NTI Reader
NTI Reader

金刚 (金剛) jīngāng

 1. jīngāng noun a diamond / a hard metal
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (FE '金剛' 1)
 2. jīngāng noun vajra
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: vajra; literally, diamond or thunderbolt (BL 'vajra'; CCD '金刚'; FGDB '金剛'; GHDC '金刚')
 3. jīngāng proper noun pupa of certain insects
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Biology 生物学
 4. jīngāng proper noun King Kong
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Drama 戏剧

Contained in

金刚经金刚般若波罗蜜金刚般若波罗蜜经金刚乘金刚三昧经金刚智不空金刚金刚座金刚杵金刚手菩萨執金刚金刚密迹金刚宝石金刚石金刚舞菩萨金刚般若波罗蜜多经金刚界金刚界五智如来金刚菩萨金刚萨埵大威德金刚胜乐金刚喜金刚密集金刚密集柔金刚密集不动金刚金刚齐金刚山金刚围山金刚亥母金刚般若波罗蜜经心印疏金刚经心印疏金刚经解义金刚仙论金刚经注金刚般若注金刚般若经疏金刚般若疏金刚般若经义疏金刚般若波罗蜜经略疏金刚般若论会释能断金刚般若波罗蜜多经论颂金刚般若波罗蜜经论金刚般若经论金刚般若论金刚般若波罗蜜经注金刚经注金刚经阐说金刚经注解销释金刚经科仪会要注解金刚般若波罗蜜经疏

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Tai Cang Jingang Jiaofa Minghao 《胎藏金剛教法名號》 Scroll 1 237
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 3 195
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 192
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 188
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 3 181
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 178
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 1 143
Lue Shu Jingang Ding Yujia Fenbie Sheng Wei Xiu Zheng Famen 《略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門》 Scroll 1 141
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 6 141
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 1 133

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金刚际 金剛際 彼第四梵志入地至金剛際 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 8
金刚慧 金剛慧 有國名金剛慧 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 8
犹如金刚 猶如金剛 猶如金剛 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 2 7
金刚身 金剛身 佛得金剛身 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
坏金刚 壞金剛 是故字汝為壞金剛慧明照尸利 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 5
如来金刚 如來金剛 此處便為四如來金剛之座 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 4
号金刚 號金剛 復有三佛同號金剛師子 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 4
大金刚 大金剛 自然變成大金剛輪山 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 3
金刚上 金剛上 佛名金剛上 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 3 3
金刚场 金剛場 復為示現金剛場三昧 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 3