Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 312

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十二

三藏法師玄奘 

喻品第四十四
[0589a11] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦思惟修習演說甚深般若波羅蜜多不以甚深般若波羅蜜多有情不以靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有情不以內空有情不以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空有情不以真如有情不以法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有情不以苦聖諦有情不以道聖諦有情不以四靜慮有情不以四無量四無色定有情不以八解脫有情不以八勝處九次第定十遍處有情不以四念住有情不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有情不以空解脫門有情不以無相解脫門有情不以菩薩十地有情不以五眼有情不以六神通有情不以佛十力有情不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法有情不以法攝有情不以住捨有情不以一切智有情不以一切相智有情不以一切陀羅尼門有情不以一切三摩地有情不以預流果法攝有情不以一來不還阿羅漢果法攝有情不以獨覺菩提法攝有情不以一切菩薩摩訶薩有情不以諸佛無上菩提有情

[0589b14] 「善現菩薩乘善男子善女人隨順修行甚深般若波羅蜜多隨順修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多隨順修行內空隨順修行外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空隨順修行真如隨順修行法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界隨順修行苦聖諦隨順修行道聖諦隨順修行四靜慮隨順修行四無量四無色定隨順修行八解脫隨順修行八勝處九次第定十遍處隨順修行四念住隨順修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支隨順修行空解脫門隨順修行無相解脫門隨順修行菩薩十地隨順修行五眼隨順修行六神通隨順修行佛十力隨順修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法隨順修行隨順修行住捨隨順修行一切智隨順修行一切相智隨順修行一切陀羅尼門隨順修行一切三摩地隨順修行預流果隨順修行一來不還阿羅漢果隨順修行獨覺菩提隨順修行一切菩薩摩訶薩隨順修行無上菩提

[0589c13] 「善現如是菩薩乘善男子善女人由此因緣隨一聲聞地獨覺所以者何善男子善女人不能書寫受持讀誦思惟修習甚深般若波羅蜜多不能甚深般若波羅蜜多有情不能隨順修行甚深般若波羅蜜多由此因緣善男子善女人隨一聲聞地獨覺


[0589c21] 「◎復次善現大海乘船其中諸人器物死屍依附溺死彼岸善現大海諸人器物死屍以為依附安隱大海彼岸無害妙樂

[0589c27] 「如是善現菩薩乘善男子善女人大乘成就信敬愛樂書寫受持讀誦思惟修習甚深般若波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習內空以為依附書寫受持讀誦思惟修習外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空以為依附書寫受持讀誦思惟修習真如以為依附書寫受持讀誦思惟修習法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以為依附書寫受持讀誦思惟修習苦聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習道聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習四靜慮以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無量四無色定以為依附書寫受持讀誦思惟修習八解脫以為依附書寫受持讀誦思惟修習八勝處九次第定十遍處以為依附書寫受持讀誦思惟修習四念住以為依附書寫受持讀誦思惟修習四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以為依附書寫受持讀誦思惟修習空解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習無相解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習菩薩十地以為依附書寫受持讀誦思惟修習五眼以為依附書寫受持讀誦思惟修習六神通以為依附書寫受持讀誦思惟修習佛十力以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法以為依附書寫受持讀誦思惟修習以為依附書寫受持讀誦思惟修習住捨以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切相智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切陀羅尼門以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切三摩地以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切菩薩摩訶薩以為依附書寫受持讀誦思惟修習諸佛無上菩提以為依附善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺

[0590b14] 「善現菩薩乘善男子善女人大乘成就圓滿信敬愛樂書寫受持讀誦思惟修習甚深般若波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習內空以為依附書寫受持讀誦思惟修習外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空以為依附書寫受持讀誦思惟修習真如以為依附書寫受持讀誦思惟修習法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以為依附書寫受持讀誦思惟修習苦聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習道聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習四靜慮以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無量四無色定以為依附書寫受持讀誦思惟修習八解脫以為依附書寫受持讀誦思惟修習八勝處九次第定十遍處以為依附書寫受持讀誦思惟修習四念住以為依附書寫受持讀誦思惟修習四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以為依附書寫受持讀誦思惟修習空解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習無相解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習菩薩十地以為依附書寫受持讀誦思惟修習五眼以為依附書寫受持讀誦思惟修習六神通以為依附書寫受持讀誦思惟修習佛十力以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法以為依附書寫受持讀誦思惟修習以為依附書寫受持讀誦思惟修習住捨以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切相智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切陀羅尼門以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切三摩地以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切菩薩摩訶薩以為依附書寫受持讀誦思惟修習諸佛無上菩提以為依附善現如是菩薩乘善男子善女人中道退入聲獨覺無上菩提

[0591a02] 「善現險惡曠野攝受資糧器具不能達到安樂國其中失命

[0591a04] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺

[0591b01] 「善現險惡曠野攝受資糧器具必當達到安樂國中道捨命

[0591b03] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退聲聞地獨覺成熟有情嚴淨佛土證得無上菩提

[0591c01] 「善現譬如男子女人執持取水不久何以未熟不堪終歸

[0591c04] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺

[0592a02] 「善現譬如男子女人取水何以堅牢

[0592a05] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退聲聞地獨覺成熟有情嚴淨佛土證得無上菩提

[0592b03] 「善現商人便海岸財物安置便進發善現中道財物如是商人便喪失身命財寶

[0592b07] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗喪失身命財寶喪身命者聲聞獨覺財寶無上菩提

[0592c06] 「善現譬如商人便海岸穿財物善現人物安隱

[0592c09] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退聲聞地獨覺成熟有情嚴淨佛土證得無上菩提

[0593a08] 「善現譬如有人二十老耄衰朽所謂熱病善現云何老病床座?」

[0593a11] 善現答言:「世尊!」

[0593a11] 佛言:「善現設有起立無力行一俱盧舍俱盧舍俱盧舍所以者何老病

[0593a13] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺何以攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上菩提善巧方便

[0593b13] 「善現譬如有人二十老耄衰朽所謂熱病老病床座不能告之:『有所隨意我等安隱。』

[0593b18] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法攝受攝受住捨攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼門攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受諸佛無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退聲聞地獨覺成熟有情嚴淨佛土證得無上菩提何以攝受甚深般若波羅蜜多乃至諸佛無上菩提善巧方便。」

[0593c20] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩乘善男子善女人攝受甚深般若波羅蜜多攝受方便善巧退墮聲聞獨覺?」

[0593c23] 佛言:「善現善哉善哉利樂菩薩乘善男子善女人請問如來如是要事汝今諦聽

[0593c25] 「善現菩薩乘善男子善女人初發心我所修行布施波羅蜜多我所修行淨戒波羅蜜多我所修行安忍波羅蜜多我所修行精進波羅蜜我所修行靜慮波羅蜜多我所修行般若波羅蜜多

[0594a02] 「善現善男子善女人