NTI Reader
NTI Reader

请 (請) qǐng qíng

 1. qǐng verb to ask / to inquire
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: In the sense of 询问 (Guoyu '請' v 5; Unihan '請')
 2. qíng noun circumstances / state of affairs / situation
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 状况 (Guoyu '請' qíng n)
 3. qǐng verb to beg / to entreat
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 恳求 or 乞求 (Guoyu '請' v qǐng 1)
 4. qǐng verb please
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
  Notes: In modern Chinese, 请 is used to make a polite request in an imperative sentense (Sun, 2006, loc. 1445). 请 is not used as frequently or casually as the word please in English. 请 may be used in Literary Chinese in a similar sense to this sense in modern Chinese (Pulleyblank 1995, p. 138). For example, 王請度之!'I beg your Majesty to measure it.' (Mengzi: 1.7/5/12, translation by Legge)
 5. qǐng verb to invite / to request
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
  Notes: (Guoyu '請' v 4; Sun 2006, loc. 1939)
 6. qǐng verb to hire / to employ / to engage
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 延聘 (Guoyu '請' v qǐng 2)
 7. qǐng verb to make an appointment
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 邀约 (Guoyu '請' v qǐng 3)
 8. qǐng verb to greet
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 问候 (Guoyu '請' v qǐng 6)

Contained in

邀请申请请求申请人请假请问请客请求调页请教请示聘请请帖请愿请柬宴请申请表请安请乞普请请服请职请辞百千颂大集经地藏菩萨请问法身赞师子庄严王菩萨请问经长爪梵志请问经天请问经苏婆呼童子请问经苏婆呼童子请问经大云轮请雨经大云轮请雨经大方等大云经请雨品第六十四大云经请雨品第六十四请观世音菩萨消伏毒害陀罗尼呪经请宾头卢法请观音经疏请观音经疏阐义钞请观世音菩萨消伏毒害陀罗尼三昧仪不私自请讬请客侍者劝请请僧请罪敬请邀请函恳请延请吁请请调请看请愿书回请

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 191
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 142
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 130
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 128
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 5 121
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 12 116
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 113
The Baizhang Zen Monastic Regulations 《勅修百丈清規》 Scroll 3 110
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 107
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 103

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
受请 受請 梵王知佛受請 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 25
佛请 佛請 佛請諸比丘 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 14
请贤者 請賢者 佛請賢者阿難 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 12
请佛 請佛 我已請佛明日設食 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 12
三请 三請 如是三請 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
来请 來請 天魔頻來請 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 7
可请 可請 吾可請汝於我法中淨修梵行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
请请 請請 中阿含大品請請經第五 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 6
请令 請令 莫請令坐 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 5
请尊者 請尊者 請尊者舍梨子食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 5