Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 333

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三三十三

三藏法師玄奘 

善學品第五十三
[0705b13] 「復次善現菩薩摩訶薩執持聞名執著所以者何善現菩薩摩訶薩修學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界安住道聖諦修學四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修學四靜慮四無量四無色定修學八解脫八勝處九次第定十遍處修學無相解脫門修學菩薩十地修學五眼六神通修學陀羅尼門三摩地修學佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法修學住捨修學一切智一切相智修學一切菩薩摩訶薩修學諸佛無上菩提由此因緣得便善現菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相不能了知死魔行相不能了知天魔行相不能了知煩惱魔行相由此因緣得便

[0705c07] 「善現菩薩摩訶薩不了不了不了不了意處不了色處不了法處不了眼界不了不了色界不了法界不了眼識界不了意識界不了不了不了所生不了所生不了地界不了識界不了無明不了知行名色六處老死不了布施波羅蜜多不了淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不了內空不了外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不了真如不了知法法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不了四念住不了四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不了苦聖諦不了道聖諦不了四靜慮不了四無量四無色定不了八解脫不了八勝處九次第定十遍處不了空解脫門不了無相解脫門不了十地不了五眼不了六神通不了三摩地不了陀羅尼門不了佛十力不了四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不了預流果不了一來不還阿羅漢果不了獨覺菩提不了一切智不了知道一切相智不了有情諸法名字實相由此因緣得便方便化作種種形像菩薩摩訶薩:『修行願行滿無上菩提成佛如是殊勝功德尊貴名號。』善現惡魔菩薩長夜:『成佛如是功德名號。』

[0706a13] 「善現菩薩遠離般若波羅蜜多便念言:『人為成佛功德名號長夜相應由此故知過去諸佛大菩提無上菩提決定不復退轉成佛必定如是功德尊貴名號。』

[0706a19] 「善現菩薩摩訶薩如是惡魔眷屬沙門當來成佛名號如是如是轉增:『未來定當作佛獲得如是功德名號菩薩我等。』

[0706a22] 「善現我所不退轉菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩未成成佛虛名便傲慢菩薩摩訶薩善現菩薩摩訶薩傲慢菩薩摩訶薩遠離無上菩提善現菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多便善友惡友攝受聲聞獨覺

[0706b01] 「善現菩薩摩訶薩正念至誠悔過數數親近供養恭敬尊重讚歎善友流轉生死多時而後甚深般若波羅蜜多漸次修學無上菩提善現菩薩摩訶薩不得正念不能悔過不捨親近供養恭敬尊重讚歎善友流轉生死多時精進善業聲聞獨覺

[0706b09] 「善現譬如苾芻聲聞四重罪便沙門釋迦子現在不能預流一來不還應果善現妄執虛名菩薩成佛空名便菩薩摩訶薩罪過苾芻四重無量倍數善現苾芻四重菩薩罪過五無間無量所以者何善現菩薩摩訶薩不成殊勝功德惡魔成佛名號便自傲菩薩是故罪過五無間是故善現菩薩摩訶薩得無菩提善覺如是虛名微細魔事

[0706b21] 「復次善現菩薩摩訶薩山林曠野獨居宴坐遠離惡魔來到其所恭敬讚歎遠離功德:『善哉大士如是遠離遠離一切如來正等覺稱讚天帝釋諸天神仙守護供養尊重常住。』善現讚歎諸菩薩摩訶薩阿練若曠野山林宴坐思惟遠離。」

[0706b28] 爾時善現白佛:「世尊諸菩薩摩訶薩何等遠離阿練若曠野山林臥具思惟宴坐遠離功德諸菩薩摩訶薩遠離!」

[0706c03] 佛言:「善現諸菩薩摩訶薩山林曠野阿練若城邑聚落王都遠離煩惱惡業遠離聲聞獨覺作意勤修般若波羅蜜多殊勝功德菩薩遠離

[0706c07] 「善現遠離一切如來正等覺稱讚遠離一切如來正等覺開許

[0706c09] 「善現遠離諸菩薩摩訶薩修學正思惟精進修行遠離菩薩遠離

[0706c11] 「善現遠離聲聞獨覺作意一切煩惱惡業畢竟清淨諸菩薩無上菩提利樂有情未來際

[0706c15] 「善現惡魔山林曠野阿練若遠離臥具獨居宴坐諸菩薩遠離何以善現遠離惡業煩惱聲聞獨覺作意般若波羅蜜多不能精勤信受修學不能圓滿一切智智

[0706c20] 「善現菩薩摩訶薩勤修習惡遠離行法傲慢不清淨心菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩城邑聚落王都清淨雜種煩惱惡業聲聞獨覺作意精勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多精勤安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空精勤安住真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界精勤安住道聖諦精勤修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四靜慮四無量四無色定五神通世間功德圓滿精勤修習無相解脫門精勤修習五眼六神通精勤修習陀羅尼門三摩地精勤修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法精勤修習住捨精勤修習一切智一切相智嚴淨佛土成熟有情憒閙寂靜勤修遠離如是真淨菩薩摩訶薩憍慢誹謗

[0707a13] 「善現菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多便曠野踰繕那其中無諸禽獸盜賊唯有邏剎娑其中如是阿練若千歲千歲俱胝俱胝俱胝俱胝遠離不了諸菩薩摩訶薩遠離諸菩薩摩訶薩寂靜遠離種種煩惱惡業發趣無上菩提遠離聲聞獨覺作意菩薩摩訶薩曠野經歷多時聲聞獨覺作意聲聞獨覺依止遠離愛著善現如是遠離諸如來

[0707a27] 「善現我所稱讚諸菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩不成遠離不見有相行相所以者何如是遠離不生愛樂樂修聲聞獨覺遠離

[0707b02] 「善現菩薩摩訶薩遠離空中歡喜讚歎:『大士善哉善哉修行遠離遠離一切如來正等覺稱讚精勤修習無上菩提。』

[0707b06] 「善現菩薩摩訶薩執著如是聲聞獨覺遠離行法以為最勝菩薩乘憒閙寂靜調善法苾芻:『不能遠離憒閙寂靜。』善現菩薩摩訶薩諸如來正等覺稱讚遠離菩薩摩訶薩憒閙寂靜不能修行遠離諸如來正等覺稱讚菩薩摩訶薩尊重讚歎寂靜修行遠離善現菩薩摩訶薩親近供養恭敬大師親近供養恭敬輕蔑遠離應承惡友不遠供養恭敬大師

[0707b19] 「善現菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多便執著所以者何:『我所修行遠離非人稱讚護念城邑身心擾亂護念恭敬?』善現菩薩摩訶薩由此因緣傲慢菩薩摩訶薩煩惱惡業晝夜增長善現菩薩摩訶薩諸菩薩旃荼羅菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩而是天上人中阿素洛沙門法衣盜賊意樂發趣菩薩乘親近供養恭敬尊重讚歎如是惡人何以善現增上慢菩薩煩惱是故善現菩薩摩訶薩真實不捨一切智智不捨無上菩提深心求證一切智智求證無上菩提利樂有情親近供養恭敬尊重讚歎如是惡人

[0707c06] 「善現諸菩薩摩訶薩精進事業厭離生死不著三界旃荼羅發心應作:『惡人過患失念覺知除滅。』善現諸菩薩摩訶薩無上菩提善覺如是魔事精進遠離除滅菩薩過患

[0707c14] 「復次善現菩薩摩訶薩增上意樂無上菩提親近供養恭敬尊重讚歎善友。」

[0707c16] 具壽善現白佛:「世尊何等名為諸菩薩摩訶薩善友?」

[0707c17] 佛言:「善現一切如來正等覺菩薩摩訶薩善友一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩善友聲聞餘善菩薩摩訶薩宣說開示分別布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應法令易解菩薩摩訶薩善友

[0707c23] 「善現布施波羅蜜多菩薩摩訶薩善友淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩善友

[0707c26] 「善現四念住菩薩摩訶薩善友四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩善友

[0707c28] 「善現四靜慮菩薩摩訶薩善友四無量四無色定菩薩摩訶薩善友

[0708a01] 「善現八解脫菩薩摩訶薩善友八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩善友

[0708a04] 「善現空解脫門菩薩摩訶薩善友無相解脫門菩薩摩訶薩善友

[0708a06] 「善現菩薩摩訶薩善友離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地菩薩摩訶薩善友

[0708a09] 「善現五眼菩薩摩訶薩善友六神通菩薩摩訶薩善友

[0708a11] 「善現三摩地菩薩摩訶薩善友陀羅尼門菩薩摩訶薩善友

[0708a13] 「善現佛十力菩薩摩訶薩善友四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法菩薩摩訶薩善友

[0708a16] 「善現菩薩摩訶薩善友住捨菩薩摩訶薩善友

[0708a18] 「善現一切煩惱習菩薩摩訶薩善友

[0708a19] 「善現一切智菩薩摩訶薩善友一切相智菩薩摩訶薩善友

[0708a21] 「善現一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩善友諸佛無上菩提菩薩摩訶薩善友

[0708a23] 「善現苦聖諦菩薩摩訶薩善友道聖諦菩薩摩訶薩善友

[0708a25] 「善現諸法菩薩摩訶薩善友諸緣菩薩摩訶薩善友

[0708a27] 「善現內空菩薩摩訶薩善友外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空菩薩摩訶薩善友

[0708b03] 「善現真如菩薩摩訶薩善友法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界菩薩摩訶薩善友

[0708b07] 「善現布施波羅蜜多諸菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩

[0708b14] 「善現四念住諸菩薩摩訶薩四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩

[0708b21] 「善現四靜慮諸菩薩摩訶薩四無量四無色定菩薩摩訶薩

[0708b28] 「善現八解脫諸菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩

[0708c05] 「善現空解脫門諸菩薩摩訶薩無相解脫門菩薩摩訶薩

[0708c12] 「善現諸菩薩摩訶薩離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地菩薩摩訶薩

[0708c21] 「善現五眼諸菩薩摩訶薩六神通菩薩摩訶薩

[0708c27] 「善現三摩地諸菩薩摩訶薩陀羅尼門菩薩摩訶薩

[0709a04] 「善現佛十力諸菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法菩薩摩訶薩

[0709a12] 「善現諸菩薩摩訶薩住捨菩薩摩訶薩

[0709a18] 「善現一切煩惱習諸菩薩摩訶薩

[0709a22] 「善現一切智諸菩薩摩訶薩一切相智菩薩摩訶薩

[0709a29] 「善現一切菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩諸佛無上菩提菩薩摩訶薩