Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 189

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第一百八十九

三藏法師玄奘 

難信品第三十四
[1014a29] 「復次善現清淨一切智清淨一切智清淨清淨何以清淨一切智清淨無二無二清淨一切相智清淨一切相智清淨清淨何以清淨一切相智清淨無二無二

[1014b05] 「有情清淨一切智清淨一切智清淨有情清淨何以有情清淨一切智清淨無二無二有情清淨一切相智清淨一切相智清淨有情清淨何以有情清淨一切相智清淨無二無二

[1014b11] 「命者清淨一切智清淨一切智清淨命者清淨何以命者清淨一切智清淨無二無二命者清淨一切相智清淨一切相智清淨命者清淨何以命者清淨一切相智清淨無二無二

[1014b17] 「清淨一切智清淨一切智清淨清淨何以清淨一切智清淨無二無二清淨一切相智清淨一切相智清淨清淨何以清淨一切相智清淨無二無二

[1014b23] 「養育者清淨一切智清淨一切智清淨養育者清淨何以養育者清淨一切智清淨無二無二養育者清淨一切相智清淨一切相智清淨養育者清淨何以養育者清淨一切相智清淨無二無二

[1014b29] 「士夫清淨一切智清淨一切智清淨士夫清淨何以士夫清淨一切智清淨無二無二士夫清淨一切相智清淨一切相智清淨士夫清淨何以士夫清淨一切相智清淨無二無二

[1014c06] 「補特伽羅清淨一切智清淨一切智清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨一切智清淨無二無二補特伽羅清淨一切相智清淨一切相智清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨一切相智清淨無二無二

[1014c13] 「意生清淨一切智清淨一切智清淨意生清淨何以意生清淨一切智清淨無二無二意生清淨一切相智清淨一切相智清淨意生清淨何以意生清淨一切相智清淨無二無二

[1014c19] 「儒童清淨一切智清淨一切智清淨儒童清淨何以儒童清淨一切智清淨無二無二儒童清淨一切相智清淨一切相智清淨儒童清淨何以儒童清淨一切相智清淨無二無二

[1014c24] 「作者清淨一切智清淨一切智清淨作者清淨何以作者清淨一切智清淨無二無二作者清淨一切相智清淨一切相智清淨作者清淨何以作者清淨一切相智清淨無二無二

[1015a01] 「受者清淨一切智清淨一切智清淨受者清淨何以受者清淨一切智清淨無二無二受者清淨一切相智清淨一切相智清淨受者清淨何以受者清淨一切相智清淨無二無二

[1015a07] 「知者清淨一切智清淨一切智清淨知者清淨何以知者清淨一切智清淨無二無二知者清淨一切相智清淨一切相智清淨知者清淨何以知者清淨一切相智清淨無二無二

[1015a13] 「見者清淨一切智清淨一切智清淨見者清淨何以見者清淨一切智清淨無二無二見者清淨一切相智清淨一切相智清淨見者清淨何以見者清淨一切相智清淨無二無二

[1015a19] 「復次善現清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨清淨何以清淨一切陀羅尼門清淨無二無二清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨清淨何以清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015a25] 「有情清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨有情清淨何以有情清淨一切陀羅尼門清淨無二無二有情清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨有情清淨何以有情清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015b02] 「命者清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨命者清淨何以命者清淨一切陀羅尼門清淨無二無二命者清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨命者清淨何以命者清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015b08] 「清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨清淨何以清淨一切陀羅尼門清淨無二無二清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨清淨何以清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015b15] 「養育者清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨養育者清淨何以養育者清淨一切陀羅尼門清淨無二無二養育者清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨養育者清淨何以養育者清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015b21] 「士夫清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨士夫清淨何以士夫清淨一切陀羅尼門清淨無二無二士夫清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨士夫清淨何以士夫清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015b28] 「補特伽羅清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨一切陀羅尼門清淨無二無二補特伽羅清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015c06] 「意生清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨意生清淨何以意生清淨一切陀羅尼門清淨無二無二意生清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨意生清淨何以意生清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015c12] 「儒童清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨儒童清淨何以儒童清淨一切陀羅尼門清淨無二無二儒童清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨儒童清淨何以儒童清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015c18] 「作者清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨作者清淨何以作者清淨一切陀羅尼門清淨無二無二作者清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨作者清淨何以作者清淨一切三摩地清淨無二無二

[1015c25] 「受者清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨受者清淨何以受者清淨一切陀羅尼門清淨無二無二受者清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨受者清淨何以受者清淨一切三摩地清淨無二無二

[1016a02] 「知者清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨知者清淨何以知者清淨一切陀羅尼門清淨無二無二知者清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨知者清淨何以知者清淨一切三摩地清淨無二無二

[1016a08] 「見者清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨見者清淨何以見者清淨一切陀羅尼門清淨無二無二見者清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨見者清淨何以見者清淨一切三摩地清淨無二無二

[1016a15] 「復次善現清淨預流果清淨預流果清淨清淨何以清淨預流果清淨無二無二清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨清淨何以清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016a20] 「有情清淨預流果清淨預流果清淨有情清淨何以有情清淨預流果清淨無二無二有情清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨有情清淨何以有情清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016a27] 「命者清淨預流果清淨預流果清淨命者清淨何以命者清淨預流果清淨無二無二命者清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨命者清淨何以命者清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016b04] 「清淨預流果清淨預流果清淨清淨何以清淨預流果清淨無二無二清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨清淨何以清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016b10] 「養育者清淨預流果清淨預流果清淨養育者清淨何以養育者清淨預流果清淨無二無二養育者清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨養育者清淨何以養育者清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016b16] 「士夫清淨預流果清淨預流果清淨士夫清淨何以士夫清淨預流果清淨無二無二士夫清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨士夫清淨何以士夫清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016b22] 「補特伽羅清淨預流果清淨預流果清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨預流果清淨無二無二補特伽羅清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016b29] 「意生清淨預流果清淨預流果清淨意生清淨何以意生清淨預流果清淨無二無二意生清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨意生清淨何以意生清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016c06] 「儒童清淨預流果清淨預流果清淨儒童清淨何以儒童清淨預流果清淨無二無二儒童清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨儒童清淨何以儒童清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016c12] 「作者清淨預流果清淨預流果清淨作者清淨何以作者清淨預流果清淨無二無二作者清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨作者清淨何以作者清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016c18] 「受者清淨預流果清淨預流果清淨受者清淨何以受者清淨預流果清淨無二無二受者清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨受者清淨何以受者清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1016c24] 「知者清淨預流果清淨預流果清淨知者清淨何以知者清淨預流果清淨無二無二知者清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨知者清淨何以知者清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1017a01] 「見者清淨預流果清淨預流果清淨見者清淨何以見者清淨預流果清淨無二無二見者清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨見者清淨何以見者清淨一來不還阿羅漢果清淨無二無二

[1017a08] 「復次善現清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨清淨何以清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a10] 「有情清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨有情清淨何以有情清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a13] 「命者清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨命者清淨何以命者清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a16] 「清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨清淨何以清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a19] 「養育者清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨養育者清淨何以養育者清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a22] 「士夫清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨士夫清淨何以士夫清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a24] 「補特伽羅清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017a27] 「意生清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨意生清淨何以意生清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017b01] 「儒童清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨儒童清淨何以儒童清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017b04] 「作者清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨作者清淨何以作者清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017b07] 「受者清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨受者清淨何以受者清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017b10] 「知者清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨知者清淨何以知者清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017b12] 「見者清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨見者清淨何以見者清淨獨覺菩提清淨無二無二

[1017b16] 「復次善現清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨清淨何以清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017b19] 「有情清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨有情清淨何以有情清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017b23] 「命者清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨命者清淨何以命者清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017b26] 「清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨清淨何以清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017b29] 「養育者清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨養育者清淨何以養育者清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c04] 「士夫清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨士夫清淨何以士夫清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c08] 「補特伽羅清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c11] 「意生清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨意生清淨何以意生清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c15] 「儒童清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨儒童清淨何以儒童清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c18] 「作者清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨作者清淨何以作者清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c22] 「受者清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨受者清淨何以受者清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c25] 「知者清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨知者清淨何以知者清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1017c29] 「見者清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨見者清淨何以見者清淨一切菩薩摩訶薩清淨無二無二

[1018a04] 「復次善現清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨清淨何以清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a07] 「有情清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨有情清淨何以有情清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a11] 「命者清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨命者清淨何以命者清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a14] 「清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨清淨何以清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a17] 「養育者清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨養育者清淨何以養育者清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a21] 「士夫清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨士夫清淨何以士夫清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a25] 「補特伽羅清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨補特伽羅清淨何以補特伽羅清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018a28] 「意生清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨意生清淨何以意生清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018b03] 「儒童清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨儒童清淨何以儒童清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018b06] 「作者清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨作者清淨何以作者清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018b10] 「受者清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨受者清淨何以受者清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018b13] 「知者清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨知者清淨何以知者清淨諸佛無上菩提清淨無二無二

[1018b17] 「見者清淨諸佛無上菩提