NTI Reader
NTI Reader

莲花 (蓮花) liánhuā

liánhuā noun a lotus / a lotus flower
Domain: Botany 植物学 , Concept: Flower 花
Notes: When used in a Buddhist context this translates the Sanskrit puṇḍarīka (FGDB '蓮華')

Contained in

莲花池妙法莲花经莲花生莲花经莲花纹莲花戒莲花坐莲花座莲花落莲花胎银莲花莲花白

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 12 122
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 401 81
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 2 78
Sheng He Ye Ge Li Fu Da Wei Nu Wang Li Cheng Da Shen Yan Gongyang Niansong Yi Gui Fa Pin 《聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品》 Scroll 1 58
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 55
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 9 52
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 36 51
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 6 49
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 49 38
Niansong Jie Hufa Putong Zhu Bu 《念誦結護法普通諸部》 Scroll 1 36

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
莲花上 蓮花上 悉皆蹈此蓮花上 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 41 17
青莲花 青蓮花 青蓮花 Deguang Taizi Jing 《德光太子經》 Scroll 1 15
生莲花 生蓮花 中生蓮花 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
莲花敷 蓮花敷 如淨蓮花敷 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 11
犹如莲花 猶如蓮花 猶如蓮花不著水 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 11
净莲花 淨蓮花 如淨蓮花敷 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 8
莲花色 蓮花色 蓮花色苾芻尼是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 8
莲花香 蓮花香 汝若欲得蓮花香者 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 16 7
莲花大 蓮花大 天雨種種無量蓮花大如車輪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 7
莲花叶 蓮花葉 手指猶如蓮花葉赤色如紫礦 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 6