1. number four
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (ABC 'sì' 四 num; Guoyu '四' n 1; NCCED 1 '四'; Unihan '四')
 2. noun note a musical scale
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Music 音乐
  Notes: (Guoyu '四' n 2; NCCED 2 '四')
 3. ordinal fourth
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  Notes: (Guoyu '四' adj)
 4. proper noun Si
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '四' n 3)

Contained in

Also contained in

四月星期四周四礼拜四四环四化四个现代化四川四处五湖四海四合院正是四国常四爷四面八方四周四方四季四肢朝三暮四楷书四大家四时四惠三侠四义四点四字头伊凡四世元曲四大家四面楚歌四大发明三从四德四大名著宋四家四大名绣

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 647
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 549
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 391
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 369
 • Scroll 5 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 — count: 292
 • Scroll 11 Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 — count: 272
 • Scroll 3 Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 — count: 264
 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 — count: 262
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 — count: 252
 • Scroll 17 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 — count: 233

Collocations

 • 谓四 (謂四) 何等謂四 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 5 — count: 29
 • 四种 (四種) 天下有四種人 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 10
 • 四宝 (四寶) 其城周圓四寶莊嚴 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 9
 • 四牒 (四牒) 汝取僧伽梨四牒而敷 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 四受 (四受) 謂四受 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 8 — count: 5
 • 四万岁 (四萬歲) 人壽四萬歲 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 1 — count: 5
 • 四衢 (四衢) 於四衢道起立塔廟 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 3 — count: 5
 • 四姓 (四姓) 降魔越四姓 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 4 — count: 4
 • 四净居天 (四淨居天) 四淨居天即於天上各自念言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 12 — count: 4
 • 四曰 (四曰) 四曰若有比丘力能護眾 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 4