NTI Reader
NTI Reader

zuò zuō

 1. zuò verb to do
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll '作' 4; Unihan '作')
 2. zuò verb to act as / to serve as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: 作 is synonymous with 当作 in this sense (Kroll '作' 4; Unihan '作').
 3. zuò verb to start
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '作' 2)
 4. zuò noun a writing / a work
  Domain: Art 艺术
  Notes: (Unihan '作')
 5. zuò verb to dress as / to be disguised as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing 服装
 6. zuō verb to create / to make
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll '作' 3; Unihan '作')
 7. zuō verb a workshop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 作 is synonymous with 作坊 or 工场 in this sense.
 8. zuō verb to write / to compose
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 作 is synonymous with 写作 or 创作 in this sense (Kroll '作' 3a; Unihan '作').
 9. zuò verb to rise
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 作 is synonymous with 起 in this sense. Etymology: 作:起也。(Kroll '作' 1; Shuo Wen)
 10. zuò verb to be aroused
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '作' 1a)
 11. zuò noun activity / action / undertaking
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: FGS translation standard: Activity (Kroll '作' 4a).
 12. zuò verb to regard as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '作' 5).

Contained in

作用工作合作动作著作权作品作为工作组创作操作协作操作系统当作软件作为服务运作作废制作叫作作业作料著作作家作文作者农作物写作作风作物作战操作数副作用杰作看作工作流弄虚作假无所作为以身作则作案作法作主称作一作社会工作胡作非为作揖装模作样装腔作势工作者作息工作站视窗操作系统

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 174 770
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 178 730
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 694
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 176 690
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 177 646
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 175 636
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 29 591
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 578
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 517
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 423

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
作颂 作頌 世尊為婆羅門而作頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 37
便作 便作 便作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
婆罗门作 婆羅門作 婆羅門作是言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 16
智者作 智者作 彼有智者作如是觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 12
比丘作 比丘作 聞諸比丘作如是議 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
梵志作 梵志作 事火梵志作是念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 9
作释迦文尼 作釋迦文尼 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 8
作秽 作穢 四為道作穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
作方便 作方便 更作方便 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
道作 道作 四為道作穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6