Back to collection

The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經

Scroll 8

Click on any word to see more details.

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門惟淨 

如來語密不思議品第八
[0721b16] 「爾時尊者大目乾連佛足白言:『世尊悔罪悔罪釋迦牟尼如來無量音聲清淨度量世尊我所幾何?』答言:『大目乾連九十九殑伽沙世界到此。』大目乾連白言:『遙遠不能本剎。』:『大目乾連云何神力到此何以釋迦牟尼如來加持至此還本剎土敬禮大目乾連通力還本一劫不能中間入涅槃大目乾連至此東西南北何方?』大目乾連:『不知何方。』:『以是緣故通力一劫畢竟不能剎土。』大目乾連:『世尊釋迦牟尼如來何方?』:『大目乾連世尊釋迦牟尼如來東方。』尊者大目乾連向東著地至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來伽陀

「『攝受, 人天供養大威德
 無邊無邊, 本土。』

[0721c10] 「王舍城山中一切眾會釋迦牟尼如來威神尊者大目乾連號哭。」

[0721c13] 爾時尊者阿難白佛:「世尊所聞號哭為何?」

[0721c14] 佛言阿難:「目乾連苾芻西方佛剎九十九殑伽沙剎土光明世界世尊光明如來現在娑婆有如號哭。」

[0721c18] 阿難白佛:「世尊尊者大目乾連緣故世界?」佛言:「阿難大目乾連其事因緣。」

[0721c21] 爾時山中一切眾會合掌恭敬白佛:「世尊我等光明世界世尊光明如來諸菩薩尊者大目乾連。」

[0721c24] 爾時世尊勸請眉間放大光明一切處通達普照九十九殑伽沙佛剎相續不斷光明世界廣大照曜一切大眾光明世界世尊光明如來諸菩薩見大目乾連著地作禮發聲號哭

[0722a02] 爾時世尊釋迦牟尼如來尊者大目乾連:「。」

[0722a04] 爾時尊者大目乾連佛世尊大光思念即時娑婆世界佛世尊頭面禮右繞著地白言:「世尊悔罪悔罪世尊無量音聲清淨度量佛音所聞無異。」

[0722a10] 佛言:「目乾連如來音聲無有分量猶如虛空分量無邊不可度量虛空度量如來音聲度量何以虛空廣大如來音聲亦復廣大。」王舍城往昔大目乾連去來發阿耨多羅三藐三菩提心金剛手菩薩菩薩:「即是如來語密

[0722a18] 「復次六十四所有一切眾生心心眾生心多於。」菩薩:「祕密主若一眾生心心所假使遍滿三千大千世界一切眾生緣覺一劫不能思惟稱量校計何況一切眾生?」金剛手菩薩:「告語使所有一切眾生心心如來音聲種種宣說諸眾生生歡喜佛世尊常住無分別。」

[0722a26] 爾時金剛手菩薩伽陀

三千世界諸眾生, 一切緣覺
 一劫籌量, 眾生心不能
 世間所有眾生, 心意
 眾生心了知, 無分別
 乃至一切眾生, 思惟其三
 世尊隨類, 淨妙正法
 自在妙音, 一切聞者欣悅
 宣說名相, 諸法開示
 所有一切眾生, 色相名字思惟
 毛孔放光, 如來善分
 所有世尊大慈, 一切毛孔放光
 光明人中尊, 音聲妙法
 假使佛經一劫, 譬喻宣說
 佛語音聲, 畢竟不得邊際
 一切煩惱無色, 語言無相
 語言無相, 煩惱無相息滅
 是故語言諸色, 一切處不可得
 畢竟無得, 煩惱色相如是
 語言不實, 
 煩惱不實亦復, 
 , 遍十方
 煩惱無得亦復, 是故有所宣說
 一切眾生語言, 下品其三
 語言非身非心, 無住無住
 譬如法成, 音聲
 音聲, 造作
 宿昔善淨, 一切眾生
 佛世尊妙音, 無分別
 譬如應聲, 音響
 人中尊言語, 如是
 珠寶無分別, 諸眾生喜樂
 無分別亦復, 一切音聲圓滿

[0722c02] 「復次如來祕密一切眾生宣說諸法所有三千大千世界一切眾生種種如來一切眾生語言音聲種種名字安立四諦其所苦集苦滅苦滅道

[0722c07] 「所有諸天如是說

[0722c08] 「『  

[0722c09] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0722c10] 「諸天如是說

[0722c11] 「『  

[0722c13] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0722c14] 「四大王天如是說

[0722c15] 「『  

[0722c16] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0722c17] 「忉利天如是說

[0722c18] 「『 西 

[0722c20] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0722c21] 「夜摩天如是說

[0722c22] 「『 西 

[0722c24] 「『即是苦苦苦滅苦滅道。』

[0722c25] 「兜率天如是說

[0722c26] 「『  

[0722c27] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0722c28] 「化樂天如是說

[0722c29] 「『  

[0723a01] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a02] 「他化自在天如是說

[0723a03] 「『  

[0723a05] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a06] 「如是說

[0723a07] 「『  

[0723a09] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a10] 「梵眾天如是說

[0723a11] 「『 舍那 

[0723a13] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a14] 「梵輔天如是說

[0723a15] 「『  

[0723a16] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a17] 「如是說

[0723a18] 「『 

[0723a20] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a21] 「大梵天如是說

[0723a22] 「『  

[0723a24] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723a25] 「少光天如是說

[0723a26] 「『  

[0723a27] 「『即是苦集苦滅苦滅道。(無量光天光音天四諦梵本。)』

[0723a28] 「少淨天如是說

[0723a29] 「『  

[0723b01] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723b02] 「無量淨天如是說

[0723b03] 「『西 西 西 西

[0723b05] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723b06] 「遍淨天如是說

[0723b07] 「『  

[0723b09] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723b10] 「廣果天如是說

[0723b11] 「『 阿迦 迦羅

[0723b13] 「『即是苦集苦滅苦滅道。(第四禪九天之內有無福生無想三天梵本。)』

[0723b14] 「無煩天如是說

[0723b15] 「『阿耨 阿耨 阿耨

[0723b17] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723b18] 「無熱天如是說

[0723b19] 「『  

[0723b21] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723b22] 「善見天如是說

[0723b23] 「『[*] [*] 

[0723b25] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723b26] 「善現天如是說

[0723b27] 「『  

[0723b29] 「『即是苦集苦滅苦滅道。』

[0723c01] 「色究竟天如是說

[0723c02] 「『 羯臘波 

[0723c04] 「如是諸天各各語言安立四諦龍眾夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜叉持鬘夜叉種類語言安立四諦

[0723c09] 「閻浮提國土而言滿國土乃至十六大國一切人眾種種語言種種音聲種種心想如來一切語言音聲施設名字所立四諦所謂國人乃至世界邊際國人如是閻浮提滿國土一切人眾種種語言種種音聲種種心想施設名字四諦如來一切語言音聲如來心識語言有所流散世界中有九十四俱胝那庾多種類語言名字四諦一切同歸四諦即是勝義諦即是無生即是如實即是不動即是如來語密

[0723c22] 「復次如來語言斷除一切眾生疑惑不決所謂十方無量阿僧祇世界一切眾生佛智所知眾生界多於地界正使一切眾生各各獲得智慧具足尊者舍利子無有以是緣故一切眾生各各舍利子等智疑惑一劫一劫共相問難思惟稱量眾生諸眾生疑事思惟一時請問世尊佛世尊彈指是故世尊眾生心念一切眾生一音宣說疑網諸眾生生歡喜即是如來語言斷除一切眾生疑惑不決如來語言有所一切皆是如實如是皆是如來祕密希有名為語業清淨。」

[0724a09] 金剛手菩薩祕密主如來祕密主中有三萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心十方一切諸佛所有賢劫諸菩薩各各佛世尊梵行諸菩薩供養金剛手菩薩祕密主寶蓋金剛手菩薩乃至一劫眾會寶蓋空中佛頂寶蓋妙音如是:「我等賢劫諸菩薩供養世尊金剛手菩薩祕密主攝受。」

[0724a19] 佛如來宣說未曾有法一切眾會聞已希有金剛手菩薩祕密主頂禮最上:「祕密主我等善利金剛手菩薩宣說如來語密不思議法門諸眾生信解無疑諸眾生所得人身即為如來應化不退轉阿耨多羅三藐三菩提。」


佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

【經文資訊大正藏 11 No. 0312 佛說如來不思議祕密大乘經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,CBETA 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary