NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zuò zuō

 1. zuò verb to do
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (Kroll '作' 4; Unihan '作')
 2. zuò verb to act as / to serve as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: 作 is synonymous with 当作 in this sense (Kroll '作' 4; Unihan '作').
 3. zuò verb to start
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '作' 2)
 4. zuò noun a writing / a work
  Domain: Art 艺术
  Notes: (Unihan '作')
 5. zuò verb to dress as / to be disguised as
  Domain: Clothing 服装
 6. zuō verb to create / to make
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: (Kroll '作' 3; Unihan '作')
 7. zuō verb to write / to compose
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 作 is synonymous with 写作 or 创作 in this sense (Kroll '作' 3a; Unihan '作').
 8. zuò verb to rise
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 作 is synonymous with 起 in this sense. Etymology: 作:起也。(Kroll '作' 1; Shuo Wen)
 9. zuò verb to be aroused
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '作' 1a)
 10. zuò noun activity / action / undertaking
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: FGS translation standard: Activity (Kroll '作' 4a).
 11. zuò verb to regard as
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '作' 5).

Contained in

作用工作合作动作著作权作品作为工作组创作操作协作操作系统当作软件作为服务运作作废制作叫作作业作料著作作家作文作者农作物写作作风作物作战操作数副作用杰作看作工作流弄虚作假无所作为以身作则作案作法作主称作一作社会工作胡作非为作揖装模作样装腔作势工作者作息工作站视窗操作系统

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 174 770

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
作颂 作頌 世尊為婆羅門而作頌曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 37
便作 便作 便作是念 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 20
婆罗门作 婆羅門作 婆羅門作是言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 16
智者作 智者作 彼有智者作如是觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 12
比丘作 比丘作 聞諸比丘作如是議 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
梵志作 梵志作 事火梵志作是念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 9
作释迦文尼 作釋迦文尼 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇 Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 Scroll 1 8
作方便 作方便 更作方便 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 6
道作 道作 四為道作穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
作秽 作穢 四為道作穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三藏 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 28
即為忉利諸天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
惱害 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
在家輪王 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 6
Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 12
何等年紀 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 10
為人說經不用恩德 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 31
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 24
通夜 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 12
比丘 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 29
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 12
如是 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 19
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 23
如是 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 12
念言 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 17
尊者阿難 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 10
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 17
Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 18
Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 9
思惟 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 8
障礙 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 18
破壞 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 9