Back to collection

Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》

Scroll 6

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那成佛經疏卷第六
沙門一行阿闍梨

漫荼羅品第

[0636d07] 阿闍梨漫荼羅

[0636d08] 上方        右方       左方         下方

[0636d09] ○如來如意寶      △一切 (滿一切) □金剛
![T39p0636_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_01.gif) 三世

[0636d10] ○如來甲冑       □蓮花

[0636d11] ○如來     □蓮花    □金剛

[0636d12] □如來       □蓮花     □金剛        □金剛
![T39p0636_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_02.gif)

[0636d13] ○如來       □蓮花

[0636d14] □如來馬藏       □蓮花      □寂靜金剛

[0636d15] ○如來       □金剛      □金剛       □金剛

[0636d16] □如來十力       □蓮花

[0636d17] ○如來       □蓮花      □金剛        □金剛

[0636d18] □如來       □蓮花菩薩     □金剛 ()

[0636d19] △無所畏護者
![T39p0636_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_03.gif) □大水吉祥
金剛

[0636d20] ○如來無所畏      □大吉      □

[0637a01] □如來       □吉祥
![T39p0637_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_01.gif)

[0637a02] ○如來       □吉祥
![T39p0637_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_02.gif) □無量虛空

[0637a03] □如來三昧金剛     □金色菩薩     △
![T39p0637_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_03.gif)

[0637a04] ○如來正勤       □名稱菩薩
![T39p0637_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_04.gif)

[0637a05] □如來三昧      □白色菩薩     □護者 (
![T39p0637_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_05.gif) )

[0637a06] ○如來       △怖畏護者
![T39p0637_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_06.gif) □金剛部

[0637a07] □如來       □大勢至菩薩

[0637a08] ○一切如來     □俱胝菩薩
![T39p0637_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_07.gif) □金剛
![T39p0637_08.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_08.gif) □不可
![T39p0637_09.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_09.gif)

[0637a09] □如來     □觀世音菩薩    □執金剛

[0637a10] □如來      □多利尊
![T39p0637_10.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_10.gif)

[0637a11] ○如來       □觀音      □金剛
![T39p0637_11.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_11.gif)

[0637a12] □如來       □大白菩薩

[0637a13] ○堪忍 (如來堪忍) □資財菩薩     □金剛

[0637a14] □自在       □菩薩     □金剛        □相向守護
![T39p0637_12.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_12.gif)

[0637a15] □如來念處       □吉祥菩薩     △金剛護者
![T39p0637_13.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_13.gif) △如來使者

[0637a16] ○如來       □菩薩

[0637a17] □如來       □菩薩     △金剛
![T39p0637_14.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_14.gif) □金剛拳

[0637a18] □如來蓮花       □鹿皮衣

[0637a19] □如來       □蓮花     △大力金剛
![T39p0637_15.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_15.gif) □戲論金剛

[0637a20] ○如來結界       □蓮花

[0637a21] □如來       □蓮花      □虛空無垢金剛       □金剛

[0637a22] ○如來平等      □蓮花

[0637a23] □如來       □蓮花      □金剛 ()

[0637a24] ○如來       □蓮花      □大身金剛        □金剛

[0637a25] □如來       □蓮花使者     □大勝金剛        □金剛

[0637a26] □如來 (□蓮花使者馬頭觀世音) □金剛

[0637a27] □虛空       □蓮花      □金剛
![T39p0636_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_01.gif) 不動尊

[0637a28] 第一

[0637a29] □無垢童子
![T39p0637_17.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_17.gif) □賢劫菩薩
![T39p0637_18.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_18.gif) ○大慧菩薩
![T39p0637_19.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0637_19.gif) □賢劫菩薩

[0638a01] □童子
![T39p0638_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_01.gif) □菩薩
![T39p0638_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_02.gif) □金光菩薩

[0638a02] □
![T39p0638_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_03.gif) △菩薩
![T39p0638_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_04.gif) △無垢菩薩
![T39p0638_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_05.gif) ○金色菩薩

[0638a03] △菩薩

[0638a04] □守衛者
![T39p0638_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_06.gif) ○勝妙菩薩
![T39p0638_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_07.gif) ○無盡意菩薩
![T39p0638_08.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_08.gif) □賢德菩薩

[0638a05] □使者
![T39p0638_09.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_09.gif) ○菩薩

[0638a06] □使者
![T39p0638_10.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_10.gif) □菩薩
![T39p0638_11.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_11.gif) □不思議菩薩
![T39p0638_12.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_12.gif) △計都菩薩

[0638a07] △               △大慈菩薩
![T39p0638_13.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_13.gif) □無垢菩薩

[0638a08] △印手菩薩
![T39p0638_14.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_14.gif) △菩薩
![T39p0638_15.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_15.gif)

[0638a09] △

[0638a10] ○菩薩
![T39p0638_16.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_16.gif)

[0638a11] □童子
![T39p0638_17.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_17.gif) △清淨慧菩薩
![T39p0638_18.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_18.gif)

[0638a12] ○寶掌菩薩
![T39p0638_19.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_19.gif)

[0638a13] □
![T39p0638_20.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_20.gif) □一切無畏菩薩
![T39p0638_21.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_21.gif) □虛空菩薩
![T39p0638_22.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_22.gif)

[0638a14] ![T39p0638_23.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_23.gif)
文殊師利     □地藏菩薩
![T39p0638_24.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_24.gif) △一切菩薩
![T39p0638_25.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_25.gif) ○虛空藏菩薩
![T39p0638_26.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_26.gif)

[0638a15] □
![T39p0638_27.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_27.gif) □虛空無垢菩薩
![T39p0638_28.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_28.gif)

[0638a16] □質多羅
![T39p0638_29.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_29.gif) ○菩薩
![T39p0638_30.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_30.gif) □除疑菩薩
![T39p0638_31.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_31.gif) △菩薩
![T39p0638_32.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_32.gif)

[0638a17] □請召
![T39p0638_33.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_33.gif) ○一切惡趣菩薩
![T39p0638_34.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_34.gif) ○菩薩
![T39p0638_35.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_35.gif)

[0638a18] ○持地菩薩
![T39p0638_36.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_36.gif)

[0638a19] □使者
![T39p0638_37.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_37.gif) △菩薩
![T39p0638_38.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_38.gif) (大悲)
菩薩 ()

[0638a20] □使者
![T39p0638_39.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_39.gif) □菩薩
菩薩 ()

[0638a21] □守衛者
![T39p0638_40.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_40.gif) ○寶冠菩薩
![T39p0638_41.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_41.gif) □一切熱惱菩薩
![T39p0638_42.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_42.gif) ○菩薩

[0638a22] □
![T39p0638_43.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_43.gif) △發心轉法輪菩薩
![T39p0638_44.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_44.gif) ○菩薩
![T39p0638_45.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_45.gif) (□金光菩薩光明菩薩)

[0638a23] □寶冠童子
![T39p0638_46.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_46.gif)

[0638a24] □菩薩
![T39p0638_47.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_47.gif) △妙慧菩薩
![T39p0638_48.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_48.gif) ○菩薩

[0638a25] □月光童子                        □無邊菩薩

[0638a26] □善財童子      □賢劫菩薩    □賢劫菩薩
![T39p0638_49.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_49.gif) □賢劫菩薩

[0638a27] 第二

[0638a28] △     □伊舍那   △
![T39p0636_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_01.gif)
![T39p0638_51.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_51.gif)

[0638a29] △        □眷屬    △羅剎
![T39p0638_52.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0638_52.gif)
![T39p0636_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_01.gif) 風神

[0639a01] △天后       □ ()

[0639a02] △婆私大仙      □ () △羅剎
![T39p0639_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_01.gif) △迦樓羅
![T39p0639_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_02.gif)

[0639a03] △大仙       □ () □賢劫菩薩        △迦樓羅
![T39p0639_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_03.gif)

[0639a04] △大仙      □寶藏
![T39p0639_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_04.gif) ○童男菩薩

[0639a05] △瞿曇大仙 (△
![T39p0639_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_05.gif) △
![T39p0639_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_06.gif) ) ○比丘眾
(△非人眷屬一切眷屬)

[0639a06] △迦葉大仙       □童男菩薩     ○日光菩薩

[0639a07] △      □比丘眾      □西南日輪遍照 (□童男菩薩比丘眾)

[0639a08] △       □勇猛菩薩

[0639a09] △日天       □東北方   ○菩薩        □菩薩

[0639a10] △       □菩薩      ○比丘眾        □西北方寶蓋

[0639a11] □那羅延眷屬      □比丘眾      ○童女菩薩        □比丘眾

[0639a12] □魔天他化自在天     □童女菩薩    △ [*] [*]     □童女

[0639a13] □化樂天       □部多
![T39p0639_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_07.gif)

[0639a14] □兜率陀天       □部多藥叉
![T39p0639_08.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_08.gif) △
賢劫菩薩

[0639a15] □焰摩天       □雪山藥叉
![T39p0639_09.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_09.gif) △摩訶迦羅 ()
(○ [*] 龍王西龍王)

[0639a16] □ (東方提頭賴吒天王揵闥婆) □藥叉
![T39p0639_10.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_10.gif) ○龍王

[0639a17] □夫人
![T39p0639_11.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_11.gif) □藥叉
![T39p0639_12.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_12.gif) △毘盧眷屬
![T39p0639_13.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_13.gif) ○龍王

[0639a18] □帝釋三十三天      □夜叉
![T39p0639_14.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_14.gif) ○龍王

[0639a19] □童子菩薩       □藥叉
![T39p0639_15.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_15.gif) △毘舍眷屬
![T39p0639_16.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_16.gif)

[0639a20] □比丘眾       □毘沙門藥叉
![T39p0639_17.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_17.gif) ○龍王

[0639a21] □歡喜菩薩                        ○龍王

[0639a22] □上方歡喜菩薩     □摩尼陀羅
![T39p0639_18.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_18.gif) ○沙伽羅龍王

[0639a23] □菩薩       □
![T39p0639_19.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_19.gif) △寒冷地獄
阿那婆達多龍王

[0639a24] □童女菩薩       □毘沙門
![T39p0639_20.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_20.gif) △熱惱地獄
迦羅龍王

[0639a25] □吉祥功德天               ○摩迦龍王

[0639a26] □阿難陀       □滿藥叉
![T39p0639_21.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_21.gif) □毘樓
![T39p0639_22.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_22.gif) ○龍王

[0639a27] □須菩提       □ () ○龍王

[0639a28] □舍利子               △歿 [*] 和脩吉龍王

[0639a29] □大目連       □散支大將
![T39p0639_23.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0639_23.gif) △
阿難陀龍王

[0640a01] □大迦葉       □童男菩薩     △ (○蓮花龍王龍王)

[0640a02] □無量音聲佛頂      □比丘眾      △閻摩羅法王       ○龍王

[0640a03] □廣大佛頂       □菩薩     △笈多 (○
![T39p0640_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_01.gif) ○龍王
![T39p0640_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_02.gif) )

[0640a04] □佛頂       □北方     △黑天        □毘樓天王
![T39p0640_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_03.gif)

[0640a05] □佛頂       □菩薩      □
![T39p0640_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_04.gif)

[0640a06] △如來錫杖       □比丘眾      □童男菩薩        ○守門者
![T39p0640_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_05.gif)

[0640a07] ○如來童女菩薩     □比丘眾         

[0640a08] ○如來       □賢劫菩薩     □菩薩        ○守門者
![T39p0640_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_06.gif)

[0640a09] □        □     □南方       ○地神
![T39p0640_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_07.gif)

[0640a10] △無能       □   □菩薩        ○龍王眷屬
![T39p0640_08.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_08.gif)

[0640a11] □釋迦牟尼佛              □比丘眾        ○童男菩薩

[0640a12] △無能       □庫藏     □童女菩薩       ○比丘眾

[0640a13] ○佛母        □外道

[0640a14] □別異地獄        ○菩薩

[0640a15] ○如來      △    □賢劫菩薩        ○西方

[0640a16] □童男菩薩       □伏藏     △ (○菩薩比丘眾)

[0640a17] □比丘       □     △        ○童女菩薩

[0640a18] □普光菩薩       □     △        ○

[0640a19] □東方      □              ○主日

[0640a20] □菩薩       □龍泉    △         ○時分

[0640a21] □比丘       □      △        ○主業

[0640a22] □童女菩薩       □空中    △        ○宿

[0640a23] □袈裟       □宮室     △       ○宿

[0640a24] △       □海神      □緊那羅
![T39p0640_09.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_09.gif) ○夜神

[0640a25] □佛頂 (□) (□緊那羅童男菩薩) (□主日)

[0640a26] □佛頂
![T39p0640_10.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_10.gif) □
比丘眾        ○六時

[0640a27] □佛頂
![T39p0640_11.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0640_11.gif) □
蓮花菩薩       ○

[0640a28] □河神      ○東南蓮花 (○廿八宿十二宮)

[0640a29] □最高佛頂       □      ○菩薩        ○赤色

[0641a01] □辟支佛       □曠野     ○比丘眾        ○

[0641a02] □郊野     ○童女菩薩        ○月天子

[0641a03] □大梵眷屬     □     △        ○月相

[0641a04] □四禪       □      △ 火神童男菩薩

[0641a05] □無色

[0641a06] □淨居自在天      □      △         ○比丘眾

[0641a07] □天子       □      △        ○蓮花菩薩

[0641a08] □天子
![T39p0636_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0636_01.gif)    △
下方蓮花

[0641a09] □山神      △       ○菩薩

[0641a10] □意生天子       □悉地     △ [*]      ○比丘眾

[0641a11] □名稱天子      □悉地     △ (○童女菩薩賢劫菩薩)

[0641a12] □大自在眷屬    □仙藥     △        □阿修羅女眷
![T39p0641_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0641_02.gif)

[0641a13] □大自在天眷屬     □     △        □阿修羅眷屬
![T39p0641_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0641_03.gif)

[0641a14] □摩醯首羅     □      △

[0641a15] □持明       □悉地持明
![T39p0641_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0641_04.gif) △
摩睺羅伽 ![T39p0641_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0641_05.gif)

[0641a16] □持明      □悉地持明
![T39p0641_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T39p0641_06.gif) △
摩睺羅伽

[0641a17] 第三

[0641b01] 阿闍梨第一東方如來乃至如來 毘盧遮那三昧一一天女 方圓白蓮臺上
蓮花 甲冑本相 口舌可解如來
連環圓好如來 如來藏輪王寶藏如來當作如來
經藏說法念處十力止觀 相應法寂然三昧三昧當作佛頂 如來一切功德無物
幖幟漫荼羅 祕密金剛座蓮華臺上 畫作幖幟漫荼羅中有種子
如法最初 種子可通阿字北面蓮花 形相紅蓮花色
白色金色所持印相 佛部中說蓮花幖幟蓮花 蓮花十字輪輻
環圍蓮花 蓮花以為金剛杵 如是蓮花蓮華
貫穿蓮花莊嚴所持 吉祥頂髻窣堵波 所持蓮花重置蓮花
蓮花一切明王滿 一如觀世音蓮花 如意寶增益降伏相應
大吉二手蓮花吉祥 出水出水鹿鹿梵天契印漫荼羅通用
種子南面金剛部 方圓三角半月
上下種種金剛 隨意鉤針金剛 金剛杵
兩端 金剛利刃 十字金剛可解
漫荼羅金剛座白蓮 漫荼羅執金剛眷屬 金剛通用 [*] 種子第二
菩薩形相一一 通用真陀摩尼蓮花如意寶周匝
義趣寶冠菩薩菩薩寶掌菩薩 發心轉法輪印持論所有
賢劫菩薩使者 使者操持守禦 執持瞻仰指麾
守護守門通信有所 文殊眷屬威勢 水牛
忿怒文殊梵本具足 形相 圖畫曼荼羅毘盧
真言手印 授與真言手印供養次第法行 第三十方佛相圖
契印如來種子阿字聲聞 一同比丘儀式緣覺差別 肉髻大人契印袈裟
種子真言東方日天 之前摩利支天陀羅尼 夜叉 大抵相似
甲冑圓滿端正 快樂自恣眷屬不同夜叉
非人持明 悉地持明 得悉直言圍陀
苦行五通神仙夜叉持明 福德天趣 海河城邑道路
本名山神山河 執持類推
護身依次西方非人毘盧遮那普門雜類鬼神 別名相者在其中最多
赤色黃色 黑色青色各別白色一類龍王
本色 龍王右手持刀 年月時分天女
花枝以為善事 色相惡事 六時隨時
其事晝夜可以 南方 降伏怨敵假使骨肉
得勝為此 苦行惡神所以 南方十二中略形像


[0642c10] 經云爾時執金剛祕密一切眾會 諦觀大日如來暫瞬 普門漫荼羅演說祕密
普眼一一不見根本無住蓮花實相出生種種方便 窮盡爾時慶幸希有
深義 意言一切智慧世間靈瑞 時時優曇花雖則
真言法要何以如來 祕藏長夜守護頓悟 世尊在世末代
因緣眾生 以來惡業無餘必定 大菩提鈍根薄福所能
何況次第修行希有普門海會名聞十方 如來有種名號無量

[0642c27] 經云無上修行無上菩提 一切真言猶如世尊諸法 真言救世救世
行人金剛惡趣一切苦 不生

[0643a03] 經云如是妙慧不動 不動大海 深廣遠離二邊乃至大風
不能搖動行者真言大海亦復 如是妙慧甚深無量遠離二邊 諸法不能動搖娑竭羅龍王降雨
自宮三業動作如是 漫荼羅種種方便實際

[0643a10] 經云集會一切大眾金剛一音 讚歎金剛手大眾曼荼羅 中法幖幟金剛事業
世尊發言金剛手觀察 疑網無量眾生是故 稱讚證明發問佛剎微塵
一心一味法音人人 善哉善哉修行 言行一切真言我等有意思
真言三平等法門三密人中 最為上首問世普門深義仁者 我等思惟同心
陳說一切證驗 真言我等初發心 乃至金剛慧海甚深不動是故
必定師子吼作證我等 有所真言真言勢力 成就如來祕密方便
大乘真言行法通達通達 不久我等無異如是一音同心爾時祕密大眾
勸發問世初一 四句第一句云何第二 第三云何安置
何處第四漫荼羅一種 三句第一句第二
第三建立法度如是種種祕密阿闍梨通達大凡
一句云何花香第二寶瓶 法則一切供養在其中阿闍梨 隨事一種第三
云何弟子漫荼羅第四 灌頂第五云何 復有二種初心行人世諦漫荼羅
灌頂奉獻阿闍梨修習瑜伽 祕密灌頂云何灌頂奉獻阿闍梨 所有加持教授方便
第六護摩處所 增益降伏方便第七 真言部類字義句義第八三昧門淺深
差別阿闍梨通達如是 建立漫荼羅如是法王執金剛一心諦聽
真言出生大乘大乘 無上如是方便善言 請問摩訶薩開示演說
初一眾生界法界宣說名為猶如世間染色染淨使袈裟
袈裟漫荼羅 法界不思議眾生心同一菩提 復次世間灰水
焚燒弟子使成灰燼 大慈悲使清白 戲論然後作法漫荼羅種種普門
實相 青黃
云何何處何處潔白以為 赤色第二如是漸次 先後
潔白毘盧遮那淨法一切 本源最為寶幢如來 提心道中降伏魔怨除蓋障故第
黃色娑羅樹成正覺 金剛實際故第無量壽 金剛實際加持方便普現大悲漫荼羅
虛空故第黑色 如來所以普門 如來大涅槃加持神力
一切心量眾生