Back to collection

Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui (Lotus Division Chanting Ritual Manual) 蓮華部心念誦儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

蓮華部心念誦儀軌
[0322b15] 淨地

[0322b16] ![SD-D5B5.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B5.gif) ra je pa
ga tāḥ sa rva dha rmma

[0322b17]

[0322b18] svā hā va śu ddhāḥ sa rva dha rmmāḥ

[0322b19] 觀佛

[0322b20] khaṃ va jra dhā to

[0322b21] 金剛

[0322b22] oṃ va jre ti ṣṛ hūṃ

[0322b23] 阿閦

[0322b24] oṃ sa rva ta thā ga ta pū ja pa sva na ya ā nāṃ ni
ryā ta yā mi sa rva ta thā ga tā va jra sa tvā dhi ṣṭa sva
maṃ hūṃ

[0322b26] 寶生

[0322b27] oṃ sa rva ta thā ga tā pū ja bhi ṣe kā ya ā nāṃ ni
ryā ta yā mi sa rva ta thā ga tā va jra ra tna bhi ṣi va maṃ
traḥ

[0322b29] 無量壽

[0322c01] oṃ sa rva ta thā ga tā pū ja pra va rtna nā yā ā nā
ni ryā ta yā si sa rva ta thā ga tā va jra dha rmmā pra va
rtna yā māṃ hrīḥ

[0322c04] 不空成就

[0322c05] oṃ sa rva ta thā ga tā pū ja ka rmma ṇi ā ā nāṃ ni
ryā ta yā mi sa rva ta thā ga tā va jra ka rmma ku ru māṃ aḥ

[0322c07] 金剛持

[0322c08] oṃ sa rva ta thā ga ta kā ya vā kvi nta va jra va
dma nāṃ ka ro mi oṃ va jra vi

[0322c10]

[0322c11] oṃ sa rva ta thā ga tā śaṃ si tāḥ sa rva sa tvā nāṃ
sa rva si ddha yaḥ saṃ pa dya tnāṃ ta thā ga tā ścā dhi ti ṣṭa
tnā

[0322c13]

[0322c14] va jra dṛ ṣṭi ma ṭ

[0322c15] 金剛

[0322c16] va jra ja li

[0322c17] 金剛

[0322c18] va ja ba ddha

[0322c19] 開心

[0322c20] va jra va tva

[0322c21]

[0322c22] va jra ve śa aḥ

[0322c23] 堅固

[0322c24] va jra mu ṣṭi vaṃ

[0322c25] 普賢三昧

[0322c26] sa ma ya stvaṃ

[0322c27] 三昧耶

[0322c28] sa ma ya hoḥ su ra ta stvaṃ

[0322c29] 降三世

[0323a01] oṃ su mbha ni su mbha huṃ gṛ hṇa gṛ hṇa huṃ gṛ hṇa pa
ya huṃ ā na ya hoḥ bha ga vaṃ va jra huṃ pha ṭ

[0323a03] 蓮花三昧耶

[0323a04] oṃ va jra pa dma sa ma ya stvaṃ

[0323a05] 法輪

[0323a06] huṃ ṭa kki sphe ṭa ya ma hā vi rā ga va ja va jra
dha ra sa tye na ṭhaḥ

[0323a08]

[0323a09] oṃ su ra ta va jraṃ jraḥ hūṃ vaṃ ho sa ma ya stvaṃ

[0323a10] 大樂金剛

[0323a11] oṃ ma hā su kha va jraṃ sā dha ya sa rva sa tve bhyo
jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

[0323a13]

[0323a14] oṃ sa rva pā pa ka rṣa ṇa vi śo dha na va jra sa tva
sa ma ya hūṃ pha ṭ

[0323a16]

[0323a17] oṃ va jra pā ṇi vi spho ṭa ya sa rva pā ya ba ddhā
nā ni pra mo kṣa ya sa rva pā ya ga ti bhyaḥ sa rva sa tvā sa
rva ta thā ga ta va jra sa ma ya hūṃ tra ṭ

[0323a20] 三業

[0323a21] oṃ va jra ka rmmā vi śo dha ya sa rva va ra ṇa ni bu
ddha sa bhye na sa ma ya hūṃ

[0323a23] 菩提心

[0323a24] oṃ ca ndro tna re su ma tna bha dra ki ra ṇi ma hā
va jra ṇi hūṃ

[0323a26] 普禮

[0323a27] oṃ sa rva ta thā ga tā pā da va nda nāṃ ka ro mi

[0323a28] 通達

[0323a29] oṃ ci tta pra ti ve dha ka ro mi

[0323b01] 證菩提

[0323b02] oṃ bo dhi ci tta mu tpā da yā mi

[0323b03] 明顯

[0323b04] oṃ ti ṣṭa va jra pa dma

[0323b05] 蓮花

[0323b06] oṃ va jra pa dma tma ko haṃ

[0323b07] 本尊

[0323b08] oṃ ya thā sa rva ta thā ga tā sta thā haṃ

[0323b09] 諸如來加持

[0323b10] oṃ sa rva ta thā ga ta bhiṃ saṃ bo dhi dṛ pha va jra
ti ṣṭa

[0323b11] 如來三昧耶

[0323b12] oṃ va jra sa tvā dhi ṣṭa svā māṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) hūṃ

[0323b13] oṃ va jra na tnā dhi ṣṭa svā māṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) traḥ

[0323b14] oṃ va jra dha rmmā dhi ṣṭa svā māṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) hrīḥ

[0323b15] oṃ va jra ka rmma dhi ṣṭa svā māṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) aḥ

[0323b16] 五佛灌頂

[0323b17] oṃ sa rva ta thā ga te śva ryā bhi ṣe ka hūṃ

[0323b18] oṃ va jra sa tvā bhi ṣiṃ ca māṃ hūṃ

[0323b19] oṃ va jra ra tnā bhi ṣiṃ ca māṃ trāḥ

[0323b20] oṃ va jra pa dmā bhi ṣiṃ ca māṃ hrīḥ

[0323b21] oṃ va jra ka rmma bhi ṣiṃ ca māṃ aḥ

[0323b22] 如來

[0323b23] oṃ va jra sa tva mā lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

[0323b24] oṃ va jra ra tna ma lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

[0323b25] oṃ va jra pa dmā mā lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

[0323b26] oṃ va jra ka rmma ma lā bhi ṣiṃ ca māṃ vaṃ

[0323b27] oṃ ṭuṃ

[0323b28] 金剛

[0323b29] oṃ va jra tu ṣya hoḥ

[0323c01]

[0323c02] va jra sa tva aḥ

[0323c03]

[0323c04] oṃ va jra sa tva dṛ śya jaḥ hūṃ vaṃ haḥ

[0323c05] 如來平等三昧耶

[0323c06] sa ma yo haṃ ma hā sa ma yo haṃ

[0323c07] oṃ vi ma le da dhi hūṃ

[0323c08] 八功德水

[0323c09] haṃ vaṃ pra su kaṃ

[0323c10] 須彌山

[0323c11] oṃ a ca la hūṃ

[0323c12] 小金

[0323c13] oṃ va jra ca kra hūṃ

[0323c14]

[0323c15] ya bhyāṃ ni rvi ghna sa cca kra si dvi syā ta mu he
va te va jra ku ṇḍa li he tu bhyāṃ ta bhyaṃ ma stu sa dā na
maḥ

[0323c17] 開門

[0323c18] oṃ va jra dvā ro dmā ṭa ya sa ma ya pra ve śa ya hūṃ

[0323c19] 伽陀

[0323c20] ā yāṃ tu sa rve bhu va na ka sā tāḥ pra ṇā mi tāḥ śa
ṣa ka ṭā ra mā rāḥ sā kṣa kṛ tā na tna bha va sva bhā vāḥ svā
yaṃ bhu

[0323c22] vo na tna bha va sva bha vāḥ

[0323c23] 佛海

[0323c24] oṃ va jra sa ma ja jaḥ

[0323c25]

[0323c26] va jra sa tva ma hā sa tva va jra sa rva nta thā ga
ta sa ma nta bha dra va jra dya va jra pā ṇa na mo stu te

[0323c28] va jra rā ja su bu ddhā grya va jrāṃ ku śa ta thā ga
ta a mo gha rā ja va jra grya va jra ka rṣa na mo stu te

[0324a01] va jrā rā ga ma hā so khya va jra vā ṇa va śaṃ ka ra
mā ra kā ma ma hā va jra va jra ca pa na mo stu te

[0324a03] va jra sa dhi su va jra grya va jra tu ṣṛe ma hā ra
te prā mo dya ra ja va jra grya va jra hā rṣa ra mo stu te

[0324a05] va jra ra tna su va jra rtha va jra kā śa ma hā ma
ṇi ā ka śa ga rbha va jra hya va jra ga rbha ra mo stu te

[0324a07] va jra te ja ma hā jvā la va jra sū rya ji ra pra
bha va jra ra śmi ma hā te ja pra bha ra mo stu te

[0324a09] va jra ke tu su sa tvā rtha va jra dhva ja su to ṣa
ka ra tna ke tu ma hā va jra va jra ya ṣṛe na mo stu te

[0324a11] va jra hā sa ma hā hā sa va jra smi ta ma hā dbhu ta
prī ti prā mo dya va jra dya va jra prī te na mo stu te

[0324a13] 西

[0324a14] va jra dha rmma su sa tvā rtha va jra pa dma su śa
dha ka lo ke śva ra su va jra kṣa va jra te tra na mo stu te

[0324a16] va jra tī kṣṇa ma hā yā na va jra ko śa ma hā yu dha
maṃ ju śrī va jra gāṃ bhī rya va jra bu ddhe na mo stu te

[0324a18] va jra he tu ma hā ma ṇḍa va jra ca kra ma hā na ya
su pra va rtta na va jro cha va jra ma ṇḍa ra mo stu te

[0324a20] va jra bhā ṣa su vi dyā grya va jra ja pa su si dvi
da a vā ca va jra ci dhyā grya va jra bhe ṣā na mo stu te

[0324a22]

[0324a23] va jra ka rmma su va jra jṇa ka ṭa rmma va jra su sa
rva ga va jra mo gha ma ho da rya va jra vi śva na mo stu te

[0324a25] va jra ra kṣa ma hā ve ryaḥ va jra dha rmma ma hā dṛ
ḍha du rye dha na su vī rya grya va jra vī rya na mo stu te

[0324a27] va jra ya kṣa ma ho pā ya va jra daṃ ṣṭra

[0324a28] ma hā bha ya ma ra pra ma rdi va jre gra va jra ca
ṇḍa na mo stu te

[0324b01] va jra saṃ dhi su sa ne dhya va jra va tva pra mo ca
ka va jra mu ṣvya grya

[0324b03] oṃ va jra rā tna u oṃ va jra te ja āṃ

[0324b04] oṃ va jra ke tu trāṃ oṃ va jra hā sa haḥ

[0324b05] oṃ va jra dha rmma hrīḥ oṃ va jra tī kṣṇa dhaṃ

[0324b06] oṃ va jra he tu maṃ oṃ va jra bhā ṣa raṃ

[0324b07] oṃ va jra ka rmma kaṃ oṃ va jra ra kṣa haṃ

[0324b08] oṃ va jra ya kṣa huṃ oṃ va jra saṃ he vaṃ

[0324b09] 口供

[0324b10] oṃ va jra lā sa haḥ oṃ va jra ma la traṭ

[0324b11] oṃ va jra gī te gīḥ oṃ va jra dṛ tye kṛ ṭ

[0324b12] 供養

[0324b13] oṃ va jra dhu pa aḥ oṃ va jra pu ṣpe oṃ

[0324b14] oṃ va jra lo ke dīḥ oṃ va jra ga ddhe gaḥ

[0324b15] 四攝

[0324b16] oṃ va jrāṃ ku śa jaḥ oṃ va jra pā śa hūṃ

[0324b17] oṃ va jra sphe ṭ vaṃ oṃ va jra ve śa hoḥ

[0324b18] hūṃ hūṃ

[0324b18] 羯磨會

[0324b19] 五佛

[0324b20] va jra jñā raṃ aḥ va jra jñā naṃ hūṃ

[0324b21] va jra jñā naṃ traḥ va jra jñā na hrīḥ

[0324b22] va jra jñā naṃ aḥ

[0324b23] 波羅蜜

[0324b24] va jra śīḥ hūṃ va jra ge rī traḥ

[0324b25] va jra tā ra hrīḥ kha va jri ṇi hoḥ

[0324b26] 十六

[0324b27] sa ma ya stvaṃ ā na ya sva

[0324b28] a ho su kha sa dhu sā dhu

[0324b29] su ma hā tvaṃ rū po dyo ta

[0324c01] a rdha prā pti ha ha hūṃ haḥ

[0324c02] sa rva kā ri duḥ kha cche da

[0324c03] bu ddha bo dhi pra ti śa vda

[0324c04] su va śi tvaṃ ni rbha ya tvaṃ

[0324c05] śa trū bha kṣa sa rva si dvi

[0324c06] 供養

[0324c07] ma ha ra ti rū pa śe bhe

[0324c08] go tra sai khye sa rva pū je

[0324c09] pra hṛ di ni pha la ga me

[0324c10] su te jā gri su ga ḍā ṅgi

[0324c11] 四攝

[0324c12] ā ya hi jaḥ ā hi hūṃ hūṃ

[0324c13] he spho ṭa vaṃ ghaṃ ṭa aḥ aḥ

[0324c14] 遍照尊

[0324c15] oṃ sa rva ta thā ga tā va jra dhā tva nu tta ra pū
ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0324c17] 金剛薩埵

[0324c18] oṃ sa rva ta thā ga ta va jra sa tva nu tta ra pū ja
spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0324c20] 金剛

[0324c21] oṃ sa rta ta thā ga tā va jra ra tna nu tta ra pū ja
spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0324c23] 金剛

[0324c24] oṃ sa rva ta thā ga tā va jra dha rmma nu tta ra pū
ja spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0324c26] 金剛

[0324c27] oṃ sa rva ta thā ga tā va jra ka rmma nu ta ra pū ja
spha ra ṇa sa ma ye oṃ

[0324c29] 金剛

[0325a01]

[0325a02] oṃ sa rva ta thā ga ta sa rva tma ni rya ta na pū ja
spha ra ṇa ka rmmā va jri āḥ

[0325a04]

[0325a05] oṃ sa rva ta thā ga tā sa rvā tma ni ryā ta na pū ja
spha ra ṇa ka rmmā gri jaḥ

[0325a07]

[0325a08] oṃ sa rva ta thā ga tā sa ku tma ni rya ta nā nu ra
ga ṇa pū ja spha ra ṇa ka rmmā vā ṇa hūṃ ho

[0325a10]

[0325a11] oṃ sa rva ta thā ga ta sa rvā tma ni ryā ta na sā
dhu kā ra pū ja spha ra ṇa ka rmma tu ṣṭi saḥ

[0325a13]  

[0325a14] oṃ na maḥ sa rva ta thā ga tā bhi ṣe ka ra tna bhyo
va jra ma ṇi oṃ

[0325a16]

[0325a17] oṃ na maḥ sa rva ta thā ga ta su rye bhyo va jra te
ji ni jvā la hrīḥ

[0325a19] 頂上

[0325a20] oṃ na maḥ sa rva ta thā ga tā śā pa ri pū ra ṇa ci
nta ma ṇi dhva ja gre bhyo va jra dhva ja gri trāṃ

[0325a22]

[0325a23] oṃ na maḥ sa rva ta thā ga tā ma hā prī ti prā mo
dyā ka re bhyo ka re bhyo va jra ha se haḥ

[0325a25] 密語 西

[0325a26] oṃ sa rva ta thā ga tā va jra dha rmma tā su ma dhi
bhiḥ stu nā mi ma hā dha rmmā gri hrīḥ

[0325a28]

[0325a29] oṃ sa rva ta thā ga tā pra jñā pā ra mi tā bhiḥ ni
rho stu no mi ma hā gho ṣa nu ge dhaṃ

[0325b01]

[0325b02] oṃ sa rva ta thā ga tā ca kra kṣa ra pa ri va rtta
na sa rva su trā ta na ya yaiḥ stu no mi sa rva ma ṇḍa la hūṃ

[0325b04]

[0325b05] oṃ sa rva ta thā ga ta saṃ dhā bhā ṣa bu ddha ksaṃ gī
ti bhiḥ ga daṃ stu no mi va jra vā ce caḥ

[0325b07] 頂上 

[0325b08] oṃ sa rva ta thā ga ta bu pa me gha sa mu spha ra ṇa
pū ja ka rdme ka ra ka raḥ

[0325b10]

[0325b11] oṃ sa rva ta thā ga tā pū ṣpa pra sa ra spha ra ṇa
pū ja ka rdme ki ri ki riḥ

[0325b13] 跨上

[0325b14] oṃ sa rva ta thā ga tā lo ka jvā la spha ra ṇa pū ja
ka rdme bha ra bha raḥ

[0325b16]

[0325b17] oṃ sa rva ta thā ga tā ga nu me gha sa mu dra spha
ra ṇa pū ja ka rdme ku ru ku raḥ

[0325b19]

[0325b20] oṃ sa rva ta thā ga tā pu ṣpa pū ja me gha sa mu dra
spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325b22] 燒香

[0325b23] oṃ sa rva ta thā ga ta dhu pa pū ja me gha sa mu dra
spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325b25]

[0325b26] oṃ sa rva ta thā ga ta dī pa pū ja me gha sa mu dra
spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325b28] 塗香

[0325b29] oṃ sa rva ta thā ga ta ga nva pū ja me gha sa mu dra
spha ra ṇa sa ma me hūṃ

[0325c01] 三昧耶

[0325c02] oṃ sa rva ta thā ga tā bo dhya ga ra tna laṃ kā ra
pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325c04]

[0325c05] oṃ sa rva ta thā ga tā hā sya lā syā krī nū ra ti
sai khyā tta ra pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye
hūṃ

[0325c07] 薩埵三昧

[0325c08] oṃ sa rva ta thā ga tā va jre pa ma sa mā dhi bhā va
nā pā na vo ja na va sa na pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa
sa ma ye hūṃ

[0325c11] 羯磨三昧

[0325c12] oṃ sa rva ta thā ga ta kā ya ni ryā ta na pra jā me
gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325c14] 達磨三昧

[0325c15] oṃ sa rva ta thā ga tā ci tta ni ryā ta na pū ja me
gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325c17] 寶幢三昧

[0325c18] oṃ sa rva ta thā ga tā ma hā va jre dbha va do na pā
ra mi tā pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0325c20] □

[0325c21] oṃ sa rva ta thā ga tā nu tta ra ma hā bo dhyā hā ra
ka śī la pā ra mi ta pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma
ye hūṃ

[0325c24] 羯磨

[0325c25] oṃ sa rva ta thā ga ta nu tta ra ma hā dha rmma va
bo dha kṣā ti pa ra mi ta pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa
sa ma ye hūṃ

[0325c28] 精進

[0325c29] oṃ sa rva ta thā ga ta saṃ sā ra pā ri tyā gā nu tta
ra ma hā vī rya pā ra mi tā pū ja me gha sa mu dra spha ra
ṇa sa ma ye hūṃ

[0326a02] 三摩地

[0326a03] oṃ sa rva ta thā ga ta nu tta ra ma hā sai khya vi
hā ra dhya na pā ra mi ta pū jā me gha sa mu dra spha ra ṇa
sa ma ye hūṃ

[0326a06] 遍照尊

[0326a07] oṃ sa rva ta thā ga tā nu tta ra kle ga jñe yā va ra
ṇa vā sa nā vi na ya na ma hā pra jñā pā ra mi ta pū ja me
gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0326a10] 三摩地

[0326a11] oṃ sa rva ta thā ga tā gu bhya ma hā pra ti pa nti
pū ja me gha sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0326a13]

[0326a14] oṃ sa rva ta thā ga ta vo ni ryā ta na pū ja me gha
sa mu dra spha ra ṇa sa ma ye hūṃ

[0326a16] 金剛拳

[0326a17] oṃ hṛ da ya nī ṣi tā ni sa rva ta thā ga tā nāṃ si
ddhya ttā

[0326a18] 三昧耶

[0326a19] sa rva mu drāṃ me pṛ yā bha va tu

[0326a20] 法印

[0326a21] ni ghra paṃ ca vā ksi dvi bha va tu sa rva ta thā ga
tā sa ma dha ye me ā ja ya tna

[0326a23] 羯磨

[0326a24] a vi dyā tvā va te me sa tvāḥ sa rva ta thā ga taṃ
śca vi dya dhi ga ma saṃ va ra sa bhū tta

[0326a26] 金剛三昧

[0326a27] oṃ va jra sa tva sa ma ya ma nu pā la ya va jra sa
tva nve no pa ti ṣṭa dṛ ho me bha va mi su tu dhyo me bha va
a nu ra kto me bha va su pu ṣyo me bha va sa rva si ddhiṃ me
pra ya ccha sa rva ka rma su ca me ci tta śro ya ku ru hūṃ ha
ha ha ha hoḥ bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta va jra mā ma muṃ
ca va jrī bha va ma hā sa ma ya sa tvā āḥ

[0326b04] 蓮華部三昧

[0326b05] oṃ pa dma sa tva sa ma ya nu pā la ya pa dma sa tva
mve no pa ti ṣṭa dṛ ho me ha va su to ṣyo me bha va su nu ra
kto me bha va su pu ṣyo me bha va sa rva si ddhiṃ me pra ya
ccha sa rva ka rmma su ca me ci nti śro ya ku ru hūṃ ha ha ha
ha ho bha ga vaṃ sa rva ta thā ga ta pa dma mā ma suṃ ca pa
dmī bha va ma hā sa ma ya sa tva hrīḥ

[0326b11] 旋轉真言

[0326b12] oṃ va jra gu bhya jā pa sa ma ye hūṃ

[0326b13] 奉送

[0326b14] oṃ kṛ to sa rva vaḥ sa tvā rtha si dvi rda tta ya thā
nu gā ga ccha thaṃ bu ddha vi ṣa yaṃ pu na ra ga ma na ya tu
oṃ pa dma sa tva muḥ

[0326b17] 寶印

[0326b18] oṃ va jvā ra bhi ṣi ca māṃ sa rva mu dra mo dṛ hī ku
ru va ra ka va ce na vaṃ va jra tu ṣya hoḥ

[0326b21] a ryā si ta

[0326b22] na mo mi tā bha ya na mo mi ta yu ṣa ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na mo na me ci tya gu
ṇa ka ra tma ne ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
na mo mi tā bha ya ji na ya te mo ne su kha va tīṃ ka na ka
vi ci tra ka na nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ma nū ra mā su ga ta su tai ra laṃ kṛ nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta vā śra ya dma ta
gu ṇa sya dhi ma taḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) pra ya mi tāṃ ma hu gu ṇa ra tna saṃ ca yāṃ

[0326b28] oṃ na maḥ vaṃ hūṃ traḥ hrīḥ āḥ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

[0326b29] na maḥ

[0326c01] va jra dha tu dha rma e ka vī dhi ra ccha

[0326c02] 念誦 行道草草念誦

[0326c03] 護身器世間被甲 金剛輪印 真言 根本根本真言加持  金剛合掌置頂 oṃ 二十一
供養 根本念誦根本真言二十 一遍以下不必以後隨宜

[0326c08] 寫本

[0326c09] 四月二十七

[0326c10] 之內般若寺僧正手筆

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0875 蓮華部心念誦儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary