Back to collection

Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 大方等無想經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

大方等無想經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖


陀羅尼第三

[1088b17] 爾時菩薩白佛:「世尊眾生如是方等經猶如三十六不退智無邊心行陀羅尼門即是一切諸法如來分別。」

[1088b21] 「佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說

[1088b22] 「諸佛菩薩不退輪藏陀羅尼門諸佛菩薩不退清淨陀羅尼諸佛菩薩不退祕密光明陀羅尼諸佛菩薩不退大雨陀羅尼諸佛菩薩不退流水陀羅尼諸佛菩薩不退盡意陀羅尼諸佛菩薩不退電光陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退彗星陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退虛空藏陀羅尼諸佛菩薩不退藥王陀羅尼諸佛菩薩不退大雨陀羅尼諸佛菩薩不退稱意陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退上高陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退鵝王陀羅尼諸佛菩薩不退大海陀羅尼諸佛菩薩不退甚深精進陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退地陀羅尼諸佛菩薩不退歡喜陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退不動陀羅尼諸佛菩薩不退地陀羅尼諸佛菩薩不退積聚陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退無盡陀羅尼諸佛菩薩不退水性月光陀羅尼諸佛菩薩不退陀羅尼諸佛菩薩不退不可思大海陀羅尼善男子三十六不退智無邊心行陀羅尼。」

[1088c29] 爾時中有一天名曰上昇虛空多羅樹種種塗香末香幡蓋伎樂供養偈讚

如來大醫王! 金剛身
 殊勝, 眾生
 除斷煩惱, 猶如
 陀羅尼, 大雨!」

密語第四

[1089a08] 爾時菩薩:「世尊一切眾生無明如來開顯諸佛密語大明。」

[1089a10] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思大法諸佛菩薩二十三密語道迹大法方便解脫門我我所密語解脫門可畏不可密語解脫門貪求不得密語解脫門有界密語有無無明有無無明密語無貪密語密語密語無瞋密語密語有利大利密語密語無有受者密語密語受者施主密語受者密語一切密語一切密語放逸放逸放逸不放逸密語不空非空不空如來密語無常非常無常如來密語無我非我無我如來密語如來密語善男子二十三密語道迹大法方便解脫門。」

[1089b01] 爾時中有一天名曰無量天子上昇虛空十七多羅樹幡蓋伎樂供養偈讚

如來深密, 二乘不解
 宣說, 安樂。」

轉生第五

[1089b07] 爾時菩薩:「世尊神通行入微妙王法如來分別廣說。」

[1089b09] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別諸佛菩薩王法法門法門樂說法門法門生願法門法門王法王法微妙法王法門善男子神通行入微妙王法。」

[1089b17] 大眾中有一天名曰諸天種種幡蓋伎樂供養讚歎

稽首, 不生
 方便, 一切
 如來自在, 是故
 轉生, 。」

分得轉生業煩惱第六

[1089b25] 爾時菩薩:「世尊生死煩惱法門如來眾生分別解說。」

[1089b27] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思開示解說生死煩惱果實法門生死王法生死莊嚴住心法門生死法門生死法門生死正見法門生死法門生死法門生死法門生死光明法門善男子生死煩惱法門。」

[1089c06] 爾時中有龍王名曰無毒幡蓋伎樂供養於佛

諸眾生, 顯示生死
 煩惱, 。」

第七

[1089c11] 爾時菩薩:「世尊種智不可思議神通法門如來分別。」

[1089c13] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說中有大安法門無勝神通王法法門無量法門菩提法門法門法門法門一切眾生法門現在法門善男子種智不可思議神通法門。」

[1089c19] 於是中有一天名曰種種幡蓋伎樂供養

佛心難思議! 亦復
 化眾生, 法門。」

分解福德法門第八

[1089c25] 爾時菩薩:「世尊十智甚深無畏行法王法如來分別。」

[1089c26] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說解脫一切法門虛空藏法門甚深法門針法不動法門法門法門一切煩惱法門堅意法門淨意無礙法門善男子十智甚深無畏行法王法。」

[1090a03] 大眾中有一天金光明種種幡蓋伎樂供養

如來金色, 瓔珞
 善法, 須彌草木。」

分解第九

[1090a09] 爾時菩薩:「世尊不可思議功德寶藏法門如來分別解說。」

[1090a11] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別演說法門法門法門法門水流法門大海行法如來說法法門入藏法門寶藏法門一切大法法門善男子不可思議功德寶藏法門。」

[1090a17] 大眾中有一天愛樂種種幡蓋伎樂供養

如來無生, 佛法難測
 眾生無明, 法界!」

功德第十

[1090a23] 爾時菩薩:「世尊不可思議功德法門如來分別解說。」

[1090a24] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別善男子法門寶王法門大海王法法門法門滿安樂法門法門種種正見法門功德法門法門善男子不可思議功德法門。」

[1090b02] 大眾中有一天虛空幡蓋伎樂供養

諸佛如來, 
 一切, 煩惱
 斷滅生死苦, 一切無餘
 自覺, 涅槃常樂
 如來天中天, 成就無量
 》, 道心。」

虛空生第十一

[1090b12] 爾時菩薩:「世尊虛空法門如來善分。」

[1090b13] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說善法王法見性法門無勝王法憍慢法門無盡意法門不可思議法門無礙法門甚深法門質直法門虛空法門善男子法門。」

[1090b18] 大眾中有一天幡蓋伎樂供養

如來深密, 眾生不解
 一切, 分別淺易。」

電光第十二

[1090b24] 爾時菩薩:「世尊電光法門如來分別。」

[1090b25] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說六通法門功德法門寶光法門虛空精進法門法門調法門功德法門法門琉璃法門清淨法門功德甚深大海法門一切法門法門(梵本長三)。善男子十法。」

[1090c02] 大眾中有一天名曰幡蓋伎樂供養讚歎

如來大醫王! 無身方便
 無礙虛空, 廣說。」

第十三

[1090c08] 爾時菩薩:「世尊行法如來分別。」

[1090c09] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說有電寶王法門智慧法門智慧法門法門智海法門法門吉祥法門法鼓法門須彌山法門法門行法(梵本)。善男子十法。」

[1090c14] 爾時中有一天恒河幡蓋伎樂供養讚嘆

無畏無我, 無貪眾生
 大方便, 一切
 如來功德, 得知
 無上無邊, 不可得思議
 , 煩惱!」

分神第十四

[1090c23] 爾時菩薩:「世尊電光法門如來分別。」

[1090c24] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說善男子調法門調法門樂法法門求法法門燒結法門一切法法門諍訟法門煩惱法門上高法門無盡法門一切眾生法門(梵本)。善男子十法。」

[1091a01] 大眾中有一天名曰大喜幡蓋伎樂供養偈讚

如來大神通! 
 生死, 》。」

第十五

[1091a06] 爾時菩薩:「世尊大神通法門如來分別解說。」

[1091a07] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說善男子法門法門莊嚴王法法門法門同法無盡意法門法門法門甚深法門善男子法門。」

[1091a12] 爾時中有一天名曰嚴飾幡蓋伎樂供養

世尊, 天中天滿
 煩惱, 
 凡夫無邊, 輪轉受生
 菩薩煩惱, 。」

金剛智第十六

[1091a20] 爾時菩薩:「世尊十智金剛行入法門如來分別。」

[1091a21] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說有神法門王法神通平等法法門虛空無礙法門藥王法門法幢法門甚深大海法門不動法門無邊法門不可思議法門無量劫法門(梵本)。善男子十法。」

[1091a27] 大眾中有一天幡蓋伎樂供養

如來無上! 無生亦無滅
 諸眾生, 示現生滅
 真實不變, 眾說無我
 金剛, 不可得。」

無盡第十七

[1091b06] 爾時菩薩:「世尊無盡意入神法門如來分別。」佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說甘露法門法門樂法法門甚深精進法門行法無盡樂法喜樂法門善男子十法(梵本)。」爾時中有一天大寶幡蓋伎樂供養

如來貧富, 
 憐愍一切, 樂說大乘經》。」

正行第十八

[1091b17] 爾時菩薩:「世尊正道法門如來分別。」

[1091b18] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別宣說深廣行法健行法門法門勝法一切天人法門一切法門一切法門一切道喜法門一切惡道法門大海法門大海神通法門(梵本)。善男子十法。」

[1091b24] 爾時中有一天名曰幡蓋伎樂供養

如來無上尊, 正道
 堅固, 
 慈愍眾生, 我等
 寶座, 宣說如是。」

師子吼第十九

[1091c02] 爾時菩薩:「世尊甚深師子吼行法如來分別解說。」

[1091c03] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說一切法門一切法門神通王法蓮華法門法門大喜法門四威儀法門聖行法門淨法一切法法門善男子十法。」

[1091c08] 大眾中有一天微妙幡蓋伎樂供養

無上智微妙, 猶如大海
 難思議, 師子吼
 諸眾生, 憐愍
 方等經, 無所畏。」

師子吼神通第二十

[1091c16] 爾時菩薩:「世尊師子吼神通法門如來分別解說。」

[1091c17] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說法門法門法鼓法門法寶法門法藏法門法力法門法門三匝法門大地法法門一切法門(梵本)。善男子十法。」

[1091c22] 大眾中有一天師子吼幡蓋伎樂供養

如來, 無勝無有
 諸眾生, 方便師子吼。」

善方便第二十

[1091c28] 爾時菩薩:「世尊入世方便法門如來分別。」

[1091c29] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說法門畢竟多方便法門信心法門師子神通法門世界非世界法門法門不善法門調惡人法門法門一切恭敬法門業行法門(梵本)。善男子十法。」

[1092a06] 中有一天婆羅幡蓋伎樂供養

如來方便入涅槃, 不動不滅
 禪定難思議, 眾生不解。」

分神第二十

[1092a12] 爾時菩薩:「世尊神通寶藏法門如來分別解說。」

[1092a13] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說有法法門大神通法門法門師子吼法門破法法門栴檀法門無相法門無語法門蓮華法門法門善男子十法。」

[1092a18] 中有一天增長幡蓋伎樂供養

三千大千界, 自在
 法身不可, 現相。」

金翅鳥第二十

[1092a24] 爾時菩薩:「世尊金翅鳥神通法門如來分別解說。」

[1092a25] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別宣示龍王神通王法自在法門法門法門大海法門大山法門風力法門見法一切法門[*(/)]法門善男子十法。」

[1092b02] 中有一天淨行幡蓋伎樂供養

如來大法, 慧眼
 定根金剛手, 煩惱。」

第二十

[1092b07] 爾時菩薩:「世尊微妙神通王法如來分別解說。」

[1092b08] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說有無甚深法門法門王法王法法門功德微妙法門法門忍辱法門法門法門善男子十法。」

[1092b14] 中有一天寶貴幡幢伎樂供養

禮佛無量, 常住
 諸眾生, 種種法界。」

無畏第二十

[1092b19] 爾時菩薩:「世尊無所畏大力神法門如來分別解說。」

[1092b20] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說無所畏神通法門樂根法門法門法門法門行法寶光法門法門法門電光法門善男子十法。」

[1092b25] 中有一天彗星幡蓋伎樂供養

如來祕密, 甚深大海
 諸眾生, 淨行法界。」

第二十

[1092c02] 爾時菩薩:「世尊行法如來分別解說。」

[1092c03] 佛言:「善哉善哉善男子諦聽諦聽善思分別解說入藏法門正行法門實法法門法門法門法門法門忍辱法門淨法善男子