Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 180

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八

三藏法師玄奘 

般若品第三十二
[0967c22] 「復次世尊布施波羅蜜多無生般若波羅蜜多無生淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無生般若波羅蜜多無生布施波羅蜜多般若波羅蜜多淨戒乃至靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多布施波羅蜜多無自性般若波羅蜜多無自性淨戒乃至靜慮波羅蜜多無自性般若波羅蜜多無自性布施波羅蜜多無所有般若波羅蜜多無所有淨戒乃至靜慮波羅蜜多無所有般若波羅蜜多無所有布施波羅蜜多般若波羅蜜多淨戒乃至靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多布施波羅蜜多無相般若波羅蜜多無相淨戒乃至靜慮波羅蜜多無相般若波羅蜜多無相布施波羅蜜多般若波羅蜜多淨戒乃至靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多布施波羅蜜多遠離般若波羅蜜多遠離淨戒乃至靜慮波羅蜜多遠離般若波羅蜜多遠離布施波羅蜜多寂靜般若波羅蜜多寂靜淨戒乃至靜慮波羅蜜多寂靜般若波羅蜜多寂靜布施波羅蜜多不可得般若波羅蜜多不可得淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可得般若波羅蜜多不可得布施波羅蜜多不可思議般若波羅蜜多不可思議淨戒乃至靜慮波羅蜜多不可思議般若波羅蜜多不可思議布施波羅蜜多覺知般若波羅蜜多覺知淨戒乃至靜慮波羅蜜多覺知般若波羅蜜多覺知布施波羅蜜多勢力不成般若波羅蜜多勢力不成淨戒乃至靜慮波羅蜜多勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0968b02] 「復次世尊內空無生般若波羅蜜多無生外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無生般若波羅蜜多無生內空般若波羅蜜多外空乃至無性自性空般若波羅蜜多內空無自性般若波羅蜜多無自性外空乃至無性自性空無自性般若波羅蜜多無自性內空無所有般若波羅蜜多無所有外空乃至無性自性空無所有般若波羅蜜多無所有內空般若波羅蜜多外空乃至無性自性空般若波羅蜜多內空無相般若波羅蜜多無相外空乃至無性自性空無相般若波羅蜜多無相內空般若波羅蜜多外空乃至無性自性空般若波羅蜜多內空遠離般若波羅蜜多遠離外空乃至無性自性空遠離般若波羅蜜多遠離內空寂靜般若波羅蜜多寂靜外空乃至無性自性空寂靜般若波羅蜜多寂靜內空不可得般若波羅蜜多不可得外空乃至無性自性空不可得般若波羅蜜多不可得內空不可思議般若波羅蜜多不可思議外空乃至無性自性空不可思議般若波羅蜜多不可思議內空覺知般若波羅蜜多覺知外空乃至無性自性空覺知般若波羅蜜多覺知內空勢力不成般若波羅蜜多勢力不成外空乃至無性自性空勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0968c10] 「復次世尊真如無生般若波羅蜜多無生法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無生般若波羅蜜多無生真如般若波羅蜜多法界乃至不思議界般若波羅蜜多真如無自性般若波羅蜜多無自性法界乃至不思議界無自性般若波羅蜜多無自性真如無所有般若波羅蜜多無所有法界乃至不思議界無所有般若波羅蜜多無所有真如般若波羅蜜多法界乃至不思議界般若波羅蜜多真如無相般若波羅蜜多無相法界乃至不思議界無相般若波羅蜜多無相真如般若波羅蜜多法界乃至不思議界般若波羅蜜多真如遠離般若波羅蜜多遠離法界乃至不思議界遠離般若波羅蜜多遠離真如寂靜般若波羅蜜多寂靜法界乃至不思議界寂靜般若波羅蜜多寂靜真如不可得般若波羅蜜多不可得法界乃至不思議界不可得般若波羅蜜多不可得真如不可思議般若波羅蜜多不可思議法界乃至不思議界不可思議般若波羅蜜多不可思議真如覺知般若波羅蜜多覺知法界乃至不思議界覺知般若波羅蜜多覺知真如勢力不成般若波羅蜜多勢力不成法界乃至不思議界勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0969a15] 「復次世尊苦聖諦無生般若波羅蜜多無生道聖諦無生般若波羅蜜多無生苦聖諦般若波羅蜜多道聖諦般若波羅蜜多苦聖諦無自性般若波羅蜜多無自性道聖諦無自性般若波羅蜜多無自性苦聖諦無所有般若波羅蜜多無所有道聖諦無所有般若波羅蜜多無所有苦聖諦般若波羅蜜多道聖諦般若波羅蜜多苦聖諦無相般若波羅蜜多無相道聖諦無相般若波羅蜜多無相苦聖諦般若波羅蜜多道聖諦般若波羅蜜多苦聖諦遠離般若波羅蜜多遠離道聖諦遠離般若波羅蜜多遠離苦聖諦寂靜般若波羅蜜多寂靜道聖諦寂靜般若波羅蜜多寂靜苦聖諦不可得般若波羅蜜多不可得道聖諦不可得般若波羅蜜多不可得苦聖諦不可思議般若波羅蜜多不可思議道聖諦不可思議般若波羅蜜多不可思議苦聖諦覺知般若波羅蜜多覺知道聖諦覺知般若波羅蜜多覺知苦聖諦勢力不成般若波羅蜜多勢力不成道聖諦勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0969b18] 「復次世尊四靜慮無生般若波羅蜜多無生四無量四無色定無生般若波羅蜜多無生四靜慮般若波羅蜜多四無量四無色定般若波羅蜜多四靜慮無自性般若波羅蜜多無自性四無量四無色定無自性般若波羅蜜多無自性四靜慮無所有般若波羅蜜多無所有四無量四無色定無所有般若波羅蜜多無所有四靜慮般若波羅蜜多四無量四無色定般若波羅蜜多四靜慮無相般若波羅蜜多無相四無量四無色定無相般若波羅蜜多無相四靜慮般若波羅蜜多四無量四無色定般若波羅蜜多四靜慮遠離般若波羅蜜多遠離四無量四無色定遠離般若波羅蜜多遠離四靜慮寂靜般若波羅蜜多寂靜四無量四無色定寂靜般若波羅蜜多寂靜四靜慮不可得般若波羅蜜多不可得四無量四無色定不可得般若波羅蜜多不可得四靜慮不可思議般若波羅蜜多不可思議四無量四無色定不可思議般若波羅蜜多不可思議四靜慮覺知般若波羅蜜多覺知四無量四無色定覺知般若波羅蜜多覺知四靜慮勢力不成般若波羅蜜多勢力不成四無量四無色定勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0969c22] 「復次世尊八解脫無生般若波羅蜜多無生八勝處九次第定十遍處無生般若波羅蜜多無生八解脫般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多八解脫無自性般若波羅蜜多無自性八勝處九次第定十遍處無自性般若波羅蜜多無自性八解脫無所有般若波羅蜜多無所有八勝處九次第定十遍處無所有般若波羅蜜多無所有八解脫般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多八解脫無相般若波羅蜜多無相八勝處九次第定十遍處無相般若波羅蜜多無相八解脫般若波羅蜜多八勝處九次第定十遍處般若波羅蜜多八解脫遠離般若波羅蜜多遠離八勝處九次第定十遍處遠離般若波羅蜜多遠離八解脫寂靜般若波羅蜜多寂靜八勝處九次第定十遍處寂靜般若波羅蜜多寂靜八解脫不可得般若波羅蜜多不可得八勝處九次第定十遍處不可得般若波羅蜜多不可得八解脫不可思議般若波羅蜜多不可思議八勝處九次第定十遍處不可思議般若波羅蜜多不可思議八解脫覺知般若波羅蜜多覺知八勝處九次第定十遍處覺知般若波羅蜜多覺知八解脫勢力不成般若波羅蜜多勢力不成八勝處九次第定十遍處勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0970a28] 「復次世尊四念住無生般若波羅蜜多無生四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無生般若波羅蜜多無生四念住般若波羅蜜多四正斷乃至八聖道支般若波羅蜜多四念住無自性般若波羅蜜多無自性四正斷乃至八聖道支無自性般若波羅蜜多無自性四念住無所有般若波羅蜜多無所有四正斷乃至八聖道支無所有般若波羅蜜多無所有四念住般若波羅蜜多四正斷乃至八聖道支般若波羅蜜多四念住無相般若波羅蜜多無相四正斷乃至八聖道支無相般若波羅蜜多無相四念住般若波羅蜜多四正斷乃至八聖道支般若波羅蜜多四念住遠離般若波羅蜜多遠離四正斷乃至八聖道支遠離般若波羅蜜多遠離四念住寂靜般若波羅蜜多寂靜四正斷乃至八聖道支寂靜般若波羅蜜多寂靜四念住不可得般若波羅蜜多不可得四正斷乃至八聖道支不可得般若波羅蜜多不可得四念住不可思議般若波羅蜜多不可思議四正斷乃至八聖道支不可思議般若波羅蜜多不可思議四念住覺知般若波羅蜜多覺知四正斷乃至八聖道支覺知般若波羅蜜多覺知四念住勢力不成般若波羅蜜多勢力不成四正斷乃至八聖道支勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0970c05] 「復次世尊空解脫門無生般若波羅蜜多無生無相解脫門無生般若波羅蜜多無生空解脫門般若波羅蜜多無相解脫門般若波羅蜜多空解脫門無自性般若波羅蜜多無自性無相解脫門無自性般若波羅蜜多無自性空解脫門無所有般若波羅蜜多無所有無相解脫門無所有般若波羅蜜多無所有空解脫門般若波羅蜜多無相解脫門般若波羅蜜多空解脫門無相般若波羅蜜多無相無相解脫門無相般若波羅蜜多無相空解脫門般若波羅蜜多無相解脫門般若波羅蜜多空解脫門遠離般若波羅蜜多遠離無相解脫門遠離般若波羅蜜多遠離空解脫門寂靜般若波羅蜜多寂靜無相解脫門寂靜般若波羅蜜多寂靜空解脫門不可得般若波羅蜜多不可得無相解脫門不可得般若波羅蜜多不可得空解脫門不可思議般若波羅蜜多不可思議無相解脫門不可思議般若波羅蜜多不可思議空解脫門覺知般若波羅蜜多覺知無相解脫門覺知般若波羅蜜多覺知空解脫門勢力不成般若波羅蜜多勢力不成無相解脫門勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0971a10] 「復次世尊五眼無生般若波羅蜜多無生六神通無生般若波羅蜜多無生五眼般若波羅蜜多六神通般若波羅蜜多五眼無自性般若波羅蜜多無自性六神通無自性般若波羅蜜多無自性五眼無所有般若波羅蜜多無所有六神通無所有般若波羅蜜多無所有五眼般若波羅蜜多六神通般若波羅蜜多五眼無相般若波羅蜜多無相六神通無相般若波羅蜜多無相五眼般若波羅蜜多六神通般若波羅蜜多五眼遠離般若波羅蜜多遠離六神通遠離般若波羅蜜多遠離五眼寂靜般若波羅蜜多寂靜六神通寂靜般若波羅蜜多寂靜五眼不可得般若波羅蜜多不可得六神通不可得般若波羅蜜多不可得五眼不可思議般若波羅蜜多不可思議六神通不可思議般若波羅蜜多不可思議五眼覺知般若波羅蜜多覺知六神通覺知般若波羅蜜多覺知五眼勢力不成般若波羅蜜多勢力不成六神通勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0971b10] 「復次世尊佛十力無生般若波羅蜜多無生四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無生般若波羅蜜多無生佛十力般若波羅蜜多四無所畏乃至十八佛不共法般若波羅蜜多佛十力無自性般若波羅蜜多無自性四無所畏乃至十八佛不共法無自性般若波羅蜜多無自性佛十力無所有般若波羅蜜多無所有四無所畏乃至十八佛不共法無所有般若波羅蜜多無所有佛十力般若波羅蜜多四無所畏乃至十八佛不共法般若波羅蜜多佛十力無相般若波羅蜜多無相四無所畏乃至十八佛不共法無相般若波羅蜜多無相佛十力般若波羅蜜多四無所畏乃至十八佛不共法般若波羅蜜多佛十力遠離般若波羅蜜多遠離四無所畏乃至十八佛不共法遠離般若波羅蜜多遠離佛十力寂靜般若波羅蜜多寂靜四無所畏乃至十八佛不共法寂靜般若波羅蜜多寂靜佛十力不可得般若波羅蜜多不可得四無所畏乃至十八佛不共法不可得般若波羅蜜多不可得佛十力不可思議般若波羅蜜多不可思議四無所畏乃至十八佛不共法不可思議般若波羅蜜多不可思議佛十力覺知般若波羅蜜多覺知四無所畏乃至十八佛不共法覺知般若波羅蜜多覺知佛十力勢力不成般若波羅蜜多勢力不成四無所畏乃至十八佛不共法勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0971c19] 「復次世尊無生般若波羅蜜多無生住捨無生般若波羅蜜多無生般若波羅蜜多住捨般若波羅蜜多無自性般若波羅蜜多無自性住捨無自性般若波羅蜜多無自性無所有般若波羅蜜多無所有住捨無所有般若波羅蜜多無所有法空般若波羅蜜多住捨性空般若波羅蜜多無相般若波羅蜜多無相住捨無相般若波羅蜜多無相般若波羅蜜多住捨般若波羅蜜多法遠般若波羅蜜多遠離住捨遠離般若波羅蜜多遠離寂靜般若波羅蜜多寂靜住捨寂靜般若波羅蜜多寂靜不可得般若波羅蜜多不可得住捨不可得般若波羅蜜多不可得不可思議般若波羅蜜多不可思議住捨不可思議般若波羅蜜多不可思議覺知般若波羅蜜多覺知住捨覺知般若波羅蜜多覺知勢力不成般若波羅蜜多勢力不成住捨勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0972a22] 「復次世尊一切智無生般若波羅蜜多無生一切相智無生般若波羅蜜多無生一切智般若波羅蜜多一切相智般若波羅蜜多一切智無自性般若波羅蜜多無自性一切相智無自性般若波羅蜜多無自性一切智無所有般若波羅蜜多無所有一切相智無所有般若波羅蜜多無所有一切智般若波羅蜜多一切相智般若波羅蜜多一切智無相般若波羅蜜多無相一切相智無相般若波羅蜜多無相一切智般若波羅蜜多一切相智般若波羅蜜多一切智遠離般若波羅蜜多遠離一切相智遠離般若波羅蜜多遠離一切智寂靜般若波羅蜜多寂靜一切相智寂靜般若波羅蜜多寂靜一切智不可得般若波羅蜜多不可得一切相智不可得般若波羅蜜多不可得一切智不可思議般若波羅蜜多不可思議一切相智不可思議般若波羅蜜多不可思議一切智覺知般若波羅蜜多覺知一切相智覺知般若波羅蜜多覺知一切智勢力不成般若波羅蜜多勢力不成一切相智勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0972b27] 「復次世尊一切陀羅尼門無生般若波羅蜜多無生一切三摩地無生般若波羅蜜多無生一切陀羅尼門般若波羅蜜多一切三摩地般若波羅蜜多一切陀羅尼門無自性般若波羅蜜多無自性一切三摩地無自性般若波羅蜜多無自性一切陀羅尼門無所有般若波羅蜜多無所有一切三摩地無所有般若波羅蜜多無所有一切陀羅尼門般若波羅蜜多一切三摩地般若波羅蜜多一切陀羅尼門無相般若波羅蜜多無相一切三摩地無相般若波羅蜜多無相一切陀羅尼門般若波羅蜜多一切三摩地般若波羅蜜多一切陀羅尼門遠離般若波羅蜜多遠離一切三摩地遠離般若波羅蜜多遠離一切陀羅尼門寂靜般若波羅蜜多寂靜一切三摩地寂靜般若波羅蜜多寂靜一切陀羅尼門不可得般若波羅蜜多不可得一切三摩地不可得般若波羅蜜多不可得一切陀羅尼門不可思議般若波羅蜜多不可思議一切三摩地不可思議般若波羅蜜多不可思議一切陀羅尼門覺知般若波羅蜜多覺知一切三摩地覺知般若波羅蜜多覺知一切陀羅尼門勢力不成般若波羅蜜多勢力不成一切三摩地勢力不成般若波羅蜜多勢力不成世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多波羅蜜多

[0973a05] 「復次世尊預流無生般若波羅蜜多無生一來不還阿羅漢無生般若波羅蜜多無生預流般若波羅蜜多一來不還阿羅漢般若波羅蜜多預流無自性