NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

诵 (誦) sòng

 1. sòng verb to recite / to read aloud / to recite from memory
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 诵 is the same as 背诵, emphasing memorization, or 朗诵, emphasizing performance, in this sense (GHC '诵' 1, 3). 誦:諷也。 'Sòng: to recite.' (Shuo Wen, Yán Radical 《說文解字‧言部》) 讀:誦書也。 'Dú: to recite a text.' (Shuo Wen, Yán Radical 《說文解字‧言部》) For example, 俱誦《墨經》 'all repeated the texts of Mo' (Zhuangzi, Tian Xia 《莊子‧天下》) Also, in the Diamond Sūtra, 受持讀誦此經 'receive, retain, read and recite this sūtra' (T 235)
 2. sòng verb to recount / to narrate
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 诵 is the same as 陈述 or 述说 in this sense (GHC '诵' 2).
 3. sòng noun a poem
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 诵 is the same as 诗篇 in this sense (GHC '诵' 4).

Contained in

诵念背诵朗诵念诵诵读李诵十诵律唱诵吟诵读诵课诵讽诵六菩萨亦当诵持经大毘卢遮那佛说要略念诵经摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法大日经略摄念诵随行法大毘卢遮那略要速疾门五支念诵法大日经持诵次第仪轨金刚顶瑜伽中略出念诵经金刚顶莲华部心念诵仪轨莲华部心念诵仪轨念诵结护法普通诸部阿閦如来念诵供养法药师琉璃光如来消灾除难念诵仪轨药师如来念诵仪轨药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨药师琉璃光王七佛本愿功德经念诵仪轨供养法金轮王佛顶要略念诵法奇特最胜金轮佛顶念诵仪轨法要一字顶轮王念诵仪轨金刚顶一字顶轮王瑜伽一切时处念诵成佛仪轨佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法白伞盖大佛顶王最胜无比大威德金刚无碍大道场陀罗尼念诵法要大胜金刚佛顶念诵仪轨仁王护国般若波罗蜜经陀罗尼念诵仪轨仁王般若念诵法童子经念诵法观自在大悲成就瑜伽莲华部念诵法门瑜伽莲华部念诵法观自在菩萨心真言一印念诵法佛说一切佛摄相应大教王经圣观自在菩萨念诵仪轨一切佛摄相应大教王经圣观自在菩萨念诵仪轨大悲心陀罗尼修行念诵略仪十一面观自在菩萨心密言念诵仪轨经圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品观世音菩萨如意摩尼轮陀罗尼念诵法观自在菩萨如意轮念诵仪轨都表如意摩尼转轮圣王次第念诵秘密最要略法金刚顶经多罗菩萨念诵法金刚顶瑜伽青颈大悲王观自在念诵仪轨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 232
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 199
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 195
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 193
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 163
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 160
Sheng Jia Ni Fennu Jingang Tongzi Pusa Chengjiu Yi Gui Jing 《聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經》 Scroll 2 117

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
诵习 誦習 誦習為業 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 103
日诵 日誦 日誦法言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 76
土城诵 土城誦 第二小土城誦 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 66
后诵 後誦 第五日誦名後誦 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 44
分别诵 分別誦 第四分別誦 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 39
闻诵 聞誦 以何義故博聞誦習耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 36 24
受持诵 受持誦 汝當如是善受持誦 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 24
诵法 誦法 答曰翫誦法為習 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 10
诵过 誦過 誦過四典經 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 9
诵法句 誦法句 誦法句偈 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四分 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
法言 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
剎利 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 11
Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 8
何等 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
法言 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
經典 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
初一 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
初一 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
初一 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
初一 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
初一 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 7
弟子 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 5
受持 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 1
世尊阿難 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
善思 Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 1
受持 Scroll 1 in Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 《婆羅門子命終愛念不離經》 2
一偈 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4