NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

四月 sìyuè

sìyuè proper noun April / the Fourth Month
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间 , Concept: month 月份
Notes: (CC-CEDICT '四月')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 35
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 33
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 2 32
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 25
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 23
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 22
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 22
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 21
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 17 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 21 16

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
夏四月 夏四月 於夏四月閑居靜處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 41
四月八 四月八 佛以四月八日生 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 33
年四月 年四月 各各探抱四年四月四日取伊羅鉢藏者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 15
用四月 用四月 用四月八日 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 12
四月中 四月中 輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 12
三月四月 三月四月 三月四月 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 5 10
四月之中 四月之中 四月之中五欲自娛 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 6
癸亥四月 癸亥四月 享和癸亥四月十日 Yaoshi Rulai Guan Xing Yi Gui Fa 《藥師如來觀行儀軌法》 Scroll 1 6
四月五月 四月五月 若二月三月四月五月六月七月 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 13 6
四月四 四月四 各各探抱四年四月四日取伊羅鉢藏者 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 49 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四月 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
四月閑居 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
四月觀察 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四月觀察 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四月 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
四月 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
四月經典 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
四月 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
三十三天中夏四月 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四月 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四月 Scroll 12 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四月正殿 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
四月威儀禮節 Scroll 41 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
四月娛樂 Scroll 1 in Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 1
四月之中五欲 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
四月 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
乃至四月和尚 Scroll 34 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
巴連弗人民四月 Scroll 50 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
滿足四月 Scroll 10 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
三十三天四月自相娛樂 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
三時四月 Scroll 43 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
四月 Scroll 49 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5
四月 Scroll 4 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
四月 Scroll 8 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 2
四月陀羅 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1