Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 416

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四十六

三藏法師玄奘 

第二修治品第十八
[0085a20] 「云何菩薩摩訶薩阿練若不捨善現菩薩摩訶薩勤求無上菩提聲聞獨覺菩薩摩訶薩阿練若不捨

[0085a23] 「云何菩薩摩訶薩少欲善現菩薩摩訶薩大菩提世間二乘菩薩摩訶薩少欲

[0085a25] 「云何菩薩摩訶薩善現菩薩摩訶薩證得一切智智執著菩薩摩訶薩

[0085a28] 「云何菩薩摩訶薩不捨杜多功德善現菩薩摩訶薩深法菩薩摩訶薩不捨杜多功德

[0085b02] 「云何菩薩摩訶薩學處棄捨善現菩薩摩訶薩學處堅守不移菩薩摩訶薩學處棄捨

[0085b05] 「云何菩薩摩訶薩欲樂生厭善現菩薩摩訶薩欲樂欲心菩薩摩訶薩欲樂生厭

[0085b07] 「云何菩薩摩訶薩常樂發起寂滅善現菩薩摩訶薩一切法菩薩摩訶薩常樂發起寂滅

[0085b10] 「云何菩薩摩訶薩一切善現菩薩摩訶薩內外攝受菩薩摩訶薩一切

[0085b12] 「云何菩薩摩訶薩善現菩薩摩訶薩識住菩薩摩訶薩

[0085b14] 「云何菩薩摩訶薩一切顧戀善現菩薩摩訶薩一切思惟菩薩摩訶薩一切顧戀

[0085b17] 「善現諸菩薩摩訶薩第四如是十法受持不捨

[0085b19] 「云何菩薩摩訶薩遠離居家善現菩薩摩訶薩諸佛所生常樂出家剃除鬚髮受持法服沙門菩薩摩訶薩遠離居家

[0085b22] 「云何菩薩摩訶薩遠離苾芻尼善現菩薩摩訶薩遠離苾芻尼彈指頃亦復異心菩薩摩訶薩遠離苾芻尼

[0085b25] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩思惟:『長夜利益安樂一切有情有情自由如是施主故我。』思惟遠離菩薩摩訶薩遠離

[0085c01] 「云何菩薩摩訶薩遠離眾會忿善現菩薩摩訶薩思惟:『眾會其中聲聞獨覺相應法退失大菩提心是故遠離眾會。』:『忿使有情發起造作種種不善善趣大菩提是故遠離忿。』菩薩摩訶薩遠離眾會忿

[0085c08] 「云何菩薩摩訶薩遠離自讚毀他善現菩薩摩訶薩不見內外諸法遠離自讚毀他菩薩摩訶薩遠離自讚毀他

[0085c11] 「云何菩薩摩訶薩遠離十不善業道善現菩薩摩訶薩思惟:『如是不善業道善趣聖道大菩提不為故我遠離。』菩薩摩訶薩遠離十不善業道

[0085c16] 「云何菩薩摩訶薩遠離增上慢善現菩薩摩訶薩不見有法可能發起遠離菩薩摩訶薩遠離增上慢

[0085c19] 「云何菩薩摩訶薩遠離顛倒善現菩薩摩訶薩顛倒不可得是故遠離顛倒菩薩摩訶薩遠離顛倒

[0085c21] 「云何菩薩摩訶薩遠離猶豫善現菩薩摩訶薩猶豫不可得是故遠離猶豫菩薩摩訶薩遠離猶豫

[0085c24] 「云何菩薩摩訶薩遠離貪瞋癡善現菩薩摩訶薩不見遠離如是三法菩薩摩訶薩遠離善現諸菩薩摩訶薩第五遠離如是十法

[0085c28] 「云何菩薩摩訶薩圓滿六波羅蜜多善現菩薩摩訶薩圓滿波羅蜜多聲聞獨覺六波羅蜜多二乘所知海岸云何一者過去二者未來現在四者不可說五者無為菩薩摩訶薩圓滿六波羅蜜多

[0086a05] 「云何菩薩摩訶薩遠離聲聞善現菩薩摩訶薩如是:『聲聞無上大菩提遠離所以者何生死。』菩薩摩訶薩遠離聲聞

[0086a09] 「云何菩薩摩訶薩遠離獨覺善現菩薩摩訶薩如是:『獨覺無上大菩提遠離所以者何涅槃。』菩薩摩訶薩遠離獨覺

[0086a13] 「云何菩薩摩訶薩遠離熱惱善現菩薩摩訶薩如是:『熱惱無上大菩提遠離所以者何生死。』菩薩摩訶薩遠離熱惱

[0086a16] 「云何菩薩摩訶薩遠離不喜善現菩薩摩訶薩如是:『無上大菩提遠離所以者何慈悲。』菩薩摩訶薩遠離不喜

[0086a21] 「云何菩薩摩訶薩遠離所有物善現菩薩摩訶薩如是:『追悔無上大菩提遠離所以者何本願發菩提心我所不空如何追悔?』菩薩摩訶薩遠離所有物

[0086a27] 「云何菩薩摩訶薩遠離方便善現菩薩摩訶薩如是:『無上大菩提遠離所以者何本誓發菩提心誓言我所不空如何時而?』菩薩摩訶薩遠離方便

[0086b04] 「善現諸菩薩摩訶薩第六圓滿六法遠離後說六法

[0086b06] 「云何菩薩摩訶薩遠離我執乃至見者善現菩薩摩訶薩乃至見者畢竟非有不可得菩薩摩訶薩遠離我執乃至見者

[0086b09] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩一切法畢竟不生菩薩摩訶薩遠離

[0086b12] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩一切法不生無常菩薩摩訶薩遠離

[0086b14] 「云何菩薩摩訶薩遠離相想善現菩薩摩訶薩無所有菩薩摩訶薩遠離相想

[0086b17] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩不見諸見菩薩摩訶薩遠離

[0086b19] 「云何菩薩摩訶薩遠離名色善現菩薩摩訶薩名色無所有不可得菩薩摩訶薩遠離名色

[0086b22] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩遠離

[0086b24] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩諸處無所有不可得菩薩摩訶薩遠離

[0086b27] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩遠離

[0086b29] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩遠離

[0086c03] 「云何菩薩摩訶薩遠離緣起善現菩薩摩訶薩緣起無所有不可得菩薩摩訶薩遠離緣起

[0086c06] 「云何菩薩摩訶薩遠離住著三界善現菩薩摩訶薩三界無所有不可得菩薩摩訶薩遠離住著三界

[0086c09] 「云何菩薩摩訶薩遠離一切法善現菩薩摩訶薩諸法虛空不可得菩薩摩訶薩遠離一切法

[0086c12] 「云何菩薩摩訶薩遠離一切法如理不如善現菩薩摩訶薩諸法不可得無有如理不如菩薩摩訶薩遠離一切法如理不如

[0086c15] 「云何菩薩摩訶薩遠離佛見善現菩薩摩訶薩佛見不得見佛菩薩摩訶薩遠離佛見

[0086c18] 「云何菩薩摩訶薩遠離依法善現菩薩摩訶薩真法性不可菩薩摩訶薩遠離依法

[0086c21] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩和合眾無相無為不可菩薩摩訶薩遠離

[0086c23] 「云何菩薩摩訶薩遠離善現菩薩摩訶薩罪福非有菩薩摩訶薩遠離

[0086c26] 「云何菩薩摩訶薩遠離空見善現菩薩摩訶薩空法無所有不可菩薩摩訶薩遠離空見

[0086c29] 「云何菩薩摩訶薩遠離空性善現菩薩摩訶薩一切法自性非空空有不可得由此空法菩薩摩訶薩遠離空性

[0087a04] 「云何菩薩摩訶薩圓滿通達善現菩薩摩訶薩一切法自相菩薩摩訶薩圓滿通達

[0087a06] 「云何菩薩摩訶薩圓滿無相善現菩薩摩訶薩思惟一切菩薩摩訶薩圓滿無相

[0087a09] 「云何菩薩摩訶薩圓滿善現菩薩摩訶薩三界法智菩薩摩訶薩圓滿

[0087a11] 「云何菩薩摩訶薩圓滿三輪清淨善現菩薩摩訶薩具足清淨十善業道菩薩摩訶薩圓滿三輪清淨

[0087a14] 「云何菩薩摩訶薩圓滿有情及於有情執著善現菩薩摩訶薩大悲嚴淨菩薩摩訶薩圓滿有情及於有情執著

[0087a17] 「云何菩薩摩訶薩圓滿一切法平等及於執著善現菩薩摩訶薩一切法不增不減菩薩摩訶薩圓滿一切法平等及於執著

[0087a21] 「云何菩薩摩訶薩圓滿一切有情平等及於執著善現菩薩摩訶薩有情不增不減菩薩摩訶薩圓滿一切有情平等及於執著

[0087a25] 「云何菩薩摩訶薩圓滿通達真實理趣及於執著善現菩薩摩訶薩一切法真實理趣如實通達通達菩薩摩訶薩圓滿通達真實理趣及於執著

[0087b01] 「云何菩薩摩訶薩圓滿無生忍善現菩薩摩訶薩一切法無生造作知名畢竟不生菩薩摩訶薩圓滿無生忍

[0087b04] 「云何菩薩摩訶薩圓滿一切法理趣善現菩薩摩訶薩一切法不二菩薩摩訶薩圓滿一切法理趣

[0087b07] 「云何菩薩摩訶薩圓滿滅除分別善現菩薩摩訶薩一切法分別菩薩摩訶薩圓滿滅除分別

[0087b10] 「云何菩薩摩訶薩圓滿遠離善現菩薩摩訶薩遠離無量菩薩摩訶薩圓滿遠離

[0087b13] 「云何菩薩摩訶薩圓滿遠離諸見善現菩薩摩訶薩遠離聲聞獨覺菩薩摩訶薩圓滿遠離諸見

[0087b15] 「云何菩薩摩訶薩圓滿遠離煩惱善現菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習相續菩薩摩訶薩圓滿遠離煩惱

[0087b18] 「云何菩薩摩訶薩圓滿止觀善現菩薩摩訶薩一切智一切相智菩薩摩訶薩圓滿止觀

[0087b20] 「云何菩薩摩訶薩圓滿調伏心性善現菩薩摩訶薩不著三界菩薩摩訶薩圓滿調伏心性

[0087b23] 「云何菩薩摩訶薩圓滿寂靜心性善現菩薩摩訶薩六根菩薩摩訶薩圓滿寂靜心性

[0087b25] 「云何菩薩摩訶薩圓滿無礙智善現菩薩摩訶薩修得佛眼菩薩摩訶薩圓滿無礙智

[0087b28] 「云何菩薩摩訶薩圓滿善現菩薩摩訶薩棄捨六處菩薩摩訶薩圓滿

[0087c01] 「云何菩薩摩訶薩圓滿隨心所欲諸佛眾會善現菩薩摩訶薩神通諸佛承事供養諸佛世尊轉法輪有情菩薩摩訶薩圓滿隨心所欲諸佛眾會

[0087c06] 「善現諸菩薩摩訶薩第七遠離二十圓滿二十

[0087c07] 「云何菩薩摩訶薩圓滿悟入一切有情心行善現菩薩摩訶薩一心如實遍知一切有情心所菩薩摩訶薩圓滿悟入一切有情心行

[0087c11] 「云何菩薩摩訶薩圓滿遊戲神通善現菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通親近供養一佛一佛能不佛國善現菩薩摩訶薩圓滿遊戲神通

[0087c15] 「云何菩薩摩訶薩圓滿諸佛其所嚴淨種種佛土善現菩薩摩訶薩一佛十方無邊佛國示現不生佛國土成熟有情三千大千世界轉輪王莊嚴棄捨菩薩摩訶薩圓滿諸佛其所嚴淨種種佛土

[0087c22] 「云何菩薩摩訶薩圓滿供養承事諸佛世尊如來身如實觀察善現菩薩摩訶薩饒益有情法義如實分別如是名為法供養承事諸佛諦觀諸佛法身菩薩摩訶薩圓滿供養承事諸佛世尊如來身如實觀察

[0087c28] 「善現諸菩薩摩訶薩第八四法圓滿

[0087c29] 「云何菩薩摩訶薩圓滿善現菩薩摩訶薩佛十力如實了知一切有情菩薩摩訶薩圓滿

[0088a03] 「云何菩薩摩訶薩圓滿嚴淨佛土善現菩薩摩訶薩無所得方便嚴淨一切有情心行菩薩摩訶薩圓滿嚴淨佛土

[0088a06] 「云何菩薩摩訶薩圓滿等持善現菩薩摩訶薩等持一切事業等持極成加行現前菩薩摩訶薩圓滿等持

[0088a11] 「云何菩薩摩訶薩圓滿有情善根化生善現菩薩摩訶薩成熟有情殊勝善根其所受生菩薩摩訶薩有情善根化生

[0088a16] 「善現諸菩薩摩訶薩第九四法圓滿

[0088a18] 「云何菩薩摩訶薩圓滿攝受無邊處所大願有所證得善現菩薩摩訶薩六波羅蜜多圓滿嚴淨諸佛國土成熟有情隨心所願證得菩薩摩訶薩圓滿攝受無邊處所大願有所證得

[0088a23] 「云何菩薩摩訶薩圓滿諸天藥叉善現菩薩摩訶薩修習殊勝無礙解了知藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人差別菩薩摩訶薩圓滿諸天藥叉

[0088a29] 「云何菩薩摩訶薩圓滿無礙辯善現菩薩摩訶薩修習殊勝無礙解有情無盡菩薩摩訶薩圓滿無礙辯

[0088b03] 「云何菩薩摩訶薩圓滿入胎具足善現菩薩摩訶薩一切化生有情入胎具足無邊菩薩摩訶薩圓滿入胎具足

[0088b06] 「云何菩薩摩訶薩圓滿出生具足善現菩薩摩訶薩出胎示現種種希有有情見者歡喜大利菩薩摩訶薩圓滿出生具足

[0088b10] 「云何菩薩摩訶薩圓滿家族具足善現菩薩摩訶薩剎帝利大族婆羅門大族父母真淨菩薩摩訶薩圓滿家族具足

[0088b13] 「云何菩薩摩訶薩圓滿種姓具足善現菩薩摩訶薩常在過去諸菩薩摩訶薩種姓菩薩摩訶薩圓滿種姓具足

[0088b16] 「云何菩薩摩訶薩圓滿眷屬具足善現菩薩摩訶薩無量無數菩薩摩訶薩眷屬菩薩摩訶薩圓滿眷屬具足

[0088b19] 「云何菩薩摩訶薩圓滿生身具足善現菩薩摩訶薩初生具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界變動有情無不菩薩摩訶薩圓滿生身具足

[0088b24] 「云何菩薩摩訶薩圓滿出家具足善現菩薩摩訶薩出家無量無數俱胝那庾多前後圍繞尊重讚嘆往詣道場剃除鬚髮三法受持引導無量無邊有情三乘圓寂菩薩摩訶薩圓滿出家具足

[0088b29] 「云何菩薩摩訶薩圓滿莊嚴菩提樹具足善現菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力如是大菩提琉璃以為枝葉以上七寶三千大千佛土光明照曜周遍十方殑伽沙諸佛世界菩薩摩訶薩圓滿莊嚴菩提樹具足

[0088c07] 「云何菩薩摩訶薩圓滿一切功德具足善現菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧成就有情嚴淨佛土菩薩摩訶薩圓滿一切功德具足

[0088c10] 「善現諸菩薩摩訶薩第十圓滿十二

[0088c11] 「云何菩薩摩訶薩第十諸如來善現菩薩摩訶薩圓滿六波羅蜜多乃至圓滿十八佛不共法一切智一切相智一切煩惱習相續便佛地由此菩薩摩訶薩第十諸如來

[0088c17] 「善現云何菩薩摩訶薩第十如來地善現菩薩摩訶薩方便善巧六波羅蜜多四念住乃至十八佛不共法淨觀種姓第八見地薄地離欲地已辦地獨覺菩薩地一切煩惱習相續便如來正等覺如來地善現如是菩薩摩訶薩第十如來地善現菩薩摩訶薩發趣大乘。」

第二品第十九之一

[0088c26] 「復次善現如是大乘從何何處?』善現如是大乘三界一切智智無二方便無住所以者何善現大乘一切智智如是二法相應相應無色所謂無相何以善現無相所以者何善現無相法界法界不能三界不能一切智智何以法界空法自性空

[0089a07] 「善現無相真如實際不思議界安隱寂靜真如乃至不能三界不能一切智智何以真如真如自性空乃至自性空

[0089a12] 「善現無相不能三界不能一切智智何以自性空

[0089a15] 「善現無相不能三界不能一切智智何以自性空

[0089a19] 「善現無相不能三界不能一切智智何以自性空

[0089a23] 「善現無相意處意處不能三界不能一切智智何以意處意處自性空

[0089a27] 「善現無相色處色處不能三界不能一切智智何以色處色處自性空

[0089b02] 「善現無相法處法處不能三界不能一切智智何以法處法處自性空

[0089b06] 「善現無相眼界眼界不能三界不能一切智智何以眼界眼界自性空

[0089b10] 「善現無相不能三界不能一切智智何以自性空

[0089b14] 「善現無相色界色界不能三界不能一切智智何以色界色界自性空

[0089b18] 「善現無相法界法界不能三界不能一切智智何以法界法界自性空

[0089b22] 「善現無相眼識界眼識界不能三界不能一切智智何以眼識界眼識界自性空

[0089b26] 「善現無相意識界意識界不能三界不能一切智智