Back to collection

Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》

Scroll 9

Click on any word to see more details.

佛說佛名經卷第九

元魏天竺三藏菩提流支

[0162c19] 「『◎南無復有尸棄佛 南無善見 南無最後釋迦牟尼佛。』

[0162c21] 「三大阿僧祇劫如是七十一應當一心敬禮舍利弗如是過去無量汝等應當一心歸命敬禮

[0162c24] 「『南無歡喜增長 南無自在王 南無不動佛 南無大聖 南無歡喜佛 南無自在 南無滿足 南無普光 南無精進 南無 南無安隱 南無智慧 南無稱佛 南無 南無 南無厭足 南無 南無月光 南無大威德 南無寶蓋 南無那羅延光明 南無師子光明 南無一切憂惱光明 南無堅固光明 南無光明 南無無垢光明 南無成就光明 南無光明 南無天王光明 南無如是等同不可說不可說

[0163a08] 「舍利弗應當歸命無量壽佛安樂世界觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首無量無邊菩薩如是等至歸命

[0163a10] 「『南無世界難勝佛國土光明菩薩光明菩薩以為上首無量無邊阿僧祇菩薩南無可樂世界阿閦佛國土香象菩薩妙香菩薩以為上首無量無邊菩薩南無盧舍那世界日月佛國土師子菩薩師子菩薩以為上首無量無邊菩薩南無世界善月佛國土菩薩一切法自在菩薩以為上首無量無邊菩薩南無光明世界普照佛國土月輪菩薩菩薩以為上首無量無邊菩薩南無世界如來佛國土不空菩薩不空菩薩以為上首無量無邊菩薩南無世界普觀如來佛國土菩薩法王菩薩以為上首無量無邊菩薩南無見愛世界觀世音如來國土降伏菩薩山王菩薩以為上首無量無邊菩薩如是十方世界一切佛國土一切菩薩悉皆歸命。』

[0163a27] 「舍利弗!『歸命

[0163a29] 「『清淨無垢 南無功德 南無普照 南無因陀羅 南無清淨光明 南無金色光明師子奮迅王 南無功德 南無金剛 南無功德摩尼山王 南無普見 南無普賢 南無普照 南無實法決定 南無無畏 南無無量功德 南無自在王 南無無盡 南無功德 南無 南無金剛 南無無垢 南無 南無一味 南無槃頭 南無 南無摩羅 南無 南無沈水香 南無樹提光明 南無 南無龍藏 南無寶光 南無 南無智德 南無金剛藏 南無住持 南無虛空平等 南無 南無 南無 南無 南無 南無 南無增上 南無歡喜 南無 南無 南無實語 南無 南無 南無自在 南無勝妙 南無佛寶幢 南無隨順 南無 南無無垢琉璃 南無滿足金剛住持 南無甘露 南無成就功德 南無香山 南無根本 南無不可 南無無邊 南無無量 南無無量自在 南無()光明 南無 南無根本莊嚴 南無根本 南無一切眾生見愛莊嚴 南無 南無一切煩惱 南無 南無 南無 南無見一切佛 南無見愛 南無不可見佛 南無甘露功德稱佛 南無師子吼 南無一切差別 南無散華 南無大勝(丹本) 南無無礙智作佛 南無一切作樂 南無 南無 南無一切世間自在王 南無須彌 南無須彌 南無解脫 南無世間 南無 南無自在 南無栴檀 南無差別 南無功用 南無思惟 南無一切 南無 南無 南無 南無大寶 南無無垢光明 南無樂說莊嚴稱佛 南無無垢稱佛 南無莊嚴光明 南無 南無無畏觀佛 南無師子 南無精進日月光 南無莊嚴功德 南無初發心一切煩惱 南無一切 南無 南無栴檀 南無大寶 南無 南無 南無滿 南無精進 南無 南無稱佛 南無 南無 南無 南無不動佛 南無功德 南無栴檀 南無因陀羅 南無樂山 南無能化 南無因陀羅 南無無畏作佛 南無富樓那 南無 南無法水清淨虛空界 南無智光 南無香光功德莊嚴 南無 南無清淨無垢然燈佛 南無一切無畏然燈佛 南無速勝 南無火光 南無普門 南無無量功德海光明 南無法界電光無障礙功德 南無清淨無垢然燈佛 南無師子光明 南無光明 南無金光明無邊精進成佛 南無香光歡喜 南無成就 南無自在 南無歡喜大海行佛 南無自在 南無 南無成就 南無文殊 南無一切法 南無功德法住 南無自在 南無法界 南無不可(丹本)光明 南無無垢功德() 南無無礙智普照光明 南無無量 南無法界虛空光明 南無福德威德 南無光明 南無風大 南無法化普光 南無成就眷屬普照 南無疾速歡喜 南無無垢清淨普光 南無清淨 南無智力成就佛 南無虛空清淨 南無金色須彌燈 南無法光 南無 南無普光高山 南無 南無波頭摩 南無 南無無盡功德 南無華威 南無甘露 南無 南無妙法威德成就佛 南無普光虛空 南無普門 南無無邊功德 南無普光功德然燈鏡像 南無喜樂 南無須彌然燈 南無善法(善化法界)金光明 南無降伏願佛 南無虛空吼聲 南無十方然燈佛 南無師子光明滿足功德海 南無華光 南無 南無普眼滿足() 南無善導 南無光明作佛 南無東方四天下金剛如來上首 南無南方難勝四天下因陀羅如來上首 南無西方四天下如來上首 南無北方師子四天下摩訶牟尼如來上首 南無東北方四天下降伏如來上首 南無東南四天下毘沙門如來上首 南無西南堅固四天下不動如來上首 南無西北方四天下普門如來上首 南無下方四天下如來上首 南無上方四天下智者如來上首

[0164b17] 「『歸命如是無量無邊

[0164b18] 「『南無盧舍那威德 南無法界 南無普光 南無 南無法界虛空 南無濫波 南無自在王 南無法月智光 南無普照彌留 南無虛空 南無輪到 南無無量宿自在王 南無普遍 南無彌留然燈 南無境界 南無 南無 南無一切佛寶 南無無邊世間智 南無阿僧伽 南無師子佛 南無不可思議 南無不可 南無 南無 南無 南無 南無盧舍那佛 南無無垢 南無 南無普眼 南無 南無 南無無邊光明平等法莊嚴 南無光明 南無行佛 南無栴檀 南無金色 南無 南無高聲 南無 南無高見 南無 南無 南無稱佛 南無波頭摩 南無功德 南無 南無 南無一切法 南無 南無功德 南無然燈功德 南無功德 南無 南無因陀羅 南無金剛那羅延 南無大悲 南無無障礙安隱滿足 南無(丹本)勝莊 南無一切法 南無滿足 南無深法 南無一切十億國土微塵數同名金剛藏 南無十億國土微塵數同名金剛 南無國土微塵數同名金剛 南無國土微塵數同名善法 南無國土微塵數同名稱心 南無國土微塵數同名功德 南無不可說佛國土微塵數同名不可 南無不可說佛國土微塵數同名毘婆尸佛 南無佛國土微塵數同名 南無八十佛國土微塵數不可數千萬億那由他同名普賢 南無一佛國土微塵數同名 南無佛國土微塵數千萬億那由他不可說同名自在 南無 南無功德海光明 南無法界虛空滿足不退 南無法界 南無不退轉法界 南無威德 南無法雲 南無一切法堅固 南無 南無寶光然燈 南無功德光明威德 南無 南無法燈威德 南無一切法威德 南無無垢威德 南無法輪光明 南無法光 南無法海 南無法華 南無山雞 南無然燈佛 南無常智化佛 南無法智普光明藏 南無法行 南無山王 南無普門彌留精進 南無(一切)法寶蘇摩 南無寂靜光明 南無法光鏡像 南無 南無普照 南無 南無 南無法界十方光明威德 南無功德蘇摩 南無 南無日照光明 南無 南無莊嚴 南無普照 南無法王功德 南無無畏金剛那羅延師子佛 南無勇猛 南無波頭摩 南無功德蘇摩重擔 南無道場 南無法炬 南無普賢光明 南無法幢金剛 南無 南無旃檀 南無一切 南無蘇摩威德菩提 南無波頭摩 南無 南無波頭摩 南無 南無功德 南無 南無普門光明須彌山 南無光明功德威德 南無法力勇猛 南無轉法輪光明吼聲 南無光明功德智慧 南無轉法輪波頭摩 南無佛自在功德不可 南無波頭摩光明藏 南無光明 南無蘇摩 南無種種光明 南無 南無功德 南無 南無 南無功德威德 南無法雲十方 南無法輪 南無 南無威德 南無法輪清淨 南無法力 南無金山威德 南無威德 南無 南無 南無摩尼威德 南無須彌一切法光輪 南無法輪威德 南無威德 南無三昧 南無勝妙 南無精進 南無 南無法炬 南無莊嚴 南無虛空無邊師子佛 南無光明雷電 南無妙智 南無虛空無礙 南無三昧 南無世間因陀羅光明 南無莊嚴 南無法然堅固 南無法輪光明 南無三世鏡像威德 南無法界師子光明 南無盧舍那須彌山三昧堅固師子佛 南無普光 南無蘇摩 南無妙法 南無虛空 南無法幢佛 南無安隱世間 南無摩訶伽羅師子佛 南無安隱 南無可樂 南無增上威德 南無虛空上勝 南無醫王 南無轉法輪光明 南無 南無 南無虛空 南無一切 南無不可降伏 南無十方() 南無具足 南無轉法輪普光 南無 南無無垢婆蹉 南無住持行佛 南無 南無無垢 南無師子 南無自在 南無稱佛 南無()無憂 南無虛空 南無無垢 南無恒河沙同名行佛 南無恒河沙同名無邊 南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名 南無恒河沙同名金剛 南無恒河沙同名 南無恒河沙同名 南無恒河沙同名金剛 南無五百同名大慈悲 南無功德 南無善逝法幢 南無須彌 南無功德 南無自在 南無 南無無量 南無功德 南無須彌山 南無日月 南無如是無量 南無虛空行佛 南無普照 南無方城() 南無 南無 南無 南無波頭摩生佛 南無法界 南無 南無寂滅 南無如是無量無邊 南無寶雞 南無 南無思議 南無因陀羅 南無() 南無 南無 南無光明 南無威德() 南無見佛 南無法界波頭摩 南無 南無如是無量無邊 南無 南無功德 南無 南無法光 南無波頭摩 南無 南無世間 南無如是無量無邊 南無香光佛 南無須彌 南無 南無 南無摩尼 南無 南無威德 南無 南無如是無量無邊 南無廣智 南無寶光 南無虛空 南無 南無 南無莊嚴 南無 南無光勝 南無光明 南無如是無量無邊 南無那羅延行佛 南無須彌 南無功德 南無 南無不可降伏 南無山王 南無如是無量無邊 南無自在王 南無 南無世間自在 南無鏡像光明 南無 南無光明功德 南無金剛 南無住持威德 南無如是無量無邊 南無深法光明 南無法海吼聲 南無彌留光明 南無 南無寶光 南無虛空 南無法界鏡像 南無光明 南無智光 南無 南無 南無功德光明 南無 南無大悲 南無地力光明 南無一切修面 南無身光 南無法勝宿 南無尼羅行佛 南無清淨幢蓋 南無三世鏡像 南無樂說 南無慚愧須彌山 南無法意 南無 南無 南無光明 南無廣智 南無法界 南無法海 南無法寶 南無功德 南無 南無忍辱 南無威德 南無世間 南無光明 南無 南無大願 南無不可降伏 南無功德 南無自在 南無無礙 南無具足 南無世間言語堅固 南無一切精進自在 南無 南無面世 南無眾生心平等 南無行佛行佛 南無 南無 南無清淨 南無 南無如是上首不可說不可說無量無邊

[0166b20] 「『南無法身佛南無妙法南無三十二相八十種好無量無邊功德南無佛種道場菩提樹種種形像種種去來妙處

[0166b24] 「『南無不退法輪菩薩不退聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀貌如來法輪如來法輪不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命

[0166b29] 「『南無佛十力四無所畏四無礙智戒定慧解脫解脫知見如是無量無邊功德如是功德一切眾生阿耨多羅三藐三菩提。』

[0166c03] 「舍利弗!『歸命

[0166c04] 「『善眼七十那由他佛出世南無善見七十二佛出世南無讚歎中一八千佛出世南無過去三十三千佛出世南無莊嚴劫四千佛出世。』

[0166c07] 「應當歸命如是無量無邊

[0166c09] 「善男子善女人一切應當洗浴淨衣如是禮拜應作:『世界意業不善乃至方等經五逆罪消滅。』

[0166c12] 「舍利弗善男子善女人滿足波羅蜜迴向無上菩提滿足一切菩薩波羅蜜應作:『過去未來現在菩薩摩訶薩修行出心眾生菩薩迦尸妻子布施貧乏不退菩薩須達拏莊嚴地獄眾生大悲菩薩善眼天子惡行眾生善行菩薩勝行頂上天冠頭皮上身菩薩天子布施菩薩月光王菩薩天子布施菩薩象王布施不退菩薩布施常精進菩薩堅意無悔如法菩薩天子安隱菩薩一切大腸小腸菩薩遠離捨身一切大小如法自在菩薩光勝天子捨身皮膚清淨菩薩金色天子金色鹿手足精進菩薩金色手足不可菩薩善法天子求法大火精進菩薩妙法精進求法賣身薩陀波崙菩薩一切苦妙法菩薩大王四天下大地一切莊嚴大勢至菩薩功德月天子捨身摩訶薩埵菩薩摩訶婆羅捨身一切貧窮苦惱眾生使侍者過去未來現在菩薩一切波羅蜜行願如是成就十方世界妙香華鬘伎樂隨喜供養佛法僧福德一切眾生因此福德諸眾生惡道因此福德滿足四千波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提不退轉大地速成無上菩提。』

[0167a18] 「舍利弗應當敬禮十方諸佛

[0167a20] 「『南無不動佛 南無 南無日光 南無 南無自在光明稱佛 南無 南無 南無自在 南無稱佛 南無 南無寶幢 南無 南無 南無 南無彌留 南無智海 南無精進 南無彌留功德 南無 南無智德 南無無畏◎ ◎南無精進 南無成就佛 南無 南無地力住持精進 南無 南無善眼 南無 南無不害法王 南無不可思議精進 南無功德 南無 南無自在 南無阿僧伽精進 南無難陀 南無 南無賢上 南無無邊 南無功德 南無 南無無盡智藏 南無 南無婆羅 南無毘尼稱佛 南無無邊功德 南無法華婆師 南無 南無山王 南無轉法輪 南無無垢 南無住持般若 南無不住精進 南無自在 南無念佛 南無福德精進 南無袈裟 南無自在 南無安隱眾生 南無 南無摩訶彌留 南無虛空光明 南無阿伽功德精進 南無功德 南無法施莊嚴 南無自在王 南無 南無自在精進 南無寶光 南無一切須彌山 南無彌留 南無不可得法佛 南無彌留 南無陀羅尼自在王 南無功德 南無彌留 南無 南無功德聚 南無 南無一切世間自在 南無稱佛 南無遮那 南無法幢奮迅王 南無栴檀波羅圍遶 南無心意精進 南無一切世間 南無眾生心 南無功德 南無無邊娑羅 南無()行佛 南無過去法雨 南無威德 南無無畏 南無 南無成就佛 南無妙行 南無莊嚴 南無阿僧祇莊嚴 南無師子座 南無栴檀

[0167c06] 「舍利弗清淨無障礙過人天眼東方千佛千佛千萬千億千萬億那由他無量阿僧祇不可思議不可思種種種種種種世界種種佛國土種種比丘比丘尼優婆塞優婆夷圍遶種種夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人圍遶供養現見如觀

[0167c14] 「舍利弗眾生受持讀誦洗浴淨衣分時分時分時三時偏袒著地一心供養禮拜如是:『如來所知十方諸佛敬禮。』

[0167c19] 「舍利弗眾生如是供養禮拜得無福德聲聞辟支佛阿耨多羅三藐三菩提十方諸佛一切:『福德佛如來所知迴向阿耨多羅三藐三菩提

[0167c24] 「『南無東方一切 南無自在 南無修行堅固自在 南無 南無師子奮迅王 南無力士自在王 南無自在陀羅 南無寶山 南無樹提 南無無量宿稱佛 南無功德堅固 南無三世法界 南無自在增長 南無 南無一切世間 南無龍王 南無吼聲 南無供養 南無波頭摩自在寶城 南無光輪 南無 南無功德 南無無邊功德 南無增長 南無師子 南無師子步行 南無諸法 南無法華智 南無清淨 南無堅固精進言語 南無精進 南無炎摩 南無光明 南無清淨無垢 南無無垢 南無清淨 南無 南無 南無廣智 南無 南無 南無法堅歡喜佛 南無須彌 南無成就佛 南無清淨 南無堅固自在 南無自在 南無淨業 南無自在 南無精進 南無無礙精進 南無世間自在 南無法行 南無福德成就佛 南無怯弱成就佛 南無成就佛 南無觀佛 南無須彌旃檀 南無作戒 南無聚集 南無龍王 南無大智精進 南無孤獨精進


[0168a23] 「『歸命如是無量無邊。』」

佛說佛名經卷第九

[0168a25] 孤獨精進莊嚴不動尼陀乃至法王二百第十

【經文資訊】大正藏第 14 No. 0440 佛說佛名經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,Xian 大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】

本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary