Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 214

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第二十四

三藏法師玄奘 

難信品第三十四三十三
[0070c07] 「善現自相空清淨內空清淨內空清淨一切智智清淨何以自相空清淨內空清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨一切智智清淨何以自相空清淨外空乃至無性自性空清淨一切智智清淨無二無二

[0070c17] 「善現自相空清淨真如清淨真如清淨一切智智清淨何以自相空清淨真如清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨一切智智清淨何以自相空清淨法界乃至不思議界清淨一切智智清淨無二無二

[0070c25] 「善現自相空清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨一切智智清淨何以自相空清淨苦聖諦清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨道聖諦清淨道聖諦清淨一切智智清淨何以自相空清淨道聖諦清淨一切智智清淨無二無二

[0071a03] 「善現自相空清淨四靜慮清淨四靜慮清淨一切智智清淨何以自相空清淨四靜慮清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨一切智智清淨何以自相空清淨四無量四無色定清淨一切智智清淨無二無二

[0071a11] 「善現自相空清淨八解脫清淨八解脫清淨一切智智清淨何以自相空清淨八解脫清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨一切智智清淨何以自相空清淨八勝處九次第定十遍處清淨一切智智清淨無二無二

[0071a19] 「善現自相空清淨四念住清淨四念住清淨一切智智清淨何以自相空清淨四念住清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨一切智智清淨何以自相空清淨四正斷乃至八聖道支清淨一切智智清淨無二無二

[0071a27] 「善現自相空清淨空解脫門清淨空解脫門清淨一切智智清淨何以自相空清淨空解脫門清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨一切智智清淨何以自相空清淨無相解脫門清淨一切智智清淨無二無二

[0071b05] 「善現自相空清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨一切智智清淨何以自相空清淨菩薩十地清淨一切智智清淨無二無二

[0071b10] 「善現自相空清淨五眼清淨五眼清淨一切智智清淨何以自相空清淨五眼清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨六神通清淨六神通清淨一切智智清淨何以自相空清淨六神通清淨一切智智清淨無二無二

[0071b16] 「善現自相空清淨佛十力清淨佛十力清淨一切智智清淨何以自相空清淨佛十力清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨一切智智清淨何以自相空清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨一切智智清淨無二無二

[0071b25] 「善現自相空清淨清淨清淨一切智智清淨何以自相空清淨清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨住捨清淨住捨清淨一切智智清淨何以自相空清淨住捨清淨一切智智清淨無二無二

[0071c03] 「善現自相空清淨一切智清淨一切智清淨一切智智清淨何以自相空清淨一切智清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨故道一切相智清淨一切相智清淨一切智智清淨何以自相空清淨一切相智清淨一切智智清淨無二無二

[0071c10] 「善現自相空清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨一切智智清淨何以自相空清淨若一陀羅尼門清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨一切智智清淨何以自相空清淨若一三摩地清淨一切智智清淨無二無二

[0071c19] 「善現自相空清淨預流果清淨預流果清淨一切智智清淨何以自相空清淨預流果清淨一切智智清淨無二無二自相空清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨一切智智清淨何以自相空清淨若一不還阿羅漢果清淨一切智智清淨無二無二

[0071c26] 「善現自相空清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨一切智智清淨何以自相空清淨獨覺菩提清淨一切智智清淨無二無二

[0072a01] 「善現自相空清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切智智清淨何以自相空清淨若一菩薩摩訶薩清淨一切智智清淨無二無二

[0072a05] 「善現自相空清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨一切智智清淨何以自相空清淨諸佛無上菩提清淨一切智智清淨無二無二

[0072a10] 「復次善現共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二

[0072a16] 「善現共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨意處清淨意處清淨一切智智清淨何以共相清淨意處清淨一切智智清淨無二無二

[0072a23] 「善現共相清淨色處清淨色處清淨一切智智清淨何以共相清淨色處清淨一切智智清淨無二無二共相清淨法處清淨法處清淨一切智智清淨何以共相清淨法處清淨一切智智清淨無二無二

[0072b02] 「善現共相清淨眼界清淨眼界清淨一切智智清淨何以共相清淨眼界清淨一切智智清淨無二無二共相清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨一切智智清淨何以共相清淨色界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0072b10] 「善現共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨耳識所生清淨乃至所生清淨一切智智清淨何以共相清淨乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0072b19] 「善現共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨一切智智清淨何以共相清淨香界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0072b27] 「善現共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨舌識所生清淨乃至所生清淨一切智智清淨何以共相清淨乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0072c06] 「善現共相清淨身界清淨身界清淨一切智智清淨何以共相清淨身界清淨一切智智清淨無二無二共相清淨身識所生清淨乃至所生清淨一切智智清淨何以共相清淨乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0072c14] 「善現共相清淨故意清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨法界意識界所生清淨法界乃至所生清淨一切智智清淨何以共相清淨法界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0072c22] 「善現共相清淨故地清淨地界清淨一切智智清淨何以共相清淨地界清淨一切智智清淨無二無二共相清淨識界清淨識界清淨一切智智清淨何以共相清淨識界清淨一切智智清淨無二無二

[0072c29] 「善現共相清淨無明清淨無明清淨一切智智清淨何以共相清淨無明清淨一切智智清淨無二無二共相清淨名色六處老死憂惱清淨乃至老死憂惱清淨一切智智清淨何以共相清淨乃至老死憂惱清淨一切智智清淨無二無二

[0073a10] 「善現共相清淨布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨一切智智清淨何以共相清淨布施波羅蜜多清淨一切智智清淨無二無二共相清淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨一切智智清淨何以共相清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨一切智智清淨無二無二

[0073a18] 「善現共相清淨內空清淨內空清淨一切智智清淨何以共相清淨內空清淨一切智智清淨無二無二共相清淨外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空一切法空不可得無性自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨一切智智清淨何以共相清淨外空乃至無性自性空清淨一切智智清淨無二無二

[0073a28] 「善現共相清淨真如清淨真如清淨一切智智清淨何以共相清淨真如清淨一切智智清淨無二無二共相清淨法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨一切智智清淨何以共相清淨法界乃至不思議界清淨一切智智清淨無二無二

[0073b08] 「善現共相清淨苦聖諦清淨苦聖諦清淨一切智智清淨何以共相清淨苦聖諦清淨一切智智清淨無二無二共相清淨道聖諦清淨道聖諦清淨一切智智清淨何以共相清淨道聖諦清淨一切智智清淨無二無二

[0073b15] 「善現共相清淨四靜慮清淨四靜慮清淨一切智智清淨何以共相清淨四靜慮清淨一切智智清淨無二無二共相清淨四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨一切智智清淨何以共相清淨四無量四無色定清淨一切智智清淨無二無二

[0073b22] 「善現共相清淨八解脫清淨八解脫清淨一切智智清淨何以共相清淨八解脫清淨一切智智清淨無二無二共相清淨八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨一切智智清淨何以共相清淨八勝處九次第定十遍處清淨一切智智清淨無二無二

[0073c01] 「善現共相清淨四念住清淨四念住清淨一切智智清淨何以共相清淨四念住清淨一切智智清淨無二無二共相清淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨一切智智清淨何以共相清淨四正斷乃至八聖道支清淨一切智智清淨無二無二

[0073c09] 「善現共相清淨空解脫門清淨空解脫門清淨一切智智清淨何以共相清淨空解脫門清淨一切智智清淨無二無二共相清淨無相解脫門清淨無相解脫門清淨一切智智清淨何以共相清淨無相解脫門清淨一切智智清淨無二無二

[0073c17] 「善現共相清淨菩薩十地清淨菩薩十地清淨一切智智清淨何以共相清淨菩薩十地清淨一切智智清淨無二無二

[0073c22] 「善現共相清淨五眼清淨五眼清淨一切智智清淨何以共相清淨五眼清淨一切智智清淨無二無二共相清淨六神通清淨六神通清淨一切智智清淨何以共相清淨六神通清淨一切智智清淨無二無二

[0073c28] 「善現共相清淨佛十力清淨佛十力清淨一切智智清淨何以共相清淨佛十力清淨一切智智清淨無二無二共相清淨四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨一切智智清淨何以共相清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨一切智智清淨無二無二

[0074a08] 「善現共相清淨清淨清淨一切智智清淨何以共相清淨清淨一切智智清淨無二無二共相清淨住捨清淨住捨清淨一切智智清淨何以共相清淨住捨清淨一切智智清淨無二無二

[0074a14] 「善現共相清淨一切智清淨一切智清淨一切智智清淨何以共相清淨一切智清淨一切智智清淨無二無二共相清淨故道一切相智清淨一切相智清淨一切智智清淨何以共相清淨一切相智清淨一切智智清淨無二無二

[0074a22] 「善現共相清淨一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨一切智智清淨何以共相清淨若一陀羅尼門清淨一切智智清淨無二無二共相清淨一切三摩地清淨一切三摩地清淨一切智智清淨何以共相清淨若一三摩地清淨一切智智清淨無二無二

[0074b01] 「善現共相清淨預流果清淨預流果清淨一切智智清淨何以共相清淨預流果清淨一切智智清淨無二無二共相清淨一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨一切智智清淨何以共相清淨若一不還阿羅漢果清淨一切智智清淨無二無二

[0074b08] 「善現共相清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨一切智智清淨何以共相清淨獨覺菩提清淨一切智智清淨無二無二

[0074b12] 「善現共相清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切菩薩摩訶薩清淨一切智智清淨何以共相清淨若一菩薩摩訶薩清淨一切智智清淨無二無二

[0074b16] 「善現共相清淨諸佛無上菩提清淨諸佛無上菩提清淨一切智智清淨何以共相清淨諸佛無上菩提清淨一切智智清淨無二無二

[0074b21] 「復次善現一切法空清淨清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二

[0074b27] 「善現一切法空清淨清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨意處清淨意處清淨一切智智清淨何以一切法空清淨意處清淨一切智智清淨無二無二

[0074c06] 「善現一切法空清淨色處清淨色處清淨一切智智清淨何以一切法空清淨色處清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨法處清淨法處清淨一切智智清淨何以一切法空清淨法處清淨一切智智清淨無二無二

[0074c13] 「善現一切法空清淨眼界清淨眼界清淨一切智智清淨何以一切法空清淨眼界清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨色界眼識界所生清淨色界乃至所生清淨一切智智清淨何以一切法空清淨色界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0074c21] 「善現一切法空清淨清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨耳識所生清淨乃至所生清淨一切智智清淨何以一切法空清淨乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0075a01] 「善現一切法空清淨清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨香界鼻識所生清淨香界乃至所生清淨一切智智清淨何以一切法空清淨香界乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0075a09] 「善現一切法空清淨清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨舌識所生清淨乃至所生清淨一切智智清淨何以一切法空清淨乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0075a18] 「善現一切法空清淨身界清淨身界清淨一切智智清淨何以一切法空清淨身界清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨身識所生清淨乃至所生清淨一切智智清淨何以一切法空清淨乃至所生清淨一切智智清淨無二無二

[0075a27] 「善現一切法空清淨故意清淨清淨一切智智清淨何以一切法空清淨清淨一切智智清淨無二無二一切法空清淨法界意識界意</