NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to enter
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Motion 运动
  Notes: Middle Chinese: nyip; in the sense of 进入 or 岁入 (ABC 'rù' bf 1; CED '入' 1; GHC '入' 1; Kroll '入' 1; NCCED '入' 1)
 2. noun Kangxi radical 11
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals 部首
  Notes: Enter (ABC back cover; GHC p. 7)
 3. radical radical
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes:
 4. noun income
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 收入 (ABC 'rù' bf 2; CED '入' 3; GHC '入' 4; Kroll '入' 2)
 5. verb to conform with
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'rù' bf 3; CED '入' 4; Kroll '入' 5; NCCED '入' 5)
 6. verb to descend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'rù' bf 5; CED '入' 5)
 7. verb the entering tone
  Domain: Linguistics 语言学
  Notes: In the sense of 入声 (GHC '入' 6; Kroll '入' 6; NCCED '入' 6)
 8. verb to pay
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 交纳 (GHC '入' 3; Kroll '入' 3)
 9. verb to join
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 加入 (Kroll '入' 4; NCCED '入' 3)

Contained in

进入收入加入深入吸入无线接入点插入导入投入输入纳入入口融入侵入传入闯入闯入者嵌入嵌入系统入神转入对象连接与嵌入出入入门网站远端接入载入格格不入輸入板列入入境入侵入手入学陷入引入入门入职入座入乡随俗输入法入选入药读入接入入部凭票入场理入行入流入录入入世

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 1 571
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 299
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 210
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 202
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 201
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 9 199
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Zhong Shi Fen Apitan Lun) 《眾事分阿毘曇論》 Scroll 12 195
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 6 187
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 461 177
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 171

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尽入 儘入 盡入六十二見中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 26
入城 入城 汝可入城 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 15
入第四禅 入第四禪 入第四禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 13
入第二禅 入第二禪 入第二禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
入第三禅 入第三禪 入第三禪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
入初禅 入初禪 世尊即入初禪定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 8
入四見 入四見 此盡入四見中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7
入地狱 入地獄 當入地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
入识 入識 入識處定 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
入净 入淨 沙門瞿曇自稱弟子入淨解脫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6