NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

声 (聲) shēng

 1. shēng noun sound
  Domain: Acoustics 声学
  Notes: (Barnes, 2007, p. 31; Guoyu '聲' n 1; Unihan '聲')
 2. shēng measure word a measure word for sound (times)
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '聲' n 6)
 3. shēng foreign sheng
  Domain: Foreign Language 外语
  Notes: Used for the sound in mantras and Sanskrit names
 4. shēng noun voice
  Domain: Acoustics 声学
  Notes: For example, 她低声的说 'She said in a low voice.' (Lao She 2003, p. 176; Barnes, 2007, p. 31; Unihan '聲')
 5. shēng noun music
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Guoyu '聲' n 2)
 6. shēng noun language
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 语言 (Guoyu '聲' n 3)
 7. shēng noun fame / reputation / honor
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 名誉 (Guoyu '聲' n 4)
 8. shēng noun a message
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 音信 (Guoyu '聲' n 5)
 9. shēng measure word an utterance
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: A unit to count speech utterances (Guoyu '聲' n 6)
 10. shēng noun a consonant
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  Notes: In the sense of 声母 (Guoyu '聲' n 7)
 11. shēng noun a tone
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  Notes: In the sense of 声调, the four tones in Putonghua (Guoyu '聲' n 8)
 12. shēng verb to announce
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (Guoyu '聲' v)

Contained in

声明掌声象声词轻声笑声喊声枪声哭声大声声卡声调声音响声相声呼声名声声势声誉有声有色形声谐声声母形声字声闻音声风声声色货利声名声闻界声闻身声势浩大明咒吽声救度发声无声声门音声门声道声门塞音声带浊声门擦音上声去声声腔声学声尘声闻乘曼声高声拟声词先声声望

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 83 403
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 62 382
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 41 328
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 97 297
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 31 288
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 80 274
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 78 271
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 15 266
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 84 266
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 32 263

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
车声 車聲 車聲轟轟覺而不聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
举声 舉聲 觀四方舉聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
耳声 耳聲 耳聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
声摩 聲摩 詣聲摩王所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
微声 微聲 而以微聲 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6
闻声 聞聲 王聞聲已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
象声 象聲 象聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
种声 種聲 其國常有十種聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
舞声 舞聲 舞聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
声入 聲入 聲入 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四方 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 17
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
多人圍繞輿大哭 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 21
一者不好 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 16
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
良久白佛 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 17
共同白佛 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 5
世尊 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
高舉 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 3
高舉 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
耳聞 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 8
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
名為 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
伽陀 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 4
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
牛皮 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 4
比丘 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 5