NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

xīn

 1. xīn noun heart
  Domain: Health 健康 , Concept: Organ 器官
  Notes: In this sense 心 means 心脏 (CCD '心' 1; FE '心' 1)
 2. xīn noun Kangxi radical 61
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. xīn noun mind / consciousness
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: For example, '惊心动魄 'to surprise the heart and move the soul' (CCD '心' 2; CCI p. 38; FE '心' 2)
 4. xīn noun the center / the core / the middle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In this sense 中心 (CCD '心' 3; FE '心' 5)
 5. xīn noun one of the 28 star constellations
  Domain: Astronomy 天文 , Concept: Constellation 星座
  Notes: In this sense 中心 (CCD '心' 3; FE '心' 5)
 6. xīn noun citta / thinking / thought / mind / mentality
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: From Sanksrit: citta, Japanese: shin (BL 'citta' 1; FGDB '心'; MW 'citta')

Contained in

核心心情心态担心决心信心中心中国互联网络信息中心空心菩提心精心人心购物中心爱心心灵关心爱心学校中国收养中心心经般若波罗蜜多心经中国国际电子商务中心心性贴心点心恶心心脏心胸心里心旷神怡一心掌心心怀诚心心愿细心中心语心理小心心血心事安心放心耐心热心伤心心得虚心专心心意真心背心

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
恚心 恚心 何緣乃有此嫉恚心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 25
三昧心 三昧心 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 23
恨心 恨心 有恨心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 20
欢喜心 歡喜心 歡喜心踊躍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 19
无瞋心 無瞋心 無瞋心耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 11
不善心 不善心 為不善心耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 11
结心 結心 其師懷忿結心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 10
憍慢心 憍慢心 懷憍慢心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 7
心忆 心憶 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
心清净 心清淨 母心清淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
慈愍 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
守護 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
專一 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 10
釋提桓因諸天歡喜 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
淨信 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 7
安隱 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
毘婆尸正等覺 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 18
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 112
五者 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 26
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 33
歡喜禮佛 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 23
阿難開悟 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 16
歡喜 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 22
懊惱 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 18
應當歡喜樂意 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
專注 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 18
歡喜 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 8
Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
瞋恚 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 5
世間 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 6
散亂 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 5
淨信 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 15
喜樂 Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 80
定意 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1