Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》

Scroll 312

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三十二

三藏法師玄奘 

喻品第四十四
[0589a11] 「復次善現菩薩乘善男子善女人書寫受持讀誦思惟修習演說甚深般若波羅蜜多甚深般若波羅蜜多有情靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有情以內有情以外內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空有情真如有情法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有情苦聖諦有情道聖諦有情四靜慮有情四無量四無色定有情八解脫有情八勝處次第十遍處有情四念住有情四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有情空解脫門有情無相解脫門有情菩薩十地有情五眼有情六神通有情佛十力有情四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八有情有情有情一切智有情一切相智有情一切陀羅尼有情一切三摩地有情預流果有情一來阿羅漢果有情獨覺菩提有情一切菩薩摩訶薩有情無上菩提有情

[0589b14] 「善現菩薩乘善男子善女人隨順修行甚深般若波羅蜜多隨順修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多隨順修行內空隨順修行外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空隨順修行真如隨順修行法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界隨順修行苦聖諦隨順修行道聖諦隨順修行四靜慮隨順修行四無量四無色定隨順修行八解脫隨順修行八勝處次第十遍處隨順修行四念住隨順修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支隨順修行空解脫門隨順修行無相解脫門隨順修行菩薩十地隨順修行五眼隨順修行六神通隨順修行佛十力隨順修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八隨順修行隨順修行隨順修行一切智隨順修行一切相智隨順修行一切陀羅尼隨順修行一切三摩地隨順修行預流果隨順修行一來阿羅漢果隨順修行獨覺菩提隨順修行一切菩薩摩訶薩隨順修行無上菩提

[0589c13] 「善現如是菩薩乘善男子善女人因緣隨一聲聞獨覺所以善男子善女人不能書寫受持讀誦思惟修習甚深般若波羅蜜多不能甚深般若波羅蜜多有情不能隨順修行甚深般若波羅蜜多因緣善男子善女人隨一聲聞獨覺


[0589c21] 「◎復次善現大海乘船其中器物死屍依附溺死彼岸善現大海器物死屍以為依附安隱大海彼岸妙樂

[0589c27] 「如是善現菩薩乘善男子善女人大乘成就信敬愛樂書寫受持讀誦思惟修習甚深般若波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習內空以為依附書寫受持讀誦思惟修習外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空以為依附書寫受持讀誦思惟修習真如以為依附書寫受持讀誦思惟修習法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以為依附書寫受持讀誦思惟修習苦聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習道聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習四靜慮以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無量四無色定以為依附書寫受持讀誦思惟修習八解脫以為依附書寫受持讀誦思惟修習八勝處次第十遍處以為依附書寫受持讀誦思惟修習四念住以為依附書寫受持讀誦思惟修習四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以為依附書寫受持讀誦思惟修習空解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習無相解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習菩薩十地以為依附書寫受持讀誦思惟修習五眼以為依附書寫受持讀誦思惟修習六神通以為依附書寫受持讀誦思惟修習佛十力以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八以為依附書寫受持讀誦思惟修習以為依附書寫受持讀誦思惟修習以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切相智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切陀羅尼以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切三摩地以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切菩薩摩訶薩以為依附書寫受持讀誦思惟修習無上菩提以為依附善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺

[0590b14] 「善現菩薩乘善男子善女人大乘成就圓滿信敬愛樂書寫受持讀誦思惟修習甚深般若波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多以為依附書寫受持讀誦思惟修習內空以為依附書寫受持讀誦思惟修習外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空以為依附書寫受持讀誦思惟修習真如以為依附書寫受持讀誦思惟修習法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以為依附書寫受持讀誦思惟修習苦聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習道聖諦以為依附書寫受持讀誦思惟修習四靜慮以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無量四無色定以為依附書寫受持讀誦思惟修習八解脫以為依附書寫受持讀誦思惟修習八勝處次第十遍處以為依附書寫受持讀誦思惟修習四念住以為依附書寫受持讀誦思惟修習四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以為依附書寫受持讀誦思惟修習空解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習無相解脫門以為依附書寫受持讀誦思惟修習菩薩十地以為依附書寫受持讀誦思惟修習五眼以為依附書寫受持讀誦思惟修習六神通以為依附書寫受持讀誦思惟修習佛十力以為依附書寫受持讀誦思惟修習四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八以為依附書寫受持讀誦思惟修習以為依附書寫受持讀誦思惟修習以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切相智以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切陀羅尼以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切三摩地以為依附書寫受持讀誦思惟修習一切菩薩摩訶薩以為依附書寫受持讀誦思惟修習無上菩提以為依附善現如是菩薩乘善男子善女人中道退入聲獨覺無上菩提

[0591a02] 「善現險惡曠野攝受資糧器具不能達到安樂國其中

[0591a04] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺

[0591b01] 「善現險惡曠野攝受資糧器具達到安樂國中道捨命

[0591b03] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退超聲獨覺成熟有情嚴淨佛土得無菩提

[0591c01] 「善現譬如男子女人執持取水不久何以未熟不堪終歸

[0591c04] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺

[0592a02] 「善現譬如男子女人取水何以堅牢

[0592a05] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退超聲獨覺成熟有情嚴淨佛土得無菩提

[0592b03] 「善現商人便海岸財物安置便進發善現中道財物如是商人便喪失身命財寶

[0592b07] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗喪失身命財寶喪身聲聞獨覺財寶無上菩提

[0592c06] 「善現譬如商人便海岸穿財物善現人物安隱

[0592c09] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退超聲獨覺成熟有情嚴淨佛土得無菩提

[0593a08] 「善現譬如有人二十老耄衰朽所謂熱病善現云何老病?」

[0593a11] 善現答言:「世尊!」

[0593a11] 佛言:「善現設有起立力行俱盧俱盧俱盧所以老病

[0593a13] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道衰敗無上菩提退入聲獨覺何以攝受甚深般若波羅蜜多乃至無上菩提善巧方便

[0593b13] 「善現譬如有人二十老耄衰朽所謂熱病老病不能:『有所隨意我等安隱。』

[0593b18] 「如是善現菩薩乘善男子善女人無上菩提淨心深心樂欲勝解精進攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空攝受真如攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受道聖諦攝受四靜慮攝受四無量四無色定攝受八解脫攝受八勝處次第十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相解脫門攝受菩薩十地攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八攝受攝受攝受一切智攝受一切相智攝受一切陀羅尼攝受一切三摩地攝受一切菩薩摩訶薩攝受無上菩提善現如是菩薩乘善男子善女人中道退超聲獨覺成熟有情嚴淨佛土得無菩提何以攝受甚深般若波羅蜜多乃至無上菩提善巧方便。」

[0593c20] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何菩薩乘善男子善女人攝受甚深般若波羅蜜多攝受方便善巧退墮聲聞獨覺?」

[0593c23] 佛言:「善現善哉善哉利樂菩薩乘善男子善女人請問如來如是要事諦聽

[0593c25] 「善現菩薩乘善男子善女人初發心修行布施波羅蜜多修行淨戒波羅蜜多修行安忍波羅蜜多修行精進波羅蜜修行靜慮波羅蜜多修行般若波羅蜜多

[0594a02] 「善現善男子善女人布施如是:『能行如是。』淨戒如是:『能持所持成就。』安忍如是:『成就。』精進如是:『精進為此精進精進。』靜慮如是:『為此成就。』般若時如是:『修慧為此修慧成就。』

[0594a10] 「復次善現菩薩乘善男子善女人布施布施布施布施淨戒淨戒淨戒淨戒安忍安忍安忍安忍精進精進精進精進靜慮靜慮靜慮靜慮般若時般若般若般若所以布施波羅蜜多如是分別何以遠離彼岸布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多如是分別何以遠離彼岸淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多如是分別何以遠離彼岸安忍波羅蜜多精進波羅蜜如是分別何以遠離彼岸精進波羅蜜靜慮波羅蜜多如是分別何以遠離彼岸靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多如是分別何以遠離彼岸般若波羅蜜多

[0594a29] 「善現菩薩乘善男子善女人不知此岸彼岸不能攝受布施波羅蜜多不能攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能攝受內空不能攝受外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟變異本性自相空共相一切法不可得無性自性空無性自性空不能攝受真如不能攝受法界法性虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不能攝受苦聖諦不能攝受道聖諦不能攝受四靜慮不能攝受四無量四無色定不能攝受八解脫不能攝受八勝處次第十遍處不能攝受四念住不能攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不能攝受空解脫門不能攝受無相解脫門不能攝受菩薩十地不能攝受五眼不能攝受六神通不能攝受佛十力不能攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八不能攝受不能攝受不能攝受一切智不能攝受一切相智不能攝受一切陀羅尼不能攝受一切三摩地不能攝受一切菩薩摩訶薩不能攝受無上菩提善現因緣菩薩乘善男子善女人聲聞獨覺無上菩提。」

大般若波羅蜜多經卷第三十二

【經文資訊】大正藏第 06 No. 0220 大般若波羅蜜多經(201-400)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蘭若提供眾生出版社提供,日本 SAT 組織提供,眾生出版社提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】

本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary