NTI Buddhist Text Reader

Back to collection Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》

金剛一切如來真實大乘 經卷
三藏沙門 不空 

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 真言羯磨第二

稽首薄伽梵 毘盧遮那
自在 演說金剛界
羯磨 印契真言
供養諸如 羯磨
修習 諦觀月輪
羯磨 金剛
 金剛
 安於
 
 
相背 彈指
 施無畏
如來

[0317b06] 真言

[0317b07] () ()

[0317b08] () () ()

[0317b09] () () [*] ()

[0317b10] () () () ()

[0317b11] ()

羯磨 波羅蜜
 真言

[0317b14] 真言

[0317b15] () () ()

[0317b16] () () () [*] ()

[0317b17] () () () ()

[0317b18] () () ()

十六 羯磨
 
 
 當心彈指
 日輪
 
 左手
右手 
 
 
金剛 甲冑
 
十六大 內外供養
 印相
 低頭
 
 
 旋轉
金剛 燒香
以降三世 四攝
向下 
 
 
便 

[0317c14] 真言

[0317c15] () () ()

[0317c16] () () [*]

[0317c17] () () (入聲)

[0317c18] () ()

[0317c19] () () ()

[0317c20] () () ()

[0317c21] () () ()

[0317c22] () () (入聲)

[0317c23] () () 達磨 ()

[0317c24] () () 叉拏 ()

[0317c25] () () [*] ()

[0317c26] () () [*]

[0317c27] () () 羯磨

[0317c28] () () [*] ()

[0317c29] () () ()

[0318a01] () ()

[0318a02] () ()

[0318a03] () () () ()

[0318a04] () () (入聲)

[0318a05] () () () () () ()

[0318a07] () ()

[0318a08] () () ()

[0318a09] () ()

[0318a10] () ()

[0318a11] () () [*]

[0318a12] () ()

[0318a13] () () () ()

[0318a14] () () 吠舍 (入聲)

 
真言 安立賢劫

[0318a17] 真言

[0318a18] () ()

賢劫如來 十六大名稱
彌勒 不空
一切惡趣 一切
勇猛 虛空藏
無量月光 賢護
金剛 無盡
普賢光明 
最初 a
十六 金剛智種子
聖天儀軌 安立
 
 次第應當

[0318b02] 真言

[0318b03] () () () ()

[0318b04] () 阿目佉 [*] () () ()

[0318b05] () ()

[0318b06] () () () ()

[0318b07] () () ()

[0318b08] () () () ()

[0318b09] () () () ()

[0318b10] () () 婆娑 () ()

[0318b11] () () () () 婆娑 () ()

[0318b13] () () () ()

[0318b14] () () [*] () () ()

[0318b15] () () () () ()

[0318b16] () () () ()

[0318b17] () 滿 () () ()

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 真言三昧第三

爾時薄伽梵 毘盧遮那
自在 演說金剛界
三昧儀軌 三昧
金剛 合金
便金剛 
 
 
合於 
五佛

[0318b29] 真言

[0318c01] () () (去聲)

[0318c02] () ()

[0318c03] () () [*] ()

[0318c04] () ()

三昧 波羅蜜
 真言

[0318c07] 真言

[0318c08] () ()

[0318c09] () [*]

[0318c10] () ()

[0318c11] ()

十六 供養四攝
三昧印契 
 金剛
 便
不解彈指 
 旋轉
 
不易印相 
 
 
 
 
六度 
當心 慧開
 
 
 
 
 
 
虎口 
 
真言

[0319a06] 真言

[0319a07] () ()  () ()
 ()     () () ()
[*] [*] () () () ()   (
) () () [*] ( ) () [*]
() (入聲) [*] ()  (入聲)

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 真言供養第四

敬禮 自在
演說供養 供養諸如
供養 金剛
印相 
羯磨

[0319a25] 真言

[0319a26] () () () () () ()
() () () ()

[0319a28] 金剛薩埵羯磨 

[0319a29] () () () () () ()
() () () ()

[0319b02] 金剛羯磨 

[0319b03] () () () () () ()
() () () ()

[0319b05] 金剛羯磨 法定

[0319b06] () () () () () ()
() () () ()

[0319b08] 金剛羯磨 最上

[0319b09] () () () () () ()
() () () ()

[0319b11] 金剛密語 十六

[0319b12] () () () [*] ( ) ()
() () () () () ()

[0319b15] 密語

[0319b16] () () () [*] ( ) ()
() () () () () () ()

[0319b19] 密語

[0319b20] () 曩莫 () () ( ) () ()
() () ()

[0319b22] 旋轉日輪密語

[0319b23] () 曩莫 () () () () ()
() () () () () () () ()

[0319b26] 解散密語

[0319b27] () 曩莫 () () () () ()
[*] () () () ()

[0319c01] 密語

[0319c02] () () () () () 三摩地 ()
() () () () () ()

[0319c05] 密語

[0319c06] () () () () () [*]
[**] () () () ()

[0319c09] 密語

[0319c10] () () () () () [*]
() () 素怛覽 () () () () () ()

[0319c13] 密語

[0319c14] () () () () () ()
() ()

[0319c17] 密語

[0319c18] () () () () () ()
() () (入聲 ) ()

[0319c21] 密語

[0319c22] () () () () () ()
() () () ()

[0319c25] 密語

[0319c26] () () () () () ()
() () ()

[0319c28] 密語

[0319c29] () () () () () ()
() () ()

 觀察十方
 轉法輪
應作 
十方 人天
所有 十方
一切薩埵 眷屬
諸天 供養
一切諸如 事業

[0320a10] 密語

[0320a11] () () () () () ()
() () ()

燒香 思惟
人天本體 和合
如來羯磨 奉獻

[0320a16] 密語

[0320a17] () () () () () ()
() ()

 思惟
人天本體 差別光明
事業 奉獻

[0320a22] 密語

[0320a23] () () () () () ()
() ()

三昧 應作如是
 寶山
 供養
如來羯磨 奉獻
密語

[0320b01] 密言

[0320b02] () () [*] () ( ) (去聲)
() () () () ()

嬉戲 應作思惟
人天所有 種種
玩笑 供養
事業 奉獻
 

[0320b10] 密語

[0320b11] () () () () () ()
() () () () ()

薩埵三昧 應作思惟
如是 種種
資具 供養
事業 奉獻
祕密

[0320b19] 密言

[0320b20] () () () 三摩地 () ()
() () () () ()

羯磨三昧 思惟
虛空藏 所有諸如
事故 一一
 親近侍奉
密語

[0320b29] 真言

[0320c01] () [*] () () () ()
()

達磨三昧 思惟
 菩薩
 平等無有
無有 密言

[0320c07] 密語

[0320c08] () () [*] () () ()
() ()

寶幢三昧 生死
一切眾生 苦惱
哀愍 救護
菩提心 
 涅槃
種種 滿足
思惟 密言

[0320c18] 密語

[0320c19] () () () ( ) () ()
() ()

 三昧塗香
思惟 一切眾生
三業不善 悉皆遠離
一切善法 悉皆成就
密言

[0320c27] 密語

[0320c28] () () () () ()
() () ()

羯磨 應作
一切眾生 無惱
遠離怖畏 歡喜
諸相莊嚴 法藏
真言

[0321a07] 密語

[0321a08] () () () () ()
() () () ()

精進 三昧甲冑
思惟 一切眾生
菩薩行 堅固甲冑

[0321a14] 密語

[0321a15] () () () () ()
() () () ()

三摩地 羯磨
應作思惟 一切眾生
調伏煩惱 煩惱
禪定 密語

[0321a22] 密語

[0321a23] () () () () () ()
() () ()

 羯磨
思惟 一切眾生
成就 世間出世間
智慧成就 真實
煩惱 辯才無畏
佛法 密語

[0321b03] 密語

[0321b04] () () () () () ()
() () () () () () ()


三摩地 印契
 
安於 應作思惟
真實性 空無
如是 密言

[0321b13] 密語

[0321b14] () () (上聲) () () ()
() () ()

 思惟
金剛 
語言 一切眾生
悉皆 祕密

[0321b21] 密言

[0321b22] () () () [*] () ()
() () ()

如是佛事 念誦
眷屬圍繞 圓寂
金剛三昧 金剛
金剛薩埵 

[0321b29] 真言

[0321c01] () () () () () ()
() () () () () () () (
) () () () () () ()
() () 羯磨 (十一) () (十二) (十三) ()
(十四) (十五) () (十六) () (十七) ()
(十八) () (十九) () (二十)

 真言
加持 加持
端坐 金剛
一千一百 隨意念誦

[0321c15] 真言

[0321c16] () () ()

 真言
 加持

[0321c19] 真言

[0321c20] () () ()

加持 
 
成就密教 金剛
 四時
 
神通 薩埵
念誦 大願
三摩地 法界
行者三昧 根本
 供養
讚歎 香水
以降三世 
三昧 
羯磨 
出生 所有一切
 真言

[0322a08] 真言

[0322a09] () () () (入聲)

 金剛
 指端
 

[0322a13] 真言

[0322a14] () () (入聲) () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () (入聲)

 金剛
 亦復
印相 安於灌頂
分手 甲冑

[0322a22] 真言

[0322a23] () () () () [*] () ()
() () () () () ()

 
歡喜 以此真言
歡喜 獲得金剛

[0322a29] 真言

[0322b01] () () () (入聲)

 加持
四處 灌頂甲冑
 
懺悔發願 然後
嚴飾 三摩地
讀誦大乘 隨意經行

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經

* * *

【經文資訊】大正藏第 18 No. 0874 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Vocabulary Analysis