NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

Foshuo Guanxiang Fomu Boreluomiduo Jing 《佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經》

Scroll 1

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

西天譯經三藏大夫明教大師天息災 

[0854a09] 灌頂真言

[0854a10] ()曩莫吉野()()()()

[0854a12] 真言頭上灌頂然後志心作佛般若波羅蜜多菩薩觀行菩薩金色吉祥師子座千葉右邊第一數珠第二第三左邊第一第二第三如意寶如是種種莊嚴身上無數那由他俱胝光明遍滿一切世界一切如來多羅菩薩一切菩薩具足相好莊嚴香花供養如是觀想真言

[0854a23] ()曩莫吉野()()()()()()()()()()()()()()

[0854a26] 根本真言

[0854a27] ()()  ()()() ()() 娑羅()()()() ()()   ()()   ()() ()()    ()() ()()

[0854b06] 真言觀行佛母般若波羅蜜多菩薩右邊釋迦世尊世尊無量壽世尊決定世尊光明世尊雷聲世尊世尊散花世尊菩薩左邊毘婆尸世尊世尊迦諾迦牟尼世尊迦葉世尊寶手世尊菩薩前面遍照世尊世尊阿彌陀世尊不空成就世尊阿閦世尊菩薩後面最上蓮華世尊最上世尊吉祥世尊琉璃世尊不思議吉祥世尊菩薩復有觀自在菩薩慈氏菩薩普賢菩薩妙吉祥菩薩歸命菩薩不思議吉祥菩薩金剛手菩薩無盡意菩薩菩薩無邊菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩自在菩薩菩薩常啼菩薩月光菩薩法雲菩薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄菩薩香象菩薩菩薩如是一切菩薩摩訶薩遍滿佛剎復有顰眉明王菩薩如是聖眾一一觀想人間天上妙香珍寶供具供養佛母般若波羅蜜多菩薩眷屬一切菩薩不久成正覺

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

【經文資訊】大正藏第 08 No. 0259 佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,CBETA 自行掃瞄辨識,CBETA 提供新式標點其他
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】

本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Glossary and Other Vocabulary