NTI Reader
NTI Reader

阿罗汉 (阿羅漢) Āluóhàn

Āluóhàn proper noun Arhat
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: arhat, Pāli: arahant, Japanese: Arakan; a holy man who has left behind all earthly desires and concerns, escaping the cycle of birth and death and attaining Nirvana. It is also one of the ten epithets of the Buddha 佛陀十號 (BL 'arhat'; FGDB '阿羅漢'; DJBT 'Arakan').

Contained in

阿罗汉具德经大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记阿罗汉果大阿罗汉十六大阿罗汉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 93
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 8 84
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 2 74
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 11 58
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 7 54
Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》 Scroll 3 51
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 3 51
Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》 Scroll 2 47
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 12 46
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 18 45

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
成阿罗汉 成阿羅漢 即成阿羅漢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 81
尽阿罗汉 儘阿羅漢 若有比丘漏盡阿羅漢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 66
一阿罗汉 一阿羅漢 不如施與一阿羅漢 Sudatta Sutta (Velāma) 《須達經》 Scroll 1 27
阿罗汉道 阿羅漢道 具以得阿羅漢道 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 23
百阿罗汉 百阿羅漢 作如是施與閻浮提凡夫人至百阿羅漢 Sudatta Sutta (Velāma) 《須達經》 Scroll 1 22
阿罗汉不如 阿羅漢不如 一阿羅漢不如施百阿羅漢 Zhangzhe Shi Bao Jing (Velāma) 《長者施報經》 Scroll 1 21
阿罗汉比丘 阿羅漢比丘 若阿羅漢比丘諸漏已盡 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 12
阿罗汉终 阿羅漢終 漏盡阿羅漢終不捨法服 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 46 11
犹如阿罗汉 猶如阿羅漢 猶如阿羅漢 Ba Guan Zhai Jing 《八關齋經》 Scroll 1 8
阿罗汉身 阿羅漢身 漏盡阿羅漢身壞命終更無所有 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 5 8