Back to collection

Prajñāpāramitā Heart Sūtra 般若波羅蜜多心經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大明太祖高皇帝御製般若心經

[0848a06] 萬物子民三綱五常天下五刑輔弼往往自省非特中國天下莫不西域生佛號曰釋迦始終不二於是出世間苦趣仁慈忍辱明心此道在此群生之所以法空不實何以君子小人不然不虛本性挺身苦行有情侍從聽從聰明演說者三綱五常之後入滅之後流入中國間有聰明人天能化何況聰明大乘宗旨心經之外本性所以空有色相身空真相妄想世人往往不知帝王天下穆王武帝玄宗蕭梁武帝元魏李後主宋徽宗蕭梁武帝以及妄想飛升入佛未嘗渺茫快樂為人不覺人世國君王侯善能保守何如不能保守妄想入空有如婬欲仁人君子僧道不能本性宗旨所以本經云心邪念歸正佛教使聰明日月循環虛實保命何如有道保有豈不佛法

般若波羅蜜多心經

慧忠

[0848b22] 法性無邊真如是故眾生浩浩無窮法海茫茫文義猶如觀空日中大地不從所生諸佛一心所立心地總持無生名為妙覺一念超越

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘

[0848c07] 觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄

[0848c08] 「舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色亦復如是

[0848c10] 「舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無色眼界乃至無意識無無明亦無無明盡乃至老死老死無得

[0848c14] 「無所得菩提薩埵般若波羅蜜多心無罣礙無罣礙無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛般若波羅蜜多阿耨多羅三藐三菩提

[0848c18] 「故知般若波羅蜜多大神大明無上無等等咒能除一切苦真實不虛般若波羅蜜多。」

[0848c21]

[0848c22] 「揭帝 揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝 菩提 僧莎訶

般若波羅蜜多心經

【經文資訊大正藏 08 No. 0251 般若波羅蜜多心經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】大德提供,CBETA 自行掃瞄辨識摩訶工作室提供新式標點其他
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary