Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 301

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三

三藏法師玄奘 

難聞功德品第三十九
[0531a06] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時布施波羅蜜多不思議淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531a09] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時內空不思議外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531a16] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時真如不思議法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531a20] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時苦聖諦不思議道聖諦不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531a24] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時四靜慮不思議四無量四無色定不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531a27] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時八解脫不思議八勝處九次第定十遍處不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b02] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時四念住不思議四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b06] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時空解脫門不思議無相解脫門不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b09] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時菩薩十地不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b13] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時五眼不思議六神通不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b16] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時佛十力不思議四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b20] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不思議住捨不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b23] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時一切智不思議一切相智不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531b27] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時一切陀羅尼門不思議一切三摩地不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531c02] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時預流果不思議一來不還阿羅漢果不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531c05] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時獨覺菩提不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531c08] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時一切菩薩摩訶薩不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿

[0531c11] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時諸佛無上菩提不思議菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿。」

[0531c14] 爾時具壽善現白佛:「世尊如是般若波羅蜜多理趣甚深能信?」

[0531c15] 佛言:「善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友菩薩摩訶薩能信甚深般若波羅蜜多。」

[0531c19] 具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友?」

[0531c21] 佛言:「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別思惟分別色相思惟分別識相思惟分別思惟分別何以乃至不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0531c28] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別意處思惟分別思惟分別意處思惟分別思惟分別意處何以乃至意處不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532a06] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別色處思惟分別法處思惟分別色處思惟分別法處思惟分別色處思惟分別法處何以色處乃至法處不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532a13] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別眼界思惟分別色界眼識界所生思惟分別眼界思惟分別色界乃至所生思惟分別眼界思惟分別色界乃至所生受性何以眼界乃至所生不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532a22] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別耳識所生思惟分別思惟分別乃至所生思惟分別思惟分別乃至所生受性何以乃至所生不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532b02] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別香界鼻識所生思惟分別思惟分別香界乃至所生思惟分別思惟分別香界乃至所生受性何以乃至所生不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532b11] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別舌識所生思惟分別思惟分別乃至所生思惟分別思惟分別乃至所生受性何以乃至所生不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532b20] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別身界思惟分別身識所生思惟分別身界思惟分別乃至所生思惟分別身界思惟分別乃至所生受性何以身界乃至所生不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532b28] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別法界意識界所生思惟分別思惟分別法界乃至所生思惟分別思惟分別法界乃至所生受性何以乃至所生不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532c08] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別地界思惟分別識界思惟分別地界思惟分別識界思惟分別地界思惟分別識界何以地界乃至識界不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532c15] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別無明思惟分別名色六處老死憂惱思惟分別無明思惟分別乃至老死憂惱思惟分別無明思惟分別乃至老死憂惱何以無明乃至老死憂惱不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0532c25] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別欲界思惟分別無色界思惟分別欲界思惟分別無色界思惟分別欲界思惟分別無色界何以欲界無色界不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533a02] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別布施波羅蜜多思惟分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多思惟分別布施波羅蜜多思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多思惟分別布施波羅蜜多思惟分別淨戒乃至般若波羅蜜多何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533a12] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別內空思惟分別外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空思惟分別內空思惟分別外空乃至無性自性空思惟分別內空思惟分別外空乃至無性自性空何以內空乃至無性自性空不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533a22] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別真如思惟分別法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界思惟分別真如思惟分別法界乃至不思議界思惟分別真如思惟分別法界乃至不思議界何以真如乃至不思議界不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533b02] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別苦聖諦思惟分別道聖諦思惟分別苦聖諦思惟分別道聖諦思惟分別苦聖諦思惟分別道聖諦何以苦聖諦道聖諦不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533b10] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別四靜慮思惟分別四無量四無色定思惟分別四靜慮思惟分別四無量四無色定思惟分別四靜慮思惟分別四無量四無色定何以四靜慮四無量四無色定不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533b18] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別八解脫思惟分別八勝處九次第定十遍處思惟分別八解脫思惟分別八勝處九次第定十遍處思惟分別八解脫思惟分別八勝處九次第定十遍處何以八解脫八勝處九次第定十遍處不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533b26] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別四念住思惟分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支思惟分別四念住思惟分別四正斷乃至八聖道支思惟分別四念住思惟分別四正斷乃至八聖道支何以四念住乃至八聖道支不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533c06] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別空解脫門思惟分別無相解脫門思惟分別空解脫門思惟分別無相解脫門思惟分別空解脫門思惟分別無相解脫門何以空解脫門無相解脫門不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533c14] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別菩薩十地思惟分別菩薩十地思惟分別菩薩十地何以菩薩十地不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533c20] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別五眼思惟分別六神通思惟分別五眼思惟分別六神通思惟分別五眼思惟分別六神通何以五眼六神通不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0533c26] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別佛十力思惟分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法思惟分別佛十力思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法思惟分別佛十力思惟分別四無所畏乃至十八佛不共法何以佛十力乃至十八佛不共法不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534a06] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別思惟分別住捨思惟分別法相思惟分別住捨性相思惟分別法性思惟分別住捨何以住捨不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534a14] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別一切智思惟分別一切相智思惟分別一切智相思惟分別一切相智思惟分別一切智思惟分別一切相智何以一切智一切相智不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534a22] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別一切陀羅尼門思惟分別一切三摩地思惟分別一切陀羅尼門思惟分別一切三摩地思惟分別一切陀羅尼門思惟分別一切三摩地何以一切陀羅尼門一切三摩地不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534b02] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別預流果思惟分別一來不還阿羅漢果思惟分別預流果思惟分別一來不還阿羅漢果思惟分別預流果思惟分別一來不還阿羅漢果何以預流果一來不還阿羅漢果不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534b10] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別獨覺菩提思惟分別獨覺菩提思惟分別獨覺菩提何以獨覺菩提不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534b15] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別一切菩薩摩訶薩思惟分別一切菩薩摩訶薩行相思惟分別一切菩薩摩訶薩何以一切菩薩摩訶薩不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友

[0534b21] 「善現菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時思惟分別諸佛無上菩提思惟分別諸佛無上菩提思惟分別諸佛無上菩提何以諸佛無上菩提不可思議善現菩薩摩訶薩已久六波羅蜜多已久種善根供養善友。」

[0534b29] 具壽善現白佛:「世尊如是般若波羅蜜多極為甚深。」

[0534c01] 佛言:「如是善現甚深般若波羅蜜多甚深甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c03] 「善現甚深般若波羅蜜多甚深意處甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c05] 「善現色處甚深般若波羅蜜多甚深法處甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c06] 「善現眼界甚深般若波羅蜜多甚深色界眼識界所生甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c09] 「善現甚深般若波羅蜜多甚深耳識所生甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c11] 「善現甚深般若波羅蜜多甚深香界鼻識所生甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c14] 「善現甚深般若波羅蜜多甚深舌識所生甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c16] 「善現身界甚深般若波羅蜜多甚深身識所生甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c19] 「善現甚深般若波羅蜜多甚深法界意識界所生甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c21] 「善現地界甚深般若波羅蜜多甚深識界甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c23] 「善現無明甚深般若波羅蜜多甚深名色六處老死憂惱甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c26] 「善現布施波羅蜜多甚深般若波羅蜜多甚深淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多甚深般若波羅蜜多甚深

[0534c28] 「善現內空甚深般若波羅蜜多甚深外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a04] 「善現真如甚深般若波羅蜜多甚深法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a07] 「善現苦聖諦甚深般若波羅蜜多甚深道聖諦甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a09] 「善現四靜慮甚深般若波羅蜜多甚深四無量四無色定甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a11] 「善現八解脫甚深般若波羅蜜多甚深八勝處九次第定十遍處甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a13] 「善現四念住甚深般若波羅蜜多甚深四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a16] 「善現空解脫門甚深般若波羅蜜多甚深無相解脫門甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a18] 「善現菩薩十地甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a20] 「善現五眼甚深般若波羅蜜多甚深六神通甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a21] 「善現佛十力甚深般若波羅蜜多甚深四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a24] 「善現甚深般若波羅蜜多甚深住捨甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a26] 「善現一切智甚深般若波羅蜜多甚深一切相智甚深般若波羅蜜多甚深

[0535a28] 「善現一切陀羅尼門甚深般若波羅蜜多甚深一切三摩地甚深般若波羅蜜多甚深

[0535b02] 「善現預流果甚深般若波羅蜜多甚深一來不還阿羅漢果甚深般若波羅蜜多甚深

[0535b04] 「善現獨覺菩提甚深般若波羅蜜多甚深

[0535b05] 「善現一切菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多甚深

[0535b06] 「善現諸佛無上菩提甚深般若波羅蜜多甚深

[0535b08] 「是故般若波羅蜜多甚深。」

[0535b09] 具壽善現白佛:「世尊如是般若波羅蜜多大寶。」

[0535b10] 佛言:「如是有情功德

[0535b10] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情十善業道四靜慮四無量四無色定五神通

[0535b13] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

[0535b15] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空

[0535b19] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界聖諦

[0535b22] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情八解脫八勝處九次第定十遍處

[0535b24] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

[0535b26] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情無相解脫門

[0535b28] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情菩薩十地

[0535b29] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情五眼六神通

[0535c02] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法

[0535c04] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情住捨

[0535c06] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情一切智一切相智

[0535c08] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情一切陀羅尼門一切三摩地

[0535c10] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情預流一來不還阿羅漢果

[0535c11] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情獨覺菩提

[0535c13] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情一切菩薩摩訶薩

[0535c14] 「善現如是般若波羅蜜多珍寶有情諸佛無上菩提轉法輪

[0535c16] 「是故般若波羅蜜多大寶。」

大般若波羅蜜多經卷第三

【經文資訊大正藏 06 No. 0220 大般若波羅蜜多經(201-400)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供眾生出版社提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary