NTI Reader
NTI Reader

胜 (勝) shèng

 1. shèng verb to beat / to win / to conquer
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Conflict 冲突
  Notes: In the sense of 战胜 (ABC 'shèng' v 1; CED '胜' 1; GHC '胜' 2; Kroll '勝' 1a)
 2. shèng noun victory / success
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: In the sense of 胜利 (ABC 'shèng' bf 3; GHC '胜' 1)
 3. shèng adjective wonderful / supurb / superior
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较
  Notes: (ABC 'shèng' bf 2; CED '胜' 3; GHC '胜' 4; Kroll '勝' 2)
 4. shèng verb to surpass
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 超过 (ABC 'shèng' v 2; CED '胜' 2; GHC '胜' 3; Kroll '勝' 1)
 5. shèng adjective triumphant
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'shèng' bf 1)
 6. shèng noun a scenic view
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 胜景 (ABC 'shèng' bf 4)
 7. shèng noun a woman's hair decoration
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC 'shèng' bf 5; CED 3 '胜'; GHC '胜' 5; Kroll '勝' 4)
 8. shèng proper noun Sheng
  Domain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (ABC 'shèng' N; GHC '胜' 7)
 9. shèng adverb completely / fully
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '勝' 3)

Contained in

胜利名胜古迹获胜名胜战胜优胜战无不胜佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经胜鬘师子吼一乘大方便方广经佛顶尊胜陀罗尼经好胜胜似最胜音佛陈木胜胜过胜鬘不胜以少胜多陈胜取胜常胜军胜利寺尊胜陀罗尼经东胜身洲东胜神洲金光明最胜王经佛顶尊胜尊胜佛母观顶遵胜救度能胜三界救度佛顶尊胜佛母胜义三胜义胜乐金刚难胜地难胜东胜身州回劣向胜人胜诸天勇猛胜忆念胜梵行胜胜妙宝胜如来宝胜波头摩胜如来宝胜如来安胜胜天王般若波罗蜜经胜鬘经名胜志

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 6 158
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 9 146
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 135
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 7 132
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 11 132
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 5 130
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 3 124
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 124
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 2 123
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 6 123

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
事胜 事勝 閻浮提人有三事勝拘耶尼人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 26
胜阎浮提 勝閻浮提 拘耶尼人有三事勝閻浮提 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 15
胜法 勝法 此是最初所得勝法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
胜知见 勝知見 起勝知見 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 8
胜会 勝會 說法勝會 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 8
起胜 起勝 起勝知見 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 8
胜前 勝前 應當勝前發歡喜心起忻樂意 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 6
增胜 增勝 能得最上增勝 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 6
求胜 求勝 復求勝者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5
高胜 高勝 其王不以沙門瞿曇是高勝族 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 5