Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 379

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三七十九

三藏法師玄奘 

法義品第六十七
[0956a14] 「菩薩摩訶薩所生無行無得所生無行無得何以所生自性乃至所生自性不可

[0956a18] 「菩薩摩訶薩地界無行無得識界無行無得何以地界自性乃至識界自性不可

[0956a21] 「菩薩摩訶薩因緣無行無得等無間緣所緣緣增上緣無行無得何以因緣自性乃至增上緣自性不可

[0956a24] 「菩薩摩訶薩無明無行無得名色六處老死憂惱無行無得何以無明自性乃至老死憂惱自性不可

[0956a28] 「菩薩摩訶薩布施波羅蜜多無行無得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無行無得何以布施波羅蜜多自性乃至般若波羅蜜多自性不可

[0956b03] 「菩薩摩訶薩內空無行無得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空無行無得何以內空自性乃至無性自性空自性不可

[0956b10] 「菩薩摩訶薩四念住無行無得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無行無得何以四念住自性乃至八聖道支自性不可

[0956b14] 「菩薩摩訶薩空解脫門無行無得無相解脫門無行無得何以空解脫門自性乃至解脫門自性不可

[0956b17] 「菩薩摩訶薩苦聖諦無行無得道聖諦無行無得何以苦聖諦自性乃至道聖諦自性不可

[0956b20] 「菩薩摩訶薩四靜慮無行無得四無量四無色定無行無得何以四靜慮自性乃至四無色定自性不可

[0956b24] 「菩薩摩訶薩八解脫無行無得八勝處九次第定十遍處無行無得何以八解脫自性乃至十遍處自性不可

[0956b27] 「菩薩摩訶薩一切三摩地無行無得一切陀羅尼門無行無得何以一切三摩地自性一切陀羅尼門自性不可

[0956c01] 「菩薩摩訶薩無行無得離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無行無得何以自性乃至法雲地自性不可

[0956c05] 「菩薩摩訶薩五眼無行無得六神通無行無得何以五眼自性六神通自性不可

[0956c08] 「菩薩摩訶薩佛十力無行無得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法無行無得何以佛十力自性乃至十八佛不共法自性不可

[0956c12] 「菩薩摩訶薩無行無得住捨無行無得何以自性住捨自性不可

[0956c16] 「菩薩摩訶薩一切智無行無得一切相智無行無得何以一切智自性乃至一切相智自性不可

[0956c19] 「菩薩摩訶薩預流果無行無得一來不還阿羅漢果獨覺菩提無行無得何以預流果自性乃至獨覺菩提自性不可

[0956c23] 「菩薩摩訶薩一切菩薩摩訶薩無行無得諸佛無上菩提無行無得何以一切菩薩摩訶薩自性諸佛無上菩提自性不可菩薩摩訶薩如是無行無得無所得無所得離生

[0956c28] 「善現菩薩摩訶薩離生諸菩薩摩訶薩證入正性離生圓滿一切靜慮解脫等持等至菩薩摩訶薩定勢煩惱勢力菩薩摩訶薩造作勢力四靜慮流轉無有菩薩摩訶薩有情如實饒益不得有情菩薩摩訶薩如是無所得成熟有情嚴淨佛土無上菩提妙法無量

[0957a09] 「如是善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多圓滿無相靜慮波羅蜜多由此靜慮波羅蜜多圓滿無上菩提妙法無量如是法輪無所得名為無相有情無上饒益

[0957a15] 「復次善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時安住如夢光影陽焰尋香城變化五取蘊圓滿般若波羅蜜多菩薩摩訶薩如實了知一切法如夢光影陽焰尋香城變化便圓滿無相般若波羅蜜多。」

[0957a21] 具壽善現白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩如實了知一切法如夢光影陽焰尋香城變化?」

[0957a23] 佛言:「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見不見不見不見不見不見光影不見光影不見陽焰不見陽焰不見不見不見尋香城不見尋香城不見變化不見變化何以光影光影陽焰陽焰尋香城尋香城變化變化皆是愚夫異生顛倒執著阿羅漢獨覺菩薩諸如來正等覺不見不見不見不見不見不見光影不見光影不見陽焰不見陽焰不見不見不見尋香城不見尋香城不見變化不見變化何以一切法無性自性無相無為實有涅槃

[0957b12] 「一切法無性自性無相無為實有涅槃云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多一切法有性有想有為實有寂滅無有何以一切法自性有成有相有為實性寂滅修行甚深般若波羅蜜多般若波羅蜜多

[0957b19] 「如是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不著不著不著不著意處不著色處不著法處不著眼界不著不著色界不著法界不著眼識界不著意識界不著不著不著所生不著所生不著地界不著識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣不著所生諸法不著無明不著名色六處老死憂惱不著欲界不著無色界不著四靜慮不著四無量四無色定不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著空解脫門不著無相解脫門不著苦聖諦不著道聖諦不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際空變異本性空自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不著真如不著法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著八解脫不著八勝處九次第定十遍處不著一切三摩地不著一切陀羅尼門不著不著離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不著不著住捨不著一切智不著一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩不著諸佛無上菩提

[0957c23] 「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著圓滿初地其中不生貪著何以菩薩摩訶薩不得初地云何貪著不著圓滿第二第三第四第五第六第七第八第九第十其中不生貪著何以菩薩摩訶薩不得第二乃至第十云何貪著

[0957c29] 「菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不得般若波羅蜜多由不得般若波羅蜜多不得一切法般若波羅蜜多攝一切法於是無所得何以如是諸法般若波羅蜜多無二所以者何一切法不可分別真如法界法性不虛不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界諸法差別。」

[0958a09] 具壽善現白佛:「世尊若一法性差別云何是非有漏無漏世間出世間有為無為諸如無量法門?」

[0958a12] 善現:「云何一切法實性有法是非有漏無漏世間出世間有為無為如是乃至預流果一來果不還果阿羅漢果獨覺菩提諸菩薩摩訶薩無上菩提?」

[0958a17] 善現答言:「世尊善逝!」

[0958a18] 佛言:「善現由此因緣一切法差別無相無生無礙

[0958a20] 「善現修行菩薩道自性無所得意處色處法處眼界色界法界眼識界意識界所生所生地界識界因緣等無間緣所緣緣增上緣所生無明名色六處老死憂惱欲界無色界若非有漏無漏世間出世間有為無為如是乃至預流果若一不還阿羅漢果獨覺菩提諸菩薩摩訶薩無上菩提如是諸法自性無所得

[0958b05] 「如是善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多初發心乃至安坐菩提無上菩提諸法自性諸法自性善淨大菩提圓滿諸菩薩成熟有情嚴淨佛土安住無上菩提妙法三乘方便調伏有情解脫

[0958b12] 「如是善現菩薩摩訶薩無所得方便般若波羅蜜多圓滿一切佛法。」

功德品第六十八之一

[0958b16] 爾時具壽善現白佛:「世尊云何如夢光影陽焰尋香城變化諸法無實無性自性自相安立是非有漏無漏世間出世間有為無為如是乃至預流果預流果一來果一來果不還果不還果阿羅漢果阿羅漢果獨覺菩提獨覺菩提諸佛無上菩提諸佛無上菩提?」

[0958b25] 善現:「世間愚夫異生光影光影陽焰陽焰尋香城尋香城變化變化愚夫異生光影光影陽焰陽焰尋香城尋香城變化變化顛倒執著善行不善福行福行不動往來生死流轉無窮

[0958c07] 「諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多觀察畢竟無際二空安住畢竟無際二空有情宣說正法:『汝等無我我所無我我所無我我所意處無我我所色處無我我所法處無我我所眼界無我我所無我我所色界無我我所法界無我我所眼識界無我我所意識界無我我所無我我所無我我所所生無我我所所生無我我所地界無我我所識界無我我所因緣無我我所等無間緣所緣緣增上緣無我我所從此諸緣所生諸法無我我所無明無我我所名色六處老死憂惱無我我所有漏無我我所無漏法無我我所有為法無我我所無為法無我我所。』

[0958c27] 「:『汝等如夢無自性如夢無自性光影陽焰尋香城變化無自性乃至變化無自性如夢無自性意處如夢無自性光影陽焰尋香城變化無自性意處乃至變化無自性色處如夢無自性法處如夢無自性色處光影陽焰尋香城變化無自性法處乃至變化無自性眼界如夢無自性如夢無自性眼界光影陽焰尋香城變化無自性乃至變化無自性色界如夢無自性法界如夢無自性色界光影陽焰尋香城變化無自性法界乃至變化無自性眼識界如夢無自性意識界如夢無自性眼識界光影陽焰尋香城變化無自性意識界乃至變化無自性如夢無自性如夢無自性光影陽焰尋香城變化無自性乃至變化無自性所生如夢無自性所生如夢無自性所生光影陽焰尋香城變化無自性所生乃至變化無自性地界如夢無自性識界如夢無自性地界光影陽焰尋香城變化無自性識界乃至變化無自性因緣如夢無自性等無間緣所緣緣增上緣如夢無自性因緣光影陽焰尋香城變化無自性等無間緣所緣緣增上緣乃至變化無自性緣生法如夢無自性光影陽焰尋香城變化無自性無明如夢無自性名色六處老死憂惱如夢無自性無明光影陽焰尋香城變化無自性乃至老死憂惱乃至變化無自性有漏法如無自性無漏法如夢無自性有漏法如光影陽焰尋香城變化無自性無漏法乃至變化無自性有為法如夢無自性無為法如夢無自性有為法光影陽焰尋香城變化無自性無為法乃至變化無自性。』

[0959b23] 「:『汝等無色意處無色無聲法處眼界無色界無聲法界眼識界意識界所生所生地界無水識界因緣等無間緣所緣緣增上緣無從諸緣所生諸法無明無行名色六處老死憂惱無有無漏法有為法無為法無光光影陽焰陽焰尋香城尋香城變化變化。』

[0959c10] 「:『汝等一切法無實無性自性汝等虛妄分別無色有色處中意處意處無色處中有色無聲法處法處眼界眼界無色界有色無聲法界法界眼識界眼識界意識界意識界所生所生所生所生地界地界無水識界有水識界因緣因緣等無間緣所緣緣增上緣等無間緣所緣緣增上緣無從所生諸法所生諸法無明有無無行名色六處老死憂惱乃至老死憂惱無有有漏無漏法無漏法有為法有為法無為法無為法。』

[0960a04] 「:『汝等一切法