Back to collection

Avikalpapraveśadhāraṇī (Fo Shuo Ru Wu Fenbie Famen Jing) 佛說入無分別法門經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說入無分別法門經


西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師施護 

[0805b18] 如是我聞

[0805b18] 一時無數大眾 大眾恭敬圍繞佛說其所演說 無分別發起

[0805b21] 爾時世尊普觀大會諸菩薩即時中有 菩薩無分別偏袒右肩 著地合掌白佛:「世尊演說
無分別法門諸菩薩如理修學。」

[0805b25] 佛言:「善男子汝等諦聽宣說無分別 法門。」

[0805b26] 無分別菩薩白佛:「善哉世尊樂欲。」諸菩薩受教

[0805b28] 佛言:「善男子諸菩薩增上無分別無分別一切分別相離無分別 了知自性有分分別相者
取捨二法即此取捨自性分別由此 有漏事相有漏五取蘊 取蘊取蘊受取取蘊取蘊取蘊

[0805c05] 「善男子云何自性分別 現前別異作意如是自性分別 自性有所不能得無
是故布施無色無分別持戒 精進禪定智慧無色無分別何以 自性無色功用無色真實無色別異
分別相者有無無分別 如是有所不能得無相應 無色無分別

[0805c13] 「真如實際勝義諦 法界無色無分別何以自性無色 無色真實無色是故無色無分別
不異作意別異作意 無色無分別有所如是有所不能現前無礙相應何以初地
所得無色無分別乃至十地所得無色無分別無生法忍無色 分別授記無色無分別
嚴淨佛土成熟有情無色無分別 一切相智無色無分別如是 自性無色功用無色真實無色

[0805c24] 「 菩薩於是所得所得分別 作意一切無分別別異 如是無分別相應不能
無分別菩薩三摩地無分別 無所得相應 所行作意
無分別所行清淨

[0806a02] 「善男子無分別 一切分別一切 分別一切分別境界一切一切
隨煩惱是故無分別於是無分別無色無住無礙 種種菩薩如是了知如是安住
無分別無分別智虛空等 大樂增長大心 智慧無礙一切一切一切
眾生大利勇力增長佛事 輕安

[0806a12] 「善男子譬如一處大寶充滿所謂 種種摩尼寶大光
欲求珍寶 先知所藏: 『此處大寶
充滿摩尼寶出現光明。』 即時勤力堅固作意開鑿 摩尼寶無光
人見珍寶先知 開鑿金寶無光亦復珍寶
:『勤力堅固作意 大寶作意應得廣大珍寶作意不能珍寶
如意自在俱利普遍 圓滿。』」

[0806a28] 佛言:「善男子如是 菩薩 煩惱一法增語
寶藏無分別增語 即是菩薩增語即是如來 增語自性即是有分別自增語開鑿
作意增語銀光 性分增語金光等分 增語有種寶光有所得分
增語大寶即是無分別

[0806b08] 「 云何菩薩如實 無分別 善男子諸菩薩無分別
虛空界何以自性分別 如是觀現前我有 有色分別色有
有染分別自性 如是分別
分別是故色法一切處畢竟 色法一切無性可觀色法一切
無性可觀無性可觀非一可觀異性可觀 無性無性無性如是觀
等觀如是觀一切分別無分別 分別

[0806b24] 「諸菩薩如是觀如是 有分無分別無分別如是 平等觀無分別菩薩
無分別布施持戒忍辱 禪定智慧波羅蜜多真如實際勝義 諦法十地證法乃至一切相智出世間
亦復如是受想乃至一切相智 自性 一切相智如是分別
一切相智有所即行一切相智分別一切相智 中有可行分別
無相可行一切相智 是故非一可觀 可觀無性無性如是
一切相智無分別即此 分別相者無分別諸菩薩如是 如是如是無分別
菩薩安住無分別。」

[0806c13] 爾時世尊

無分別安住,  諸佛正法
一切分別遠離,  所行得無分別
寂靜無垢,  名稱功德
無分別最上,  菩薩成菩提。」

佛說入無分別法門經

* * *

【經文資訊大正藏 15 No. 0654 佛說入無分別法門經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary