NTI Reader
NTI Reader

zhì

 1. zhì noun wisdom / knowledge
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '智' 1; FE '智' 1)
 2. zhì noun care / prudence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (CCD '智' 1; FE '智' 2)
 3. zhì proper noun Zhi
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (CCD '智' 3; FE '智' 3)

Contained in

智利智利比索理智智能智慧智能卡大智度论才智机智智力五智如来智顗金刚智圣智睿智智人班智达金刚界五智如来智拳印智慧波罗蜜智德转识成智成所作智妙观察智平等性智大圆镜智一切智成就如来智者智俨阿毘达磨发智论智严智猛智林天台智者释智秀智顺人工智慧心智大智殿智库遍智藏般若波罗蜜多心经一切智人工智能一切智慧智经瞿昙法智法智机器智能一切智光明仙人慈心因缘不食肉经一切智智一切智智清淨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 9 835
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 12 282
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 11 268
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 3 238
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 231
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 2 228
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 221
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 8 220
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 7 219
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 13 217

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
解脱智 解脫智 已得解脫生解脫智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 14
智天 智天 過色究竟天上有空處智天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 10
智心 智心 智心即生 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 9
智净 智淨 以道跡斷智淨故 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 9
多智 多智 耆舊多智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
智观 智觀 齊是為智觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
智辩 智辯 以己智辯言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7
智增多 智增多 得梵行已智增多 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 6
智起 智起 解脫智起 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 5
内外智 內外智 生內外智 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5