Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 391

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第三九十一

三藏法師玄奘 

分成有情品第七十一
[1020c13] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧安住苦聖諦不得苦聖諦不得不得不得所為不遠如是諸法苦聖諦菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧安住道聖諦不得道聖諦不得不得不得所為不遠如是諸法道聖諦菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1020c23] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行四靜慮不得四靜慮不得不得不得所為不遠如是諸法四靜慮菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行四無量四無色定不得四無量四無色定不得不得不得所為不遠如是諸法四無量四無色定菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021a06] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行八解脫不得八解脫不得不得不得所為不遠如是諸法八解脫菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行八勝處九次第定十遍處不得八勝處九次第定十遍處不得不得不得所為不遠如是諸法八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021a17] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行一切陀羅尼門不得一切陀羅尼門不得不得不得所為不遠如是諸法一切陀羅尼門菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行一切三摩地不得一切三摩地不得不得不得所為不遠如是諸法一切三摩地菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021a29] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行空解脫門不得空解脫門不得不得不得所為不遠如是諸法修空解脫門菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行無相解脫門不得無相解脫門不得不得不得所為不遠如是諸法無相解脫門菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021b11] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行不得不得不得不得所為不遠如是諸法菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不得離垢地乃至法雲地不得不得不得所為不遠如是諸法離垢地乃至法雲地菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021b24] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行五眼不得五眼不得不得不得所為不遠如是諸法五眼菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行六神通不得六神通不得不得不得所為不遠如是諸法六神通菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021c05] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行佛十力不得佛十力不得不得不得所為不遠如是諸法佛十力菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不得四無所畏乃至十八佛不共法不得不得不得所為不遠如是諸法四無所畏乃至十八佛不共法菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021c18] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行三十二大士相不得三十二大士相不得不得不得所為不遠如是諸法三十二大士相菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行八十隨好不得八十隨好不得不得不得所為不遠如是諸法八十隨好菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1021c29] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行不得不得不得不得所為不遠如是諸法菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行住捨不得住捨不得不得不得所為不遠如是諸法住捨菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1022a11] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行一切智不得一切智不得不得不得所為不遠如是諸法一切智菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行一切相智不得一切相智不得不得不得所為不遠如是諸法修道一切相智菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提

[1022a22] 「善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行一切菩薩摩訶薩不得一切菩薩摩訶薩不得不得不得所為不遠如是諸法一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩圓滿菩薩道善現菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧修行諸佛無上菩提不得無上菩提不得不得不得所為不遠如是諸法諸佛無上菩提菩薩摩訶薩圓滿菩薩道如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧菩薩道圓滿無上菩提。」

[1022b06] 爾時具壽舍利子白佛:「世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多勇猛正勤菩提?」

[1022b08] 佛言:「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和離散不和離散何以如是諸法無自性

[1022b11] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和合眼離散不和意處離散意處何以如是諸法無自性

[1022b15] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和色處離散色處不和法處離散法處何以如是諸法無自性

[1022b19] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和合眼離散眼界不和離散何以如是諸法無自性

[1022b23] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和色界離散色界不和法界離散法界何以如是諸法無自性

[1022b27] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和合眼識界離散眼識界不和意識界離散意識界何以如是諸法無自性

[1022c02] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和合眼離散不和離散何以如是諸法無自性

[1022c05] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和合眼所生離散所生不和所生離散所生何以如是諸法無自性

[1022c11] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和地界離散地界不和合水識界離散識界何以如是諸法無自性

[1022c15] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和因緣離散因緣不和等無間緣所緣緣增上緣離散等無間緣所緣緣增上緣何以如是諸法無自性

[1022c19] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和所生諸法離散所生諸法何以如是諸法無自性

[1022c22] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和無明離散無明不和名色六處老死憂惱離散乃至老死憂惱何以如是諸法無自性

[1022c27] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和布施波羅蜜多離散布施波羅蜜多不和淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離散淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以如是諸法無自性

[1023a03] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和內空離散內空不和外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空離散外空乃至無性自性空何以如是諸法無自性

[1023a10] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和四念住離散四念住不和四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支離散四正斷乃至八聖道支何以如是諸法無自性

[1023a15] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和苦聖諦離散苦聖諦不和合集道聖諦離散道聖諦何以如是諸法無自性

[1023a19] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和四靜慮離散四靜慮不和四無量四無色定離散四無量四無色定何以如是諸法無自性

[1023a23] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和八解脫離散八解脫不和八勝處九次第定十遍處離散八勝處九次第定十遍處何以如是諸法無自性

[1023a27] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和陀羅尼門離散陀羅尼門不和三摩地離散三摩地何以如是諸法無自性

[1023b02] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和空解脫門離散空解脫門不和無相解脫門離散無相解脫門何以如是諸法無自性

[1023b06] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和離散不和離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離散離垢地乃至法雲地何以如是諸法無自性

[1023b11] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和五眼離散五眼不和六神通離散六神通何以如是諸法無自性

[1023b15] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和佛十力離散佛十力不和四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法離散四無所畏乃至十八佛不共法何以如是諸法無自性

[1023b20] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和三十二大士相離散三十二大士相不和八十隨好離散八十隨好何以如是諸法無自性

[1023b24] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和離散不和住捨離散住捨何以如是諸法無自性

[1023b28] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧和合一切智離散一切智不和一切相智離散一切相智何以如是諸法無自性

[1023c03] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和預流果離散預流果不和合一不還阿羅漢果獨覺菩提離散一來不還阿羅漢果獨覺菩提何以如是諸法無自性

[1023c08] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧不和合一菩薩摩訶薩離散一切菩薩摩訶薩不和諸佛無上菩提離散諸佛無上菩提何以如是諸法無自性

[1023c12] 「如是舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多勇猛正勤菩提。」

[1023c15] 爾時具壽舍利子白佛:「世尊一切法無自性云何菩薩摩訶薩引發般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修學世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不能得所無上菩提。」

[1023c19] 舍利子:「如是如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不能得所無上菩提舍利子諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多證得無上菩提舍利子諸菩薩摩訶薩無上菩提要有方便善巧證得方便善巧證得

[1023c25] 「舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有法自性可取不見有法自性得當何所所謂般若波羅蜜多靜慮波羅蜜多精進波羅蜜安忍波羅蜜多淨戒波羅蜜多布施波羅蜜多意處色處法處眼界色界法界眼識界意識界所生所生地界識界因緣等無間緣所緣緣增上緣所生諸法無明名色六處老死憂惱內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支苦聖諦道聖諦四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處陀羅尼門三摩地空解脫門無相解脫門離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法三十二大士相八十隨好住捨一切智一切相智預流果一來不還阿羅漢果獨覺菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提異生聲聞獨覺菩薩如來

[1024b03] 「舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如實了知一切法不可所謂般若波羅蜜多不可靜慮波羅蜜多不可精進波羅蜜不可安忍波羅蜜多不可淨戒波羅蜜多不可布施波羅蜜多不可不可不可不可意處不可色處不可法處不可眼界不可不可色界不可法界不可眼識界不可意識界不可不可不可所生不可所生不可地界不可識界不可因緣不可等無間緣所緣緣增上緣不可所生諸法不可無明不可名色六處老死憂惱不可內空不可外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空不可四念住不可四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可苦聖諦不可道聖諦不可四靜慮不可四無量四無色定不可八解脫不可八勝處九次第定十遍處不可陀羅尼門不可三摩地不可空解脫門不可無相解脫門不可不可離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不可五眼不可六神通不可佛十力不可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜十八佛不共法不可三十二大士相不可八十隨好不可不可住捨不可一切智不可一切相智不可預流果不可一來不還阿羅漢果獨覺菩提不可一切菩薩摩訶薩不可諸佛無上菩提不可一切異生不可一切聲不可一切獨覺不可一切菩薩摩訶薩不可一切如來不可

[1024c13] 「舍利子不可波羅蜜多即是波羅蜜多如是波羅蜜多即是般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩中學舍利子諸菩薩摩訶薩中學時尚不得得無菩提般若波羅蜜多菩薩諸佛獨覺聲聞異生法何以舍利子自性如是無性自性何等異生法何等預流何等一來何等不還何等阿羅漢何等獨覺何等菩薩何等如來舍利子如是諸法不可得何等施設補特伽羅補特伽羅不可得云何異生預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩如來正等覺?」

[1024c28] 舍利子白佛:「世尊一切法無自性實有何等了知異生異生法預流預流一來一來不還不還阿羅漢阿羅漢獨覺獨覺菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩如來正等覺如來正等覺?」

[1025a05] 舍利子:「云何實有實有愚夫異生?」

[1025a07] 舍利子:「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a08] 「舍利子實有實有意處愚夫異生?」

[1025a10] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a11] 「舍利子實有色處實有法處愚夫異生?」

[1025a12] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a14] 「舍利子實有眼界實有愚夫異生?」

[1025a15] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a16] 「舍利子實有色界實有法界愚夫異生?」

[1025a17] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a19] 「舍利子實有眼識界實有意識界愚夫異生?」

[1025a20] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a21] 「舍利子實有實有愚夫異生?」

[1025a23] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a24] 「舍利子實有所生實有所生愚夫異生?」

[1025a26] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025a27] 「舍利子實有地界實有識界愚夫異生?」

[1025a29] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b01] 「舍利子實有因緣實有等無間緣所緣緣增上緣愚夫異生?」

[1025b02] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b04] 「舍利子實有所生諸法愚夫異生?」

[1025b05] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b06] 「舍利子實有無明實有名色六處老死憂惱愚夫異生?」

[1025b08] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b09] 「舍利子實有布施波羅蜜多實有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多愚夫異生?」

[1025b11] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b12] 「舍利子實有內空實有外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟無際變異本性自相空共相一切法空不可得無性自性空無性自性空愚夫異生?」

[1025b17] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b18] 「舍利子實有四念住實有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支愚夫異生?」

[1025b20] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b21] 「舍利子實有苦聖諦實有道聖諦愚夫異生?」

[1025b23] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b24] 「舍利子實有四靜慮實有四無量四無色定愚夫異生?」

[1025b25] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b26] 「舍利子實有八解脫實有八勝處九次第定十遍處愚夫異生?」

[1025b28] 「世尊善逝顛倒愚夫異生有如。」

[1025b29] 「舍利子實有陀羅尼門