NTI Reader
NTI Reader

shēn

 1. shēn noun body / torso
  Domain: Health 健康
  Notes: (Unihan '身')
 2. shēn noun Kangxi radical 158
  Domain: Radicals 部首
  Notes: Body (ABC back cover; GHC p. 7; Unihan '身')
 3. shēn measure word measure word for clothes
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
 4. shēn noun self
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 身 may function as a reflexive pronoun in Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 83).
 5. shēn noun life
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: In this sense 身 is the same as 生命 or 性命
 6. shēn noun status
  Domain: Classical Chinese 古文
 7. shēn noun a lifetime
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: In this sense 身 is the same as 辈子
 8. shēn adverb personally
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In this sense in Literary Chinese 身 is the same as 亲身 or 亲自 in modern Chinese (Pulleyblank 1995, p. 137). For example, 彼身織屨,妻辟纑,以易之也。'He himself weaves sandals of hemp, and his wife twists and dresses threads of hemp to sell or exchange them.' (Mengzi: 6.10/35/19, translation by Legge)
 9. shēn verb to conceive / to be pregnant
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Life 生活
  Notes: In this sense 身 is the same as 怀孕
 10. shēn verb to learn through practice
  Domain: Education 教育
  Notes: In this sense 身 is the same as 体验
 11. shēn verb to undertake
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
  Notes: In this sense 身 is the same as 担当
 12. shēn verb to serve as / to hold a post / to take charge of
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Work 工作
  Notes: In this sense 身 is the same as 担任
 13. shēn noun body / kāya
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: kāya (BL 'kāya'; FGDB '身')

Contained in

本身自身身份随身身影身份证身体健身身份证明前身投身身材动身身边出身翻身浑身身手身穿身分身子终身起身亲身人身献身一身以身作则半身不遂委身法身三身一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经全身身兼合身置身事外杂色宝华严身佛纹身身心色身满身粉身碎骨身形修身丧身身价舍身有身见身外之物化身

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 5 272
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 65 268
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 7 238
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 66 233
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 3 227
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 219
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 9 215
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 122 209
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 205
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 201

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
身身 身身 於是比丘內身身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 28
身坏 身壞 身壞命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 27
身观 身觀 於是比丘內身身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 21
种身 種身 若干種身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 14
内身 內身 於是比丘內身身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
外身 外身 外身身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
身触 身觸 身觸 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 8
举身 舉身 舉身痛甚 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
内外身 內外身 內外身觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
身金 身金 內身金棺灌以麻油畢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5