NTI Reader
NTI Reader

xīn

 1. xīn noun heart
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康 , Concept: Organ 器官
  Notes: In this sense 心 means 心脏 (CCD '心' 1; FE '心' 1; Guoyu '心' n 1)
 2. xīn noun Kangxi radical 61
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. xīn noun mind / consciousness
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, '惊心动魄 'to surprise the heart and move the soul' (CCD '心' 2; CCI p. 38; FE '心' 2; Guoyu '心' n 2)
 4. xīn noun the center / the core / the middle
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位
  Notes: In this sense 中心 (CCD '心' 3; FE '心' 5; Guoyu '心' n 6)
 5. xīn noun one of the 28 star constellations
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Astronomy 天文 , Concept: Constellation 星座
  Notes: In this sense 中心 (CCD '心' 3; FE '心' 5)
 6. xīn noun citta / thinking / thought / mind / mentality
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: From Sanksrit: citta, Japanese: shin (BL 'citta' 1; FGDB '心'; MW 'citta')
 7. xīn noun emotion
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 感情; for example, 伤心 'grieved' (Guoyu '心' n 3)
 8. xīn noun intention / consideration
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Guoyu '心' n 4)
 9. xīn noun disposition / temperament
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 性情 (Guoyu '心' n 5)

Contained in

核心心情心态担心决心信心中心中国互联网络信息中心空心菩提心精心人心购物中心爱心心灵关心爱心学校中国收养中心心经般若波罗蜜多心经中国国际电子商务中心心性贴心点心恶心心脏心胸心里心旷神怡一心掌心心怀诚心心愿细心中心语心理小心心血心事安心放心耐心热心伤心心得虚心专心心意真心背心

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 16 594
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 568
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 2 428
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 13 416
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 27 405
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 14 399
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 15 392
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 387
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 7 386
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 3 375

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
恚心 恚心 何緣乃有此嫉恚心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 25
三昧心 三昧心 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 23
恨心 恨心 有恨心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 20
欢喜心 歡喜心 歡喜心踊躍 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 14
无瞋心 無瞋心 無瞋心耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 11
不善心 不善心 為不善心耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 11
结心 結心 其師懷忿結心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 10
心清净 心清凈 母心清淨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
心忆 心憶 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
生欢喜心 生歡喜心 生歡喜心 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5