Glossary and Vocabulary for Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 194 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智
2 116 金剛 jīngāng a diamond 金剛如來
3 116 金剛 jīngāng King Kong 金剛如來
4 116 金剛 jīngāng a hard object 金剛如來
5 116 金剛 jīngāng gorilla 金剛如來
6 116 金剛 jīngāng diamond 金剛如來
7 116 金剛 jīngāng vajra 金剛如來
8 93 一切 yīqiè temporary 能作一切如來一切印
9 93 一切 yīqiè the same 能作一切如來一切印
10 59 xīn heart [organ]
11 59 xīn Kangxi radical 61
12 59 xīn mind; consciousness
13 59 xīn the center; the core; the middle
14 59 xīn one of the 28 star constellations
15 59 xīn heart
16 59 xīn emotion
17 59 xīn intention; consideration
18 59 xīn disposition; temperament
19 59 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
20 56 cóng to follow 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
21 56 cóng to comply; to submit; to defer 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
22 56 cóng to participate in something 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
23 56 cóng to use a certain method or principle 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
24 56 cóng something secondary 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
25 56 cóng remote relatives 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
26 56 cóng secondary 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
27 56 cóng to go on; to advance 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
28 56 cōng at ease; informal 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
29 56 zòng a follower; a supporter 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
30 56 zòng to release 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
31 56 zòng perpendicular; longitudinal 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
32 43 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 當住觀察自三摩地
33 42 wéi to act as; to serve 半滿月等而為莊嚴
34 42 wéi to change into; to become 半滿月等而為莊嚴
35 42 wéi to be; is 半滿月等而為莊嚴
36 42 wéi to do 半滿月等而為莊嚴
37 42 wèi to support; to help 半滿月等而為莊嚴
38 42 wéi to govern 半滿月等而為莊嚴
39 42 wèi to be; bhū 半滿月等而為莊嚴
40 41 míng fame; renown; reputation 名一切如來心
41 41 míng a name; personal name; designation 名一切如來心
42 41 míng rank; position 名一切如來心
43 41 míng an excuse 名一切如來心
44 41 míng life 名一切如來心
45 41 míng to name; to call 名一切如來心
46 41 míng to express; to describe 名一切如來心
47 41 míng to be called; to have the name 名一切如來心
48 41 míng to own; to possess 名一切如來心
49 41 míng famous; renowned 名一切如來心
50 41 míng moral 名一切如來心
51 41 míng name; naman 名一切如來心
52 41 míng fame; renown; yasas 名一切如來心
53 39 Buddha; Awakened One 等持佛作業
54 39 relating to Buddhism 等持佛作業
55 39 a statue or image of a Buddha 等持佛作業
56 39 a Buddhist text 等持佛作業
57 39 to touch; to stroke 等持佛作業
58 39 Buddha 等持佛作業
59 39 Buddha; Awakened One 等持佛作業
60 39 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 一切如來鉤召三昧耶
61 36 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
62 36 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
63 36 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
64 36 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
65 36 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
66 36 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
67 36 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
68 36 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
69 36 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
70 36 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
71 36 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
72 35 shí time; a point or period of time 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
73 35 shí a season; a quarter of a year 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
74 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
75 35 shí fashionable 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
76 35 shí fate; destiny; luck 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
77 35 shí occasion; opportunity; chance 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
78 35 shí tense 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
79 35 shí particular; special 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
80 35 shí to plant; to cultivate 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
81 35 shí an era; a dynasty 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
82 35 shí time [abstract] 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
83 35 shí seasonal 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
84 35 shí to wait upon 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
85 35 shí hour 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
86 35 shí appropriate; proper; timely 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
87 35 shí Shi 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
88 35 shí a present; currentlt 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
89 35 shí time; kāla 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
90 35 shí at that time; samaya 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
91 35 to use; to grasp 以自性成就真言自恣而誦
92 35 to rely on 以自性成就真言自恣而誦
93 35 to regard 以自性成就真言自恣而誦
94 35 to be able to 以自性成就真言自恣而誦
95 35 to order; to command 以自性成就真言自恣而誦
96 35 used after a verb 以自性成就真言自恣而誦
97 35 a reason; a cause 以自性成就真言自恣而誦
98 35 Israel 以自性成就真言自恣而誦
99 35 Yi 以自性成就真言自恣而誦
100 35 use; yogena 以自性成就真言自恣而誦
101 33 zūn to honor; to respect 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
102 33 zūn a zun; an ancient wine vessel 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
103 33 zūn a wine cup 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
104 33 zūn respected; honorable; noble; senior 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
105 33 zūn supreme; high 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
106 33 zūn grave; solemn; dignified 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
107 33 zūn bhagavat; holy one 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
108 33 zūn lord; patron; natha 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
109 33 zūn superior; śreṣṭha 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
110 33 Kangxi radical 49 如是說已
111 33 to bring to an end; to stop 如是說已
112 33 to complete 如是說已
113 33 to demote; to dismiss 如是說已
114 33 to recover from an illness 如是說已
115 33 former; pūrvaka 如是說已
116 31 zhù to dwell; to live; to reside 大悲毘盧遮那常恒住三世
117 31 zhù to stop; to halt 大悲毘盧遮那常恒住三世
118 31 zhù to retain; to remain 大悲毘盧遮那常恒住三世
119 31 zhù to lodge at [temporarily] 大悲毘盧遮那常恒住三世
120 31 zhù verb complement 大悲毘盧遮那常恒住三世
121 31 zhù attaching; abiding; dwelling on 大悲毘盧遮那常恒住三世
122 30 xíng appearance 我見自心形如月輪
123 30 xíng adjective 我見自心形如月輪
124 30 xíng shape; form 我見自心形如月輪
125 30 xíng terrain 我見自心形如月輪
126 30 xíng circumstances; situation 我見自心形如月輪
127 30 xíng to form; to become 我見自心形如月輪
128 30 xíng to appear; to manifest 我見自心形如月輪
129 30 xíng to contrast; to compare 我見自心形如月輪
130 30 xíng to describe 我見自心形如月輪
131 30 xíng an entity 我見自心形如月輪
132 30 xíng formal 我見自心形如月輪
133 30 xíng punishment 我見自心形如月輪
134 30 xíng form; appearance; saṃsthāna 我見自心形如月輪
135 30 to enter 一切如來互相涉入
136 30 Kangxi radical 11 一切如來互相涉入
137 30 radical 一切如來互相涉入
138 30 income 一切如來互相涉入
139 30 to conform with 一切如來互相涉入
140 30 to descend 一切如來互相涉入
141 30 the entering tone 一切如來互相涉入
142 30 to pay 一切如來互相涉入
143 30 to join 一切如來互相涉入
144 30 entering; praveśa 一切如來互相涉入
145 30 entered; attained; āpanna 一切如來互相涉入
146 30 shēn human body; torso 一切身
147 30 shēn Kangxi radical 158 一切身
148 30 shēn self 一切身
149 30 shēn life 一切身
150 30 shēn an object 一切身
151 30 shēn a lifetime 一切身
152 30 shēn moral character 一切身
153 30 shēn status; identity; position 一切身
154 30 shēn pregnancy 一切身
155 30 juān India 一切身
156 30 shēn body; kāya 一切身
157 30 děng et cetera; and so on 半滿月等而為莊嚴
158 30 děng to wait 半滿月等而為莊嚴
159 30 děng to be equal 半滿月等而為莊嚴
160 30 děng degree; level 半滿月等而為莊嚴
161 30 děng to compare 半滿月等而為莊嚴
162 30 děng same; equal; sama 半滿月等而為莊嚴
163 30 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時
164 30 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時
165 29 婆伽梵 pójiāfàn Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智
166 29 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
167 29 a grade; a level 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
168 29 an example; a model 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
169 29 a weighing device 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
170 29 to grade; to rank 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
171 29 to copy; to imitate; to follow 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
172 29 to do 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
173 29 koan; kōan; gong'an 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
174 28 to go back; to return 復勅彼菩薩言
175 28 to resume; to restart 復勅彼菩薩言
176 28 to do in detail 復勅彼菩薩言
177 28 to restore 復勅彼菩薩言
178 28 to respond; to reply to 復勅彼菩薩言
179 28 Fu; Return 復勅彼菩薩言
180 28 to retaliate; to reciprocate 復勅彼菩薩言
181 28 to avoid forced labor or tax 復勅彼菩薩言
182 28 Fu 復勅彼菩薩言
183 28 doubled; to overlapping; folded 復勅彼菩薩言
184 28 a lined garment with doubled thickness 復勅彼菩薩言
185 27 灌頂 guàn dǐng consecration 大金剛智灌頂寶
186 27 灌頂 guàn dǐng Anointment 大金剛智灌頂寶
187 27 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 大金剛智灌頂寶
188 27 灌頂 guàn dǐng Guanding 大金剛智灌頂寶
189 27 zhì wisdom; knowledge; understanding 一切金剛界覺悟智薩埵
190 27 zhì care; prudence 一切金剛界覺悟智薩埵
191 27 zhì Zhi 一切金剛界覺悟智薩埵
192 27 zhì clever 一切金剛界覺悟智薩埵
193 27 zhì Wisdom 一切金剛界覺悟智薩埵
194 27 zhì jnana; knowing 一切金剛界覺悟智薩埵
195 27 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 於彼佛剎還說此法理趣
196 27 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 於彼佛剎還說此法理趣
197 27 shuì to persuade 於彼佛剎還說此法理趣
198 27 shuō to teach; to recite; to explain 於彼佛剎還說此法理趣
199 27 shuō a doctrine; a theory 於彼佛剎還說此法理趣
200 27 shuō to claim; to assert 於彼佛剎還說此法理趣
201 27 shuō allocution 於彼佛剎還說此法理趣
202 27 shuō to criticize; to scold 於彼佛剎還說此法理趣
203 27 shuō to indicate; to refer to 於彼佛剎還說此法理趣
204 27 shuō speach; vāda 於彼佛剎還說此法理趣
205 27 shuō to speak; bhāṣate 於彼佛剎還說此法理趣
206 27 shuō to instruct 於彼佛剎還說此法理趣
207 24 tuó steep bank 而說嗢陀南
208 24 tuó a spinning top 而說嗢陀南
209 24 tuó uneven 而說嗢陀南
210 24 tuó dha 而說嗢陀南
211 24 nán south 而說嗢陀南
212 24 nán nan 而說嗢陀南
213 24 nán southern part 而說嗢陀南
214 24 nán southward 而說嗢陀南
215 24 nán south; dakṣiṇā 而說嗢陀南
216 24 to swallow 而說嗢陀南
217 24 to laugh 而說嗢陀南
218 24 to vomit 而說嗢陀南
219 23 to assemble; to meet together 聚為一體
220 23 to store up; to collect; to amass 聚為一體
221 23 to levy; to impose [a tax] 聚為一體
222 23 a village 聚為一體
223 23 a crowd 聚為一體
224 23 savings 聚為一體
225 23 aggregation; samāsa 聚為一體
226 23 a group of people; gaṇa 聚為一體
227 23 zuò to do 能作一切如來一切印
228 23 zuò to act as; to serve as 能作一切如來一切印
229 23 zuò to start 能作一切如來一切印
230 23 zuò a writing; a work 能作一切如來一切印
231 23 zuò to dress as; to be disguised as 能作一切如來一切印
232 23 zuō to create; to make 能作一切如來一切印
233 23 zuō a workshop 能作一切如來一切印
234 23 zuō to write; to compose 能作一切如來一切印
235 23 zuò to rise 能作一切如來一切印
236 23 zuò to be aroused 能作一切如來一切印
237 23 zuò activity; action; undertaking 能作一切如來一切印
238 23 zuò to regard as 能作一切如來一切印
239 23 zuò action; kāraṇa 能作一切如來一切印
240 23 一體 yītǐ one body; an integral whole 合為一體
241 23 一體 yītǐ single substance 合為一體
242 22 lìng to make; to cause to be; to lead 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
243 22 lìng to issue a command 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
244 22 lìng rules of behavior; customs 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
245 22 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
246 22 lìng a season 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
247 22 lìng respected; good reputation 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
248 22 lìng good 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
249 22 lìng pretentious 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
250 22 lìng a transcending state of existence 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
251 22 lìng a commander 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
252 22 lìng a commanding quality; an impressive character 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
253 22 lìng lyrics 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
254 22 lìng Ling 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
255 22 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
256 22 ér Kangxi radical 126 半滿月等而為莊嚴
257 22 ér as if; to seem like 半滿月等而為莊嚴
258 22 néng can; able 半滿月等而為莊嚴
259 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 半滿月等而為莊嚴
260 22 ér to arrive; up to 半滿月等而為莊嚴
261 22 shēng to be born; to give birth 生普賢摩訶菩提薩埵身
262 22 shēng to live 生普賢摩訶菩提薩埵身
263 22 shēng raw 生普賢摩訶菩提薩埵身
264 22 shēng a student 生普賢摩訶菩提薩埵身
265 22 shēng life 生普賢摩訶菩提薩埵身
266 22 shēng to produce; to give rise 生普賢摩訶菩提薩埵身
267 22 shēng alive 生普賢摩訶菩提薩埵身
268 22 shēng a lifetime 生普賢摩訶菩提薩埵身
269 22 shēng to initiate; to become 生普賢摩訶菩提薩埵身
270 22 shēng to grow 生普賢摩訶菩提薩埵身
271 22 shēng unfamiliar 生普賢摩訶菩提薩埵身
272 22 shēng not experienced 生普賢摩訶菩提薩埵身
273 22 shēng hard; stiff; strong 生普賢摩訶菩提薩埵身
274 22 shēng having academic or professional knowledge 生普賢摩訶菩提薩埵身
275 22 shēng a male role in traditional theatre 生普賢摩訶菩提薩埵身
276 22 shēng gender 生普賢摩訶菩提薩埵身
277 22 shēng to develop; to grow 生普賢摩訶菩提薩埵身
278 22 shēng to set up 生普賢摩訶菩提薩埵身
279 22 shēng a prostitute 生普賢摩訶菩提薩埵身
280 22 shēng a captive 生普賢摩訶菩提薩埵身
281 22 shēng a gentleman 生普賢摩訶菩提薩埵身
282 22 shēng Kangxi radical 100 生普賢摩訶菩提薩埵身
283 22 shēng unripe 生普賢摩訶菩提薩埵身
284 22 shēng nature 生普賢摩訶菩提薩埵身
285 22 shēng to inherit; to succeed 生普賢摩訶菩提薩埵身
286 22 shēng destiny 生普賢摩訶菩提薩埵身
287 22 shēng birth 生普賢摩訶菩提薩埵身
288 22 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 住世尊毘盧遮那佛心
289 21 加持 jiāchí to bless 一切虛空界微塵金剛加持
290 21 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 一切虛空界微塵金剛加持
291 21 to join; to combine 二合
292 21 to close 二合
293 21 to agree with; equal to 二合
294 21 to gather 二合
295 21 whole 二合
296 21 to be suitable; to be up to standard 二合
297 21 a musical note 二合
298 21 the conjunction of two astronomical objects 二合
299 21 to fight 二合
300 21 to conclude 二合
301 21 to be similar to 二合
302 21 crowded 二合
303 21 a box 二合
304 21 to copulate 二合
305 21 a partner; a spouse 二合
306 21 harmonious 二合
307 21 He 二合
308 21 a container for grain measurement 二合
309 21 Merge 二合
310 21 unite; saṃyoga 二合
311 21 如來 rúlái Tathagata 金剛如來
312 21 如來 Rúlái Tathagata 金剛如來
313 21 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 金剛如來
314 20 to go; to 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
315 20 to rely on; to depend on 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
316 20 Yu 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
317 20 a crow 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
318 20 èr two 二合
319 20 èr Kangxi radical 7 二合
320 20 èr second 二合
321 20 èr twice; double; di- 二合
322 20 èr more than one kind 二合
323 20 èr two; dvā; dvi 二合
324 20 èr both; dvaya 二合
325 19 月輪 yuèlún the disk of the moon 我見自心形如月輪
326 18 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊如來教示我
327 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊如來教示我
328 18 néng can; able 能作一切如來一切印
329 18 néng ability; capacity 能作一切如來一切印
330 18 néng a mythical bear-like beast 能作一切如來一切印
331 18 néng energy 能作一切如來一切印
332 18 néng function; use 能作一切如來一切印
333 18 néng talent 能作一切如來一切印
334 18 néng expert at 能作一切如來一切印
335 18 néng to be in harmony 能作一切如來一切印
336 18 néng to tend to; to care for 能作一切如來一切印
337 18 néng to reach; to arrive at 能作一切如來一切印
338 18 néng to be able; śak 能作一切如來一切印
339 18 néng skilful; pravīṇa 能作一切如來一切印
340 18 to be fond of; to like 摩羅極喜主
341 18 happy; delightful; joyful 摩羅極喜主
342 18 suitable 摩羅極喜主
343 18 relating to marriage 摩羅極喜主
344 18 shining; splendid 摩羅極喜主
345 18 Xi 摩羅極喜主
346 18 easy 摩羅極喜主
347 18 to be pregnant 摩羅極喜主
348 18 joy; happiness; delight 摩羅極喜主
349 18 Joy 摩羅極喜主
350 18 joy; priti 摩羅極喜主
351 18 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 舒遍照曜一切世界
352 18 世界 shìjiè the earth 舒遍照曜一切世界
353 18 世界 shìjiè a domain; a realm 舒遍照曜一切世界
354 18 世界 shìjiè the human world 舒遍照曜一切世界
355 18 世界 shìjiè the conditions in the world 舒遍照曜一切世界
356 18 世界 shìjiè world 舒遍照曜一切世界
357 18 世界 shìjiè a world; lokadhatu 舒遍照曜一切世界
358 17 jiè border; boundary 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
359 17 jiè kingdom 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
360 17 jiè territory; region 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
361 17 jiè the world 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
362 17 jiè scope; extent 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
363 17 jiè erathem; stratigraphic unit 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
364 17 jiè to divide; to define a boundary 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
365 17 jiè to adjoin 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
366 17 jiè dhatu; realm; field; domain 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
367 17 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 聖觀自在菩薩摩訶薩
368 17 extremity 摩羅極喜主
369 17 ridge-beam of a roof 摩羅極喜主
370 17 to exhaust 摩羅極喜主
371 17 a standard principle 摩羅極喜主
372 17 pinnacle; summit; highpoint 摩羅極喜主
373 17 pole 摩羅極喜主
374 17 throne 摩羅極喜主
375 17 urgent 摩羅極喜主
376 17 an electrical pole; a node 摩羅極喜主
377 17 highest point; parama 摩羅極喜主
378 17 有情 yǒuqíng having feelings for 調伏有情界行最勝
379 17 有情 yǒuqíng friends with 調伏有情界行最勝
380 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 調伏有情界行最勝
381 17 有情 yǒuqíng sentient being 調伏有情界行最勝
382 17 有情 yǒuqíng sentient beings 調伏有情界行最勝
383 17 薩埵 sàduǒ sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness 一切金剛界覺悟智薩埵
384 17 薩埵 sàduǒ sentient beings 一切金剛界覺悟智薩埵
385 16 zhōng middle 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
386 16 zhōng medium; medium sized 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
387 16 zhōng China 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
388 16 zhòng to hit the mark 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
389 16 zhōng midday 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
390 16 zhōng inside 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
391 16 zhōng during 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
392 16 zhōng Zhong 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
393 16 zhōng intermediary 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
394 16 zhōng half 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
395 16 zhòng to reach; to attain 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
396 16 zhòng to suffer; to infect 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
397 16 zhòng to obtain 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
398 16 zhòng to pass an exam 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
399 16 zhōng middle 阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿
400 16 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 從金剛薩埵三摩地由一切如來加持
401 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得一切如來寶冠三界法王灌頂
402 16 děi to want to; to need to 得一切如來寶冠三界法王灌頂
403 16 děi must; ought to 得一切如來寶冠三界法王灌頂
404 16 de 得一切如來寶冠三界法王灌頂
405 16 de infix potential marker 得一切如來寶冠三界法王灌頂
406 16 to result in 得一切如來寶冠三界法王灌頂
407 16 to be proper; to fit; to suit 得一切如來寶冠三界法王灌頂
408 16 to be satisfied 得一切如來寶冠三界法王灌頂
409 16 to be finished 得一切如來寶冠三界法王灌頂
410 16 děi satisfying 得一切如來寶冠三界法王灌頂
411 16 to contract 得一切如來寶冠三界法王灌頂
412 16 to hear 得一切如來寶冠三界法王灌頂
413 16 to have; there is 得一切如來寶冠三界法王灌頂
414 16 marks time passed 得一切如來寶冠三界法王灌頂
415 16 obtain; attain; prāpta 得一切如來寶冠三界法王灌頂
416 15 安樂 ānlè peaceful and happy; content 利益安樂盡無餘有情界
417 15 安樂 ānlè Anle 利益安樂盡無餘有情界
418 15 安樂 ānlè Anle district 利益安樂盡無餘有情界
419 15 安樂 ānlè Stability and Happiness 利益安樂盡無餘有情界
420 15 安樂 ānlè condition of ease; sparśavihāra 利益安樂盡無餘有情界
421 15 自心 zì xīn One's Mind 我見自心形如月輪
422 15 self 世尊如來教示我
423 15 [my] dear 世尊如來教示我
424 15 Wo 世尊如來教示我
425 15 self; atman; attan 世尊如來教示我
426 15 ga 世尊如來教示我
427 15 jìn to the greatest extent; utmost 能現一切色智盡無餘
428 15 jìn perfect; flawless 能現一切色智盡無餘
429 15 jìn to give priority to; to do one's utmost 能現一切色智盡無餘
430 15 jìn to vanish 能現一切色智盡無餘
431 15 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 能現一切色智盡無餘
432 15 jìn to die 能現一切色智盡無餘
433 15 jìn exhaustion; kṣaya 能現一切色智盡無餘
434 15 idea 安樂悅意故
435 15 Italy (abbreviation) 安樂悅意故
436 15 a wish; a desire; intention 安樂悅意故
437 15 mood; feeling 安樂悅意故
438 15 will; willpower; determination 安樂悅意故
439 15 bearing; spirit 安樂悅意故
440 15 to think of; to long for; to miss 安樂悅意故
441 15 to anticipate; to expect 安樂悅意故
442 15 to doubt; to suspect 安樂悅意故
443 15 meaning 安樂悅意故
444 15 a suggestion; a hint 安樂悅意故
445 15 an understanding; a point of view 安樂悅意故
446 15 Yi 安樂悅意故
447 15 manas; mind; mentation 安樂悅意故
448 15 普賢 pǔxián Samantabhadra 普賢妙不空
449 15 授與 shòuyǔ to award; to confer 一切如來成就金剛授與彼普賢摩訶菩提薩埵一切如來轉輪王灌頂
450 15 yuè pleased 安樂悅意故
451 15 yuè to please 安樂悅意故
452 15 yuè to like; to be fond of 安樂悅意故
453 15 yuè to obey 安樂悅意故
454 15 yuè Yue 安樂悅意故
455 15 yuè pleased; prīti 安樂悅意故
456 14 堅牢 jiānláo strong; firm 由普賢堅牢故
457 14 堅牢 jiānláo Prthivi 由普賢堅牢故
458 14 出生 chūshēng to be born 出生薩埵加持金剛三摩地
459 14 無餘 wúyú not excessive 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
460 14 無餘 wúyú without remainder; niravasesa 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
461 13 微塵 wēichén dust; a minute particle 一切虛空界微塵金剛加持
462 13 微塵 wēichén fine dust 一切虛空界微塵金剛加持
463 13 微塵 wēichén an atom 一切虛空界微塵金剛加持
464 13 guāng light 空藏大妙光
465 13 guāng brilliant; bright; shining 空藏大妙光
466 13 guāng to shine 空藏大妙光
467 13 guāng to bare; to go naked 空藏大妙光
468 13 guāng bare; naked 空藏大妙光
469 13 guāng glory; honor 空藏大妙光
470 13 guāng scenery 空藏大妙光
471 13 guāng smooth 空藏大妙光
472 13 guāng sheen; luster; gloss 空藏大妙光
473 13 guāng time; a moment 空藏大妙光
474 13 guāng grace; favor 空藏大妙光
475 13 guāng Guang 空藏大妙光
476 13 guāng to manifest 空藏大妙光
477 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 空藏大妙光
478 13 guāng a ray of light; rasmi 空藏大妙光
479 13 wáng Wang 一切如來思惟王摩尼寶幢
480 13 wáng a king 一切如來思惟王摩尼寶幢
481 13 wáng Kangxi radical 96 一切如來思惟王摩尼寶幢
482 13 wàng to be king; to rule 一切如來思惟王摩尼寶幢
483 13 wáng a prince; a duke 一切如來思惟王摩尼寶幢
484 13 wáng grand; great 一切如來思惟王摩尼寶幢
485 13 wáng to treat with the ceremony due to a king 一切如來思惟王摩尼寶幢
486 13 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 一切如來思惟王摩尼寶幢
487 13 wáng the head of a group or gang 一切如來思惟王摩尼寶幢
488 13 wáng the biggest or best of a group 一切如來思惟王摩尼寶幢
489 13 wáng king; best of a kind; rāja 一切如來思惟王摩尼寶幢
490 13 爾時 ěr shí at that time 爾時
491 13 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
492 13 bǎo a treasure; a valuable item 大金剛智灌頂寶
493 13 bǎo treasured; cherished 大金剛智灌頂寶
494 13 bǎo a jewel; gem 大金剛智灌頂寶
495 13 bǎo precious 大金剛智灌頂寶
496 13 bǎo noble 大金剛智灌頂寶
497 13 bǎo an imperial seal 大金剛智灌頂寶
498 13 bǎo a unit of currency 大金剛智灌頂寶
499 13 bǎo Bao 大金剛智灌頂寶
500 13 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 大金剛智灌頂寶

Frequencies of all Words

Top 822

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 194 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智
2 116 金剛 jīngāng a diamond 金剛如來
3 116 金剛 jīngāng King Kong 金剛如來
4 116 金剛 jīngāng a hard object 金剛如來
5 116 金剛 jīngāng gorilla 金剛如來
6 116 金剛 jīngāng diamond 金剛如來
7 116 金剛 jīngāng vajra 金剛如來
8 93 一切 yīqiè all; every; everything 能作一切如來一切印
9 93 一切 yīqiè temporary 能作一切如來一切印
10 93 一切 yīqiè the same 能作一切如來一切印
11 93 一切 yīqiè generally 能作一切如來一切印
12 93 一切 yīqiè all, everything 能作一切如來一切印
13 93 一切 yīqiè all; sarva 能作一切如來一切印
14 66 that; those 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
15 66 another; the other 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
16 66 that; tad 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
17 62 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 一切如來無邊故
18 62 old; ancient; former; past 一切如來無邊故
19 62 reason; cause; purpose 一切如來無邊故
20 62 to die 一切如來無邊故
21 62 so; therefore; hence 一切如來無邊故
22 62 original 一切如來無邊故
23 62 accident; happening; instance 一切如來無邊故
24 62 a friend; an acquaintance; friendship 一切如來無邊故
25 62 something in the past 一切如來無邊故
26 62 deceased; dead 一切如來無邊故
27 62 still; yet 一切如來無邊故
28 62 therefore; tasmāt 一切如來無邊故
29 59 xīn heart [organ]
30 59 xīn Kangxi radical 61
31 59 xīn mind; consciousness
32 59 xīn the center; the core; the middle
33 59 xīn one of the 28 star constellations
34 59 xīn heart
35 59 xīn emotion
36 59 xīn intention; consideration
37 59 xīn disposition; temperament
38 59 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
39 56 cóng from 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
40 56 cóng to follow 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
41 56 cóng past; through 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
42 56 cóng to comply; to submit; to defer 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
43 56 cóng to participate in something 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
44 56 cóng to use a certain method or principle 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
45 56 cóng usually 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
46 56 cóng something secondary 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
47 56 cóng remote relatives 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
48 56 cóng secondary 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
49 56 cóng to go on; to advance 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
50 56 cōng at ease; informal 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
51 56 zòng a follower; a supporter 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
52 56 zòng to release 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
53 56 zòng perpendicular; longitudinal 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
54 56 cóng receiving; upādāya 彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛剎
55 49 chū to go out; to leave 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
56 49 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
57 49 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
58 49 chū to extend; to spread 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
59 49 chū to appear 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
60 49 chū to exceed 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
61 49 chū to publish; to post 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
62 49 chū to take up an official post 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
63 49 chū to give birth 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
64 49 chū a verb complement 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
65 49 chū to occur; to happen 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
66 49 chū to divorce 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
67 49 chū to chase away 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
68 49 chū to escape; to leave 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
69 49 chū to give 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
70 49 chū to emit 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
71 49 chū quoted from 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
72 49 chū to go out; to leave 時一切如來復從一切如來薩埵金剛出
73 43 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 當住觀察自三摩地
74 42 wèi for; to 半滿月等而為莊嚴
75 42 wèi because of 半滿月等而為莊嚴
76 42 wéi to act as; to serve 半滿月等而為莊嚴
77 42 wéi to change into; to become 半滿月等而為莊嚴
78 42 wéi to be; is 半滿月等而為莊嚴
79 42 wéi to do 半滿月等而為莊嚴
80 42 wèi for 半滿月等而為莊嚴
81 42 wèi because of; for; to 半滿月等而為莊嚴
82 42 wèi to 半滿月等而為莊嚴
83 42 wéi in a passive construction 半滿月等而為莊嚴
84 42 wéi forming a rehetorical question 半滿月等而為莊嚴
85 42 wéi forming an adverb 半滿月等而為莊嚴
86 42 wéi to add emphasis 半滿月等而為莊嚴
87 42 wèi to support; to help 半滿月等而為莊嚴
88 42 wéi to govern 半滿月等而為莊嚴
89 42 wèi to be; bhū 半滿月等而為莊嚴
90 41 míng measure word for people 名一切如來心
91 41 míng fame; renown; reputation 名一切如來心
92 41 míng a name; personal name; designation 名一切如來心
93 41 míng rank; position 名一切如來心
94 41 míng an excuse 名一切如來心
95 41 míng life 名一切如來心
96 41 míng to name; to call 名一切如來心
97 41 míng to express; to describe 名一切如來心
98 41 míng to be called; to have the name 名一切如來心
99 41 míng to own; to possess 名一切如來心
100 41 míng famous; renowned 名一切如來心
101 41 míng moral 名一切如來心
102 41 míng name; naman 名一切如來心
103 41 míng fame; renown; yasas 名一切如來心
104 41 this; these 於彼佛剎還說此法理趣
105 41 in this way 於彼佛剎還說此法理趣
106 41 otherwise; but; however; so 於彼佛剎還說此法理趣
107 41 at this time; now; here 於彼佛剎還說此法理趣
108 41 this; here; etad 於彼佛剎還說此法理趣
109 39 Buddha; Awakened One 等持佛作業
110 39 relating to Buddhism 等持佛作業
111 39 a statue or image of a Buddha 等持佛作業
112 39 a Buddhist text 等持佛作業
113 39 to touch; to stroke 等持佛作業
114 39 Buddha 等持佛作業
115 39 Buddha; Awakened One 等持佛作業
116 39 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 一切如來鉤召三昧耶
117 36 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
118 36 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
119 36 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
120 36 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
121 36 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
122 36 greatly; very 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
123 36 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
124 36 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
125 36 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
126 36 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
127 36 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
128 36 approximately 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
129 36 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
130 36 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
131 36 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅圀公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
132 35 shí time; a point or period of time 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
133 35 shí a season; a quarter of a year 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
134 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
135 35 shí at that time 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
136 35 shí fashionable 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
137 35 shí fate; destiny; luck 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
138 35 shí occasion; opportunity; chance 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
139 35 shí tense 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
140 35 shí particular; special 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
141 35 shí to plant; to cultivate 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
142 35 shí hour (measure word) 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
143 35 shí an era; a dynasty 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
144 35 shí time [abstract] 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
145 35 shí seasonal 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
146 35 shí frequently; often 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
147 35 shí occasionally; sometimes 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
148 35 shí on time 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
149 35 shí this; that 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
150 35 shí to wait upon 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
151 35 shí hour 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
152 35 shí appropriate; proper; timely 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
153 35 shí Shi 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
154 35 shí a present; currentlt 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
155 35 shí time; kāla 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
156 35 shí at that time; samaya 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
157 35 shí then; atha 時婆伽梵大毘盧遮那如來常住一切虛空
158 35 so as to; in order to 以自性成就真言自恣而誦
159 35 to use; to regard as 以自性成就真言自恣而誦
160 35 to use; to grasp 以自性成就真言自恣而誦
161 35 according to 以自性成就真言自恣而誦
162 35 because of 以自性成就真言自恣而誦
163 35 on a certain date 以自性成就真言自恣而誦
164 35 and; as well as 以自性成就真言自恣而誦
165 35 to rely on 以自性成就真言自恣而誦
166 35 to regard 以自性成就真言自恣而誦
167 35 to be able to 以自性成就真言自恣而誦
168 35 to order; to command 以自性成就真言自恣而誦
169 35 further; moreover 以自性成就真言自恣而誦
170 35 used after a verb 以自性成就真言自恣而誦
171 35 very 以自性成就真言自恣而誦
172 35 already 以自性成就真言自恣而誦
173 35 increasingly 以自性成就真言自恣而誦
174 35 a reason; a cause 以自性成就真言自恣而誦
175 35 Israel 以自性成就真言自恣而誦
176 35 Yi 以自性成就真言自恣而誦
177 35 use; yogena 以自性成就真言自恣而誦
178 33 zūn to honor; to respect 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
179 33 zūn measure word for cannons and statues 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
180 33 zūn a zun; an ancient wine vessel 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
181 33 zūn a wine cup 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
182 33 zūn respected; honorable; noble; senior 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
183 33 zūn supreme; high 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
184 33 zūn grave; solemn; dignified 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
185 33 zūn your [honorable] 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
186 33 zūn bhagavat; holy one 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
187 33 zūn lord; patron; natha 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
188 33 zūn superior; śreṣṭha 時世尊金剛界如來當彼剎那頃現證等覺一切如來平等智
189 33 already 如是說已
190 33 Kangxi radical 49 如是說已
191 33 from 如是說已
192 33 to bring to an end; to stop 如是說已
193 33 final aspectual particle 如是說已
194 33 afterwards; thereafter 如是說已
195 33 too; very; excessively 如是說已
196 33 to complete 如是說已
197 33 to demote; to dismiss 如是說已
198 33 to recover from an illness 如是說已
199 33 certainly 如是說已
200 33 an interjection of surprise 如是說已
201 33 this 如是說已
202 33 former; pūrvaka 如是說已
203 33 former; pūrvaka 如是說已
204 31 zhù to dwell; to live; to reside 大悲毘盧遮那常恒住三世
205 31 zhù to stop; to halt 大悲毘盧遮那常恒住三世
206 31 zhù to retain; to remain 大悲毘盧遮那常恒住三世
207 31 zhù to lodge at [temporarily] 大悲毘盧遮那常恒住三世
208 31 zhù firmly; securely 大悲毘盧遮那常恒住三世
209 31 zhù verb complement 大悲毘盧遮那常恒住三世
210 31 zhù attaching; abiding; dwelling on 大悲毘盧遮那常恒住三世
211 30 xíng appearance 我見自心形如月輪
212 30 xíng adjective 我見自心形如月輪
213 30 xíng shape; form 我見自心形如月輪
214 30 xíng terrain 我見自心形如月輪
215 30 xíng circumstances; situation 我見自心形如月輪
216 30 xíng to form; to become 我見自心形如月輪
217 30 xíng to appear; to manifest 我見自心形如月輪
218 30 xíng to contrast; to compare 我見自心形如月輪
219 30 xíng to describe 我見自心形如月輪
220 30 xíng an entity 我見自心形如月輪
221 30 xíng formal 我見自心形如月輪
222 30 xíng punishment 我見自心形如月輪
223 30 xíng form; appearance; saṃsthāna 我見自心形如月輪
224 30 to enter 一切如來互相涉入
225 30 Kangxi radical 11 一切如來互相涉入
226 30 radical 一切如來互相涉入
227 30 income 一切如來互相涉入
228 30 to conform with 一切如來互相涉入
229 30 to descend 一切如來互相涉入
230 30 the entering tone 一切如來互相涉入
231 30 to pay 一切如來互相涉入
232 30 to join 一切如來互相涉入
233 30 entering; praveśa 一切如來互相涉入
234 30 entered; attained; āpanna 一切如來互相涉入
235 30 shēn human body; torso 一切身
236 30 shēn Kangxi radical 158 一切身
237 30 shēn measure word for clothes 一切身
238 30 shēn self 一切身
239 30 shēn life 一切身
240 30 shēn an object 一切身
241 30 shēn a lifetime 一切身
242 30 shēn personally 一切身
243 30 shēn moral character 一切身
244 30 shēn status; identity; position 一切身
245 30 shēn pregnancy 一切身
246 30 juān India 一切身
247 30 shēn body; kāya 一切身
248 30 děng et cetera; and so on 半滿月等而為莊嚴
249 30 děng to wait 半滿月等而為莊嚴
250 30 děng degree; kind 半滿月等而為莊嚴
251 30 děng plural 半滿月等而為莊嚴
252 30 děng to be equal 半滿月等而為莊嚴
253 30 děng degree; level 半滿月等而為莊嚴
254 30 děng to compare 半滿月等而為莊嚴
255 30 děng same; equal; sama 半滿月等而為莊嚴
256 30 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時
257 30 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時
258 29 婆伽梵 pójiāfàn Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智
259 29 otherwise; but; however 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
260 29 then 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
261 29 measure word for short sections of text 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
262 29 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
263 29 a grade; a level 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
264 29 an example; a model 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
265 29 a weighing device 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
266 29 to grade; to rank 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
267 29 to copy; to imitate; to follow 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
268 29 to do 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
269 29 only 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
270 29 immediately 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
271 29 then; moreover; atha 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
272 29 koan; kōan; gong'an 則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金
273 28 again; more; repeatedly 復勅彼菩薩言
274 28 to go back; to return 復勅彼菩薩言
275 28 to resume; to restart 復勅彼菩薩言
276 28 to do in detail 復勅彼菩薩言
277 28 to restore 復勅彼菩薩言
278 28 to respond; to reply to 復勅彼菩薩言
279 28 after all; and then 復勅彼菩薩言
280 28 even if; although 復勅彼菩薩言
281 28 Fu; Return 復勅彼菩薩言
282 28 to retaliate; to reciprocate 復勅彼菩薩言
283 28 to avoid forced labor or tax 復勅彼菩薩言
284 28 particle without meaing 復勅彼菩薩言
285 28 Fu 復勅彼菩薩言
286 28 repeated; again 復勅彼菩薩言
287 28 doubled; to overlapping; folded 復勅彼菩薩言
288 28 a lined garment with doubled thickness 復勅彼菩薩言
289 28 again; punar 復勅彼菩薩言
290 27 灌頂 guàn dǐng consecration 大金剛智灌頂寶
291 27 灌頂 guàn dǐng Anointment 大金剛智灌頂寶
292 27 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 大金剛智灌頂寶
293 27 灌頂 guàn dǐng Guanding 大金剛智灌頂寶
294 27 zhì wisdom; knowledge; understanding 一切金剛界覺悟智薩埵
295 27 zhì care; prudence 一切金剛界覺悟智薩埵
296 27 zhì Zhi 一切金剛界覺悟智薩埵
297 27 zhì clever 一切金剛界覺悟智薩埵
298 27 zhì Wisdom 一切金剛界覺悟智薩埵
299 27 zhì jnana; knowing 一切金剛界覺悟智薩埵
300 27 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 於彼佛剎還說此法理趣
301 27 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 於彼佛剎還說此法理趣
302 27 shuì to persuade 於彼佛剎還說此法理趣
303 27 shuō to teach; to recite; to explain 於彼佛剎還說此法理趣
304 27 shuō a doctrine; a theory 於彼佛剎還說此法理趣
305 27 shuō to claim; to assert 於彼佛剎還說此法理趣
306 27 shuō allocution 於彼佛剎還說此法理趣
307 27 shuō to criticize; to scold 於彼佛剎還說此法理趣
308 27 shuō to indicate; to refer to 於彼佛剎還說此法理趣
309 27 shuō speach; vāda 於彼佛剎還說此法理趣
310 27 shuō to speak; bhāṣate 於彼佛剎還說此法理趣
311 27 shuō to instruct 於彼佛剎還說此法理趣
312 24 tuó steep bank 而說嗢陀南
313 24 tuó a spinning top 而說嗢陀南
314 24 tuó uneven 而說嗢陀南
315 24 tuó dha 而說嗢陀南
316 24 nán south 而說嗢陀南
317 24 nán nan 而說嗢陀南
318 24 nán southern part 而說嗢陀南
319 24 nán southward 而說嗢陀南
320 24 nán south; dakṣiṇā 而說嗢陀南
321 24 to swallow 而說嗢陀南
322 24 to laugh 而說嗢陀南
323 24 to vomit 而說嗢陀南
324 23 to assemble; to meet together 聚為一體
325 23 to store up; to collect; to amass 聚為一體
326 23 to levy; to impose [a tax] 聚為一體
327 23 a village 聚為一體
328 23 a crowd 聚為一體
329 23 savings 聚為一體
330 23 aggregation; samāsa 聚為一體
331 23 a group of people; gaṇa 聚為一體
332 23 zuò to do 能作一切如來一切印
333 23 zuò to act as; to serve as 能作一切如來一切印
334 23 zuò to start 能作一切如來一切印
335 23 zuò a writing; a work 能作一切如來一切印
336 23 zuò to dress as; to be disguised as 能作一切如來一切印
337 23 zuō to create; to make 能作一切如來一切印
338 23 zuō a workshop 能作一切如來一切印
339 23 zuō to write; to compose 能作一切如來一切印
340 23 zuò to rise 能作一切如來一切印
341 23 zuò to be aroused 能作一切如來一切印
342 23 zuò activity; action; undertaking 能作一切如來一切印
343 23 zuò to regard as 能作一切如來一切印
344 23 zuò action; kāraṇa 能作一切如來一切印
345 23 一體 yītǐ one body; an integral whole 合為一體
346 23 一體 yītǐ all 合為一體
347 23 一體 yītǐ single substance 合為一體
348 22 lìng to make; to cause to be; to lead 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
349 22 lìng to issue a command 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
350 22 lìng rules of behavior; customs 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
351 22 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
352 22 lìng a season 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
353 22 lìng respected; good reputation 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
354 22 lìng good 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
355 22 lìng pretentious 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
356 22 lìng a transcending state of existence 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
357 22 lìng a commander 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
358 22 lìng a commanding quality; an impressive character 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
359 22 lìng lyrics 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
360 22 lìng Ling 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
361 22 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 時一切如來為令自性光明心智豐盛故
362 22 ér and; as well as; but (not); yet (not) 半滿月等而為莊嚴
363 22 ér Kangxi radical 126 半滿月等而為莊嚴
364 22 ér you 半滿月等而為莊嚴
365 22 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 半滿月等而為莊嚴
366 22 ér right away; then 半滿月等而為莊嚴
367 22 ér but; yet; however; while; nevertheless 半滿月等而為莊嚴
368 22 ér if; in case; in the event that 半滿月等而為莊嚴
369 22 ér therefore; as a result; thus 半滿月等而為莊嚴
370 22 ér how can it be that? 半滿月等而為莊嚴
371 22 ér so as to 半滿月等而為莊嚴
372 22 ér only then 半滿月等而為莊嚴
373 22 ér as if; to seem like 半滿月等而為莊嚴
374 22 néng can; able 半滿月等而為莊嚴
375 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 半滿月等而為莊嚴
376 22 ér me 半滿月等而為莊嚴
377 22 ér to arrive; up to 半滿月等而為莊嚴
378 22 ér possessive 半滿月等而為莊嚴
379 22 ér and; ca 半滿月等而為莊嚴
380 22 shēng to be born; to give birth 生普賢摩訶菩提薩埵身
381 22 shēng to live 生普賢摩訶菩提薩埵身
382 22 shēng raw 生普賢摩訶菩提薩埵身
383 22 shēng a student 生普賢摩訶菩提薩埵身
384 22 shēng life 生普賢摩訶菩提薩埵身
385 22 shēng to produce; to give rise 生普賢摩訶菩提薩埵身
386 22 shēng alive 生普賢摩訶菩提薩埵身
387 22 shēng a lifetime 生普賢摩訶菩提薩埵身
388 22 shēng to initiate; to become 生普賢摩訶菩提薩埵身
389 22 shēng to grow 生普賢摩訶菩提薩埵身
390 22 shēng unfamiliar 生普賢摩訶菩提薩埵身
391 22 shēng not experienced 生普賢摩訶菩提薩埵身
392 22 shēng hard; stiff; strong 生普賢摩訶菩提薩埵身
393 22 shēng very; extremely 生普賢摩訶菩提薩埵身
394 22 shēng having academic or professional knowledge 生普賢摩訶菩提薩埵身
395 22 shēng a male role in traditional theatre 生普賢摩訶菩提薩埵身
396 22 shēng gender 生普賢摩訶菩提薩埵身
397 22 shēng to develop; to grow 生普賢摩訶菩提薩埵身
398 22 shēng to set up 生普賢摩訶菩提薩埵身
399 22 shēng a prostitute 生普賢摩訶菩提薩埵身
400 22 shēng a captive 生普賢摩訶菩提薩埵身
401 22 shēng a gentleman 生普賢摩訶菩提薩埵身
402 22 shēng Kangxi radical 100 生普賢摩訶菩提薩埵身
403 22 shēng unripe 生普賢摩訶菩提薩埵身
404 22 shēng nature 生普賢摩訶菩提薩埵身
405 22 shēng to inherit; to succeed 生普賢摩訶菩提薩埵身
406 22 shēng destiny 生普賢摩訶菩提薩埵身
407 22 shēng birth 生普賢摩訶菩提薩埵身
408 22 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 住世尊毘盧遮那佛心
409 21 加持 jiāchí to bless 一切虛空界微塵金剛加持
410 21 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 一切虛空界微塵金剛加持
411 21 to join; to combine 二合
412 21 a time; a trip 二合
413 21 to close 二合
414 21 to agree with; equal to 二合
415 21 to gather 二合
416 21 whole 二合
417 21 to be suitable; to be up to standard 二合
418 21 a musical note 二合
419 21 the conjunction of two astronomical objects 二合
420 21 to fight 二合
421 21 to conclude 二合
422 21 to be similar to 二合
423 21 and; also 二合
424 21 crowded 二合
425 21 a box 二合
426 21 to copulate 二合
427 21 a partner; a spouse 二合
428 21 harmonious 二合
429 21 should 二合
430 21 He 二合
431 21 a unit of measure for grain 二合
432 21 a container for grain measurement 二合
433 21 Merge 二合
434 21 unite; saṃyoga 二合
435 21 如來 rúlái Tathagata 金剛如來
436 21 如來 Rúlái Tathagata 金剛如來
437 21 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 金剛如來
438 20 shì is; are; am; to be 咸作是言
439 20 shì is exactly 咸作是言
440 20 shì is suitable; is in contrast 咸作是言
441 20 shì this; that; those 咸作是言
442 20 shì really; certainly 咸作是言
443 20 shì correct; yes; affirmative 咸作是言
444 20 shì true 咸作是言
445 20 shì is; has; exists 咸作是言
446 20 shì used between repetitions of a word 咸作是言
447 20 shì a matter; an affair 咸作是言
448 20 shì Shi 咸作是言
449 20 shì is; bhū 咸作是言
450 20 shì this; idam 咸作是言
451 20 in; at 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
452 20 in; at 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
453 20 in; at; to; from 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
454 20 to go; to 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
455 20 to rely on; to depend on 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
456 20 to go to; to arrive at 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
457 20 from 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
458 20 give 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
459 20 oppposing 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
460 20 and 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
461 20 compared to 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
462 20 by 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
463 20 and; as well as 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
464 20 for 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
465 20 Yu 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
466 20 a crow 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
467 20 whew; wow 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
468 20 near to; antike 於無盡無餘一切有情界一切意願作業皆悉成就
469 20 èr two 二合
470 20 èr Kangxi radical 7 二合
471 20 èr second 二合
472 20 èr twice; double; di- 二合
473 20 èr another; the other 二合
474 20 èr more than one kind 二合
475 20 èr two; dvā; dvi 二合
476 20 èr both; dvaya 二合
477 19 月輪 yuèlún the disk of the moon 我見自心形如月輪
478 18 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊如來教示我
479 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊如來教示我
480 18 néng can; able 能作一切如來一切印
481 18 néng ability; capacity 能作一切如來一切印
482 18 néng a mythical bear-like beast 能作一切如來一切印
483 18 néng energy 能作一切如來一切印
484 18 néng function; use 能作一切如來一切印
485 18 néng may; should; permitted to 能作一切如來一切印
486 18 néng talent 能作一切如來一切印
487 18 néng expert at 能作一切如來一切印
488 18 néng to be in harmony 能作一切如來一切印
489 18 néng to tend to; to care for 能作一切如來一切印
490 18 néng to reach; to arrive at 能作一切如來一切印
491 18 néng as long as; only 能作一切如來一切印
492 18 néng even if 能作一切如來一切印
493 18 néng but 能作一切如來一切印
494 18 néng in this way 能作一切如來一切印
495 18 néng to be able; śak 能作一切如來一切印
496 18 néng skilful; pravīṇa 能作一切如來一切印
497 18 to be fond of; to like 摩羅極喜主
498 18 happy; delightful; joyful 摩羅極喜主
499 18 suitable 摩羅極喜主
500 18 relating to marriage 摩羅極喜主

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
that; tad
therefore; tasmāt
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
cóng receiving; upādāya
chū to go out; to leave
三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration
wèi to be; bhū

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
宝安 寶安 98 Bao'an
宝生如来 寶生如來 98 Ratnasaṃbhava Tathāgata
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
不空成就如来 不空成就如來 98 Amoghasiddhi Tathāgata
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
纔发心转法轮 纔發心轉法輪 99 Sahacittotpadadharmacakrapravartin
纔发心转法轮菩萨 纔發心轉法輪菩薩 99 Sahacittotpadadharmacakrapravartin
摧一切魔力菩萨 摧一切魔力菩薩 99 Sarvamarabalapramardin Bodhisattva
大清 100 Qing Dynasty
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
怛他誐多 100 Tathagata
法安 102 Fa An
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
观自在王如来 觀自在王如來 103 Lokesvararaja Tathagata
慧灌 104
 1. Hyegwan
 2. Hyegwan
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經 106
 1. Sarvatathāgatatattvasaṃgraha; Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing
 2. Sutra of the Correct Inclusion in the Great Vehicle of Present Awakening of all the Tathagatas of the Diamond Pinnacle, the Great King of Teachings
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
金刚眼菩萨 金剛眼菩薩 106 Vajra-cakṣu bodhisatta
金刚药叉 金剛藥叉 106 Vajra-yaksa
108 Liao
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊室利 109 Manjusri
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
摩罗 摩羅 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘纽 毘紐 112 Visnu
毘首羯磨 112 Visvakarma; Visvakarman
婆伽梵 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆沙 112 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Apidamo Dapiposha Lun; Vibhāṣā
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世主 115 Lord of the world; Brahmā
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
邬摩天 鄔摩天 119 Uma
喜金刚 喜金剛 120 Hevajra
虛空库菩萨 虛空庫菩薩 120 Gaganaganja Bodhisattva
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥卢 須彌盧 120 Sumeru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一切如来宝 一切如來寶 121 Jewel of All Tathagatas
一切义成就菩萨 一切義成就菩薩 121 Sarvarthasiddhi Bodhisattva
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 146.

Simplified Traditional Pinyin English
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿娑颇娜伽三摩地 阿娑頗娜伽三摩地 196 asphanaka-samadhi
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
跋折罗 跋折羅 98 vajra
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
承事 99 to entrust with duty
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
幢幡 99 a hanging banner
大黑 100 Mahakala
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等引 100 equipose; samāhita
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
筏喻 102 the raft simile
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世界 102 a Buddha realm
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
教示 106 insruct; upadiś
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
羯磨 106 karma
结使 結使 106 a fetter
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚加持殊胜三昧耶智 金剛加持殊勝三昧耶智 106 unsurpassed knowledge of the samaya of vajra empowerment
金刚界大曼荼 金剛界大曼荼羅 106 great vajradhatu mandala
金刚界大曼荼罗广大仪轨 金剛界大曼荼羅廣大儀軌 106 great vajradhatu mandala extended ritual
金刚名 金剛名 106 vajra name
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
救世者 106 protector; guardian of the world
觉有情 覺有情 106
 1. An Enlightened Sentient Being
 2. awakened sentient being
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
理趣 108 thought; mata
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
漫荼罗 漫荼羅 109 mandala
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
平等性智 112 wisdom of universal equality
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
日轮圆光 日輪圓光 114 the halo from the disk of the sun
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三千 115 three thousand-fold
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三昧耶 115 samaya; vow
三昧耶萨埵 三昧耶薩埵 115 samayasattva
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
神境 115 teleportation; supernormal powers
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
圣观自在 聖觀自在 115 Sacred Avalokitesvara
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
随一 隨一 115 mostly; most of the time
娑度 115 sādhu; excellent
胎藏 116 womb
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
往诣 往詣 119 to go to; upagam
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
无身 無身 119 no-body
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现证 現證 120 immediate realization
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
虚空界 虛空界 120 visible space
厌离 厭離 121 to give up in disgust
药叉 藥叉 121 yaksa
也他 121 as; for instance; yathā
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
义利 義利 121 a beneficial meaning
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切方平等 121 all directions are equal
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来宝冠三界法王灌顶 一切如來寶冠三界法王灌頂 121 consecration as Dharma king of the three realms with the crown of All the Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
怨敌 怨敵 121 an enemy
瑜伽自在 121 yoga mastery
召请 召請 122
 1. Summoning
 2. to invite
证一切如来一切智智 證一切如來一切智智 122 realizing the omniscience of all the Tathāgatas
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
质多 質多 122 citta
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara