NTI Reader
NTI Reader

声 (聲) shēng

 1. shēng noun sound
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Acoustics 声学
  Notes: (Barnes, 2007, p. 31; Guoyu '聲' n 1; Unihan '聲')
 2. shēng measure word a measure word for sound (times)
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '聲' n 6)
 3. shēng foreign sheng
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Foreign Language 外语
  Notes: Used for the sound in mantras and Sanskrit names
 4. shēng noun voice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Acoustics 声学
  Notes: For example, 她低声的说 'She said in a low voice.' (Lao She 2003, p. 176; Barnes, 2007, p. 31; Unihan '聲')
 5. shēng noun music
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '聲' n 2)
 6. shēng noun language
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 语言 (Guoyu '聲' n 3)
 7. shēng noun fame / reputation / honor
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 名誉 (Guoyu '聲' n 4)
 8. shēng noun a message
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 音信 (Guoyu '聲' n 5)
 9. shēng measure word an utterance
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: A unit to count speech utterances (Guoyu '聲' n 6)
 10. shēng noun a consonant
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  Notes: In the sense of 声母 (Guoyu '聲' n 7)
 11. shēng noun a tone
  Domain: Linguistics 语言学 , Subdomain: Phonetics 语音学
  Notes: In the sense of 声调, the four tones in Putonghua (Guoyu '聲' n 8)
 12. shēng verb to announce
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: (Guoyu '聲' v)

Contained in

声明掌声象声词轻声笑声喊声枪声哭声大声声卡声调声音响声相声呼声名声声势声誉有声有色形声谐声声母形声字声闻音声风声声色货利声名声闻界声闻身声势浩大明咒吽声救度发声无声声门音声门声道声门塞音声带浊声门擦音上声去声声腔声学声尘声闻乘曼声高声拟声词先声声望

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 83 403
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 62 382
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 41 328
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 97 297
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 31 288
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 80 274
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 78 271
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 15 266
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 32 263
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 99 260

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
车声 車聲 車聲轟轟覺而不聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
举声 舉聲 觀四方舉聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
耳声 耳聲 耳聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 10
声摩 聲摩 詣聲摩王所 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 7
微声 微聲 而以微聲 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 6
闻声 聞聲 王聞聲已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
象声 象聲 象聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
舞声 舞聲 舞聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
马声 馬聲 馬聲 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 4
声入 聲入 聲入 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4