NTI Reader
NTI Reader

zuì

 1. zuì noun crime / sin / vice
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: As in 犯罪 'commit a crime' (Kroll '罪' 1; Guoyu '罪' v 1; Unihan '罪'; XHZD '罪' 1)
 2. zuì noun fault / error
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 过失 (Guoyu '罪' n 1)
 3. zuì noun hardship / suffering
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Condition 状况
  Notes: As in 受罪 (Guoyu '罪' n 3; Unihan '罪'; XHZD '罪' 3)
 4. zuì verb to blame / to accuse
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想
  Notes: In the sense of 責備 (Guoyu '罪' v; Kroll '罪' 2; XHZD '罪' 4)
 5. zuì noun punishment
  Domain: Literary Chinese 文言文 , Subdomain: Morality 道德
  Notes: In the sense of 刑罚 (Guoyu '罪' n 4; Kroll '罪' 3; XHZD '罪' 2)

Contained in

受罪犯罪得罪罪恶罪行罪犯罪名罪状伏罪佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经罪业功罪死罪灌顶拔除过罪生死得度经五逆罪五重罪罪人罪孽罪報罪苦重罪七佛灭罪真言五无间罪替罪羊定罪罪案控罪颠覆罪五千五百佛名神呪除障灭罪经佛说罪业应报教化地狱经罪业应报教化地狱经佛说罪福报应经罪福报应经佛说轮转五道罪福报应经轮转五道罪福报应经广大莲华庄严曼拏罗灭一切罪陀罗尼经佛说十二佛名神呪校量功德除障灭罪经十二佛名神呪校量功德除障灭罪经佛说拔除罪障呪王经拔除罪障呪王经佛说灭除五逆罪大陀罗尼经灭除五逆罪大陀罗尼经佛说犯戒罪報轻重经犯戒罪報轻重经佛说犯戒罪報轻重经犯戒罪報轻重经说罪要行法罪行罪福四重罪罪器无间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 32 519
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 470
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 364
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 2 352
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 25 344
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 285
Da Shamen Bai Yi Jiemo Fa 《大沙門百一羯磨法》 Scroll 1 274
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 3 212
Ni Jiemo 《尼羯磨》 Scroll 2 211
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 176

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
余罪 餘罪 餘罪未畢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 71
罪未 罪未 其罪未畢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 44
举罪 舉罪 舉罪比丘 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 31
罪比丘 罪比丘 舉罪比丘 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 20
后世罪 後世罪 易受教者畏後世罪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 10
知罪 知罪 自知罪 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 10
宿罪 宿罪 宿罪所牽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 10
见罪 見罪 隨畏見罪見 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 9
芥罪 芥罪 見纖芥罪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 5 9
大罪 大罪 而得大罪 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 8