Back to collection

The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經

Scroll 513

Click on any word to see more details.

大般若波羅蜜多經卷第五十三

三藏法師玄奘 

第三真如品第十九之一

[0618c25] 爾時欲界色界天子天上種種諸天頂禮雙足一面合掌恭敬白言:「世尊如是般若波羅蜜多最為甚深不可尋思尋思微妙聰敏智者所能諸世間能信即是無上菩提一切如來正等覺般若波羅蜜多甚深五蘊即是一切智智一切智智即是五蘊廣說乃至一切相智即是一切智智一切智智即是一切相智諸佛即是一切智智一切智智即是諸佛所以者何五蘊真如一切智智真如一切法真如真如無二廣說至若一切相智真如一切智智真如一切法真如真如無二諸佛真如一切智智真如一切法真如真如無二。」

[0619a11] 爾時諸天:「如是如是天子不樂說法所以者何甚深不可尋思尋思微妙聰敏智者所能諸世間能信般若波羅蜜多即是如來正等覺無上菩提

[0619a17] 「天子如是諸佛無上菩提無能天子深妙不二現行諸世間所能

[0619a19] 「天子虛空甚深故此甚深真如乃至不思議界甚深故此甚深無量無邊甚深故此甚深甚深故此甚深無生甚深故此甚深無染甚深故此甚深無知無得甚深故此甚深甚深故此甚深乃至甚深故此甚深五蘊甚深故此甚深廣說乃至一切相智甚深故此甚深一切佛法甚深故此甚深。」

[0619a28] 諸天白佛:「說法甚深微妙諸世間能信所以者何深妙不為攝取五蘊不為棄捨五蘊廣說乃至不為攝取一切相智不為棄捨一切相智不為攝取一切佛法不為棄捨一切佛法世間有情攝取我所我所我所廣說乃至一切智我所一切相智我所。」

[0619b07] 爾時世尊諸天:「如是如是天子菩薩摩訶薩攝取五蘊棄捨五蘊廣說乃至攝取一切佛法棄捨一切佛法菩薩摩訶薩不能修行般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多廣說乃至不能修行一切相智。」

[0619b14] 爾時具壽善現白佛:「世尊甚深隨順一切法隨順般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多廣說乃至一切相智甚深廣說乃至一切相智甚深無礙所以者何虛空平等真如乃至不思議界平等無相平等無生平等平等無染平等甚深無礙甚深無生所以者何無生無生廣說乃至一切智無生一切相智無生甚深無生甚深足迹所以者何足迹不可得足迹不可得廣說乃至一切智足迹不可得一切相智足迹不可得甚深足迹。」

[0619b29] 爾時欲界色界天子白佛:「大德善現如來所以者何大德善現說法一切空性相應。」

[0619c02] 具壽善現色界諸天:「汝等真佛子如來云何善現如來如來真如所以者何如來真如善現真如善現如來如來真如一切法真如一切法真如即如真如如是真如真如無不真如善現真如亦復如是善現如來如來真如常住善現真如亦復如是善現如來如來真如變異無分別諸法善現真如亦復如是善現如來如來真如無所罣礙一切法真如無所罣礙如來真如一切法真如同一真如無二如是真如真如真如真如真如無二善現真如亦復如是善現如來如來真如一切處憶念無分別善現真如亦復如是善現如來如來真如別異不可得善現真如亦復如是善現如來如來真如一切法真如一切法真如如來真如如是真如真如真如善現真如亦復如是善現如來雖說善現真如如來真如過去未來現在一切法真如過去未來現在善現真如亦復如是善現如來過去真如平等如來真如平等如來真如平等過去真如平等未來真如平等如來真如平等如來真如平等未來真如平等現在真如平等如來真如平等如來真如平等現在真如平等過去真如未來真如現在真如平等如來真如平等同一真如平等無二真如平等如來真如平等如來真如平等真如平等真如平等如來真如平等如來真如平等真如平等真如真如平等如來真如平等同一真如平等無二廣說乃至一切智真如平等如來真如平等如來真如平等一切智真如平等一切相智真如平等如來真如平等如來真如平等故道一切相智真如平等一切智真如一切相智真如平等如來真如平等同一真如平等無二

[0620a16] 「天子諸菩薩摩訶薩現證如是一切法真如平等如來正等覺如是諸法真如信解善現如來。」

[0620a19] 如是真如三千大千世界六種震動西西爾時欲界色界天子種種妙香諸天世尊善現白佛:「世尊未曾有大德善現真如如來。」

[0620a25] 爾時善現色界諸天:「天子善現不由如來不由如來不由真如如來不由真如如來如來如來真如如來真如如來廣說乃至不由一切智如來不由一切相智如來不由一切智真如如來不由一切相智真如如來一切智如來一切相智如來一切智真如如來一切相智真如如來不由有為如來不由無為如來不由有為真如如來不由無為真如如來有為如來無為如來有為真如如來無為真如如來所以者何一切法無所有由此不可得一切法自性空。」

[0620b16] 爾時舍利子白佛:「世尊諸法真如廣說乃至不思議界甚深不可得不可得真如不可得真如不可得所以者何乃至不可得有色真如乃至真如廣說至此一切智不可得一切相智不可得一切智真如不可得一切相智真如不可得所以者何一切智一切相智不可得一切智真如一切相智真如!」

[0620b25] 爾時舍利子:「如是如是。」

[0620b26] 如是真如二百苾芻心得解脫阿羅漢五百苾芻尼遠塵離垢諸法淨法眼五千菩薩證得無生法忍菩薩心得解脫阿羅漢

[0620c01] 爾時舍利子:「菩薩過去五百親近供養正信出家梵行布施淨戒安忍精進靜慮攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧別異別異布施如是:『布施施物受者能行。』淨戒如是:『淨戒罪業能持。』安忍如是:『安忍安忍。』精進如是:『精進懈怠所為精進。』靜慮如是:『靜慮所為。』攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧別異布施淨戒安忍精進靜慮別異別異別異不得菩薩別異菩薩別異由此因緣不得菩薩正性離生由不得菩薩正性離生預流果漸次乃至阿羅漢果是故舍利子菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩有空無相解脫門攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧便證實聲聞獨覺。」

[0620c22] 舍利子白佛:「因緣諸菩薩修空無相攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧便證實聲聞獨覺諸菩薩修空無相攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧菩薩正性離生漸次修行諸菩薩無上菩提?」

[0620c28] 爾時世尊舍利子:「諸菩薩遠離一切智智不以大悲上首修空無相攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧便證實聲聞獨覺諸菩薩一切智智大悲上首修空無相攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧菩薩正性離生漸次修行諸菩薩得無菩提

[0621a06] 「舍利子譬如廣大踰繕那二百乃至五百踰繕那無有三十三天投身其中:『三十三天。』云何三十三天?」

[0621a11] 舍利子:「世尊善逝!」

[0621a12] 舍利子:「中路:『當令我身。』云何所願?」

[0621a14] 舍利子:「世尊善逝至此決定有損致命死苦所以者何無有。」

[0621a17] 舍利子:「如是如是舍利子諸菩薩亦復如是無量無數大劫布施淨戒安忍精進靜慮修空無相解脫門攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧便證實聲聞獨覺所以者何諸菩薩遠離一切智智不以大悲上首無量無數大劫布施淨戒安忍精進靜慮修空無相解脫門攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧聲聞獨覺諸菩薩過去未來現在諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫供養恭敬隨順修行其中執取相不能正解諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫真實功德諸菩薩不能正解佛功德菩薩摩訶薩無相執取相迴向無上菩提諸菩薩如是迴向不得無上菩提聲聞獨覺何以舍利子諸菩薩攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧種種修善根迴向無上菩提聲聞獨覺

[0621b09] 「復次舍利子諸菩薩初發心一切智智大悲上首布施淨戒安忍精進靜慮攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧過去未來現在諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫修空無相解脫門種種功德有情平等共有迴向無上菩提

[0621b16] 「舍利子菩薩摩訶薩無上菩提聲聞獨覺所以者何菩薩摩訶薩初發心乃至究竟一切智智大悲上首布施淨戒安忍精進靜慮過去未來現在諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫菩薩摩訶薩無相

[0621b23] 「舍利子菩薩摩訶薩方便善巧修行布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至修行一切智一切相智無上菩提。」

[0621b27] 舍利子便白佛:「菩薩摩訶薩初發心乃至究竟攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧菩薩摩訶薩無上菩提所以者何菩薩摩訶薩初發心乃至究竟不見由此不可得所謂廣說乃至一切相智不可得

[0621c06] 「復次世尊菩薩乘善男子不能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧無上菩提無上菩提疑惑猶豫不得所以者何菩薩乘善男子不能攝受甚深般若波羅蜜多方便善巧修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多廣說乃至修行一切智一切相智由此因緣菩薩乘善男子無上菩提疑惑猶豫不得

[0621c15] 「是故世尊菩薩摩訶薩得無菩提決定遠離般若波羅蜜多方便善巧菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧無所得方便無相布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至無相一切智一切相智菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多方便善巧無所得方便無相如是一切佛法無上菩提。」

[0621c24] 爾時欲界色界天子白佛:「諸佛無上菩提難信證得所以者何諸菩薩摩訶薩一切法自相共相方能獲得無上菩提諸菩薩所知法相無所有不可得。」

[0621c28] 爾時諸天:「如是如是諸佛無上菩提難信證得天子一切法證得無上菩提不得勝義法相名為由此何以諸天一切法畢竟有為無為畢竟無上菩提難信證得。」

[0622a07] 具壽善現便白佛:「世尊諸佛無上菩提難信證得思惟諸佛無上菩提信解證得所以者何能信無法無法無有無有無由有所能信諸佛無上菩提無法無法無有無有無由有所證得無上菩提所以者何一切法畢竟畢竟空中無有由此有所何以一切法性相無所有不可得由是因緣諸菩薩摩訶薩布施乃至般若波羅蜜多無所有不可得廣說乃至一切智一切相智無所有不可得諸菩薩摩訶薩諸法有色無色有對有漏無漏有為無為無所有不可得由此因緣思惟義趣諸佛無上菩提信解證得諸菩薩摩訶薩難信證得所以者何自性空自性空廣說乃至一切智一切智自性空一切相智一切相智自性空菩薩摩訶薩如是自性空信解便得無菩提如是無上菩提非難信解非難證得。」

[0622b04] 舍利子善現:「由此因緣諸佛無上菩提難信證得所以者何諸菩薩摩訶薩一切法無自性虛空譬如虛空:『信解證得無上菩提。』諸菩薩摩訶薩如是:『信解證得無上菩提。』所以者何一切法性相虛空等諸菩薩摩訶薩能信諸法虛空等得無菩提菩薩摩訶薩信解諸法虛空等便於無上菩提信解證得應有殑伽沙菩薩摩訶薩大功無上菩提其中退屈故知無上菩提難信證得。」

[0622b17] 具壽善現舍利子:「云何無上菩提退屈?」

[0622b19] 舍利子:「善現!」

[0622b19] 「云何無上菩提退屈?」

[0622b20] 舍利子:「善現!」

[0622b21] 「云何色有無上菩提退屈?」

[0622b22] 舍利子:「善現!」

[0622b22] 「云何有法無上菩提退屈?」

[0622b24] 舍利子:「善現!」

[0622b24] 「云何真如無上菩提退屈?」

[0622b25] 舍利子:「善現!」

[0622b26] 「云何真如無上菩提退屈?」

[0622b27] 舍利子:「善現!」

[0622b28] 「云何真如有法無上菩提退屈?」

[0622b29] 舍利子:「善現!」

[0622b29] 「云何真如有法無上菩提退屈?」

[0622c02] 舍利子:「善現!」

[0622c02] 「廣說乃至云何一切智無上菩提退屈?」

[0622c04] 舍利子:「善現!」

[0622c04] 「一切相智無上菩提退屈?」

[0622c05] 舍利子:「善現!」

[0622c06] 「云何一切智有法無上菩提退屈?」

[0622c07] 舍利子:「善現!」

[0622c07] 「云何一切相智有法無上菩提退屈?」

[0622c09] 舍利子:「善現!」

[0622c09] 「云何一切智真如無上菩提退屈?」

[0622c11] 舍利子:「善現!」

[0622c11] 「云何一切相智真如無上菩提退屈?」

[0622c13] 舍利子:「善現!」

[0622c13] 「云何一切智真如有法無上菩提退屈?」

[0622c14] 舍利子:「善現!」

[0622c15] 「云何一切相智真如有法無上菩提退屈?」

[0622c17] 舍利子:「善現!」

[0622c17] 「復次舍利子云何諸法真如廣說乃至不思議界無上菩提退屈?」

[0622c19]