NTI Reader
NTI Reader

胜 (勝) shèng

 1. shèng verb to beat / to win / to conquer
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Conflict 冲突
  Notes: In the sense of 战胜 (ABC 'shèng' v 1; CED '胜' 1; GHC '胜' 2; Kroll '勝' 1a)
 2. shèng noun victory / success
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: In the sense of 胜利 (ABC 'shèng' bf 3; GHC '胜' 1)
 3. shèng adjective wonderful / supurb / superior
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: (ABC 'shèng' bf 2; CED '胜' 3; GHC '胜' 4; Kroll '勝' 2)
 4. shèng verb to surpass
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 超过 (ABC 'shèng' v 2; CED '胜' 2; GHC '胜' 3; Kroll '勝' 1)
 5. shèng adjective triumphant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'shèng' bf 1)
 6. shèng noun a scenic view
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 胜景 (ABC 'shèng' bf 4)
 7. shèng noun a woman's hair decoration
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'shèng' bf 5; CED 3 '胜'; GHC '胜' 5; Kroll '勝' 4)
 8. shèng proper noun Sheng
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (ABC 'shèng' N; GHC '胜' 7)
 9. shèng adverb completely / fully
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '勝' 3)

Contained in

胜利名胜古迹获胜名胜战胜优胜战无不胜佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经胜鬘师子吼一乘大方便方广经佛顶尊胜陀罗尼经好胜胜似最胜音佛陈木胜胜林胜过胜鬘不胜以少胜多陈胜取胜常胜军胜利寺尊胜陀罗尼经东胜身洲东胜神洲金光明最胜王经佛顶尊胜尊胜佛母观顶遵胜救度能胜三界救度佛顶尊胜佛母胜义三胜义胜乐金刚难胜地难胜东胜身州回劣向胜人胜诸天勇猛胜忆念胜梵行胜胜妙宝胜如来宝胜波头摩胜如来宝胜如来安胜胜天王般若波罗蜜经胜鬘经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 6 155
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 146
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 134
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 7 132
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 11 130
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 5 126
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 124
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 120
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 119
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 417 117

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三事胜 三事勝 閻浮提人有三事勝拘耶尼人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 26
胜阎浮提 勝閻浮提 拘耶尼人有三事勝閻浮提 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
胜法 勝法 此是最初所得勝法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
胜知见 勝知見 起勝知見 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 8
起胜 起勝 起勝知見 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 8
胜会 勝會 說法勝會 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 8
增胜 增勝 能得最上增勝 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 6
胜前 勝前 應當勝前發歡喜心起忻樂意 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
中胜 中勝 剎利生中勝 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 5
求胜 求勝 復求勝者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5