NTI Reader
NTI Reader

金刚 (金剛) jīngāng

 1. jīngāng noun a diamond
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 钻石; as in 金刚石 (FE '金剛' 1; Guoyu '金剛' 1; Wikipedia '钻石')
 2. jīngāng noun vajra
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vajra; literally, diamond or thunderbolt; a resolute upholder of the Dharma (BL 'vajra'; CCD '金刚'; FGDB '金剛'; GHDC '金刚'; Guoyu '金剛' 3)
 3. jīngāng proper noun King Kong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Drama 戏剧
  Notes: As in 金刚猩猩 (Guoyu '金剛' 4; Wikipedia '金剛 (2005年電影)')
 4. jīngāng noun a hard object
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '金剛' 1; Guoyu '金剛' 2)
 5. jīngāng noun gorilla
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Zoology 动物学
  Notes: In the sense of 大猩猩 (Guoyu '金剛' 4)

Contained in

金刚猩猩金刚经金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经金刚乘金刚三昧经金刚智不空金刚金刚座金刚杵金刚手執金刚金刚密迹金刚宝石金刚石金刚舞菩萨金刚般若波罗蜜多经金刚界金刚界五智如来金刚菩萨金刚萨埵大威德金刚胜乐金刚喜金刚密集金刚密集柔金刚密集不动金刚金刚齐金刚山金刚围山金刚亥母金刚般若波罗蜜经心印疏金刚经心印疏金刚经解义金刚仙论金刚经注金刚般若注金刚般若经疏金刚般若疏金刚般若经义疏金刚般若波罗蜜经略疏金刚般若论会释能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若经论金刚般若论金刚般若波罗蜜经注金刚经注金刚经阐说金刚经注解销释金刚经科仪会要注解

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金刚际 金剛際 彼第四梵志入地至金剛際 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 8
金刚慧 金剛慧 有國名金剛慧 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 8
犹如金刚 猶如金剛 猶如金剛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 2 7
金刚身 金剛身 佛得金剛身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
坏金刚 壞金剛 是故字汝為壞金剛慧明照尸利 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 5
号金刚 號金剛 復有三佛同號金剛師子 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 4
如来金刚 如來金剛 此處便為四如來金剛之座 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 4
金刚场 金剛場 復為示現金剛場三昧 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 3
金刚上 金剛上 佛名金剛上 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 3
金刚甲冑 金剛甲冑 法寶猶如金剛甲冑 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 3