NTI Reader
NTI Reader

Back to collection

Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》

Scroll 2

金剛一切如來真實大乘 大教經卷
三藏沙門 不空 

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 心地真言羯磨部第二

稽首薄伽梵 大毘盧遮那
自在王 演說金剛界
羯磨 印契真言
供養諸如 羯磨
修習 諦觀月輪
羯磨 金剛拳
等引 金剛拳
握力 安於
 
 
相背 彈指
 施無畏
如來

[0317b06] 真言

[0317b07] () ()

[0317b08] () () ()

[0317b09] () () [*] ()

[0317b10] () () () ()

[0317b11] ()

羯磨 波羅蜜
佛印 真言

[0317b14] 真言

[0317b15] () () ()

[0317b16] () () () [*] ()

[0317b17] () () () ()

[0317b18] () () ()

十六 羯磨
 
 
 當心彈指
 日輪
 
 左手
右手 
 
 旋舞
金剛 甲冑
 相合
十六大 內外供養
 印相
 低頭
 
相合 
 旋轉
金剛 燒香
以降三世 四攝
向下 
 
 
二度便 搖動

[0317c14] 真言

[0317c15] () () ()

[0317c16] () () [*]

[0317c17] () () (入聲)

[0317c18] () () 娑度

[0317c19] () () ()

[0317c20] () () ()

[0317c21] () () ()

[0317c22] () () (入聲)

[0317c23] () () 達磨 ()

[0317c24] () () 叉拏 ()

[0317c25] () () [*] ()

[0317c26] () () [*]

[0317c27] () () 羯磨

[0317c28] () () [*] ()

[0317c29] () () ()

[0318a01] () ()

[0318a02] () ()

[0318a03] () () () ()

[0318a04] () () (入聲)

[0318a05] () () () () () ()

[0318a07] () ()

[0318a08] () () ()

[0318a09] () ()

[0318a10] () ()

[0318a11] () () [*]

[0318a12] () ()

[0318a13] () () () ()

[0318a14] () () 吠舍 (入聲)

 四面
真言 安立賢劫

[0318a17] 真言

[0318a18] () ()

賢劫如來 十六大名稱
彌勒 不空
一切惡趣 一切
香象勇猛 虛空藏
無量月光 賢護
金剛藏 無盡
普賢光明 上首
最初阿字 a
十六 金剛智種子
聖天儀軌 安立
空行 
悉地 次第應當

[0318b02] 真言

[0318b03] () () () ()

[0318b04] () 阿目佉 [*] () () ()

[0318b05] () ()

[0318b06] () () () ()

[0318b07] () () ()

[0318b08] () () () ()

[0318b09] () () () ()

[0318b10] () () 婆娑 () ()

[0318b11] () () () () 婆娑 () ()

[0318b13] () () () ()

[0318b14] () () [*] () () ()

[0318b15] () () () () ()

[0318b16] () () () ()

[0318b17] () 滿 () () ()

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 心地真言三昧第三

爾時薄伽梵 大毘盧遮那
自在王 演說金剛界
三昧儀軌 三昧
金剛 合金
便金剛 
 
 
合於 
五佛

[0318b29] 真言

[0318c01] () () (去聲)

[0318c02] () ()

[0318c03] () () [*] ()

[0318c04] () ()

三昧 波羅蜜
 真言

[0318c07] 真言

[0318c08] () ()

[0318c09] () [*]

[0318c10] () ()

[0318c11] ()

十六 供養四攝
三昧印契 
 金剛
 便
不解彈指 
 旋轉
 
不易印相 
 
 
 
 
六度 
當心 慧開
 
 
 
旋舞 
 
 
虎口 
 
真言

[0319a06] 真言

[0319a07] 三摩 () () 娑度娑度 () ()
 ()     () () ()
[*] [*] () () () () 悉地  (
) () () [*] ( ) () [*]
() (入聲) [*] ()  (入聲)

金剛界毘盧遮那一切如來祕密 心地真言供養第四

敬禮毘盧 自在王
演說供養 供養諸如
供養 金剛
印相 遍照
羯磨

[0319a25] 真言

[0319a26] () () () () () ()
() () () 三摩 ()

[0319a28] 金剛薩埵羯磨 

[0319a29] () () () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b02] 金剛羯磨 

[0319b03] () () () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b05] 金剛羯磨 法定

[0319b06] () () () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b08] 金剛羯磨 最上

[0319b09] () () () () () ()
() () 三摩 () ()

[0319b11] 金剛密語 十六

[0319b12] () () () [*] ( ) ()
() () () () () ()

[0319b15] 密語

[0319b16] () () () [*] ( ) () 娑度
() () () () () () ()

[0319b19] 密語

[0319b20] () 曩莫 () () ( ) () ()
() () ()

[0319b22] 旋轉日輪密語

[0319b23] () 曩莫 () () () () ()
() () () () () () () ()

[0319b26] 解散密語

[0319b27] () 曩莫 () () () () ()
[*] () () () ()

[0319c01] 密語

[0319c02] () () () () () 三摩地 ()
() () () () () ()

[0319c05] 密語

[0319c06] () () () () () [*]
[**] () () () ()

[0319c09] 密語

[0319c10] () () () () () [*]
() () 素怛覽 () () () () () ()

[0319c13] 密語

[0319c14] () () () () () ()
() ()

[0319c17] 頂上密語

[0319c18] () () () () () ()
() () (入聲 ) ()

[0319c21] 密語

[0319c22] () () () () () ()
() () () ()

[0319c25] 密語

[0319c26] () () 路迦 () () () ()
() () ()

[0319c28] 密語

[0319c29] () () () () () ()
() () ()

散華 觀察十方
勸請 轉法輪
應作 
十方 人天意生
水陸所有 十方
一切薩埵 眷屬
諸天 供養
一切諸如 事業

[0320a10] 密語

[0320a11] () () () () () ()
() () 三摩 ()

燒香 思惟
人天本體 和合變易
如來羯磨 奉獻

[0320a16] 密語

[0320a17] () () () () () ()
() 三摩 ()

 思惟
人天本體 差別光明
事業 奉獻

[0320a22] 密語

[0320a23] () () () () () ()
() 三摩 ()

三昧 應作如是
 寶山
地中 供養
如來羯磨 奉獻
密語

[0320b01] 密言

[0320b02] () () [*] () ( ) (去聲)
() () () () 三摩 ()

嬉戲 應作思惟
人天所有 種種戲弄
玩笑妓樂 供養
事業 奉獻
 

[0320b10] 密語

[0320b11] () () () () () ()
() () () () 三摩 ()

薩埵三昧 應作思惟
如是 種種
資具 供養
事業 奉獻
祕密

[0320b19] 密言

[0320b20] () () () 三摩地 () ()
() () () () 三摩 ()

羯磨三昧 思惟
虛空藏 所有諸如
事故 一一
 親近侍奉
密語

[0320b29] 真言

[0320c01] () [*] () () () ()
() 三摩

達磨三昧 思惟
 菩薩
實性 平等無有
無有 密言

[0320c07] 密語

[0320c08] () () [*] () () ()
() () 三摩

寶幢三昧 應觀生死
一切眾生 苦惱
哀愍 救護
菩提心 
 涅槃
種種 滿足
思惟 密言

[0320c18] 密語

[0320c19] () () () ( ) () ()
() () 三摩

 三昧塗香
思惟 一切眾生
三業不善 悉皆遠離
一切善法 悉皆成就
密言

[0320c27] 密語

[0320c28] () () () () ()
() () () 三摩

羯磨 應作
一切眾生 慈心無惱
遠離怖畏 歡喜
諸相莊嚴 甚深法藏
真言

[0321a07] 密語

[0321a08] () () () () ()
() () () () 三摩

精進 三昧甲冑
思惟 一切眾生
菩薩行 堅固甲冑

[0321a14] 密語

[0321a15] () () () () ()
() () () () 三摩

三摩地 羯磨
應作思惟 一切眾生
調伏煩惱 隨煩惱
甚深禪定 密語

[0321a22] 密語

[0321a23] () () () () () ()
() () () 三摩

遍照 羯磨
思惟 一切眾生
成就 世間出世間
智慧成就 真實
煩惱障 辯才無畏
佛法 密語

[0321b03] 密語

[0321b04] () () () () () ()
() () () () () () ()
三摩

三摩地 印契
 
安於 應作思惟
證法真實性 空無
諸法如是 密言

[0321b13] 密語

[0321b14] () () (上聲) () () ()
() () () 三摩

 思惟
金剛 
語言 一切眾生
悉皆 祕密

[0321b21] 密言

[0321b22] () () () [*] () ()
() () () 三摩

如是作佛事 念誦
眾會眷屬圍繞 圓寂
金剛三昧 金剛
金剛薩埵 

[0321b29] 真言

[0321c01] () () () 三摩 () () ()
() () () () () () () (
) () () () () () ()
() () 羯磨 (十一) () (十二) (十三) ()
(十四) (十五) () (十六) () (十七) ()
(十八) () 三摩 (十九) () (二十)

 真言
加持 加持
端坐 金剛
一千一百 隨意念誦

[0321c15] 真言

[0321c16] () () ()

 真言
 加持

[0321c19] 真言

[0321c20] () () () 三摩

加持 等引
 
成就密教 金剛
相好 四時
 
神通福智 薩埵
念誦 大願
三摩地 入法界
行者三昧 根本
 供養
妙音讚歎 閼伽香水
以降三世 
三昧 
羯磨 
出生 所有一切
 真言

[0322a08] 真言

[0322a09] () () () (入聲)

奉送 金剛
 指端
 奉送聖眾

[0322a13] 真言

[0322a14] () () (入聲) () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () (入聲)

寶印 金剛
 亦復
印相 安於灌頂
分手 甲冑

[0322a22] 真言

[0322a23] () () () () [*] () ()
() () () () () ()

 
聖眾歡喜 以此真言
歡喜 獲得金剛

[0322a29] 真言

[0322b01] () () () (入聲)

奉送聖眾 結加
四處 灌頂甲冑
 四佛
懺悔發願 然後閑靜
嚴飾香華 三摩地
讀誦大乘 隨意經行

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經

* * *

【經文資訊】大正藏第 18 No. 0874 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary