Back to collection

Southern Qi 佛說八無暇有暇經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說八無暇有暇經


大唐三藏法師義淨 

[0590b14] 如是我聞

[0590b14] 一時薄伽梵逝多林 給孤獨園苾芻眾人天

[0590b15] 爾時 苾芻:「汝等世間 凡夫之類無暇不了
云何無暇云何分別開示汝等諦聽善思

[0590b19] 「有情聖行 善法無暇修習云何汝等

[0590b21] 「世間大師出現所謂如來應供 遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
人師世尊宣說諸佛妙法煩惱菩提究竟涅槃苦際 墮在地獄之中苦惱最初 聖行無暇修習

[0590b26] 「復次苾芻世間大師 出現十號具足宣說諸佛妙法 菩提究竟涅槃苦際
有人墮在餓鬼之中苦惱第二 聖行無暇修習

[0590c02] 「復次苾芻世間大師出現十號具足宣說諸佛妙法煩惱菩提 涅槃苦際有人墮在
之中苦惱第三聖行無暇 修習

[0590c07] 「復次苾芻世間大師出現十號具足宣說諸佛妙法煩惱菩提 涅槃苦際有人長壽
天中所知第四聖行無暇

[0590c12] 「復次苾芻世間大師出現十號具足宣說諸佛妙法煩惱菩提
涅槃苦際有人邊地下賤不識善惡四眾 不見第五聖行無暇修習

[0590c17] 「復次苾芻世間大師出現十號具足宣說諸佛妙法煩惱菩提 涅槃苦際有人復生
中國惡報代言善於 不能分別第六聖行無暇修習

[0590c22] 「復次苾芻世間大師出現十號具足宣說諸佛妙法煩惱菩提 涅槃苦際有人復生
中國代言善於 然而倒見如是說:『 善惡業緣無異果報
今世後世父母眷屬化生有情 世間阿羅漢正趣正行於現法 自覺圓滿了知
梵行不受。』 第七聖行無暇修習

[0591a04] 「復次苾芻世間大師十號諸佛妙法煩惱菩提 涅槃邊際有人復生中國
不以代言善於 邪見如是說:『 善惡業緣異熟果今世後世父母
眷屬化生有情世間阿羅漢正趣 正行於現法自覺 滿了知梵行不受
。』正見出離第八聖行無暇修習

[0591a15] 「復次苾芻世間大師出現十號具足宣說諸佛妙法煩惱菩提
涅槃苦際有人中國具足善惡乃至 汝等苾芻修習汝等苾芻
汝等居中出世 聖教具足勇猛常勤策勵 善法修行展轉展轉
三業十善無益 。」

[0591a24] 爾時世尊伽他

無暇, 
難處聞經, 汝等至心
鐵山眾苦, 刺刀
地獄, 此處豈能正法
飢渴, 河流
餓鬼, 此處豈能正法
, 展轉食噉
傍生, 此處豈能正法
天中有頂, 
長壽不分, 此處豈能正法
, 不曾聞說
無識, 此處豈能正法
惡業, 
即是人身, 豈能正法
不信三寶, 因果尊親
如是邪見, 豈能正法
諸佛大師不出, 妙法世間
人生, 此時豈能正法
人生, 無暇皆除
猶如病者良醫, 至心正法
人身, 正法
不得聖果, 多生無暇
無暇, 眾生難處
, 人世希有
人身, 正法
愛護自身, 煩惱
正法, 不能
輪迴八難, 備受辛苦
無暇, 正法
老死, 不久出離
人身, 聞法放逸
, 商人
, 無暇
是故, 梵行
明眼人, 善護
正念防守, 有漏
一切隨眠, 降伏魔怨
永超生死, 彼岸。」

[0591c05] 爾時世尊苾芻人天大眾 歡喜頂戴信受奉行

佛說八無暇有暇經

* * *

【經文資訊大正藏 17 No. 0756 佛說八無暇有暇經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Xian 大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary