Glossary and Vocabulary for Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui (Lotus Division Chanting Ritual Manual) 蓮華部心念誦儀軌, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 10 shàng top; a high position 已上羯磨會
2 10 shang top; the position on or above something 已上羯磨會
3 10 shàng to go up; to go forward 已上羯磨會
4 10 shàng shang 已上羯磨會
5 10 shàng previous; last 已上羯磨會
6 10 shàng high; higher 已上羯磨會
7 10 shàng advanced 已上羯磨會
8 10 shàng a monarch; a sovereign 已上羯磨會
9 10 shàng time 已上羯磨會
10 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上羯磨會
11 10 shàng far 已上羯磨會
12 10 shàng big; as big as 已上羯磨會
13 10 shàng abundant; plentiful 已上羯磨會
14 10 shàng to report 已上羯磨會
15 10 shàng to offer 已上羯磨會
16 10 shàng to go on stage 已上羯磨會
17 10 shàng to take office; to assume a post 已上羯磨會
18 10 shàng to install; to erect 已上羯磨會
19 10 shàng to suffer; to sustain 已上羯磨會
20 10 shàng to burn 已上羯磨會
21 10 shàng to remember 已上羯磨會
22 10 shàng to add 已上羯磨會
23 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上羯磨會
24 10 shàng to meet 已上羯磨會
25 10 shàng falling then rising (4th) tone 已上羯磨會
26 10 shang used after a verb indicating a result 已上羯磨會
27 10 shàng a musical note 已上羯磨會
28 10 shàng higher, superior; uttara 已上羯磨會
29 10 金剛 jīngāng a diamond 金剛起
30 10 金剛 jīngāng King Kong 金剛起
31 10 金剛 jīngāng a hard object 金剛起
32 10 金剛 jīngāng gorilla 金剛起
33 10 金剛 jīngāng diamond 金剛起
34 10 金剛 jīngāng vajra 金剛起
35 6 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 極喜三昧耶
36 6 four 四如來三昧耶
37 6 note a musical scale 四如來三昧耶
38 6 fourth 四如來三昧耶
39 6 Si 四如來三昧耶
40 6 four; catur 四如來三昧耶
41 5 三昧 sānmèi samadhi 薩埵三昧
42 5 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 薩埵三昧
43 5 shēn human body; torso 淨身
44 5 shēn Kangxi radical 158 淨身
45 5 shēn self 淨身
46 5 shēn life 淨身
47 5 shēn an object 淨身
48 5 shēn a lifetime 淨身
49 5 shēn moral character 淨身
50 5 shēn status; identity; position 淨身
51 5 shēn pregnancy 淨身
52 5 juān India 淨身
53 5 shēn body; kāya 淨身
54 5 xīn heart [organ] 通達心
55 5 xīn Kangxi radical 61 通達心
56 5 xīn mind; consciousness 通達心
57 5 xīn the center; the core; the middle 通達心
58 5 xīn one of the 28 star constellations 通達心
59 5 xīn heart 通達心
60 5 xīn emotion 通達心
61 5 xīn intention; consideration 通達心
62 5 xīn disposition; temperament 通達心
63 5 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 通達心
64 4 second-rate 次結小金剛輪印
65 4 second; secondary 次結小金剛輪印
66 4 temporary stopover; temporary lodging 次結小金剛輪印
67 4 a sequence; an order 次結小金剛輪印
68 4 to arrive 次結小金剛輪印
69 4 to be next in sequence 次結小金剛輪印
70 4 positions of the 12 Jupiter stations 次結小金剛輪印
71 4 positions of the sun and moon on the ecliptic 次結小金剛輪印
72 4 stage of a journey 次結小金剛輪印
73 4 ranks 次結小金剛輪印
74 4 an official position 次結小金剛輪印
75 4 inside 次結小金剛輪印
76 4 to hesitate 次結小金剛輪印
77 4 secondary; next; tatas 次結小金剛輪印
78 4 真言 zhēnyán true words 旋轉真言
79 4 真言 zhēnyán an incantation 旋轉真言
80 4 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 旋轉真言
81 4 zhì wisdom; knowledge; understanding 入智
82 4 zhì care; prudence 入智
83 4 zhì Zhi 入智
84 4 zhì clever 入智
85 4 zhì Wisdom 入智
86 4 zhì jnana; knowing 入智
87 4 根本 gēnběn fundamental; basic 次結根本印誦根本真言加持四
88 4 根本 gēnběn a foundation; a basis 次結根本印誦根本真言加持四
89 4 根本 gēnběn root 次結根本印誦根本真言加持四
90 4 根本 gēnběn capital 次結根本印誦根本真言加持四
91 4 根本 gēnběn Basis 次結根本印誦根本真言加持四
92 4 根本 gēnběn mūla; root 次結根本印誦根本真言加持四
93 4 yòu right; right-hand 右脇
94 4 yòu to help; to assist 右脇
95 4 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右脇
96 4 yòu to bless and protect 右脇
97 4 yòu an official building 右脇
98 4 yòu the west 右脇
99 4 yòu right wing; conservative 右脇
100 4 yòu super 右脇
101 4 yòu right 右脇
102 4 yòu right; dakṣiṇa 右脇
103 4 羯磨 jiémó karma 已上羯磨會
104 3 method; way 金剛法
105 3 France 金剛法
106 3 the law; rules; regulations 金剛法
107 3 the teachings of the Buddha; Dharma 金剛法
108 3 a standard; a norm 金剛法
109 3 an institution 金剛法
110 3 to emulate 金剛法
111 3 magic; a magic trick 金剛法
112 3 punishment 金剛法
113 3 Fa 金剛法
114 3 a precedent 金剛法
115 3 a classification of some kinds of Han texts 金剛法
116 3 relating to a ceremony or rite 金剛法
117 3 Dharma 金剛法
118 3 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 金剛法
119 3 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 金剛法
120 3 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 金剛法
121 3 quality; characteristic 金剛法
122 3 jié to bond; to tie; to bind 次結小金剛輪印
123 3 jié a knot 次結小金剛輪印
124 3 jié to conclude; to come to a result 次結小金剛輪印
125 3 jié to provide a bond for; to contract 次結小金剛輪印
126 3 jié pent-up 次結小金剛輪印
127 3 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 次結小金剛輪印
128 3 jié a bound state 次結小金剛輪印
129 3 jié hair worn in a topknot 次結小金剛輪印
130 3 jiē firm; secure 次結小金剛輪印
131 3 jié to plait; to thatch; to weave 次結小金剛輪印
132 3 jié to form; to organize 次結小金剛輪印
133 3 jié to congeal; to crystallize 次結小金剛輪印
134 3 jié a junction 次結小金剛輪印
135 3 jié a node 次結小金剛輪印
136 3 jiē to bear fruit 次結小金剛輪印
137 3 jiē stutter 次結小金剛輪印
138 3 jié a fetter 次結小金剛輪印
139 3 如來 rúlái Tathagata 四如來三昧耶
140 3 如來 Rúlái Tathagata 四如來三昧耶
141 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 四如來三昧耶
142 3 qǐng to ask; to inquire 啟請
143 3 qíng circumstances; state of affairs; situation 啟請
144 3 qǐng to beg; to entreat 啟請
145 3 qǐng please 啟請
146 3 qǐng to request 啟請
147 3 qǐng to hire; to employ; to engage 啟請
148 3 qǐng to make an appointment 啟請
149 3 qǐng to greet 啟請
150 3 qǐng to invite 啟請
151 3 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 真言誦之
152 3 sòng to recount; to narrate 真言誦之
153 3 sòng a poem 真言誦之
154 3 sòng recite; priase; pāṭha 真言誦之
155 3 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 羯磨印
156 3 yìn India 羯磨印
157 3 yìn a mudra; a hand gesture 羯磨印
158 3 yìn a seal; a stamp 羯磨印
159 3 yìn to tally 羯磨印
160 3 yìn a vestige; a trace 羯磨印
161 3 yìn Yin 羯磨印
162 3 yìn to leave a track or trace 羯磨印
163 3 yìn mudra 羯磨印
164 3 念誦 niànsòng to read out; to recite 略念誦
165 3 念誦 niànsòng to read out; to recite 略念誦
166 3 ěr ear 右耳
167 3 ěr Kangxi radical 128 右耳
168 3 ěr an ear-shaped object 右耳
169 3 ěr on both sides 右耳
170 3 ěr a vessel handle 右耳
171 3 ěr ear; śrotra 右耳
172 3 zhī to go 真言誦之
173 3 zhī to arrive; to go 真言誦之
174 3 zhī is 真言誦之
175 3 zhī to use 真言誦之
176 3 zhī Zhi 真言誦之
177 3 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 外四供養
178 3 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 外四供養
179 3 供養 gòngyǎng offering 外四供養
180 3 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 外四供養
181 2 chù a place; location; a spot; a point 口上咲處
182 2 chǔ to reside; to live; to dwell 口上咲處
183 2 chù an office; a department; a bureau 口上咲處
184 2 chù a part; an aspect 口上咲處
185 2 chǔ to be in; to be in a position of 口上咲處
186 2 chǔ to get along with 口上咲處
187 2 chǔ to deal with; to manage 口上咲處
188 2 chǔ to punish; to sentence 口上咲處
189 2 chǔ to stop; to pause 口上咲處
190 2 chǔ to be associated with 口上咲處
191 2 chǔ to situate; to fix a place for 口上咲處
192 2 chǔ to occupy; to control 口上咲處
193 2 chù circumstances; situation 口上咲處
194 2 chù an occasion; a time 口上咲處
195 2 西 The West 西
196 2 西 west 西
197 2 西 Kangxi radical 146 西
198 2 西 Spain 西
199 2 西 foreign 西
200 2 wài outside 外四供養
201 2 wài external; outer 外四供養
202 2 wài foreign countries 外四供養
203 2 wài exterior; outer surface 外四供養
204 2 wài a remote place 外四供養
205 2 wài husband 外四供養
206 2 wài other 外四供養
207 2 wài to be extra; to be additional 外四供養
208 2 wài unofficial; informal; exoteric 外四供養
209 2 wài role of an old man 外四供養
210 2 wài to drift apart; to become estranged 外四供養
211 2 wài to betray; to forsake 外四供養
212 2 wài outside; exterior 外四供養
213 2 to bind; to tie 金剛縛
214 2 to restrict; to limit; to constrain 金剛縛
215 2 a leash; a tether 金剛縛
216 2 binding; attachment; bond; bandha 金剛縛
217 2 va 金剛縛
218 2 zuǒ left 左脇
219 2 zuǒ unorthodox; improper 左脇
220 2 zuǒ east 左脇
221 2 zuǒ to bring 左脇
222 2 zuǒ to violate; to be contrary to 左脇
223 2 zuǒ Zuo 左脇
224 2 zuǒ extreme 左脇
225 2 zuǒ ca 左脇
226 2 zuǒ left; vāma 左脇
227 2 to open 啟請
228 2 to open; to begin /to commence; to explain 啟請
229 2 to begin; to commence; to start 啟請
230 2 to explain; to teach 啟請
231 2 to state; to inform 啟請
232 2 a letter; a letter to a superior 啟請
233 2 Qi 啟請
234 2 a two week period at the start of spring and fall 啟請
235 2 a thank you letter 啟請
236 2 to squat [with bent knees] 啟請
237 2 [army formation] left flank 啟請
238 2 to establish; to develop [land] 啟請
239 2 加持 jiāchí to bless 諸如來加持
240 2 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 諸如來加持
241 2 kǒu Kangxi radical 30 口上咲處
242 2 kǒu mouth 口上咲處
243 2 kǒu an opening; a hole 口上咲處
244 2 kǒu eloquence 口上咲處
245 2 kǒu the edge of a blade 口上咲處
246 2 kǒu edge; border 口上咲處
247 2 kǒu verbal; oral 口上咲處
248 2 kǒu taste 口上咲處
249 2 kǒu population; people 口上咲處
250 2 kǒu an entrance; an exit; a pass 口上咲處
251 2 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 口上咲處
252 2 遍照尊 biànzhàozūn Vairocana 遍照尊
253 2 eight 八葉蓮花
254 2 Kangxi radical 12 八葉蓮花
255 2 eighth 八葉蓮花
256 2 all around; all sides 八葉蓮花
257 2 eight; aṣṭa 八葉蓮花
258 2 hòu after; later 要後
259 2 hòu empress; queen 要後
260 2 hòu sovereign 要後
261 2 hòu the god of the earth 要後
262 2 hòu late; later 要後
263 2 hòu offspring; descendents 要後
264 2 hòu to fall behind; to lag 要後
265 2 hòu behind; back 要後
266 2 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 要後
267 2 hòu Hou 要後
268 2 hòu after; behind 要後
269 2 hòu following 要後
270 2 hòu to be delayed 要後
271 2 hòu to abandon; to discard 要後
272 2 hòu feudal lords 要後
273 2 hòu Hou 要後
274 2 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 要後
275 2 hòu rear; paścāt 要後
276 2 xié side; flank; side of the human body 右脇
277 2 xié to threaten 右脇
278 2 xié Parsva 右脇
279 2 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 頂上
280 2 Kangxi radical 132 先護身自器世間至被甲
281 2 Zi 先護身自器世間至被甲
282 2 a nose 先護身自器世間至被甲
283 2 the beginning; the start 先護身自器世間至被甲
284 2 origin 先護身自器世間至被甲
285 2 to employ; to use 先護身自器世間至被甲
286 2 to be 先護身自器世間至被甲
287 2 self; soul; ātman 先護身自器世間至被甲
288 2 四攝 sì shè Four Means of Embracing; the four means of embracing 四攝
289 2 biàn all; complete 遍觀
290 2 biàn to be covered with 遍觀
291 2 biàn everywhere; sarva 遍觀
292 2 biàn pervade; visva 遍觀
293 2 biàn everywhere fragrant; paricitra 遍觀
294 2 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 蓮花三昧耶
295 2 蓮花 liánhuā lotus 蓮花三昧耶
296 2 蓮花 liánhuā lotus; padma 蓮花三昧耶
297 2 蓮華部心念誦儀軌 liánhuā bù xīn niànsòng yí guǐ Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui; Lotus Division Chanting Ritual Manual 蓮華部心念誦儀軌
298 2 běi north
299 2 běi fleeing troops
300 2 běi to go north
301 2 běi to be defeated; to be routed
302 2 běi to violate; to betray
303 2 běi north
304 2 五佛 wǔ fó Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas 五佛灌頂
305 2 jìng clean 淨身
306 2 jìng no surplus; net 淨身
307 2 jìng pure 淨身
308 2 jìng tranquil 淨身
309 2 jìng cold 淨身
310 2 jìng to wash; to clense 淨身
311 2 jìng role of hero 淨身
312 2 jìng to remove sexual desire 淨身
313 2 jìng bright and clean; luminous 淨身
314 2 jìng clean; pure 淨身
315 2 jìng cleanse 淨身
316 2 jìng cleanse 淨身
317 2 jìng Pure 淨身
318 2 jìng vyavadāna; purification; cleansing 淨身
319 2 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 淨身
320 2 jìng viśuddhi; purity 淨身
321 2 guān to look at; to watch; to observe 遍觀
322 2 guàn Taoist monastery; monastery 遍觀
323 2 guān to display; to show; to make visible 遍觀
324 2 guān Guan 遍觀
325 2 guān appearance; looks 遍觀
326 2 guān a sight; a view; a vista 遍觀
327 2 guān a concept; a viewpoint; a perspective 遍觀
328 2 guān to appreciate; to enjoy; to admire 遍觀
329 2 guàn an announcement 遍觀
330 2 guàn a high tower; a watchtower 遍觀
331 2 guān Surview 遍觀
332 2 guān Observe 遍觀
333 2 guàn insight; vipasyana; vipassana 遍觀
334 2 guān mindfulness; contemplation; smrti 遍觀
335 2 guān recollection; anusmrti 遍觀
336 2 guān viewing; avaloka 遍觀
337 2 zuì crime; offense; sin; vice 召罪
338 2 zuì fault; error 召罪
339 2 zuì hardship; suffering 召罪
340 2 zuì to blame; to accuse 召罪
341 2 zuì punishment 召罪
342 2 zūn to honor; to respect 十六尊
343 2 zūn a zun; an ancient wine vessel 十六尊
344 2 zūn a wine cup 十六尊
345 2 zūn respected; honorable; noble; senior 十六尊
346 2 zūn supreme; high 十六尊
347 2 zūn grave; solemn; dignified 十六尊
348 2 zūn bhagavat; holy one 十六尊
349 2 zūn lord; patron; natha 十六尊
350 2 dōng east
351 2 dōng master; host
352 2 dōng Dong
353 2 dōng east; pūrvā
354 2 huì can; be able to 佛海會
355 2 huì able to 佛海會
356 2 huì a meeting; a conference; an assembly 佛海會
357 2 kuài to balance an account 佛海會
358 2 huì to assemble 佛海會
359 2 huì to meet 佛海會
360 2 huì a temple fair 佛海會
361 2 huì a religious assembly 佛海會
362 2 huì an association; a society 佛海會
363 2 huì a national or provincial capital 佛海會
364 2 huì an opportunity 佛海會
365 2 huì to understand 佛海會
366 2 huì to be familiar with; to know 佛海會
367 2 huì to be possible; to be likely 佛海會
368 2 huì to be good at 佛海會
369 2 huì a moment 佛海會
370 2 huì to happen to 佛海會
371 2 huì to pay 佛海會
372 2 huì a meeting place 佛海會
373 2 kuài the seam of a cap 佛海會
374 2 huì in accordance with 佛海會
375 2 huì imperial civil service examination 佛海會
376 2 huì to have sexual intercourse 佛海會
377 2 huì Hui 佛海會
378 2 huì combining; samsarga 佛海會
379 2 to agree; to get along well with somebody 香身契
380 2 a contract; a deed; a bond; an agreement 香身契
381 2 to cut; to carve 香身契
382 2 a chisel 香身契
383 2 a companion 香身契
384 2 xiè Xie 香身契
385 2 a critical point 香身契
386 2 qiè to work diligently 香身契
387 2 qiè to take; to hold; to adopt 香身契
388 2 a divining tool 香身契
389 2 a carved character or symbol 香身契
390 2 bond; yukta 香身契
391 2 shèng to beat; to win; to conquer 鬪勝精進契
392 2 shèng victory; success 鬪勝精進契
393 2 shèng wonderful; supurb; superior 鬪勝精進契
394 2 shèng to surpass 鬪勝精進契
395 2 shèng triumphant 鬪勝精進契
396 2 shèng a scenic view 鬪勝精進契
397 2 shèng a woman's hair decoration 鬪勝精進契
398 2 shèng Sheng 鬪勝精進契
399 2 shèng conquering; victorious; jaya 鬪勝精進契
400 2 shèng superior; agra 鬪勝精進契
401 2 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 三摩地
402 1 shí time; a point or period of time 行道及草草時念誦法
403 1 shí a season; a quarter of a year 行道及草草時念誦法
404 1 shí one of the 12 two-hour periods of the day 行道及草草時念誦法
405 1 shí fashionable 行道及草草時念誦法
406 1 shí fate; destiny; luck 行道及草草時念誦法
407 1 shí occasion; opportunity; chance 行道及草草時念誦法
408 1 shí tense 行道及草草時念誦法
409 1 shí particular; special 行道及草草時念誦法
410 1 shí to plant; to cultivate 行道及草草時念誦法
411 1 shí an era; a dynasty 行道及草草時念誦法
412 1 shí time [abstract] 行道及草草時念誦法
413 1 shí seasonal 行道及草草時念誦法
414 1 shí to wait upon 行道及草草時念誦法
415 1 shí hour 行道及草草時念誦法
416 1 shí appropriate; proper; timely 行道及草草時念誦法
417 1 shí Shi 行道及草草時念誦法
418 1 shí a present; currentlt 行道及草草時念誦法
419 1 shí time; kāla 行道及草草時念誦法
420 1 shí at that time; samaya 行道及草草時念誦法
421 1 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru 須彌山
422 1 須彌山 xūmí shān Mount Sumeru; Mount Meru 須彌山
423 1 小金 xiǎojīn Xiaojin 小金剛輪
424 1 xiào to smile; to laugh 口上咲處
425 1 bǎo a treasure; a valuable item 金剛寶
426 1 bǎo treasured; cherished 金剛寶
427 1 bǎo a jewel; gem 金剛寶
428 1 bǎo precious 金剛寶
429 1 bǎo noble 金剛寶
430 1 bǎo an imperial seal 金剛寶
431 1 bǎo a unit of currency 金剛寶
432 1 bǎo Bao 金剛寶
433 1 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 金剛寶
434 1 bǎo jewel; gem; mani 金剛寶
435 1 法印 fǎyìn hōin 法印
436 1 法印 fǎyìn Dharma Seal 法印
437 1 法印 fǎyìn dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma 法印
438 1 四月 sìyuè April; the Fourth Month 四月二十七日奉寫了僧賢尊
439 1 四月 sìyuè fourth lunar month; āṣāḍha 四月二十七日奉寫了僧賢尊
440 1 zhèng proof 證定
441 1 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證定
442 1 zhèng to advise against 證定
443 1 zhèng certificate 證定
444 1 zhèng an illness 證定
445 1 zhèng to accuse 證定
446 1 zhèng realization; adhigama 證定
447 1 zhèng obtaining; prāpti 證定
448 1 大樂 dà lè great bliss; mahāsukha 大樂金剛
449 1 big; huge; large 大慾
450 1 Kangxi radical 37 大慾
451 1 great; major; important 大慾
452 1 size 大慾
453 1 old 大慾
454 1 oldest; earliest 大慾
455 1 adult 大慾
456 1 dài an important person 大慾
457 1 senior 大慾
458 1 an element 大慾
459 1 great; mahā 大慾
460 1 to enjoy; to amuse oneself 戲嬉
461 1 pleasure; rati 戲嬉
462 1 letter; symbol; character 字二十一遍是
463 1 Zi 字二十一遍是
464 1 to love 字二十一遍是
465 1 to teach; to educate 字二十一遍是
466 1 to be allowed to marry 字二十一遍是
467 1 courtesy name; style name; scholarly or literary name 字二十一遍是
468 1 diction; wording 字二十一遍是
469 1 handwriting 字二十一遍是
470 1 calligraphy; a work of calligraphy 字二十一遍是
471 1 a written pledge; a letter; a contract 字二十一遍是
472 1 a font; a calligraphic style 字二十一遍是
473 1 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 字二十一遍是
474 1 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 堅固智
475 1 堅固 jiāngù sāla 堅固智
476 1 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 堅固智
477 1 本尊 běn zūn istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam 觀身本尊
478 1 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 香身契
479 1 xiāng incense 香身契
480 1 xiāng Kangxi radical 186 香身契
481 1 xiāng fragrance; scent 香身契
482 1 xiāng a female 香身契
483 1 xiāng Xiang 香身契
484 1 xiāng to kiss 香身契
485 1 xiāng feminine 香身契
486 1 xiāng incense 香身契
487 1 xiāng fragrance; gandha 香身契
488 1 不空成就 bùkōngchéngjiù rúlái Amoghasiddhi 不空成就
489 1 shǔ to count 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
490 1 shù a number; an amount 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
491 1 shù mathenatics 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
492 1 shù an ancient calculating method 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
493 1 shù several; a few 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
494 1 shǔ to allow; to permit 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
495 1 shǔ to be equal; to compare to 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
496 1 shù numerology; divination by numbers 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
497 1 shù a skill; an art 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
498 1 shù luck; fate 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
499 1 shù a rule 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳
500 1 shù legal system 一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳

Frequencies of all Words

Top 685

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 10 shàng top; a high position 已上羯磨會
2 10 shang top; the position on or above something 已上羯磨會
3 10 shàng to go up; to go forward 已上羯磨會
4 10 shàng shang 已上羯磨會
5 10 shàng previous; last 已上羯磨會
6 10 shàng high; higher 已上羯磨會
7 10 shàng advanced 已上羯磨會
8 10 shàng a monarch; a sovereign 已上羯磨會
9 10 shàng time 已上羯磨會
10 10 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 已上羯磨會
11 10 shàng far 已上羯磨會
12 10 shàng big; as big as 已上羯磨會
13 10 shàng abundant; plentiful 已上羯磨會
14 10 shàng to report 已上羯磨會
15 10 shàng to offer 已上羯磨會
16 10 shàng to go on stage 已上羯磨會
17 10 shàng to take office; to assume a post 已上羯磨會
18 10 shàng to install; to erect 已上羯磨會
19 10 shàng to suffer; to sustain 已上羯磨會
20 10 shàng to burn 已上羯磨會
21 10 shàng to remember 已上羯磨會
22 10 shang on; in 已上羯磨會
23 10 shàng upward 已上羯磨會
24 10 shàng to add 已上羯磨會
25 10 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 已上羯磨會
26 10 shàng to meet 已上羯磨會
27 10 shàng falling then rising (4th) tone 已上羯磨會
28 10 shang used after a verb indicating a result 已上羯磨會
29 10 shàng a musical note 已上羯磨會
30 10 shàng higher, superior; uttara 已上羯磨會
31 10 金剛 jīngāng a diamond 金剛起
32 10 金剛 jīngāng King Kong 金剛起
33 10 金剛 jīngāng a hard object 金剛起
34 10 金剛 jīngāng gorilla 金剛起
35 10 金剛 jīngāng diamond 金剛起
36 10 金剛 jīngāng vajra 金剛起
37 6 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 極喜三昧耶
38 6 four 四如來三昧耶
39 6 note a musical scale 四如來三昧耶
40 6 fourth 四如來三昧耶
41 6 Si 四如來三昧耶
42 6 four; catur 四如來三昧耶
43 5 三昧 sānmèi samadhi 薩埵三昧
44 5 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 薩埵三昧
45 5 shēn human body; torso 淨身
46 5 shēn Kangxi radical 158 淨身
47 5 shēn measure word for clothes 淨身
48 5 shēn self 淨身
49 5 shēn life 淨身
50 5 shēn an object 淨身
51 5 shēn a lifetime 淨身
52 5 shēn personally 淨身
53 5 shēn moral character 淨身
54 5 shēn status; identity; position 淨身
55 5 shēn pregnancy 淨身
56 5 juān India 淨身
57 5 shēn body; kāya 淨身
58 5 xīn heart [organ] 通達心
59 5 xīn Kangxi radical 61 通達心
60 5 xīn mind; consciousness 通達心
61 5 xīn the center; the core; the middle 通達心
62 5 xīn one of the 28 star constellations 通達心
63 5 xīn heart 通達心
64 5 xīn emotion 通達心
65 5 xīn intention; consideration 通達心
66 5 xīn disposition; temperament 通達心
67 5 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 通達心
68 4 a time 次結小金剛輪印
69 4 second-rate 次結小金剛輪印
70 4 second; secondary 次結小金剛輪印
71 4 temporary stopover; temporary lodging 次結小金剛輪印
72 4 a sequence; an order 次結小金剛輪印
73 4 to arrive 次結小金剛輪印
74 4 to be next in sequence 次結小金剛輪印
75 4 positions of the 12 Jupiter stations 次結小金剛輪印
76 4 positions of the sun and moon on the ecliptic 次結小金剛輪印
77 4 stage of a journey 次結小金剛輪印
78 4 ranks 次結小金剛輪印
79 4 an official position 次結小金剛輪印
80 4 inside 次結小金剛輪印
81 4 to hesitate 次結小金剛輪印
82 4 secondary; next; tatas 次結小金剛輪印
83 4 真言 zhēnyán true words 旋轉真言
84 4 真言 zhēnyán an incantation 旋轉真言
85 4 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 旋轉真言
86 4 zhì wisdom; knowledge; understanding 入智
87 4 zhì care; prudence 入智
88 4 zhì Zhi 入智
89 4 zhì clever 入智
90 4 zhì Wisdom 入智
91 4 zhì jnana; knowing 入智
92 4 根本 gēnběn fundamental; basic 次結根本印誦根本真言加持四
93 4 根本 gēnběn a foundation; a basis 次結根本印誦根本真言加持四
94 4 根本 gēnběn root 次結根本印誦根本真言加持四
95 4 根本 gēnběn thoroughly 次結根本印誦根本真言加持四
96 4 根本 gēnběn capital 次結根本印誦根本真言加持四
97 4 根本 gēnběn Basis 次結根本印誦根本真言加持四
98 4 根本 gēnběn mūla; root 次結根本印誦根本真言加持四
99 4 yòu right; right-hand 右脇
100 4 yòu to help; to assist 右脇
101 4 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右脇
102 4 yòu to bless and protect 右脇
103 4 yòu an official building 右脇
104 4 yòu the west 右脇
105 4 yòu right wing; conservative 右脇
106 4 yòu super 右脇
107 4 yòu right 右脇
108 4 yòu right; dakṣiṇa 右脇
109 4 羯磨 jiémó karma 已上羯磨會
110 3 method; way 金剛法
111 3 France 金剛法
112 3 the law; rules; regulations 金剛法
113 3 the teachings of the Buddha; Dharma 金剛法
114 3 a standard; a norm 金剛法
115 3 an institution 金剛法
116 3 to emulate 金剛法
117 3 magic; a magic trick 金剛法
118 3 punishment 金剛法
119 3 Fa 金剛法
120 3 a precedent 金剛法
121 3 a classification of some kinds of Han texts 金剛法
122 3 relating to a ceremony or rite 金剛法
123 3 Dharma 金剛法
124 3 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 金剛法
125 3 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 金剛法
126 3 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 金剛法
127 3 quality; characteristic 金剛法
128 3 jié to bond; to tie; to bind 次結小金剛輪印
129 3 jié a knot 次結小金剛輪印
130 3 jié to conclude; to come to a result 次結小金剛輪印
131 3 jié to provide a bond for; to contract 次結小金剛輪印
132 3 jié pent-up 次結小金剛輪印
133 3 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 次結小金剛輪印
134 3 jié a bound state 次結小金剛輪印
135 3 jié hair worn in a topknot 次結小金剛輪印
136 3 jiē firm; secure 次結小金剛輪印
137 3 jié to plait; to thatch; to weave 次結小金剛輪印
138 3 jié to form; to organize 次結小金剛輪印
139 3 jié to congeal; to crystallize 次結小金剛輪印
140 3 jié a junction 次結小金剛輪印
141 3 jié a node 次結小金剛輪印
142 3 jiē to bear fruit 次結小金剛輪印
143 3 jiē stutter 次結小金剛輪印
144 3 jié a fetter 次結小金剛輪印
145 3 如來 rúlái Tathagata 四如來三昧耶
146 3 如來 Rúlái Tathagata 四如來三昧耶
147 3 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 四如來三昧耶
148 3 qǐng to ask; to inquire 啟請
149 3 qíng circumstances; state of affairs; situation 啟請
150 3 qǐng to beg; to entreat 啟請
151 3 qǐng please 啟請
152 3 qǐng to request 啟請
153 3 qǐng to hire; to employ; to engage 啟請
154 3 qǐng to make an appointment 啟請
155 3 qǐng to greet 啟請
156 3 qǐng to invite 啟請
157 3 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 真言誦之
158 3 sòng to recount; to narrate 真言誦之
159 3 sòng a poem 真言誦之
160 3 sòng recite; priase; pāṭha 真言誦之
161 3 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 羯磨印
162 3 yìn India 羯磨印
163 3 yìn a mudra; a hand gesture 羯磨印
164 3 yìn a seal; a stamp 羯磨印
165 3 yìn to tally 羯磨印
166 3 yìn a vestige; a trace 羯磨印
167 3 yìn Yin 羯磨印
168 3 yìn to leave a track or trace 羯磨印
169 3 yìn mudra 羯磨印
170 3 念誦 niànsòng to read out; to recite 略念誦
171 3 念誦 niànsòng to read out; to recite 略念誦
172 3 ěr ear 右耳
173 3 ěr Kangxi radical 128 右耳
174 3 ěr and that is all 右耳
175 3 ěr an ear-shaped object 右耳
176 3 ěr on both sides 右耳
177 3 ěr a vessel handle 右耳
178 3 ěr ear; śrotra 右耳
179 3 zhī him; her; them; that 真言誦之
180 3 zhī used between a modifier and a word to form a word group 真言誦之
181 3 zhī to go 真言誦之
182 3 zhī this; that 真言誦之
183 3 zhī genetive marker 真言誦之
184 3 zhī it 真言誦之
185 3 zhī in 真言誦之
186 3 zhī all 真言誦之
187 3 zhī and 真言誦之
188 3 zhī however 真言誦之
189 3 zhī if 真言誦之
190 3 zhī then 真言誦之
191 3 zhī to arrive; to go 真言誦之
192 3 zhī is 真言誦之
193 3 zhī to use 真言誦之
194 3 zhī Zhi 真言誦之
195 3 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 外四供養
196 3 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 外四供養
197 3 供養 gòngyǎng offering 外四供養
198 3 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 外四供養
199 2 chù a place; location; a spot; a point 口上咲處
200 2 chǔ to reside; to live; to dwell 口上咲處
201 2 chù location 口上咲處
202 2 chù an office; a department; a bureau 口上咲處
203 2 chù a part; an aspect 口上咲處
204 2 chǔ to be in; to be in a position of 口上咲處
205 2 chǔ to get along with 口上咲處
206 2 chǔ to deal with; to manage 口上咲處
207 2 chǔ to punish; to sentence 口上咲處
208 2 chǔ to stop; to pause 口上咲處
209 2 chǔ to be associated with 口上咲處
210 2 chǔ to situate; to fix a place for 口上咲處
211 2 chǔ to occupy; to control 口上咲處
212 2 chù circumstances; situation 口上咲處
213 2 chù an occasion; a time 口上咲處
214 2 西 The West 西
215 2 西 west 西
216 2 西 Kangxi radical 146 西
217 2 西 Spain 西
218 2 西 foreign 西
219 2 wài outside 外四供養
220 2 wài out; outer 外四供養
221 2 wài external; outer 外四供養
222 2 wài foreign countries 外四供養
223 2 wài exterior; outer surface 外四供養
224 2 wài a remote place 外四供養
225 2 wài maternal side; wife's family members 外四供養
226 2 wài husband 外四供養
227 2 wài other 外四供養
228 2 wài to be extra; to be additional 外四供養
229 2 wài unofficial; informal; exoteric 外四供養
230 2 wài role of an old man 外四供養
231 2 wài to drift apart; to become estranged 外四供養
232 2 wài to betray; to forsake 外四供養
233 2 wài outside; exterior 外四供養
234 2 to bind; to tie 金剛縛
235 2 to restrict; to limit; to constrain 金剛縛
236 2 a leash; a tether 金剛縛
237 2 binding; attachment; bond; bandha 金剛縛
238 2 va 金剛縛
239 2 zuǒ left 左脇
240 2 zuǒ unorthodox; improper 左脇
241 2 zuǒ east 左脇
242 2 zuǒ to bring 左脇
243 2 zuǒ to violate; to be contrary to 左脇
244 2 zuǒ Zuo 左脇
245 2 zuǒ extreme 左脇
246 2 zuǒ ca 左脇
247 2 zuǒ left; vāma 左脇
248 2 to open 啟請
249 2 to open; to begin /to commence; to explain 啟請
250 2 to begin; to commence; to start 啟請
251 2 to explain; to teach 啟請
252 2 to state; to inform 啟請
253 2 a letter; a letter to a superior 啟請
254 2 Qi 啟請
255 2 a two week period at the start of spring and fall 啟請
256 2 a thank you letter 啟請
257 2 to squat [with bent knees] 啟請
258 2 [army formation] left flank 啟請
259 2 to establish; to develop [land] 啟請
260 2 加持 jiāchí to bless 諸如來加持
261 2 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 諸如來加持
262 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口上咲處
263 2 kǒu Kangxi radical 30 口上咲處
264 2 kǒu mouth 口上咲處
265 2 kǒu an opening; a hole 口上咲處
266 2 kǒu eloquence 口上咲處
267 2 kǒu the edge of a blade 口上咲處
268 2 kǒu edge; border 口上咲處
269 2 kǒu verbal; oral 口上咲處
270 2 kǒu taste 口上咲處
271 2 kǒu population; people 口上咲處
272 2 kǒu an entrance; an exit; a pass 口上咲處
273 2 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 口上咲處
274 2 遍照尊 biànzhàozūn Vairocana 遍照尊
275 2 eight 八葉蓮花
276 2 Kangxi radical 12 八葉蓮花
277 2 eighth 八葉蓮花
278 2 all around; all sides 八葉蓮花
279 2 eight; aṣṭa 八葉蓮花
280 2 hòu after; later 要後
281 2 hòu empress; queen 要後
282 2 hòu sovereign 要後
283 2 hòu behind 要後
284 2 hòu the god of the earth 要後
285 2 hòu late; later 要後
286 2 hòu arriving late 要後
287 2 hòu offspring; descendents 要後
288 2 hòu to fall behind; to lag 要後
289 2 hòu behind; back 要後
290 2 hòu then 要後
291 2 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 要後
292 2 hòu Hou 要後
293 2 hòu after; behind 要後
294 2 hòu following 要後
295 2 hòu to be delayed 要後
296 2 hòu to abandon; to discard 要後
297 2 hòu feudal lords 要後
298 2 hòu Hou 要後
299 2 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 要後
300 2 hòu rear; paścāt 要後
301 2 xié side; flank; side of the human body 右脇
302 2 xié to threaten 右脇
303 2 xié Parsva 右脇
304 2 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 頂上
305 2 naturally; of course; certainly 先護身自器世間至被甲
306 2 from; since 先護身自器世間至被甲
307 2 self; oneself; itself 先護身自器世間至被甲
308 2 Kangxi radical 132 先護身自器世間至被甲
309 2 Zi 先護身自器世間至被甲
310 2 a nose 先護身自器世間至被甲
311 2 the beginning; the start 先護身自器世間至被甲
312 2 origin 先護身自器世間至被甲
313 2 originally 先護身自器世間至被甲
314 2 still; to remain 先護身自器世間至被甲
315 2 in person; personally 先護身自器世間至被甲
316 2 in addition; besides 先護身自器世間至被甲
317 2 if; even if 先護身自器世間至被甲
318 2 but 先護身自器世間至被甲
319 2 because 先護身自器世間至被甲
320 2 to employ; to use 先護身自器世間至被甲
321 2 to be 先護身自器世間至被甲
322 2 own; one's own; oneself 先護身自器世間至被甲
323 2 self; soul; ātman 先護身自器世間至被甲
324 2 四攝 sì shè Four Means of Embracing; the four means of embracing 四攝
325 2 biàn turn; one time 遍觀
326 2 biàn all; complete 遍觀
327 2 biàn everywhere; common 遍觀
328 2 biàn to be covered with 遍觀
329 2 biàn everywhere; sarva 遍觀
330 2 biàn pervade; visva 遍觀
331 2 biàn everywhere fragrant; paricitra 遍觀
332 2 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 蓮花三昧耶
333 2 蓮花 liánhuā lotus 蓮花三昧耶
334 2 蓮花 liánhuā lotus; padma 蓮花三昧耶
335 2 蓮華部心念誦儀軌 liánhuā bù xīn niànsòng yí guǐ Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui; Lotus Division Chanting Ritual Manual 蓮華部心念誦儀軌
336 2 běi north
337 2 běi fleeing troops
338 2 běi to go north
339 2 běi to be defeated; to be routed
340 2 běi to violate; to betray
341 2 běi north
342 2 五佛 wǔ fó Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas 五佛灌頂
343 2 jìng clean 淨身
344 2 jìng no surplus; net 淨身
345 2 jìng only 淨身
346 2 jìng pure 淨身
347 2 jìng tranquil 淨身
348 2 jìng cold 淨身
349 2 jìng to wash; to clense 淨身
350 2 jìng role of hero 淨身
351 2 jìng completely 淨身
352 2 jìng to remove sexual desire 淨身
353 2 jìng bright and clean; luminous 淨身
354 2 jìng clean; pure 淨身
355 2 jìng cleanse 淨身
356 2 jìng cleanse 淨身
357 2 jìng Pure 淨身
358 2 jìng vyavadāna; purification; cleansing 淨身
359 2 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 淨身
360 2 jìng viśuddhi; purity 淨身
361 2 guān to look at; to watch; to observe 遍觀
362 2 guàn Taoist monastery; monastery 遍觀
363 2 guān to display; to show; to make visible 遍觀
364 2 guān Guan 遍觀
365 2 guān appearance; looks 遍觀
366 2 guān a sight; a view; a vista 遍觀
367 2 guān a concept; a viewpoint; a perspective 遍觀
368 2 guān to appreciate; to enjoy; to admire 遍觀
369 2 guàn an announcement 遍觀
370 2 guàn a high tower; a watchtower 遍觀
371 2 guān Surview 遍觀
372 2 guān Observe 遍觀
373 2 guàn insight; vipasyana; vipassana 遍觀
374 2 guān mindfulness; contemplation; smrti 遍觀
375 2 guān recollection; anusmrti 遍觀
376 2 guān viewing; avaloka 遍觀
377 2 zuì crime; offense; sin; vice 召罪
378 2 zuì fault; error 召罪
379 2 zuì hardship; suffering 召罪
380 2 zuì to blame; to accuse 召罪
381 2 zuì punishment 召罪
382 2 zūn to honor; to respect 十六尊
383 2 zūn measure word for cannons and statues 十六尊
384 2 zūn a zun; an ancient wine vessel 十六尊
385 2 zūn a wine cup 十六尊
386 2 zūn respected; honorable; noble; senior 十六尊
387 2 zūn supreme; high 十六尊
388 2 zūn grave; solemn; dignified 十六尊
389 2 zūn your [honorable] 十六尊
390 2 zūn bhagavat; holy one 十六尊
391 2 zūn lord; patron; natha 十六尊
392 2 dōng east
393 2 dōng master; host
394 2 dōng Dong
395 2 dōng east; pūrvā
396 2 huì can; be able to 佛海會
397 2 huì able to 佛海會
398 2 huì a meeting; a conference; an assembly 佛海會
399 2 kuài to balance an account 佛海會
400 2 huì to assemble 佛海會
401 2 huì to meet 佛海會
402 2 huì a temple fair 佛海會
403 2 huì a religious assembly 佛海會
404 2 huì an association; a society 佛海會
405 2 huì a national or provincial capital 佛海會
406 2 huì an opportunity 佛海會
407 2 huì to understand 佛海會
408 2 huì to be familiar with; to know 佛海會
409 2 huì to be possible; to be likely 佛海會
410 2 huì to be good at 佛海會
411 2 huì a moment 佛海會
412 2 huì to happen to 佛海會
413 2 huì to pay 佛海會
414 2 huì a meeting place 佛海會
415 2 kuài the seam of a cap 佛海會
416 2 huì in accordance with 佛海會
417 2 huì imperial civil service examination 佛海會
418 2 huì to have sexual intercourse 佛海會
419 2 huì Hui 佛海會
420 2 huì combining; samsarga 佛海會
421 2 to agree; to get along well with somebody 香身契
422 2 a contract; a deed; a bond; an agreement 香身契
423 2 to cut; to carve 香身契
424 2 a chisel 香身契
425 2 a companion 香身契
426 2 xiè Xie 香身契
427 2 a critical point 香身契
428 2 qiè to work diligently 香身契
429 2 qiè to take; to hold; to adopt 香身契
430 2 a divining tool 香身契
431 2 a carved character or symbol 香身契
432 2 bond; yukta 香身契
433 2 shèng to beat; to win; to conquer 鬪勝精進契
434 2 shèng victory; success 鬪勝精進契
435 2 shèng wonderful; supurb; superior 鬪勝精進契
436 2 shèng to surpass 鬪勝精進契
437 2 shèng triumphant 鬪勝精進契
438 2 shèng a scenic view 鬪勝精進契
439 2 shèng a woman's hair decoration 鬪勝精進契
440 2 shèng Sheng 鬪勝精進契
441 2 shèng completely; fully 鬪勝精進契
442 2 shèng conquering; victorious; jaya 鬪勝精進契
443 2 shèng superior; agra 鬪勝精進契
444 2 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 三摩地
445 1 shí time; a point or period of time 行道及草草時念誦法
446 1 shí a season; a quarter of a year 行道及草草時念誦法
447 1 shí one of the 12 two-hour periods of the day 行道及草草時念誦法
448 1 shí at that time 行道及草草時念誦法
449 1 shí fashionable 行道及草草時念誦法
450 1 shí fate; destiny; luck 行道及草草時念誦法
451 1 shí occasion; opportunity; chance 行道及草草時念誦法
452 1 shí tense 行道及草草時念誦法
453 1 shí particular; special 行道及草草時念誦法
454 1 shí to plant; to cultivate 行道及草草時念誦法
455 1 shí hour (measure word) 行道及草草時念誦法
456 1 shí an era; a dynasty 行道及草草時念誦法
457 1 shí time [abstract] 行道及草草時念誦法
458 1 shí seasonal 行道及草草時念誦法
459 1 shí frequently; often 行道及草草時念誦法
460 1 shí occasionally; sometimes 行道及草草時念誦法
461 1 shí on time 行道及草草時念誦法
462 1 shí this; that 行道及草草時念誦法
463 1 shí to wait upon 行道及草草時念誦法
464 1 shí hour 行道及草草時念誦法
465 1 shí appropriate; proper; timely 行道及草草時念誦法
466 1 shí Shi 行道及草草時念誦法
467 1 shí a present; currentlt 行道及草草時念誦法
468 1 shí time; kāla 行道及草草時念誦法
469 1 shí at that time; samaya 行道及草草時念誦法
470 1 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru 須彌山
471 1 須彌山 xūmí shān Mount Sumeru; Mount Meru 須彌山
472 1 小金 xiǎojīn Xiaojin 小金剛輪
473 1 xiào to smile; to laugh 口上咲處
474 1 bǎo a treasure; a valuable item 金剛寶
475 1 bǎo treasured; cherished 金剛寶
476 1 bǎo a jewel; gem 金剛寶
477 1 bǎo precious 金剛寶
478 1 bǎo noble 金剛寶
479 1 bǎo an imperial seal 金剛寶
480 1 bǎo a unit of currency 金剛寶
481 1 bǎo Bao 金剛寶
482 1 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 金剛寶
483 1 bǎo jewel; gem; mani 金剛寶
484 1 法印 fǎyìn hōin 法印
485 1 法印 fǎyìn Dharma Seal 法印
486 1 法印 fǎyìn dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma 法印
487 1 四月 sìyuè April; the Fourth Month 四月二十七日奉寫了僧賢尊
488 1 四月 sìyuè fourth lunar month; āṣāḍha 四月二十七日奉寫了僧賢尊
489 1 zhèng proof 證定
490 1 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證定
491 1 zhèng to advise against 證定
492 1 zhèng certificate 證定
493 1 zhèng an illness 證定
494 1 zhèng to accuse 證定
495 1 zhèng realization; adhigama 證定
496 1 zhèng obtaining; prāpti 證定
497 1 大樂 dà lè great bliss; mahāsukha 大樂金剛
498 1 big; huge; large 大慾
499 1 Kangxi radical 37 大慾
500 1 great; major; important 大慾

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shàng higher, superior; uttara
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
三昧耶 sānmèiyé samaya; vow
four; catur
三昧
 1. sānmèi
 2. sānmèi
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
shēn body; kāya
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
secondary; next; tatas
真言 zhēnyán a mantra; a dharani
 1. zhì
 2. zhì
 1. Wisdom
 2. jnana; knowing

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦 196 Aksobhya
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
遍照尊 98 Vairocana
般若寺 般若寺 98 Boruo Temple
不空成就 98 Amoghasiddhi
达磨 達磨 100 Bodhidharma
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚持 金剛持 106 Vajradhara
莲华部心念诵仪轨 蓮華部心念誦儀軌 108 Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui; Lotus Division Chanting Ritual Manual
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
小金 120 Xiaojin
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 33.

Simplified Traditional Pinyin English
八功德水 98 water with eight merits
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝印 寶印 98 precious seal
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
护身 護身 104 protection of the body
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽陀 106 gatha; verse
羯磨 106 karma
净地 淨地 106 a pure location
金刚轮印 金剛輪印 106 vajra cakra mudra
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
莲华部 蓮華部 108 lotus division
密语 密語 109 mantra
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
僧正 115 sōjō
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
涂香 塗香 116 to annoint
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
诸如来 諸如來 122 all tathagatas