NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

Wenshushili Wen Pusa Shu Jing 《文殊師利問菩薩署經》

Scroll 1

文殊師利問菩薩署經

後漢月氏三藏支婁迦讖

[0435b06] 舍利弗長跪白佛:「有所。」

[0435b07] 佛言:「善哉善哉舍利弗文殊因緣法名其事諦聽諦聽!」

[0435b09] 舍利弗:「受教。」

[0435b10] 摩訶摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶須菩提阿難律摩訶阿難一一羅漢作禮白佛:「樂欲菩薩因緣摩訶男子女人聲聞所以一切羅漢。」一一比丘供養天子天華飛行供養伎樂所以何況具足釋提桓因天上滿祇洹

[0435b21] 佛語舍利弗:「四事何謂四事一者發意二者阿惟越致三者菩薩四者具足佛法。」

[0435b24] 舍利弗:「因緣發意?」

[0435b24] 「菩薩所謂發意作為一切十方功德所以名曰阿惟越致一切有所作為希望安隱堅固佛法不空成道不可數三耶三佛法教。」

[0435c04] 佛語舍利弗:「菩薩復有何謂聲聞轉法輪阿惟越致轉法輪署名色法佛法痛痒思想生死法佛舍利弗不可議譬如愚人不可。」

[0435c09] 佛語舍利弗:「不可諸法名曰。」

[0435c11] 舍利弗:「?」

[0435c11] 佛言:「不可。」

[0435c12] 舍利弗:「?」

[0435c12] 舍利弗:「取法不可菩薩學者過去世俗道法俗事可好如是學者分別眼色分別一切不可一切學者一切斷絕。」

[0435c24] 佛語舍利弗:「諸法有所所有無所有。」

[0435c26] 佛語舍利弗:「諸法。」

[0435c29] 佛語舍利弗:「色法佛法痛痒思想生死諸法一切諸法有無有無如是過去現在如是一切不見一切。」

[0436a05] 舍利弗白佛:「何謂?」

[0436a06] 「。」

[0436a07] 「何謂不見一切?」

[0436a07] 「所謂不見是故不見思想不可不可清淨無能長短無有不可無有不足中間不無上下四維東西南北須陀洹羅漢辟支佛有餘無餘所在不可無有。」

[0436a20] 佛語舍利弗:「比丘:『無有諸法。』便不可法處取與便思想。」

[0436a25] 佛語舍利弗:「非法當作從不壞敗不可是故如是。」

[0436b01] 佛語舍利弗:「從來無有不可諸法不可安住功德所行功德無有精進所見二心所得所為無有不可無人護者。」

[0436b12] 佛語舍利弗:「十二因緣無有不可得道得無比丘所持剃頭受戒持戒如是比丘好道比丘好用無有無有身心比丘不足比丘不可可知無有無有是故佛界無有是故作法無有諸法。」

[0436b23] 佛語舍利弗:「勇猛師子男子女人當作清淨無有清淨清淨飲食而已思想清淨無有異心一切諸法有所希望比丘學者。」

[0436c01] 佛語舍利弗:「求學。」

[0436c02] 摩訶迦葉白佛:「比丘何謂諸法。」

[0436c05] 須菩提白佛:「比丘二事何謂二事諸法等心一切一切比丘。」

[0436c07] 目揵連白佛:「比丘何謂。」

[0436c10] 白佛:「比丘四事何謂四事有所一切所持四事如是。」

[0436c13] 摩訶迦旃延白佛:「比丘五事何謂五事一切一切一切諸法五事。」

[0436c17] 白佛:「比丘何謂一意本際所以因緣二事思惟:『?』比丘。」

[0436c21] 佛言:「一切一切異見亦復不見自然不見比丘不見如是行者比丘以為佛法不可議一切。」

[0436c27] 白佛:「比丘云何自持?」

[0436c28] 佛言:「比丘一切一切不安比丘自持。」

[0437a01] 白佛:「?」

[0437a02] 佛言:「。」

[0437a03] 「學者?」

[0437a03] 佛言:「中間一切無有行者是故如是貢高他人慳貪嫉妬應是慚愧妄語應是愛樂獨有安隱有所二心好惡無有思想深法利害求乞臥具醫藥欲求飲食迦羅惡師功德本際世事名字愛樂有所所以如是不能空閑寂靜慈心常在魔事信佛法教亂心不安狂亂多端是故好心微妙盡心念佛色身見法比丘五陰功德四大功德六衰功德十二因緣功德離念一切功德深法。」

[0437a24] 佛語:「有心如是一切事故學者學者悉知城郭有所。」

[0437a29] 佛語:「?」

[0437a29] :「佛說樂欲比丘。」

[0437b02] 佛言:「善哉善哉賴吒和羅。」

[0437b03] 佛言:「其餘不能道地不能不可是故名曰不可不可是故愛惜壽命一切等心一切一切在其中二心共同當作。」

[0437b10] 白佛:「於是?」

[0437b11] :「文殊菩薩!」

[0437b12] :「譬如大海珍寶摩尼不可計數珍寶摩尼珠:『摩尼?』所以摩尼珠所以。」

[0437b18] 復有比丘白佛:「無學等心光明一切。」

[0437b20] 復有比丘白佛:「所以一切諸法。」

[0437b22] 復有比丘三摩:「諸法二心所以所見。」

[0437b25] 佛言:「當作。」

[0437b25] 復有比丘名曰白佛:「一切為他有所思想不見不見法教。」

[0437b29] 佛言:「。」

[0437b29] 復有比丘名曰白佛:「一切無有貢高所以他人貢高貢高所有以內貢高以內貢高所以一切一切安隱一切。」

[0437c06] 佛言:「。」

[0437c07] 復有名曰白佛:「一切過於生死不得生死。」

[0437c10] 佛言:「。」

[0437c10] 復有比丘名曰白佛:「佛樹不見不得。」

[0437c12] 復有比丘白佛:「諸法所有諸法。」

[0437c15] 佛言:「一切。」

[0437c16] 應時比丘尼三千白佛:「一切具足。」

[0437c18] 復有七千優婆塞優婆夷五千:「。」

[0437c19] 爾時復有天子:「具足一切。」

[0437c20] 復有比丘白佛:「諸法所得諸法不可云何?」

[0437c22] 佛言:「。」

[0437c22] 復有比丘名利白佛:「一切云何?」

[0437c24] 佛言:「。」

[0437c24] 復有比丘[*],白佛:「不無不無破壞無有無有因緣。」

[0437c28] 佛言:「。」

[0437c29] 復有比丘名曰白佛:「一切諸法不見無有無有無有如是。」

[0438a03] 佛言:「不可!」

[0438a03] 「是故菩薩。」

[0438a04] 佛言:「善哉善哉。」

[0438a05] 「不可議不可不可思不可無有平等所持一切所得無有菩薩無名是非不可無所罣礙。」

[0438a09] 佛言:「。」

[0438a10] 爾時五百婆羅門舍衛國作禮白佛:「樂欲安隱。」

[0438a12] 婆羅門:「聽聞?」

[0438a13] 婆羅門:「無有是故是故。」

[0438a13] 佛言:「。」

[0438a15] 婆羅門白佛:「在於。」

[0438a16] 復有婆羅門三摩白佛:「。」

[0438a18] 復有婆羅門白佛:「便四面明見便:『不可。』」

[0438a21] 復有婆羅門白佛:「以來不久便空中見佛:『。』」

[0438a23] 復有婆羅門名曰白佛:「今夜四面四佛來到便頭面作禮佛言:『不可議祇洹釋迦文佛聽受。』。」

[0438a26] 復有婆羅門白佛:「今夜見佛高二三十二相:『。』忽然。」

[0438b01] 復有婆羅門白佛:「有人:『飲食。』歡喜。」

[0438b04] 復有婆羅門白佛:「婆羅門空中見佛三十二相便:『當事。』頭面著地:『?』佛言:『諸法可知是故不可議菩薩所謂諸法在前婆羅門。』踊躍歡喜頭腦:『何以?』佛言:『。』」

[0438b14] 復有婆羅門白佛:「洗浴大火見佛三十二相佛言:『不當所以。』即時:『何以?』佛言:『壽命有無思想自然不用。』叉手:『云何不用?』佛言:『不可議便不用學者即為。』頭腦所見。」

[0438b26] 佛言:「。」

[0438b27] 復有婆羅門白佛:「熾盛便三十二相即時佛言:『何以?』應時:『?』『祇洹釋迦文佛。』。」

[0438c03] 復有婆羅門名曰白佛:「三十二相佛言:『不如有所壞敗。』應時:『云何?』佛言:『動搖自如不可議一切可以教化泥洹。』。」

[0438c11] 佛言:「。」

[0438c11] 復有婆羅門名曰白佛:「到市道中在地欲取仰頭三十二相:『何等?』:『。』佛言:『為難五道生死一切作數為難。』:『。』佛言:『。』即時:『釋迦文祇洹前世今世。』。」

[0438c20] 復有婆羅門名曰白佛:「到市即時踊躍:『何等?』:『。』佛言:『不足名為不可議上下四維東西南北。』應時:『?』佛言:『。』:『?』:『祇洹釋迦文佛。』。」

[0439a01] 佛言:「。」

[0439a01] 復有婆羅門名曰白佛:「城外安定四面:『不當坐禪如是。』應時佛言:『所以無心何以何以無有當作法名釋迦文佛。』是故。」

[0439a09] 佛言:「。」

[0439a10] 復有婆羅門白佛:「到市便光明