NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to be fond of / to like
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense x has a similar meaning to 喜欢 or 喜爱 (ABC 'xǐ' 喜 bf 1; Unihan '喜').
 2. adjective happy / delightful / joyful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (ABC 'xǐ' 喜 bf 2)
 3. adjective easy
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 喜 is similar in meaning to 容易.
 4. verb to be pregnant
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 喜 is similar in meaning to 怀孕 (ABC 'xǐ' 喜 bf 4).
 5. noun joy / happiness / delight
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 喜 is similar in meaning to 喜事. For example, 报喜不报忧 'return kindness not grief'; FGS translation standard: joy (ABC 'xǐ' 喜 bf 3; Suyu, p. 37; Unihan '喜').

Contained in

喜悦喜欢恭喜发财欢喜喜怒哀乐惊喜欣喜喜爱喜事卫福喜可喜喜讯喜鹊道喜大喜喜舍喜乐菩喜罗他那玛哈泰寺喜庆欢喜母喜马拉雅喜马拉雅山脉喜马偕尔邦普遍极喜母喜金刚自欢喜经喜庆罗汉欢喜地佛观喜日喜舍喜好随喜喜上喜豫国喜豫聚喜豫邑佛说身毛喜竖经身毛喜竖经大药叉女欢喜母并爱子成就法大圣天欢喜双身毘那夜迦法大圣天欢喜双身毘那夜迦法大圣欢喜双身大自在天毘那夜迦王归依念诵供养法摩诃毘卢遮那如来定惠均等入三昧耶身双身大圣欢喜天菩萨修行秘密法仪轨大圣欢喜双身毘那夜迦天形像品仪轨圣欢喜天式法七喜法喜庆喜闻过则喜喜色喜受

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 16 93
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 32 84
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 9 84
Satyasiddhiśāstra (Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality) 《成實論》 Scroll 13 83
Guancha Zhu Fa Xing Jing 《觀察諸法行經》 Scroll 3 78
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 77
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 75
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 97 73
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 7 70
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 28 69

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生喜 生喜 定生喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 21
喜心 喜心 坐念喜心 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 15
离生喜 離生喜 離生喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 9
爱喜 愛喜 四愛喜覺倚淨無淫 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 6
心喜 心喜 其心喜踊 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
喜第三禅 喜第三禪 有人得無喜第三禪者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 5
舍喜 捨喜 捨喜守護 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 5
意喜 意喜 意喜不離 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 5
离喜 離喜 離喜修捨 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
四喜 四喜 皆得四喜 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 4