Back to collection

Anan Qi Meng Jing 阿難七夢經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

阿難七夢經

東晉天竺三藏竺曇無蘭

[0758a04] 阿難舍衛國一者陂池滔天二者日月星宿出家比丘在於不淨之中在家白衣四者栴檀林五者須彌山不以為重大象師子王頭上毫毛在地一切禽獸怖畏然後以此惡夢

[0758a12] 舍衛國講堂波斯匿王說法得道阿難憂色愁苦阿難:「當來五濁惡世何為憂色

[0758a15] 「第一陂池滔天當來比丘善心熾盛共相殺害不可稱

[0758a17] 「第二日月星宿泥洹一切聲泥洹不在眾生

[0758a19] 「第三出家比丘在於不淨之中在家白衣當來比丘嫉妬殺害道士斬頭白衣不從地獄白衣精進死生天上

[0758a23] 「第四栴檀林當來白衣誹謗眾僧長短

[0758a25] 「第五須彌山不以為重泥洹阿難阿羅漢一句不以為重

[0758a27] 「第六大象將來邪見熾盛佛法

[0758a29] 「第七師子死者泥洹一千四百七十弟子修德一切惡魔不得七百後事。」

阿難七夢經

【經文資訊大正藏 14 No. 0494 阿難七夢經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,大德輸入/Gamblers 大德校對北美大德提供,Jasmine 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary