NTI Reader
NTI Reader

四月 sìyuè

sìyuè proper noun April / the Fourth Month
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: month 月份
Notes: (CC-CEDICT '四月')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 35
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 33
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 32
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 25
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 23
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 22
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 22
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 21
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 17 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 21 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
夏四月 夏四月 於夏四月閑居靜處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 41
四月八 四月八 佛以四月八日生 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 33
年四月 年四月 各各探抱四年四月四日取伊羅鉢藏者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 15
四月中 四月中 輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 12
用四月 用四月 用四月八日 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 12
三月四月 三月四月 三月四月 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 10
四月之中 四月之中 四月之中五欲自娛 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 6
四月五月 四月五月 若二月三月四月五月六月七月 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 13 6
癸亥四月 癸亥四月 享和癸亥四月十日 Yaoshi Rulai Guan Xing Yi Gui Fa 《藥師如來觀行儀軌法》 Scroll 1 6
四月时 四月時 是四月時 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 42 5