Back to collection

Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 信力入印法門經

Scroll 4

Click on any word to see more details.

信力入印法門經卷第四

元魏天竺三藏曇摩流支

[0946a24] 爾時文殊師利法王子如來說法普賢菩薩摩訶薩:「佛子云何諸佛如來無障礙云何諸佛如來教化眾生云何諸佛如來自然普門現前云何諸佛如來不可思議清淨佛國土云何諸佛如來無邊一切云何諸佛如來不可思議境界云何諸佛如來差別無依云何諸佛如來無障礙?」

[0946b02] 爾時普賢菩薩摩訶薩文殊師利法王子:「文殊師利法門境界境界文殊師利有人法門供養無量無邊千萬億那由他文殊師利一切眾生法門照明。」

[0946b08] 文殊師利法王子:「如是如是佛子諸眾生無量無邊功德智慧是故眾生諸眾生有無阿僧祇地獄餓鬼畜生現身消滅是故眾生何等眾生不空見聞供養眾生是故佛子不信法門不能阿耨多羅三藐三菩提佛子眾生安隱無量眾生憐愍諸世間多人利益天人安隱法門。」

[0946b18] 爾時普賢菩薩摩訶薩文殊師利法王子:「文殊師利云何諸佛如來無障礙

[0946b19] 「文殊師利所謂諸佛如來十方世界一切世界一一世界一一四天下天人諸菩薩金色諸佛如來即為示現眾生如來無有障礙

[0946b23] 「文殊師利化眾生火光如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來火光如意寶王無有障礙

[0946b26] 「文殊師利化眾生電光如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來電光如意寶王無有障礙

[0946b29] 「文殊師利化眾生日月燈明如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來日月燈明如意寶王無有障礙

[0946c04] 「文殊師利化眾生一切光明如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來一切光明如意寶王無有障礙

[0946c07] 「文殊師利化眾生自在王如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來自在王如意寶王無有障礙

[0946c10] 「文殊師利化眾生師子王如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來師子王如意寶王無有障礙

[0946c13] 「文殊師利化眾生師子如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來師子如意寶王無有障礙

[0946c15] 「文殊師利化眾生帝釋瓔珞如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來帝釋瓔珞如意寶王無有障礙

[0946c19] 「文殊師利化眾生一切諸天光明如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來一切諸天光明如意寶王無有障礙

[0946c22] 「文殊師利化眾生金剛如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來金剛如意寶王無有障礙

[0946c25] 「文殊師利化眾生清水如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來清水如意寶王無有障礙

[0946c28] 「文殊師利化眾生波頭摩華如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來波頭摩華如意寶王無有障礙

[0947a02] 「文殊師利化眾生隨心思惟如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來隨心思惟如意寶王無有障礙

[0947a05] 「文殊師利化眾生見大琉璃如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來琉璃如意寶王無有障礙

[0947a08] 「文殊師利化眾生帝釋琉璃如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來帝釋琉璃如意寶王無有障礙

[0947a11] 「文殊師利化眾生馬瑙如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來馬瑙如意寶王無有障礙

[0947a14] 「文殊師利化眾生功德如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來功德如意寶王無有障礙

[0947a17] 「文殊師利化眾生清淨莊嚴如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來清淨莊嚴如意寶王無有障礙

[0947a20] 「文殊師利化眾生無有障礙如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來無障礙如意寶王無有障礙

[0947a23] 「文殊師利化眾生真珠如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來真珠如意寶王無有障礙

[0947a26] 「文殊師利化眾生真珠如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來真珠如意寶王無有障礙

[0947a29] 「文殊師利化眾生真珠如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來真珠如意寶王無有障礙

[0947b03] 「文殊師利化眾生虛空光明真珠如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來虛空光明真珠如意寶王無有障礙

[0947b06] 「文殊師利化眾生阿僧祇功德莊嚴大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇功德莊嚴大海音聲如意寶王無有障礙

[0947b10] 「文殊師利化眾生阿僧祇功德莊嚴大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇功德莊嚴大海音聲如意寶王無有障礙

[0947b14] 「文殊師利化眾生阿僧祇波羅蜜大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇波羅蜜大海音聲如意寶王無有障礙

[0947b18] 「文殊師利化眾生阿僧祇住地大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇住地大海音聲如意寶王無有障礙

[0947b22] 「文殊師利化眾生阿僧祇陀羅尼大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇陀羅尼大海音聲如意寶王無有障礙

[0947b26] 「文殊師利化眾生阿僧祇三昧大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇三昧大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c01] 「文殊師利化眾生阿僧祇解脫大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇解脫大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c04] 「文殊師利化眾生阿僧祇無礙樂說辯才大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇無礙樂說辯才大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c09] 「文殊師利化眾生阿僧祇神通大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇神通大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c12] 「文殊師利化眾生阿僧祇大願大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇大願大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c16] 「文殊師利化眾生阿僧祇精進大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇精進大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c20] 「文殊師利化眾生阿僧祇安隱大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇安隱大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c24] 「文殊師利化眾生阿僧祇菩薩行大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇菩薩行大海音聲如意寶王無有障礙

[0947c28] 「文殊師利化眾生阿僧祇如來大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇如來大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a03] 「文殊師利化眾生阿僧祇隨順眾生心大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇隨順眾生心大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a07] 「文殊師利化眾生阿僧祇大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a11] 「文殊師利化眾生阿僧祇入世大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇入世大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a15] 「文殊師利化眾生阿僧祇三世大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇三世大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a19] 「文殊師利化眾生阿僧祇三世大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇三世大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a23] 「文殊師利化眾生阿僧祇疲倦大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇疲倦大海音聲如意寶王無有障礙

[0948a27] 「文殊師利化眾生阿僧祇差別大海音聲如意寶王諸佛如來即為示現眾生如來阿僧祇差別大海音聲如意寶王無有障礙何以不共法相

[0948b03] 「文殊師利琉璃如意寶王種種琉璃如意寶王不分別離分別自然如是無分別分別自然如是種種何以不共法相

[0948b07] 「文殊師利如是諸佛如來正遍知化眾生如是示現種種諸佛如來不分別離分別自然如是無分別分別自然如是種種諸事可見何以不共法相

[0948b11] 「文殊師利諸佛如來無障礙

[0948b12] 「文殊師利云何諸佛如來無障礙

[0948b13] 「文殊師利所謂諸佛如來十方世界一切種種世界一一世界微塵數世界如是微塵數世界大海無有障礙

[0948b16] 「文殊師利一切種種世界一一世界一一四天下一切世界微塵數功德一一功德莊嚴大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948b19] 「如是種種世界一切佛國土微塵數功德莊嚴大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948b21] 「如是種種世界一切佛國土微塵數波羅蜜大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948b24] 「如是種種世界一切佛國土微塵數住地大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948b26] 「如是種種世界一切佛國土微塵數陀羅尼大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948b28] 「如是種種世界一切佛國土微塵數三昧大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c01] 「如是種種世界一切佛國土微塵數解脫大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c03] 「如是種種世界一切佛國土微塵數無礙樂說辯才大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c06] 「如是種種世界一切佛國土微塵數神通大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c08] 「如是種種世界一切佛國土微塵數大願大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c10] 「如是種種世界一切佛國土微塵數精進大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c12] 「如是種種世界一切佛國土微塵數安隱大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c14] 「如是種種世界一切佛國土微塵數菩薩行大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c17] 「如是種種世界一切佛國土微塵數如來大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c19] 「如是種種世界一切佛國土微塵數隨順眾生心大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c21] 「如是種種世界一切佛國土微塵數大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c24] 「如是種種世界一切佛國土微塵數入世大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c26] 「如是種種世界一切佛國土微塵數三世大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0948c28] 「如是種種世界一切佛國土微塵數三世大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0949a01] 「如是種種世界一切佛國土微塵數大海念念阿僧祇異說無有障礙

[0949a04] 「如是種種世界一切佛國土微塵數差別大海念念阿僧祇異說無有障礙何以自然

[0949a06] 「文殊師利譬如山河深谷響聲異名種種響聲山谷不分別離分別自然如是無分別分別自然如是種種何以不共法相

[0949a11] 「文殊師利諸佛如來說法音聲亦復如是眾生心諸眾生種種法門種種種種諸佛如來不分別離分別自然如是無分別分別自然如是種種何以不共法相

[0949a15] 「文殊師利諸佛如來無障礙廣說未來際劫數住持不可說

[0949a18] 「文殊師利云何諸佛如來教化眾生

[0949a18] 「文殊師利所謂諸佛如來肉髻十方世界一切世界一切住處一一世界一一閻浮提無礙無有差別一切虛空法界一切世間教化眾生未來際無邊世界劫數住持無有休息

[0949a23] 「文殊師利如是如來三十二相一一十方世界一切世界一切住處一一世界一一閻浮提無礙無有差別一切虛空法界一切世間教化眾生未來際無邊世界劫數住持無有休息

[0949a28] 「文殊師利如是如來八十種好一一十方世界一切世界一切住處一一世界一一閻浮提無礙無有差別一切虛空法界一切世間教化眾生未來際無邊世界劫數住持無有休息

[0949b03] 「文殊師利如是如來一切毛孔一一毛孔十方世界一切世界一切住處一一世界一一閻浮提無礙無有差別一切虛空法界一切世間教化眾生未來際無邊世界劫數住持無有休息

[0949b08] 「文殊師利如是如來一切資生十方世界一切世界一切住處一一世界一一閻浮提無礙無有差別一切虛空法界一切世間教化眾生未來際無邊世界劫數住持無有休息何以不共法相不共法相本願力諸眾生住持

[0949b14] 「文殊師利諸佛如來教化眾生廣說未來際劫數住持不可說

[0949b17] 「文殊師利云何諸佛如來普門現前

[0949b17] 「文殊師利所謂諸佛如來十方世界一切世界一切住處一一世界一一閻浮提一一微塵文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數一切世界一一世界微塵數種種差別菩薩大海如是障礙一切眾生四天下須彌山大須彌斫迦羅摩訶斫迦羅城邑聚落國土大河妨礙不異何以不共法相眾生心眾生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽帝釋梵天非人諸菩薩各各諸佛如來普現何以不共法相

[0949c01] 「文殊師利譬如白月十五正中閻浮提女童男童一切月輪現前月輪不分別離分別自然如是無分別分別自然如是一切何以不共法相

[0949c06] 「文殊師利諸佛如來亦復如是十方世界一切世界住處眾生眾生心眾生各各諸佛如來諸佛如來不分別離分別自然如是無分別分別自然如是一切何以不共法相

[0949c11] 「文殊師利諸佛如來普門現前廣說未來際劫數住持不可說

[0949c14] 「文殊師利云何諸佛如來清淨佛國土

[0949c14] 「文殊師利所謂諸佛如來十方世界一切世界種種住處一一世界一一微塵一切世界微塵數世界海功德莊嚴大海阿僧祇異說清淨世界海功德莊嚴大海阿僧祇異說清淨世界海波羅蜜大海阿僧祇異說清淨世界海住地大海阿僧祇異說清淨世界海陀羅尼大海阿僧祇異說清淨世界海三昧大海阿僧祇異說清淨世界海解脫大海阿僧祇異說清淨世界海無礙樂說辯才大海阿僧祇異說清淨世界海神通大海阿僧祇異說清淨世界海大願大海阿僧祇異說清淨世界海精進大海阿僧祇異說清淨世界海安隱大海阿僧祇異說清淨世界海菩薩行大海阿僧祇異說清淨世界海如來大海阿僧祇異說清淨世界海隨順眾生心大海阿僧祇異說清淨世界海大海阿僧祇異說清淨世界海入世大海阿僧祇異說清淨世界海三世大海阿僧祇異說清淨世界海三世大海阿僧祇異說清淨世界海疲倦大海阿僧祇異說清淨世界海差別大海阿僧祇異說清淨諸佛如來不動本處何以不動

[0950a17] 「文殊師利諸佛如來清淨佛國土無所畏廣說未來際劫數住持不可說

[0950a20] 「文殊師利云何諸佛如來無邊

[0950a20] 「文殊師利所謂諸佛如來十方世界一切世界一一世界一一四天下五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種功德大海莊嚴如是種種功德住持一切現見諸佛如來

[0950b01] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種功德莊嚴大海莊嚴如是種種功德莊嚴住持一切現見諸佛如來

[0950b07] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種波羅蜜大海莊嚴如是種種波羅蜜住持一切現見諸佛如來

[0950b13] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種住地大海莊嚴如是種種住地住持一切現見諸佛如來

[0950b19] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種陀羅尼大海莊嚴如是種種陀羅尼住持一切現見諸佛如來

[0950b24] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種三昧大海莊嚴如是種種三昧住持一切現見諸佛如來

[0950c01] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種勝解大海莊嚴如是種種勝解住持一切現見諸佛如來

[0950c06] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種無礙樂說辯才大海莊嚴如是種種無礙樂說辯才住持一切現見諸佛如來

[0950c13] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種神通大海莊嚴如是種種神通力住持一切現見諸佛如來

[0950c19] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種大願大海莊嚴如是種種大願住持一切現見諸佛如來


[0950c25] 文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種精進大海莊嚴如是種種精進力住持一切現見諸佛如來

[0951a02] 「文殊師利五十世界微塵數世界微塵大海阿僧祇千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩大眾一一菩薩大眾大海各各阿僧祇種種安隱大海