Back to collection

Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

西天譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門法護 

[0256a18] 「復次妙吉祥譬如炎夏諸眾生宿業大地一切種子藥草樹林成長虛空大風大水大地滋養閻浮提中一人眾生歡喜世間妙吉祥空中大水大地閻浮提中一人眾:『大地大水豈非中有?』:『大水充滿大地!』妙吉祥大水所有施設大風大水充滿大地眾生宿業隨時隱沒攝持注水妙吉祥眾生宿業空中大水所有施設所生善根成熟諸菩薩摩訶薩聲聞緣覺異生亦復如是積集勝行種善根如來應供正等正覺出現世間諸眾生涅槃無礙如來處於天人有所名字建立別異妙吉祥如來天人音聲其實無所有妙吉祥如來無相諸相無生如來諸天人世間隨宜廣說正法充足新發意菩薩愚夫異生宿善業涅槃化度不見如來有所如來大涅槃妙吉祥如來無所有佛如來不生如來應供正等正覺本來寂靜如來大水無生世間施設如來說法亦復如是其實不生不滅本來如是如來應供正等正覺於是無生諸世間假名安立

[0256b21] 「妙吉祥大梵天王最勝三千大千世界三千大千世界自在日日觀察一切天眾四大王天邊際大梵天王諸天觀察一切諸天各各天中五欲娛樂娛樂鼓吹止息樂事各各合掌尊重恭敬瞻仰梵王目不暫捨諸天各各大梵王出現世間成熟善根大梵天王須臾即為出現大梵天王別有大梵天王安立宮殿三千大千世界之中宿願力故而自在諸天宿世善根成熟大梵天王日日觀察一切天眾乃至大梵天王須臾即為出現妙吉祥大梵天王無所有無處空無文字音聲無性無相離心意識無生諸天隨宜大梵天王宿世善根願力建立諸天宿世善根成熟諸天:『大梵天王化現自在無有文字音聲無性無相思惟離心意識無生。』

[0256c14] 「妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是自在無有文字音聲無性無相思惟離心意識無生如來應供正等正覺宿昔菩薩行願力建立新發意菩薩一切聲聞緣覺愚夫異生宿昔善根成熟建立如來莊嚴出現世間影像無處新發意菩薩一切聲聞緣覺愚夫異生如來自在無有文字音聲無性無相思惟離心意識無生妙吉祥諸法如來身相莊嚴如來威儀諸法諸眾生種種信解廣大其所說法諸眾生一切隨煩惱如來平等一切處平等疑惑差別妙吉祥以是緣故不生不滅皆是如來方便增語。」

[0257a03] 爾時世尊伽陀

如來無生,  一切法善逝
 有所愚癡,  實法世間
 如來影像,  一切善法無漏
 一切真如,  影像世間

[0257a08] 「復次妙吉祥日光閻浮提東方須彌山鐵圍山大鐵圍山大山一切地方一切閻浮提低下地方日光無分別分別思惟思惟離心意識日光無生無諸作意作意無諸戲論戲論無諸非有非有煩惱煩惱真實虛妄此岸彼岸不平尋伺尋伺

[0257a18] 「妙吉祥大地高下光明影像差別如來應供正等正覺亦復如是無生無諸作意作意無諸戲論戲論無諸非有非有煩惱煩惱真實虛妄此岸彼岸不平一切智一切智尋伺尋伺積集積集非有無念思惟思惟意生意生開導開導非得不得非分不分分別分別

[0257b03] 「妙吉祥如來日輪光明三界普遍照曜障礙如來日光菩薩大山緣覺乘諸眾生聲聞乘諸眾生善根信解眾生照著邪定聚眾生如來日光成熟長養諸眾生出生未來因故增長善法如來平等一切處平等疑惑差別妙吉祥如來日光:『眾生信解廣大眾生不為說法不分此類眾生菩薩信解此類眾生緣覺信解此類眾生具聲信解此類眾生善意此類眾生下劣。』如是思惟:『信解眾生菩薩信解眾生緣覺信解眾生聲聞善意正見眾生清淨意樂乃至邪定聚諸眾生其所說法。』如來日光不生如是種種分別何以如來日光一切分別分別妙吉祥諸眾生種種意樂差別如來日光亦復差別

[0257b26] 「復次妙吉祥大海之中圓滿一切意樂摩尼寶諸眾生所有意樂自然知覺隨意摩尼寶無分別分別離心思惟思惟離心意識妙吉祥如來亦復如是無分別分別離心思惟思惟離心意識無能得無差別無貪無瞋無癡非常無常無光無光世間世間無生思惟思惟無自性無自性無性可取無言言說喜愛喜愛喜愛無數數量無趣無趣一切所行容受不容和合不和無分別計度無障礙表示無名無色無業無業過去未來現在文字音聲音聲無相諸相中間有所妙吉祥如來深心清淨安置大悲最上諸眾生意樂信解妙音隨宜說法諸眾生如來平等一切處平等疑惑差別

[0257c20] 「復次妙吉祥響應響聲眾生知覺過去未來現在中間有所無生非常非有非有解脫不解非有無罪無念非有無住地界水火風界非有無為戲論戲論非有造作造作文字音聲超越音聲稱量稱量無相諸相寂靜寂靜狀貌無狀世間世間諸見自性空無念作意離心意識一切處平等分別三世

[0258a03] 「妙吉祥如來種種音聲響應一切眾生種種意樂音聲隨宜施設諸眾生如來過去未來現在中間有所不生不滅不斷非有非有解脫不解非有無罪無念非有無住地界水火風界非有無為戲論戲論文字音聲超越音聲稱量稱量無相諸相寂靜寂靜狀貌無狀世間世間諸見自性空無念作意離心意識一切處平等分別三世

[0258a17] 「妙吉祥如來諸眾生種種信解種種意樂妙音隨宜說法諸眾生譬如世間依止安立一切樹林藥草生成增長大地無分別分別一切處平等差別分別離心意識一切眾生亦復如是依止如來如來安立一切善根生成增長所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘外道梵志尼乾陀一切乃至邪定聚眾生所有善根依止如來安立生成增長佛如來無分別分別一切分別非分作意

[0258a29] 「妙吉祥如來應供正等正覺離心意識尋伺思惟作意一切處平等差別譬如虛空一切處差別無生過去未來現在無色戲論表示稱量無比安立境界離心意識乃至超越語言一切處

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

【經文資訊大正藏 12 No. 0359 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary