Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經


三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

金剛界曼荼羅廣大儀軌之一

[0207a10] 如是我聞

[0207a10] 一時婆伽梵成就一切如來金剛 加持殊勝三昧一切如來寶冠三界 法王灌頂一切如來一切智智瑜伽自在
一切如來一切平等種種事業 無餘一切有情一切意願作業 大悲毘盧遮那三世一切
金剛如來一切如來遊戲阿迦尼吒天 王宮摩尼殿種種微風 瓔珞滿月莊嚴九十
俱胝菩薩——所謂金剛手菩薩摩訶薩 觀自在菩薩摩訶薩曼殊室利童真菩薩 虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶
發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空菩薩 摩訶薩一切魔力菩薩摩訶薩……,如是 上首恒河沙如來——猶如
——示現滿閻浮提阿迦尼吒天亦復 無量如來身一一無量 佛剎佛剎法理

[0207a27] 婆伽梵 大毘盧遮那如來常住一切虛空一切如來 金剛一切如來互相一切金剛 覺悟薩埵一切虛空界微塵金剛加持
所生智藏一切如來無邊金剛智灌頂 一切虛空真如現證三菩提 如來自身清淨自性清淨一切法
一切虛空一切無餘調伏 一切如來不空教令一切 平等無上一切如來大菩提堅固薩埵
一切如來三昧一切如來 一切如來善哉一切如來灌頂一切 來日圓光一切如來思惟摩尼寶
如來大笑一切如來大清淨法一切如來 般若一切如來一切如來祕密一切 如來不空種種事業一切如來精進
甲冑一切如來守護金剛藥叉一切 金剛

普賢不空, 摩羅
, 寶幢微笑
大自在, 曼殊一切
無言種種, 精進堅持
金剛, 幢幡
, 羯磨
, 暴怒大安
藥叉羅剎, 威猛富貴
摩天世主, 
虛空, 三世三界
大種善人, 祖父
流轉涅槃, 流轉大覺
清淨大乘, 
三世, 主宰調
, 彼岸
解脫覺有情, 行一如來
利益佛心, 菩提無上
遍照, 自然總持
薩埵大印, 等持作業
一切, 薩埵
根本大黑, 大樂
大方便大勝, 自在

[0207c08] 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩一切如來 一切如來滿佛世界猶如胡麻

[0207c10] 爾時一切如來雲集一切成就菩薩 菩提場往詣示現受用身: 「善男子云何無上正等覺菩提不知一切
如來真實苦行?」

[0207c13] 一切成就菩薩 一切如來警覺 一切如來白言:「世尊如來云何修行云何真實?」

[0207c16] 如是說一切如來 異口同音菩薩:「善男子觀察 三摩地自性成就真言自恣

[0207c19] 「『 () () 』」

[0207c20] 菩薩一切如來:「世尊如來遍知我見自心月輪。」

[0207c21] 一切如來:「 自性光明猶如功用染色。」

[0207c23] 一切如來 自性光明心智豐盛菩薩

[0207c25] 「菩提

[0208a01] 以此成就真言發菩提心

[0208a01] 菩薩 一切如來承旨發菩提心:「 月輪月輪。」

[0208a03] 一切如來: 「一切如來普賢獲得金剛 一切如來普賢發心自心月輪 思惟金剛以此真言

[0208a07] 「『 () () 』」

[0208a08] 菩薩白言:「世尊如來我見月輪金剛。」

[0208a08] 一切 如來:「堅固一切如來普賢金剛以此真言

[0208a11] 「『 () () 』」

[0208a12] 所有遍滿一切虛空界一切如來身 一切如來加持薩埵金剛 一切如來一切成就菩薩摩訶薩
名號金剛界金剛界灌頂

[0208a15] 金剛界菩薩 摩訶薩一切如來:「世尊如來我見 如來自身。」

[0208a17] 一切如來:「是故摩訶 一切薩埵金剛一切形成自身 以此自性成就真言隨意

[0208a20] 「『 () 』」

[0208a21] 金剛界菩薩摩訶薩現證自身 一切如來白言:「世尊諸如 加持現證菩提堅固。」
一切如來金剛界如來薩埵金剛

[0208a24] 時世 金剛界如來剎那現證等覺一切 如來平等一切如來平等三昧 一切如來平等自性清淨一切
平等自性光明智藏如來應供正遍知

[0208a28] 一切如來一切如來薩埵金剛 摩尼寶灌頂發生觀自在法智 一切如來羯磨由此往詣須彌
金剛摩尼寶樓閣金剛界如來 如來加持一切如來師子座一切

[0208b05] 不動如來如來觀自在如來 成就如來……,一切如來一切如來加持

[0208b07] 婆伽梵釋迦牟尼如來一切平等通達 一切平等觀察四方

[0208b09] 爾時世尊毘盧遮那如來不久等覺 如來普賢獲得一切如來虛空發生 摩尼寶灌頂一切如來觀自在法智彼岸
一切如來羯磨不空無礙圓滿事業圓滿意樂

[0208b13] 一切如來自身加持 如來普賢摩訶菩提薩埵三昧出生 加持金剛三摩地一切如來大乘現證
一切如來自心

[0208b17] 「 () (下同) 」

[0208b18] 一切如來婆伽梵普賢眾多 月輪一切有情大菩提心 眾多月輪一切如來金剛
婆伽梵毘盧遮那如來普賢堅牢 金剛薩埵三摩地一切如來加持 一體虛空遍滿光明一切
出生金剛一切如來

[0208b25] 金剛金剛種種色相 照曜一切世界金剛光明一切 微塵如來身法界究竟一切虛空
一切世界雲海一切如來平等 一切如來大菩提心普賢種種 一切如來往詣大菩提
一切如來平等大菩提轉正法輪乃至拔濟一切利益安樂無餘有情 一切如來神境悉地示現
如來神通遊戲普賢金剛薩埵三摩地 堅牢一體普賢摩訶菩提薩埵 住世毘盧遮那佛心

普賢, 薩埵自然
堅固無身, 獲得薩埵。」

[0208c10] 普賢大菩提薩埵世尊心下一切 月輪請教婆伽梵 如來三昧金剛三摩地受用一切
如來戒定慧解脫解脫知見轉正法輪利益 有情大方便精進大智三昧無盡無餘 拔濟有情一切主宰安樂乃至
一切如來平等神境無上大乘現證 悉地一切如來成就金剛授與 摩訶菩提薩埵一切如來轉輪王灌頂
一切佛身寶冠繒綵灌頂授與雙手 一切如來金剛——金剛手——金剛手灌頂 金剛手菩薩摩訶薩
金剛自心增進

一切, 金剛無上
授與手掌, 金剛金剛。」

[0208c25] 爾時世尊不空大菩薩三昧所生 薩埵加持金剛三摩地一切如來 三昧一切如來自心

[0208c28] 「 () ()

[0208c29] 一切如來婆伽梵金剛手 一切如來入世毘盧遮那一體金剛金剛
出現一切世界微塵如來身召請 一切如來一切神通遊戲不空 金剛薩埵三摩地堅牢一體
不空大菩薩毘盧遮那佛心

不空, 金剛所生
一切, 成就。」

[0209a10] 不空大菩薩佛心一切如來 月輪請教婆伽梵一切 三昧金剛三摩地一切如來
三昧無餘有情一切一切 安樂乃至一切如來集會加持 悉地金剛授與不空大菩薩
一切如來金剛——金剛——金剛 灌頂金剛菩薩摩訶薩金剛 一切如來

一切, 無上金剛智
利益, 最上。」

[0209a21] 爾時婆伽梵摩羅大菩薩三昧出生 薩埵加持金剛三摩地一切如來 一切如來自心

[0209a24] 「 ()

[0209a25] 一切如來婆伽梵金剛 一切如來入世毘盧遮那 佛心一體金剛
金剛一切世界微塵如來身 一切如來一切神通遊戲 金剛薩埵三摩地堅牢一體
摩羅大菩薩住世毘盧遮那佛心

自性, 自然
離欲清淨, 調伏。」

[0209b06] 摩羅大菩薩世尊心下一切 月輪請教時世一切 加持金剛三摩地一切如來
三昧無餘有情隨一安樂 乃至一切如來摩羅悉地 金剛授與摩羅大菩薩雙手
如來金剛——金剛——金剛灌頂 金剛菩薩摩訶薩金剛一切

一切, 無瑕
厭離, 安樂。」

[0209b17] 爾時婆伽梵大菩薩三昧 薩埵加持金剛三摩地一切如來 三昧一切如來自心

[0209b20] 「 () 娑度

[0209b21] 一切如來婆伽梵金剛 一切如來善哉入世毘盧遮那佛心 一體歡喜歡喜
一切世界微塵如來身一切如來善哉 一切神通遊戲金剛薩埵 堅牢一體生歡喜大菩薩
住世毘盧遮那佛心

善哉, 一切
分別, 究竟。」

[0209c01] 歡喜大菩薩世尊心下一切 月輪請教時世一切 加持金剛三摩地一切如來
一切安樂乃至一切如來 一切安樂乃至一切如來 悉地金剛 大菩薩摩訶薩雙手一切如來
——金剛——金剛灌頂金剛菩薩 摩訶薩金剛善哉歡悅一切如來

一切, 善哉
喜金剛, 妙喜增長。」

[0209c13] 大菩提心一切如來三昧一切如來 歡喜如是一切如來大三 薩埵

[0209c16] 爾時婆伽梵虛空藏大菩薩三昧 加持金剛三摩地一切如來灌頂 一切如來自心

[0209c19] 「 () () 」

[0209c20] 一切如來一切虛空平等性智 通達金剛薩埵三摩地堅牢 一體婆伽梵金剛一切虛空光明
一切虛空光明照耀一切有情 一切虛空界一切如來加持一切虛空界入世毘盧遮那佛心修習金剛薩埵
三摩地一切虛空界胎藏一切世界 滿出生金剛 一切世界微塵如來身出生
一切如來灌頂一切世界一切 來神遊戲虛空界 出生金剛 三摩地堅牢一體虛空藏
菩薩身住世毘盧遮那佛心

灌頂, 無上金剛
, 名為三界。」

[0210a06] 虛空藏大菩薩世尊心下一切 如來月輪請教時世一切 如來摩尼寶金剛三摩地一切如來
圓滿意樂三昧無餘有情一切 一切安樂乃至一切如來利益 悉地金剛摩尼虛空
大菩薩摩訶薩金剛轉輪王授與金剛 灌頂安於雙手一切如來金剛—— 金剛藏——金剛藏灌頂金剛藏菩薩摩訶
金剛摩尼灌頂

一切, 灌頂有情
授與手掌, 寶安。」

[0210a18] 爾時婆伽梵光大菩薩三昧 加持金剛三摩地一切如來三昧 一切如來自心

[0210a21] 「 ()

[0210a22] 一切如來婆伽梵金剛手 眾多大日入世毘盧遮那佛心一體金剛
日輪一切世界微塵如來身一切 如來光明一切神通遊戲極大 金剛薩埵三摩地堅牢一體
菩薩摩訶薩住世毘盧遮那

無比, 照耀有情
清淨, 救世。」

[0210b03] 無垢菩薩身世尊心下 如來月輪請教時世 如來圓光加持金剛三摩地一切
三昧無餘有情無比一切 乃至一切如來光明 金剛授與菩薩摩訶薩雙手
一切如來金剛——金剛——金剛 金剛菩薩摩訶薩金剛日照 一切如來

一切, 
微塵數, 。」

[0210b14] 爾時婆伽梵寶幢大菩薩三昧出生 加持金剛三摩地一切如來滿意 一切如來自心

[0210b17] 「 () 計都

[0210b18] 一切如來婆伽梵 種種幢幡莊嚴入世毘盧 遮那佛心一體金剛
金剛一切世界微塵如來身一切如來寶幢一切神通遊戲 寶幢金剛薩埵三摩地堅牢
寶幢大菩薩住世毘盧遮那佛心

無比, 一切成就
一切滿, 滿一切。」

[0210b28] 寶幢大菩薩世尊心下一切 月輪請教時世一切 建立加持金剛三摩地一切如來
摩尼三昧無餘有情 一切意願圓滿一切安樂乃至 如來大利悉地金剛
寶幢菩薩摩訶薩雙手一切如來 金剛——金剛——金剛灌頂金剛 菩薩摩訶薩金剛安立一切如來 波羅蜜

一切, 滿
思惟寶幢, 。」

[0210c11] 爾時婆伽梵喜悅大菩薩三昧 加持金剛三摩地一切如來喜悅 一切如來自心

[0210c14] 「 ()

[0210c15] 一切如來婆伽梵金剛 一切如來微笑入世毘盧遮那 一體金剛
金剛一切世界微塵如來身 如來奇特一切神通遊戲喜悅 金剛薩埵三摩地堅牢一體
喜悅大菩薩住世毘盧遮那

大笑, 奇特
安立利益, 常住等引。」

[0210c25] 喜悅大菩薩世尊心下 如來月輪請教時世 如來奇特加持金剛三摩地一切
出現三昧無餘有情一切無上 安樂乃至一切如來清淨 金剛微笑授與喜悅
大菩薩摩訶薩雙手一切如來金剛—— 金剛——金剛灌頂金剛菩薩摩訶 金剛微笑一切如來

一切, 出現
大喜, 不能。」

[0211a07] 灌頂圓光有情大利大笑……,如是一切 灌頂薩埵

[0211a09] 爾時婆伽梵觀自在大菩薩三昧 生法加持金剛三摩地一切如來三昧 一切如來自心

[0211a12] 「 () 達摩

[0211a13] 一切如來婆伽梵金剛 自性清淨一切法平等通達金剛 三摩地正法光明正法光明
照曜一切世界成為法界法界入世 盧遮那佛心一體虛空法界 蓮華金剛蓮華一切
世界微塵如來身一切如來三摩地 一切神通遊戲一切世界 觀自在金剛薩埵三摩地堅牢
一體觀自在大菩薩住世毘盧遮那 佛心

勝義, 清淨自然
諸法筏喻, 清淨。」

[0211a26] 觀自在大菩薩世尊心下一切 如來月輪請教時世一切 如來三摩地三昧出生金剛三摩地
一切如來無餘有情

[0211a29] 清淨一切 安樂乃至一切如來法智神境 金剛蓮花授與觀自在菩薩摩訶 正法轉輪王授與一切如來法身灌頂
雙手一切如來金剛——金剛—— 灌頂金剛菩薩摩訶薩金剛 蓮花蓮花觀察清淨 自性

一切, 覺悟真實
授與手掌, 法安。」

[0211b10] 爾時婆伽梵曼殊室利大菩薩三昧出生加持金剛三摩地一切如來大智 三昧一切如來自心

[0211b13] 「 () () 」

[0211b14] 一切如來婆伽梵金剛 眾多入世毘盧遮那佛心 一體金剛
一切世界微塵如來身一切 智慧一切神通遊戲妙吉祥 薩埵三摩地堅牢一體曼殊
大菩薩住世毘盧遮那佛心

一切, 微妙
無色, 音聲。」

[0211b24] 曼殊室利大菩薩世尊心下 如來月輪請教時世 如來智慧三昧金剛三摩地一切
如來結使三昧無餘有情一切苦一切安樂乃至一切如來隨順 音聲圓滿成就金剛授與曼殊
大菩薩摩訶薩雙手一切如來 ——金剛——金剛慧灌金剛菩薩 摩訶薩金剛

一切, 智慧
怨敵, 。」

[0211c06] 爾時婆伽梵發心轉法輪菩薩摩訶 三昧出生加持金剛三摩地一切 如來三昧一切如來自心

[0211c09] 「 ()

[0211c10] 一切如來婆伽梵 金剛界曼荼羅一切如來 入世毘盧遮那佛心一體
金剛金剛一切 世界微塵如來身發心轉法輪金剛 薩埵三摩地堅牢一體發心
轉法輪菩薩摩訶薩住世毘盧遮那

金剛, 金剛
發心, 妙法。」

[0211c20] 發心轉法輪大菩薩世尊心下一切如來月輪請教時世 一切如來金剛三摩地一切如來
漫荼羅三昧無餘有情不退 轉法輪一切安樂乃至一切 來正法輪悉地金剛授與
發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手一切 金剛——金剛——金剛灌頂 菩薩摩訶薩金剛一切如來 安立不退轉

一切, 一切法
不退轉, 菩提場。」

[0212a03] 爾時婆伽梵無言大菩薩摩訶薩三昧 出生加持金剛三摩地一切如來 三昧一切如來自心

[0212a06] 「 () 婆沙

[0212a07] 一切如來婆伽梵金剛手 一切如來法文入世毘盧遮那 佛心一體金剛念誦
金剛念誦一切世界微塵如來身一切如來法性一切神通遊戲妙語 金剛薩埵三摩地堅牢