Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》

Scroll 26

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第一補特伽羅第三

[0132a09] 入息出息乃至 廣說何故決定 契經長者出息身法
施設論 出息出息心力死者 無心有身出息一說一說
如是不了義 了義真實義入息 出息答應 云何名為
出息小時中品上品如是 四事出息
一有毛孔出息現前出息
出息無想定 滅盡定出息出息 毛孔出息 現前無心三事
出息無色界有情出息四事 無故出息身心 不如 [-+]
滿未熟第四 出息何故 稀薄流動何故
滿未熟 爾時毛孔 [-+]
乃至滿未熟爾時未有 毛孔唯有 三事何故 第四靜慮心細
第四靜慮以上地心極微 復次內門 第四靜慮以上地心內門
復次外事第四 以上地心復次 躁動
躁動出息第四靜慮以上 地心寂靜尊者世友如是 第四靜慮便轉依 四靜慮微妙大種毛孔一切密合
爾時不復大德 第四靜慮便不動不動 不動不動不復定時 息滅尊者妙音如是說
第四靜慮一切息滅不復 欲界中有欲貪靜慮 靜慮第三靜慮發生
出息第四靜慮一切 無故如是第四 唯有毛孔 現前二事二事
何故第四靜慮不復 第四靜慮 乃至廣說復次第四靜慮 不復有餘
復次契經 在此靜慮後方第四 靜慮風界四大種 第四靜慮風界
名為入息出息風界事故 名為出息 是故無間地獄
其中有情滿入息出息身心 滿四事具足 滿四事
滿作用四事具足有用是故 滿滿 滿毛孔身心 二事中有入息出息
出息出息入息 出息出身出息 欲界靜慮出息
第四靜慮四無色出息 地心現在便出息 出息地心現在出息
出息現在不如 出息出息地心 現在

[0133a05] 出息隨身隨心 隨身出息隨身 欲界欲界現在欲界
欲界出息欲界心所 靜慮現在欲界欲界 靜慮心所施設
論說云何說欲出息離欲 最後無間道欲界出息 欲界靜慮欲界 爾時靜慮爾時現在
擇滅無相違失第二 靜慮現在欲界欲界出息 第二第三靜慮心所靜慮
靜慮現在靜慮靜慮 出息靜慮心所 欲界現在靜慮靜慮出息
欲界心所第二 靜慮現在靜慮靜慮 第二第三靜慮心所
靜慮第二靜慮現在第二 第二靜慮出息第二靜慮 心所欲界靜慮現在
第二靜慮第二靜慮出息欲界 心所第三靜慮 在前第二靜慮第二靜慮出息
靜慮心所第三靜慮 第三靜慮現在第三靜慮第三 出息第三靜慮心所
欲界初二靜慮現在第三靜慮 第三靜慮出息欲界初二靜慮心所出息隨身
說欲出息地心靜慮 出息地心第二靜慮出息地心 第三靜慮出息第三靜慮心所
出息隨身施設論云何死者出息出息 心力死者無心有身出息 離心
心地有餘師說隨心 出息隨心欲界欲界 現在欲界欲界出息欲界
心所第二第三靜慮 現在欲界第二第三靜慮出息 第二第三靜慮心所
靜慮現在靜慮 出息靜慮心所 現在靜慮欲界出息
心所第二第三靜慮 在前靜慮第二第三靜慮出息 第二第三靜慮心所第二
第二靜慮現在第二靜慮 第二靜慮出息第二靜慮 欲界靜慮現在第二
靜慮欲界靜慮出息欲界靜慮 心所第三靜慮現在 第二靜慮第三靜慮出息第三
靜慮心所第三靜慮 第三靜慮現在第三靜慮第三 出息第三靜慮心所
欲界初二靜慮現在第三 欲界初二靜慮出息欲界初二 心所出息
心地說欲出息欲界心所乃至第三靜慮出息第三靜慮心所出息隨心契經云何
長者出息身法 出息 隨身 出息隨身身分
出息答應 入口咽喉 咽喉至心心胸
漸漸 中有上下毛孔 應作不能
毛孔應作毛孔毛孔 分位出息六處 滿
名為不復 名為可觀生死分齊有餘 名為 不復出名
云何使入息 第四靜慮不復 入定定時入息 有餘師說第四
不復出名入定 出息 出息有情 有情有情出息
執受執受 執受出息執受出息 長養異熟等流等流
異熟生長養出息 等流契經阿難射箭 相續調入出息 飲食何故世尊出息飲食
損益無上飲食 便調入出息麁惡飲食 便調入出息是故世尊飲食 相續以後
前後無間 不定以後
修持來者入息 出息施設論
如是出息 入息有餘師說復有
能緣 相應諸法修持
自性自性 名為四念住宿本性 自性念力名為
自性 名為如是眷屬五蘊 自性色界無色
欲界靜慮中間靜慮 三根靜慮
欲界無色界有餘 色界無色界 相者聖行念住
念住加行根本念住 四念住念住色法何故 四念住引起四念 如是說不淨觀引起四念
何故四念住 淨觀四念住 念住中有 止息念住
憐愍一切域名心念貪瞋癡眾苦 念住不淨觀四念住 無量四念住不淨觀
牢固可恃假使失念煩惱現行煩惱 四念住大種 決定不淨觀習性牢固
失念煩惱現行不能煩惱 四念住色相不定 四念住不淨觀 增益法想空觀
四念住是故不淨觀有情 障礙空觀不能 四念住是故復次 種種次第有情
四念住是故 不淨觀相違是故復次 外道四念 是故不淨觀外道不能
四念住是故智者一世 三摩地三摩地 應世三世過去過去現在
現在未來生法未來不生法緣 三世不善記者不善記者 色界繫
色界繫學無學無學 無學學無學無學 無學不斷
不斷 自相相續相續 自相復次因故
滿亂數滿二等 一等一等二等
有餘師說出於 名為亂數復有次第 亂數入息 入息
入息出息 如是觀身心安隱顛倒 如是觀生死顛倒 口鼻
咽喉咽喉至心心胸 如是展轉乃至隨逐
乃至廣說勢力 隨逐口鼻
咽喉住心展轉乃至 住心
口鼻觀察咽喉觀察如是展轉乃至觀察中有四大種四大種
心心依止如是 行者展轉五取蘊出息起身念住展轉乃至
乃至無學順決擇分 苦法智乃至無學四念住乃至金剛喻定
煩惱未名盡智後方名為 復次二事出息 二事出息
出離二事等持二事出息 心心法相遺漏二事
諦觀二事 異生性聖性二事 煩惱淨智二事
聖諦入聖二事 煩惱淨智二事 有餘依涅槃無餘依涅槃有餘
師說二事現法