Back to collection

Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經

Scroll 24

Click on any word to see more details.

佛說佛名經卷第二十

[0279c04] 「南無大修行佛 南無威德 南無無諍 南無師子 南無 南無 南無日光 南無菩提上首 南無降伏 南無無垢 南無 南無光明 南無普光 南無莊嚴 南無功德 南無摩尼 南無 南無 南無菩提 南無功德 南無天光 南無 南無實智佛智 南無甘露威德 南無思惟 南無 南無 南無 南無蓮華 南無 南無大威德 南無種種 南無 南無甘露 南無慚愧 南無山王自在 南無 南無種種 南無修行 南無憂惱 南無諸世間 南無威德 南無 南無勢力稱佛 南無放光 南無 南無 南無 南無 南無 南無 南無稱佛 南無 南無甘露 南無 南無 南無見天 南無淨光佛 南無秋日 南無 南無 南無甘露 南無 南無 南無愛上 南無甘露 南無甘露稱佛 南無法華 南無莊嚴 南無世間尊重 南無 南無高山 南無甘露威德光明 南無菩提威德 南無清淨心 南無降伏 南無香山 南無甘露星宿 南無稱佛 南無安隱思惟 南無菩提 南無菴摩羅供養 南無摩尼清淨 南無度世 南無成佛 南無星宿 南無大勝 南無隨意光明 南無火光 南無見愛 南無光明 南無勢力稱佛 南無放光 南無 南無功德 南無 南無 南無威德 南無 南無光明 南無光明 南無光明 南無寂光 南無離異 南無 南無無邊 南無成就功德 南無莊嚴 南無無畏 南無光明 南無大身 南無 南無思惟 南無 南無無諸 南無怯弱 南無清淨 南無清淨 南無威德 南無 南無 南無 南無住心 南無清淨 南無蘇摩 南無弗沙佛 南無 南無寂照 南無不錯行佛 南無精進 南無 南無 南無菩提願 南無天色思惟 南無慧力 南無三漫多盧遮那 南無供養 南無弗沙佛 南無虛空 南無降伏放逸 南無不可 南無陀羅 南無 南無 南無供養 南無平等心 南無信心怯弱 南無精進清淨 南無 南無無障礙思惟 南無無畏光明 南無甘露 南無 南無 南無 南無解脫 南無 南無栴檀 南無可觀 南無無量 南無威德 南無重擔 南無清淨 南無 南無自在王 南無無邊 南無 南無甘露 南無 南無解脫行佛 南無妙見 南無 南無大聲 南無大威德 南無光明 南無應供養 南無那提 南無 南無 南無阿羅訶信佛 南無思惟 南無橋樑 南無作佛 南無 南無日光 南無橋樑 南無薩婆 南無 南無親光 南無清淨 南無隨意布施 南無威德 南無威德供養 南無世間光明 南無世間可敬 南無清淨 南無 南無大步 南無無邊 南無住持般若 南無橋梁 南無彌留 南無安隱 南無提婆 南無 南無 南無橋梁 南無 南無光明威德 南無 南無 南無寂光 南無 南無天色 南無樂法 南無大月 南無無障礙 南無弗沙佛 南無平等見佛 南無 南無沙羅 南無 南無種種 南無 南無 南無功德 南無功德 南無大聲 南無 南無惡道 南無弗沙佛 南無 南無大燈 南無 南無堅固 南無不可思議光明 南無普光 南無普賢 南無 南無 南無莊嚴 南無 南無 南無堅固 南無功德成就佛 南無成佛 南無解脫 南無降伏 南無 南無煩惱 南無無量光佛 南無無垢 南無和合 南無不可量 南無勢力 南無光明 南無功德 南無 南無思惟 南無 南無思惟甘露 南無 南無 南無堅意 南無 南無 南無菩提光明 南無最勝 南無六通 南無威德 南無人稱 南無 南無 南無 南無不畏行佛 南無一切 南無月光 南無勇猛 南無解脫 南無惡道 南無閻浮 南無供養 南無善思 南無威德 南無信眾生佛 南無恭敬 南無波頭摩清淨 南無波頭摩 南無 南無供養 南無種種 南無功德 南無虛空 南無 南無堅固 南無 南無因陀羅 南無 南無思惟 南無 南無無諍行佛 南無功德 南無精進思惟 南無大光 南無攝受 南無修行深思 南無 南無香象 南無種種 南無思惟妙智 南無功德莊嚴 南無增上行佛 南無智行 南無功德 南無滿十方佛 南無攝受 南無 南無見佛 南無功德聚 南無法力 南無一切 南無 南無 南無 南無甘露 南無思惟甘露 南無一切上首 南無 南無不可降伏 南無信佛 南無莊嚴 南無金剛 南無作佛 南無功德光明 南無精進力 南無清淨光明 南無一切 南無無垢波頭摩 南無解脫 南無十方無畏 南無一切 南無光明 南無 南無無邊行功德寶光 南無法光 南無歡喜 南無一切眾生光明 南無普光修行無邊 南無普願滿足怯弱 南無一切光明 南無無垢光莊嚴 南無功德金剛 南無龍王自在王 南無精進日月摩尼莊嚴威德 南無吼聲 南無住持 南無世間自在王 南無無障礙藥王 南無彌留 南無大山 南無彌留光明 南無 南無日月 南無光明 南無無量光佛 南無不可量 南無大光 南無寶雞 南無 南無 南無一切 南無難勝 南無日生佛 南無羅網光明 南無光明 南無師子佛 南無稱佛 南無光明 南無法佛 南無法住 南無法幢佛 南無梵聲 南無宿王佛 南無 南無香光佛 南無 南無種種 南無自在王 南無蓮華 南無見一切義佛 南無須彌 南無 南無大光 南無 南無 南無 南無威德自在王 南無 南無寶藏 南無大海 南無十力增上自在 南無莊嚴 南無無邊莊嚴 南無無相

[0281a11] 「十二部大藏法輪

[0281a12] 「敬禮十方大菩薩摩訶薩

[0281a13] 「南無菩薩 南無菩薩 南無普濟菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無拘樓菩薩 南無天光菩薩 南無菩薩 南無教導菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無慧光菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無金藏菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無山頂菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無樂法菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無法輪菩薩 南無光淨菩薩 南無菩薩 南無菩薩 南無菩薩

[0281a29] 「歸命如是十方世界無量無邊大菩薩摩訶薩

[0281b02] 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖

[0281b03] 「三寶次復懺悔

[0281b04] 「弟子懺悔口四次復懺悔佛法僧一切是故中說:『人身難得佛法難聞眾僧信心六根善友難得。』而今相與宿植善根人身六根完具善友正法其中不能盡心精勤未來無有是故今日應須至誠慚愧稽顙歸依佛

[0281b12] 「南無東方 南無南方 南無西方法行 南無北方 南無東南 南無西南流布 南無西北方 南無東北方無量神通自在 南無下方大眾 南無上方成就一切

[0281b18] 「歸命如是十方虛空界一切三寶

[0281b19] 「弟子自從至于今日無明煩惱障見佛形像不能盡心恭敬輕慢眾僧殘虐善友焚燒形像出佛身血安置使暴風雨露塵土宿無禮永不嚴飾遮掩燈燭關閉殿宇佛光如是等罪無量無邊今日至誠發露懺悔

[0281b27] 「弟子至于今日不淨手把經卷經書非法俗話安置床頭不敬關閉箱篋朽爛脫落脫漏破裂修理不肯流轉如是等罪無量無邊今日發露歸命懺悔

[0281c04] 「仰臥讀誦高聲聽法佛語非法說法非法輕罪重重前後前後文辭安置利養名譽恭敬為人說法無道求法論議非理不為出世法輕慢佛語尊重邪教毀呰大乘聲聞如是等罪無量無邊今日至心發露懺悔

[0281c13] 「弟子至于今日間有殺害阿羅漢和合僧無上菩提斷滅佛種使不行人道沙門破戒威儀他人梵行五欲假託[@]竊賊如是等罪無量無邊今日慚愧至心懺悔

[0281c20] 「弟子至于今日不淨殿[@(-ㄊ)]僧伽藍涕唾堂房宿法衣乘車策馬寺舍如是三寶罪障無量無邊今日至誠十方佛聖眾歸命懺悔

[0281c26] 「弟子懺悔佛法僧所有罪障所生功德生生世世三寶恭敬無有厭足妓樂珍異華香所有供養未成勸請甘露門入涅槃最後眾僧六和敬自在興隆三寶佛道下化眾生。」

大乘蓮華問答報應沙門

[0282a05] 耕田地獄云何名曰耕田地獄地獄二十由旬周匝上火烟火洞然爾時生鐵上火罪人罪人[-+(*)]精神魂靈幽冥不自覺受罪苦痛萬億地獄中有鐵牛犁地火焰俱起

[0282a11] 東門之中罪人身手六根罪人沙門不肯馬頭羅剎胸前鐵鈎步步中有餓鬼爾時罪人沙門揚中罪人穀草一日一夜苦惱精神魂魄幽冥千萬為人為人縣官

[0282a22] 馬頭羅剎:「沙門何等?」

[0282a23] 馬頭羅剎答曰:「沙門禁戒不懼三惡八難受罪破戒耕田種植名為破戒自殺草木外道旃陀羅無慚以是因緣此地。」

[0282a27] 悲泣偈言

嗚呼難思議,  云何顛倒
 大海,  深淵
 離生,  光明
 得無,  有為
 離生,  欲火?」

[0282b04] 菩薩

佛名經卷第二十

【經文資訊大正藏 14 No. 0441 佛說佛名經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Jasmine 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary