法般若波羅蜜多無相無生作法所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多

[1083c20] 「復次勇猛說明解脫涅槃般若波羅蜜多說明解脫涅槃所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多何以勇猛如是般若波羅蜜多色蘊識蘊意處色處法處眼界色界法界眼識界意識界地界識界欲界無色界非有無為世間出世間非有無漏善法善法非有情非有情遠離如是別有般若波羅蜜多

[1084a05] 「復次勇猛甚深般若波羅蜜多如是諸法如是所有真如不虛不變異性所有般若波羅蜜多勇猛真如增語勇猛真如諸法愚夫異生所得諸法諸如來佛弟子菩薩所見如是法性理趣真實變易真如即此真如菩薩甚深般若波羅蜜多

[1084a14] 「復次勇猛如是般若波羅蜜多一切法滿移轉趣入流轉還滅隱沒非有無相平等不平等世俗勝義非常無常不淨非我無我虛妄作者容受不容信解不信自性自性和合不和非有非有非有顛倒顛倒非有非有無盡非有非有非有無性懈怠精進非空不空非有無相非有造作不造作隱沒隱沒無明解脫寂靜寂靜涅槃涅槃如理不如遍知遍知出離不出調伏調伏持戒犯戒散亂散亂妙慧不識不住同分非有無有非得不得現觀現觀作證作證通達不通甚深般若波羅蜜多一切法不為種種事故現在

[1084b10] 「復次勇猛夢中所見種種自性如是夢境自性無所有何以勇猛非有夢境自性如是般若波羅蜜多假說有種自性般若波羅蜜多無自性宣說復次勇猛如夢不為顯示諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法現在

[1084b16] 「復次勇猛譬如幻士所見種種自性如是幻境自性無所有何以勇猛非有幻境自性如是般若波羅蜜多假說有種自性般若波羅蜜多無自性宣說復次勇猛不為生起諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法現在

[1084b23] 「復次勇猛光影宣說光影種種自性如是光影自性無所有何以勇猛非有光影自性如是般若波羅蜜多假說有種自性般若波羅蜜多無自性宣說復次勇猛不為顯示諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法現在

[1084c01] 「復次勇猛陽焰宣說陽焰種種自性如是陽焰自性無所有何以勇猛非有陽焰自性如是般若波羅蜜多假說有種自性般若波羅蜜多無自性宣說復次勇猛不為顯示諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法現在

[1084c08] 「復次勇猛山谷響聲所見自語如是般若波羅蜜多有所種種文句所聞無自性復次勇猛不為顯示諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為顯示諸法現在

[1084c14] 「復次勇猛譬如有人聚沫便種種聚沫自性如是聚沫自性不可得何以勇猛聚沫實有自性宣說如是般若波羅蜜多假說有種自性般若波羅蜜多無自性宣說復次勇猛不為生起諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法現在

[1084c22] 「復次勇猛譬如有人便種種自性如是自性無所有何以勇猛實有自性宣說如是般若波羅蜜多假說有種自性般若波羅蜜多無自性宣說復次勇猛不為生起諸法現在如是般若波羅蜜多亦復不為生起諸法現在

[1084c29] 「復次勇猛芭蕉不可得如是般若波羅蜜多真實

[1085a02] 「復次勇猛譬如有人顯示太虛有所太虛不可顯示如是顯示般若波羅蜜多有所般若波羅蜜多不可顯示

[1085a06] 「復次勇猛太虛種種言說顯示太虛空無真實顯示如是種種言說顯示般若波羅蜜多般若波羅蜜多真實顯示

[1085a09] 「復次勇猛譬如無實無可有所如是般若波羅蜜多文句種種無實無可諸法

[1085a13] 「復次勇猛末尼寶大光光明內外如是般若波羅蜜多一切法內外不可得

[1085a16] 「復次勇猛譬如燈光覩見如是般若波羅蜜多諸法聖者見法實性。」

[1085a19] 爾時舍利子白佛:「世尊如來正等覺雖說般若波羅蜜多般若波羅蜜多圓成。」

[1085a21] 爾時世尊舍利子:「如是如是般若波羅蜜多圓成何以

[1085a23] 「舍利子五蘊圓成般若波羅蜜多圓成十二處十八界圓成般若波羅蜜多圓成

[1085a26] 「舍利子無明圓成般若波羅蜜多圓成名色六處老死憂惱圓成般若波羅蜜多圓成

[1085a29] 「舍利子無常樂苦無我不淨寂靜寂靜顛倒顛倒增益生滅隱沒圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b04] 「舍利子有情命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者受者使受者知者使知者見者使見者圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b07] 「舍利子虛妄圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b09] 「舍利子識界無色界有情法界圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b11] 「舍利子異熟果因緣斷常三世三際圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b13] 「舍利子布施持戒犯戒安忍忿精進懈怠靜慮散亂妙慧心意識無間死生雜染清淨圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b16] 「舍利子念住正斷神足覺支靜慮解脫等持等至無量神通無相圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b19] 「舍利子有漏無漏世間出世間有罪無罪有為無為無記黑白黑白相違圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b23] 「舍利子見聞覺知安住尋伺和合二相無生止觀棄捨世俗勝義圓成般若波羅蜜多圓成

[1085b26] 「舍利子聲聞地獨覺一切智智無著自然等等菩薩大願聲聞圓滿獨覺圓滿無量無邊等等一切法一切法如實一切法圓成般若波羅蜜多圓成

[1085c03] 「舍利子清涼真實寂靜寂靜寂靜圓成般若波羅蜜多圓成

[1085c05] 「舍利子成熟有情嚴淨佛土相好圓滿諸力無畏十八佛不共法圓成般若波羅蜜多圓成

[1085c07] 「舍利子涅槃乃至一切法若非圓成般若波羅蜜多圓成

[1085c09] 「舍利子太虛空無無性圓成如是般若波羅蜜多無色無性圓成

[1085c11] 「舍利子譬如虹蜺有種妙色顯現一實如是般若波羅蜜多種種顯示顯示無性

[1085c14] 「舍利子譬如虛空種種量度未曾五指圓成如是般若波羅蜜多種種顯示未曾自體圓成。」

[1085c18] 舍利子白佛:「如是般若波羅蜜多甚為。」

[1085c19] 佛言:「如是見者不可得。」

[1085c19] 舍利子:「如是般若波羅蜜多甚為。」

[1085c20] 佛言:「如是覺者不可得。」

[1085c21] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不可顯示。」

[1085c22] 佛言:「如是顯示不可得。」

[1085c23] 舍利子:「如是般若波羅蜜多顯示。」

[1085c24] 佛言:「如是現在。」

[1085c25] 舍利子:「如是般若波羅蜜多無性。」

[1085c25] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多緣起無性自性顛倒無性自性有情命者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者受者使受者知者使知者見者使見者無性自性識界無性自性有情法界無性自性無色界無性自性布施持戒犯戒安忍忿精進懈怠靜慮散亂妙慧無性自性菩提分法聖諦止觀無量神通靜慮解脫等持等至無性自性無性自性無生智滅智涅槃無性自性聲聞地獨覺佛地世俗智勝義無著一切智智無性自性。」

[1086a11] 舍利子:「如是般若波羅蜜多故而現在。」

[1086a13] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不為生起不為無我故而現在。」

[1086a14] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為緣法方便故而現在。」

[1086a16] 佛言:「如是一切法緣故如是發起般若波羅蜜多。」

[1086a18] 舍利子:「如是般若波羅蜜多一切法不為增減現在。」

[1086a19] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法增減。」

[1086a20] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為超越一切法故而現在。」

[1086a22] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法超越。」

[1086a23] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為損益一切法故而現在。」

[1086a24] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法損益。」

[1086a25] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為一切法故而現在。」

[1086a27] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法。」

[1086a28] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為調伏現在。」

[1086b01] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法調伏。」

[1086b03] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為恩怨故而現在。」

[1086b04] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法恩怨。」

[1086b05] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為現在。」

[1086b07] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法生起不生。」

[1086b08] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為相應相應故而現在。」

[1086b10] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法相應相應。」

[1086b11] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為不共故而現在。」

[1086b13] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法不共。」

[1086b14] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為有所生起不生故而現在。」

[1086b16] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法生起不生。」

[1086b17] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為有所流轉流轉故而現在。」

[1086b19] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法流轉流轉。」

[1086b20] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為作用現在。」

[1086b22] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見作用現在。」

[1086b23] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為平等性不平等現在。」

[1086b25] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見平等不平等。」

[1086b27] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為取捨故而現在。」

[1086b28] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法可取。」

[1086b29] 舍利子:「如是般若波羅蜜多不為有所故而現在。」

[1086c02] 佛言:「如是甚深般若波羅蜜多不見有法有所。」

[1086c04] 舍利子白佛:「如是般若波羅蜜多最為甚深。」

[1086c05] 佛言:「如是何以舍利子甚深如是般若波羅蜜多最為甚深諸緣甚深如是般若波羅蜜多最為甚深顛倒五蓋甚深如是般若波羅蜜多最為甚深有情甚深如是般若波羅蜜多最為甚深戲論戲論甚深如是般若波羅蜜多最為甚深布施持戒犯戒安忍忿精進懈怠靜慮散亂妙慧甚深如是般若波羅蜜多最為甚深念住正斷神足覺支甚深如是般若波羅蜜多最為甚深解脫解脫甚深如是般若波羅蜜多最為甚深過去未來現在三世平等甚深如是般若波羅蜜多最為甚深諸力無畏十八佛不共法甚深如是般若波羅蜜多最為甚深無量神通甚深如是般若波羅蜜多最為甚深三世無著一切佛法盡智無生智滅智甚深如是般若波羅蜜多最為甚深甚深如是般若波羅蜜多最為甚深

[1086c24] 「復次舍利子譬如大海深廣無量如是般若波羅蜜多深廣無量深廣無邊功德