Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 472

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第四七十二

三藏法師玄奘 

第二品第七十七
[0388a11] 「善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行相菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知芭蕉不可得菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知行相

[0388a15] 「善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知生滅菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知從來生滅相菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知生滅

[0388a20] 「善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如

[0388a26] 「善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知識相菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知眾緣和合施設不可得幻師弟子四軍所謂其實如是不可得菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知識相

[0388b04] 「善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知生滅菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知從來生滅相菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知生滅

[0388b09] 「善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如無生無滅無染不虛不變真如菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如

[0388b15] 「善現菩薩摩訶薩如是三解脫門色蘊乃至識蘊。」

[0388b17] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門乃至意處?」

[0388b18] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知自性空乃至意處意處自性空自性不可得善現菩薩摩訶薩如是三解脫門乃至意處。」

[0388b23] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門色處乃至法處?」

[0388b25] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知色處色處自性空乃至法處法處自性空自性不可得善現菩薩摩訶薩如是三解脫門色處乃至法處。」

[0388b29] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門眼界乃至?」

[0388c02] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知眼界眼界自性空乃至自性空善現菩薩摩訶薩如是三解脫門眼界乃至。」

[0388c05] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門色界乃至法界?」

[0388c07] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知色界色界自性空乃至法界法界自性空善現菩薩摩訶薩如是三解脫門色界乃至法界。」

[0388c11] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門眼識界乃至意識界?」

[0388c13] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知眼識界眼識界自性空乃至意識界意識界自性空善現菩薩摩訶薩如是三解脫門眼識界乃至意識界。」

[0388c17] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門乃至?」

[0388c19] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知自性空乃至自性空善現菩薩摩訶薩如是三解脫門乃至。」

[0388c23] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門所生乃至所生?」

[0388c25] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知所生所生自性空乃至所生所生自性空善現菩薩摩訶薩如是三解脫門所生乃至所生。」

[0389a02] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門地界乃至識界?」

[0389a04] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知地界地界自性空乃至識界識界自性空善現菩薩摩訶薩如是三解脫門地界乃至識界。」

[0389a08] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門因緣乃至增上緣?」

[0389a10] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知因緣種子等無間緣開發所緣緣任持增上緣自性遠離二法善現菩薩摩訶薩如是三解脫門因緣乃至增上緣。」

[0389a15] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門所生諸法?」

[0389a16] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知一切所生不生不滅不斷不常不一不異不來戲論本性憺怕善現菩薩摩訶薩如是三解脫門所生諸法。」

[0389a21] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門無明乃至老死?」

[0389a23] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知無明乃至老死無生無滅無染自性遠離二法善現菩薩摩訶薩如是三解脫門無明乃至老死。」

[0389a27] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門內空乃至無性自性空?」

[0389a29] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知內空乃至無性自性空無自性不可得安住善現菩薩摩訶薩如是三解脫門內空乃至無性自性空。」

[0389b04] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門真如乃至不思議界?」

[0389b06] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知真如乃至不思議界戲論無分別安住善現菩薩摩訶薩如是三解脫門真如乃至不思議界。」

[0389b10] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門道聖諦?」

[0389b12] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知逼迫生起寂靜出離自性遠離二法聖者即真真如無二聖者如實知善現菩薩摩訶薩如是三解脫門道聖諦。」

[0389b18] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多?」

[0389b21] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。」

[0389b26] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門四靜慮四無量四無色定?」

[0389b28] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知四靜慮四無量四無色定無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門四靜慮四無量四無色定。」

[0389c04] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門四念住乃至八聖道支?」

[0389c06] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知四念住乃至八聖道支無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門四念住乃至八聖道支。」

[0389c10] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門八解脫乃至十遍處?」

[0389c12] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知八解脫乃至十遍處無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門八解脫乃至十遍處。」

[0389c17] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門乃至法雲地?」

[0389c19] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知乃至法雲地無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門乃至法雲地。」

[0389c23] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門一切陀羅尼門三摩地?」

[0389c25] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知一切陀羅尼門三摩地無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門一切陀羅尼門三摩地。」

[0390a01] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門五眼六神通?」

[0390a03] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知五眼六神通無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門五眼六神通。」

[0390a07] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門如來十力乃至十八佛不共法?」

[0390a09] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知如來十力乃至十八佛不共法無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門如來十力乃至十八佛不共法。」

[0390a14] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門住捨?」

[0390a16] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知住捨無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門住捨。」

[0390a20] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門一切智一切相智?」

[0390a22] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知一切智一切相智無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門一切智一切相智。」

[0390a27] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門成熟有情嚴淨佛土?」

[0390a29] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知成熟有情嚴淨佛土無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門成熟有情嚴淨佛土。」

[0390b05] 具壽善現白佛:「云何菩薩摩訶薩如是三解脫門無量無邊佛法?」

[0390b07] 善現:「菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實知無量無邊佛法無染無自性不可得修習善現菩薩摩訶薩如是三解脫門無量無邊佛法。」

[0390b12] 爾時具壽善現白佛:「世尊菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時如實了知諸法各各差別雜亂乃至法界乃至意處法界色處乃至法處法界眼界乃至法界色界乃至法界法界眼識界乃至意識界法界乃至法界所生乃至所生法界地界乃至識界法界因緣乃至增上緣法界所生諸法法界無明乃至老死法界以內乃至無性自性空法界真如乃至不思議界法界道聖諦法界布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多法界四靜慮四無量四無色定法界四念住乃至八聖道支法界無相解脫門法界八解脫八勝處九次第定十遍處法界淨觀乃至如來地法界乃至法雲地法界一切陀羅尼門三摩地法界五眼六神通法界如來十力乃至十八佛不共法法界三十二大士相八十隨好法界住捨法界一切智一切相智法界預流果乃至獨覺菩提法界一切菩薩摩訶薩法界諸佛無上菩提法界一切智智法界何以世尊法界無二差別。」

[0390c15] 善現:「法界可言法界法界無法可得無餘法界所以者何諸佛菩薩獨覺聲聞法界無法可得無法法界不為施設宣說是故法界無能如是善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時法界無二不可壞。」

[0390c22] 具壽善現白佛:「菩薩摩訶薩法界?」

[0390c23] 善現:「菩薩摩訶薩法界一切法所以者何善現一切法入法界。」

[0390c25] 具壽善現白佛:「因緣一切法入法界?」

[0390c26] 善現:「佛出世不出諸法法爾入法界差別不由佛說所以者何善現善法善法記法無記有漏無漏法世間法出世間法有為法無為法如是一切法無不無相無為性空法界是故善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時法界一切法一切法即是法界。」

[0391a05] 具壽善現白佛:「一切法入法界無二諸菩薩摩訶薩云何般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多云何靜慮乃至第四靜慮云何無量乃至無量云何空無邊處乃至非非想云何四念住乃至八聖道支云何無相解脫門云何八解脫乃至十遍處云何乃至法雲地云何一切陀羅尼門三摩地云何內空乃至無性自性空云何真如乃至不思議界云何道聖諦云何五眼六神通云何如來十力乃至十八佛不共法云何住捨云何一切智一切相智云何成滿三十二大士相八十隨好云何成滿剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族云何成滿四大乃至他化自在天云何成滿梵眾天乃至廣果天云何成滿無想有情不樂云何成滿淨居天不樂云何空無邊處天乃至非想非非想處天不樂云何發菩提心乃至第十發菩提心云何菩薩正性離生云何一切聲獨覺作證云何成熟有情嚴淨佛土云何陀羅尼無礙辯云何一切菩薩摩訶薩無上菩提如是已知一切法一切便證得一切智智

[0391b04] 「世尊非法中有如是種種分別菩薩摩訶薩由此分別顛倒戲論戲論何以真法中都無分別戲論事故

[0391b07] 「世尊法界即是法界法界即是

[0391b09] 「世尊法界乃至意處乃至意處乃至意處即是法界法界即是乃至意處

[0391b11] 「世尊法界色處乃至法處色處乃至法處色處乃至法處即是法界法界即是色處乃至法處

[0391b14] 「世尊法界眼界乃至眼界乃至眼界乃至即是法界法界即是眼界乃至

[0391b16] 「世尊法界色界乃至法界色界乃至法界色界乃至法界即是法界法界即是色界乃至法界

[0391b18] 「世尊法界眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界即是法界法界即是眼識界乃至意識界

[0391b21] 「世尊法界乃至乃至乃至即是法界法界即是乃至

[0391b24] 「世尊法界所生乃至所生所生乃至所生所生乃至所生即是法界法界即是所生乃至所生

[0391b29] 「世尊法界地界乃至識界地界乃至識界地界乃至識界即是法界法界即是地界乃至識界

[0391c02] 「世尊法界因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣即是法界法界即是因緣乃至增上緣

[0391c05] 「世尊法界所生諸法所生諸法所生諸法即是法界法界即是所生諸法

[0391c07] 「世尊法界無明乃至老死無明乃至老死無明乃至老死即是法界法界即是無明乃至老死

[0391c09] 「世尊法界布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法界法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多

[0391c14] 「世尊法界四靜慮四無量四無色定四靜慮四無量四無色定四靜慮四無量四無色定即是法界法界即是四靜慮四無量四無色定

[0391c17] 「世尊法界四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支即是法界法界即是四念住乃至八聖道支

[0391c20] 「世尊法界非空無相解脫門無相解脫門無相解脫門即是法界法界即是無相解脫門

[0391c23] 「世尊法界內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空即是法界法界即是內空乃至無性自性空

[0391c26] 「世尊法界道聖諦離苦道聖諦道聖諦即是法界法界即是道聖諦

[0391c28] 「世尊法界八解脫乃至十遍處八解脫乃至十遍處八解脫乃至十遍處即是法界法界即是八解脫乃至十遍處

[0392a02] 「世尊法界淨觀乃至如來地淨觀乃至如來地淨觀乃至如來地即是法界法界即是淨觀乃至如來地

[0392a05] 「世尊法界乃至法雲地乃至法雲地乃至法雲地即是法界法界即是乃至法雲地

[0392a08] 「世尊法界非一陀羅尼門三摩地一切陀羅尼門三摩地一切陀羅尼門三摩地即是法界法界即是一切陀羅尼門三摩地

[0392a11] 「世尊法界五眼六神通五眼六神通五眼六神通即是法界法界即是五眼六神通

[0392a13] 「世尊法界如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法即是法界法界即是如來十力乃至十八佛不共法

[0392a17] 「世尊法界住捨住捨住捨即是法界法界即是住捨

[0392a20] 「世尊法界一切智一切相智一切智一切相智一切智一切相智即是法界法界即是一切智一切相智

[0392a23] 「世尊法界三十二大士相八十隨好三十二大士相八十隨好三十二大士相八十隨好即是法界法界即是三十二大士相八十隨好

[0392a26] 「世尊法界預流果乃至獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提預流果乃至獨覺菩提即是法界法界即是預流果乃至獨覺菩提

[0392a29] 「世尊法界非一菩薩摩訶薩諸佛無上菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提即是法界法界即是一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提

[0392b05] 「世尊法界善法善法善法即是法界法界即是善法

[0392b07] 「世尊法界非有無記無記無記即是法界法界即是無記

[0392b09] 「世尊法界非有無漏法有漏無漏法有漏無漏法即是法界法界即是有漏無漏法

[0392b11] 「世尊法界世間出世間法離世間出世間法世間出世間法即是法界法界即是世間出世間法。」

[0392b13] 「世尊法界非有無為法有為無為法有為無為法即是法界法界即是有為無為法。」

[0392b15] 善現:「如是如是真法一切分別戲論法界法界法界如是乃至法界非有無為法有為無為法法界有為無為法有為無為法法界

[0392b21] 「復次善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時有法法界便正趣無上菩提是故善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不見有法真法

[0392b25] 「善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時一切法即真法界方便善巧無名有情寄名乃至意處色處乃至法處眼界乃至色界乃至法界眼識界乃至意識界乃至所生乃至所生地界乃至識界因緣乃至增上緣所生諸法無明乃至老死善法善法記法無記有漏無漏法世間法出世間法有為法無為法布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多四靜慮四無量四無色定四念住乃至八聖道支無相解脫門內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦八解脫乃至十遍處淨觀乃至如來地乃至法雲地一切陀羅尼門三摩地五眼六神通如來十力乃至十八佛不共法住捨一切智一切相智三十二大士相八十隨好預流果乃至獨覺菩提一切菩薩摩訶薩諸佛無上菩提

[0392c19] 「幻師弟子執持眾人種種色相男女大小種種禽獸城邑聚落園林池沼種種莊嚴可愛衣服飲食房舍臥具花香瓔珞種種珍寶庫藏無量種類伎樂俳優無量歡娛種種形相布施持戒安忍精進修慧復現剎帝利大族乃至居士大族大海妙高山輪圍山復現四大乃至他化自在天復現梵眾天乃至色究竟天現生空無邊處天乃至非想非非想處天復現預流一來不還阿羅漢獨覺復現菩薩摩訶薩初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多修行四靜慮四無量四無色定修行四念住乃至八聖道支修行無相解脫門內空乃至無性自性空真如乃至不思議界道聖諦趣入菩薩正性離生修行乃至法雲地引發種種殊勝神通放大光明